cyfiawnder #gender

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 1 o 3)

Un o nodweddion mwyaf llechwraidd patriarchaeth yw gwneud merched yn anweledig yn y byd cyhoeddus. O gofio mai ychydig, os o gwbl, fydd yn bresennol mewn trafodaethau gwleidyddol, a thybir nad yw eu safbwyntiau yn berthnasol. Nid yw hyn yn fwy amlwg na pheryglus yn unman nag yng ngweithrediad y system ryng-wladwriaeth y mae cymuned y byd yn disgwyl mynd i'r afael â bygythiadau i oroesiad byd-eang, a'r mwyaf cynhwysfawr ac ar fin digwydd yw'r trychineb hinsawdd sydd ar ddod. Mae'r Llysgennad Anwarul Chowdhury yn dangos yn glir yr anghyfartaledd rhyw sy'n achosi problemau grym y wladwriaeth (a phŵer corfforaethol) yn y tair erthygl sydd wedi'u dogfennu'n dda ar COP27 a ail-bostiwyd yma (sef post 1 o 3). Mae wedi gwneud gwasanaeth gwych i'n dealltwriaeth o arwyddocâd cydraddoldeb rhywiol i oroesiad y blaned.

COP27 Yn Methu Menywod a Merched – Amser Uchel i Ailddiffinio Amlochrogiaeth (Rhan 2 o 3)

Un o nodweddion mwyaf llechwraidd patriarchaeth yw gwneud merched yn anweledig yn y byd cyhoeddus. O gofio mai ychydig, os o gwbl, fydd yn bresennol mewn trafodaethau gwleidyddol, a thybir nad yw eu safbwyntiau yn berthnasol. Nid yw hyn yn fwy amlwg na pheryglus yn unman nag yng ngweithrediad y system ryng-wladwriaeth y mae cymuned y byd yn disgwyl mynd i'r afael â bygythiadau i oroesiad byd-eang, a'r mwyaf cynhwysfawr ac ar fin digwydd yw'r trychineb hinsawdd sydd ar ddod. Mae'r Llysgennad Anwarul Chowdhury yn dangos yn glir yr anghyfartaledd rhyw sy'n achosi problemau grym y wladwriaeth (a phŵer corfforaethol) yn y tair erthygl sydd wedi'u dogfennu'n dda ar COP27 a ail-bostiwyd yma (sef post 2 o 3). Mae wedi gwneud gwasanaeth gwych i'n dealltwriaeth o arwyddocâd cydraddoldeb rhywiol i oroesiad y blaned.

Cymdeithas Sifil fel Teyrnas Menywod yn Ymdrechu tuag at Gydraddoldeb

Ledled y byd, mae hawliau menywod yn cael eu diystyru gan y cynnydd mewn ideolegau awdurdodaidd. Mae menywod Afghanistan dros y flwyddyn ddiwethaf wedi wynebu ffurf arbennig o ddifrifol ar y gormes batriarchaidd hwn o gydraddoldeb dynol menywod. Fel y dangosir yn y ddwy eitem a bostiwyd yma, maent wedi dangos dewrder arbennig a menter dinasyddion wrth alw am eu hawliau fel rhan annatod o ddyfodol cadarnhaol i'w gwlad.

Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd

Bydd yr ailddiffiniad o ddiogelwch a wneir yn y gyfrol hon yn canolbwyntio ar y Ddaear yn ei harchwiliadau cysyniadol a'i roi mewn cyd-destun o fewn bygythiad dirfodol yr argyfwng hinsawdd. Rhagdybiaeth waelodol o'r archwiliadau yw bod yn rhaid inni newid ein ffordd o feddwl yn ddirfawr, am bob agwedd ar ddiogelwch; yn gyntaf ac yn bennaf, am ein planed a sut mae'r rhywogaeth ddynol yn perthyn iddi. Disgwylir cynigion ar 1 Mehefin.

Galwad am Gyfraniadau at Gyfrol sy'n Ailddiffinio Diogelwch, “Safbwyntiau Ffeministiaid ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i'r Afael ag Argyfyngau Presennol Cydgyfeiriol”

Bydd y casgliad hwn yn archwilio safbwyntiau diogelwch ffeministaidd a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol. Disgwylir cynigion ar 15 Mai.

RHYFEL: HerStory – Myfyrdodau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Mawrth 8 yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, achlysur ystyrlon i fyfyrio ar y posibiliadau o gyflymu tegwch rhwng y rhywiau o'r lleol i'r byd-eang. Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn annog ymholi a gweithredu tuag at archwilio'r effaith y mae rhyfeloedd yn ei chael ar fenywod a merched, yn ogystal â rhagweld y strwythurau y mae'n rhaid eu newid i sicrhau cydraddoldeb a diogelwch dynol.

Mae Menyw o Afghanistan yn Galw Merched Americanaidd i Undod

Dylai'r llythyr agored hwn gan un fenyw broffesiynol i'r llall, gweinyddwr prifysgol yn Afghanistan herio pob merch Americanaidd i fynd i'r afael â chanlyniadau rhoi'r gorau i'r rhai sydd fwyaf parod i arwain Afghanistan tuag at aelodaeth adeiladol yng nghymuned y byd: y menywod addysgedig, annibynnol sy'n gyfrifol am enillion yn cydraddoldeb cymdeithasol bellach wedi'i sathru gan y Taliban. Gyda chymorth Swyddfa'r Tŷ Gwyn sy'n gyfrifol am faterion rhyw, mae'r llythyr gwreiddiol, heb ei olygu, a gyfeiriwyd at yr Is-lywydd Kamala Harris wedi'i gyflwyno i swyddfa'r Is-lywydd. Gobeithiwn y bydd hefyd yn cael ei ddarllen a'i drafod mewn cyrsiau mewn astudiaethau heddwch ac addysg heddwch i roi llais i'r menywod di-baid yn Afghanistan o dan yr un amgylchiadau â'r ysgrifennwr, y gobeithiwn y bydd rhai ohonynt yn dod o hyd i leoedd yn ein colegau a'n prifysgolion.

Mae atebolrwydd yn goresgyn gwaharddiad

Mae gwaharddiad am droseddau yn erbyn menywod yn cael ei herio gan fudiadau menywod ledled y byd sy'n symud i ddisodli gorfodaeth ag atebolrwydd, fel y gwelir mewn penderfyniad llys diweddar yn Kenya. Mae'r erthygl hon yn archwilio problemus cosb a rôl addysg heddwch wrth fynd ar drywydd atebolrwydd trwy weithredu dinasyddion.

Mae'r Ysgol Economaidd â Chod Lliw

Mae'r Cysylltiad Corona hwn yn archwilio'r trychineb economaidd y mae'r pandemig wedi ymweld ag ef ar y gweithwyr ar gyflog isel y mae bywyd beunyddiol cymdeithas yn dibynnu arnynt; gweithwyr sydd, ar y cyfan, yn Americanwyr Affricanaidd a phobl eraill o liw. Mae dadansoddiad hefyd yn datgelu bod y “gweithwyr hanfodol” hyn yn fenywod i raddau helaeth, gan ei gwneud yn amlwg bod rhyw, yn ogystal â hil, yn ffactorau y mae'n rhaid eu hystyried wrth gynllunio'r broses adfer.

Dysgu o Wahaniaethau: Newid Hinsawdd a COVID-19

Mae'r gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng problemau COVID-19 a newid yn yr hinsawdd a oleuir yn yr erthygl hon gan Úrsula Oswald Spring yn awgrymu golwg fyd-eang gyfannol, blanedol ac ecolegol a allai fod yn sylfaen ar gyfer dysgu ar gyfer byd adnewyddedig sydd wedi'i wreiddio mewn urddas dynol a'i wireddu trwy gymdeithasol a chyfiawnder amgylcheddol. 

Sgroliwch i'r brig