cysylltiadau #corona

Cysylltiadau Corona: Dysgu ar gyfer Byd wedi'i Adnewyddu

Mae'r coronafirws, sydd bellach yn gorchuddio'r byd mewn argyfwng iechyd digynsail, yn tanseilio economïau, yn gwaethygu'r holl broblemau byd-eang eraill, ac yn ychwanegu dioddefaint i'r bregus ledled y byd. Mae'n debyg mai COVID-19 yw'r cyntaf o bandemigau mynych a brofir mewn dyfodol sydd eisoes yn ddychrynllyd o ansicr. Fel addysgwyr heddwch, rydyn ni'n gwybod na allwn ni wadu nac encilio o'r ofn, ond cymryd gobaith a gweithredu i gymryd rhan yn y dysgu rydyn ni'n credu yw'r ymateb gorau a mwyaf effeithiol i'r ystod lawn o fygythiadau i'n planed. Mae'r argyfwng hwn yn gyfle i lunio cwestiynau sy'n ein harwain at ffurfiau dysgu cwbl ffres, ffres, ymholiadau digynsail, sy'n wirioneddol wahanol, ond sy'n dal i ddeillio o'r rhai yr ydym wedi'u cyflogi ers peth amser yn ein hymdrechion i gael gweledigaethau o fyd a ffefrir a chynlluniau ar ei gyfer. . Mae'n bryd, hefyd, am weledigaeth wirioneddol newydd. Tuag at gysyniadoli'r weledigaeth honno, mae'r GCPE yn postio'r gyfres hon, “Corona Connections: Learning for a Renewed World.”

Cysylltiadau Dynol Wedi'u Ffurfio Mewn Dioddefaint Dynol

Elfen sy’n cael ei hanwybyddu ym mhrofiad COVID yw sut y gall ein harwain at fyfyrdodau ar y cysylltiadau dynol sy’n ein cario drwy’r dioddefaint, gan roi ymdeimlad corfforol gwirioneddol inni o fod yn aelodau o un teulu dynol, sy’n gallu gofalu am ein gilydd, fel y mae’n rhaid inni ei wneud. os yw'r teulu i oroesi. Mae'r swydd hon yn enghraifft fywiog o brofiad o'r fath.

Argyfyngau Cyfansawdd: Corona mewn Parthau Gwrthdaro

Mae erthyglau blaenorol yn ein cyfres Corona Connections wedi canolbwyntio'n bennaf ar anghyfiawnderau a chamweithrediad strwythurau byd-eang sydd wedi'u gwneud yn ddiymwad yn amlwg gan y pandemig. Yn yr erthygl hon, rydym yn galw sylw addysgwyr heddwch at y ffaith bod COVID wedi gwneud llawer o'r anghyfiawnderau hynny yn fwy difrifol.

Ymateb i Olau COVID y Rhai sydd ar Waelod yr Ysgol Economaidd

Mae'r Cysylltiad Corona hwn yn archwilio ymhellach ddioddefaint dynol y rhai mwyaf agored i niwed a orfodir gan y strwythurau economaidd byd-eang anghyfiawn y mae COVID-19 yn eu datgelu a'u gwaethygu, ac yn archwilio ymhellach reidrwydd ac effeithiolrwydd gweithredu ar unwaith a lleol pan fydd llywodraethau'n methu â gweithredu. 

Y Maniffesto Alpau-Adriatig: Gwleidyddiaeth Newydd ar gyfer Byd Ôl-COVID

Mae'r Cysylltiad Corona hwn yn cyflwyno'r Maniffesto Alpau-Adriatig, datganiad o gydweithredu trawsffiniol rhanbarthol a bwriad dinesig. Mae'r Maniffesto hwn yn sefydlu “nodau a phrosesau o droseddu gwahaniadau a dieithrio sy'n llygru'r posibiliadau heddwch mewn strwythurau rhyngwladol presennol.” Rydym yn rhannu'r Maniffesto hwn fel fframwaith dysgu posibl sy'n addas i weledigaeth gosmopolitaidd o addysg heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang.

COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India

Yn y Cysylltiad Corona hwn, mae Asha Hans yn myfyrio ar yr ymateb militaraidd i COVID-19 yn India, gan ddangos y gydberthynas ymhlith yr anghyfiawnderau “normal” lluosog y mae’r pandemig hwn wedi’u gosod yn foel, gan ddangos sut y maent yn amlygiadau o system ddiogelwch hynod filitaraidd. Mae hi hefyd yn gwahodd addysgwyr i ddechrau dychmygu a strwythuro pedagogaidd y dyfodol a ffefrir.

Braint Gwyn: Treiddiol a Gwrthnysig

Yn y Cysylltiad Corona hwn, rydym yn archwilio sut mae hiliaeth wedi'i wreiddio'n ddwfn yn niwylliant a psyche America, gan ganiatáu ar gyfer niwed lluosog a achosir trwy fraint wen. Oni bai a hyd nes y bydd Americanwyr gwyn yn wynebu ac yn cydnabod yn onest y manteision a roddir gan ddim mwy na chael eu geni i groen gwyn, a derbyn yr her bersonol a chymdeithasol o ddileu'r fraint honno, ni all fod cymod dilys a chydweithrediad cymdeithasol ymhlith yr holl Americanwyr.

Sgroliwch i'r brig