Dysgu yn seiliedig ar gymuned

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia

La mesa técnica de construcción de paz a convivencia escolar es un esfuerzo de un trabajo en equipo liderado por docentes orientadores de la ciudad de Ibagué, Colombia, mediante propuestas de proyectos en beneficio de las instituciones educativas del la la ciudad de la ciudad de Ibagué, Colombia, canolrif ar gyfer sefydliadau addysgiadol cymdeithasol. La mesa ha realizado en estos de funcionamiento una cartografía social , estado del art , applicativo web para los docentes escióndo guías didácticas en sus asignaturas , a documento lineamientos de política publica and la recolección of the history of the history of Wales en las instituciones educativas de la ciudad.

(Tabl Technegol: Taith Gwaith Tîm dros Heddwch yn Ninas Ibague, Colombia) Mae'r tabl technegol ar gyfer adeiladu heddwch a chydfodolaeth ysgolion yn ymdrech tîm a arweinir gan athrawon arweiniol o ddinas Ibagué, Colombia, trwy gynigion prosiect er budd sefydliadau addysgol yn canolbwyntio ar gryfhau cyfalaf cymdeithasol y ddinas. Yn y blynyddoedd hyn o weithredu, mae'r tabl wedi cynnal cartograffeg gymdeithasol, o'r radd flaenaf, cymhwysiad gwe i athrawon weithredu canllawiau addysgu yn eu pynciau, dogfen o ganllawiau polisi cyhoeddus a chasgliad o straeon bywyd am ystumiau heddwch sy'n digwydd yn sefydliadau addysgol y ddinas.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo yn Equipo por la Paz yn Ciudad de Ibague, Colombia Darllen Mwy »

Galwad am gynigion penodau: Ymarferion Cymunedol mewn Heddwch, Cyfiawnder Cymdeithasol, ac Addysg Hawliau Dynol

Bydd y llyfr hwn yn archwilio’r ffyrdd y mae mannau addysgol ffurfiol, heb fod yn ffurfiol ac anffurfiol yn ail-ddychmygu addysg trwy bartneriaethau a mentrau cymunedol, gan gynorthwyo ysgolheigion ac ymarferwyr i gael mewnwelediad dyfnach i ailstrwythuro a gwella addysg ar gyfer byd tecach a chymdeithasol gyfiawn. . Crynodebau i'w cyhoeddi: Tachwedd 1.

Galwad am gynigion penodau: Ymarferion Cymunedol mewn Heddwch, Cyfiawnder Cymdeithasol, ac Addysg Hawliau Dynol Darllen Mwy »

Gwerth Addysg Heddwch mewn Cymunedau Lleol (Philippines)

Mae'r ysgrifennwr hwn yn dyst i bwer rhaglenni addysg heddwch, a gweithgareddau tebyg, wrth drawsnewid cymunedau. Mae adeiladu ystafelloedd dosbarth ysgolion cyhoeddus a hybiau heddwch trwy Bayanihan yn un enghraifft o weithgaredd addysg heddwch “ar y cyd” sy'n helpu cymunedau lleol yn aruthrol i gam tuag at sicrhau heddwch a datblygiad ystyrlon. Mae heddwch trwy hyrwyddo addysg gyhoeddus o safon yn cwmpasu materion economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol, diwylliannol, moesol a moesegol a thrwy hynny ei gwneud yn hanfodol wrth drawsnewid agweddau pobl tuag at ddelio â gwrthdaro.

Gwerth Addysg Heddwch mewn Cymunedau Lleol (Philippines) Darllen Mwy »

Dysgu yn y gymuned ar gyfer datblygu cynaliadwy

Er mwyn pwysleisio buddion eang a phellgyrhaeddol dysgu yn y gymuned i lunwyr polisi a rhanddeiliaid eraill, yn enwedig yng ngoleuni Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, mae Sefydliad Dysgu Gydol Oes UNESCO wedi cyhoeddi briff polisi newydd, “Dysgu yn y gymuned ar gyfer datblygu cynaliadwy. ” Mae'r brîff polisi hwn yn hyrwyddo chwe egwyddor gweithredu i ddatblygu rôl canolfannau dysgu cymunedol fel y prif fecanwaith cyflwyno ar gyfer dysgu yn y gymuned: ymateb, ymgysylltu, galluogi, ymgorffori, cynnal a thrawsnewid.

Dysgu yn y gymuned ar gyfer datblygu cynaliadwy Darllen Mwy »

Adolygiad Llyfr: Addysg heddwch o'r llawr gwlad

Mae “Peace education from the grassroots,” wedi'i olygu gan Ian M. Harris, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Mallory Servais, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Adolygiad Llyfr: Addysg heddwch o'r llawr gwlad Darllen Mwy »

Grym Tabl Cinio

Mae David Brooks, mewn Op Ed NY diweddar, yn rhannu model pwerus o addysg heddwch anffurfiol yn y gymuned / teulu.
Mae gan Kathy Fletcher a David Simpson fab o'r enw Santi, a aeth i ysgolion cyhoeddus Washington, DC. Roedd gan Santi ffrind a oedd weithiau'n mynd i'r ysgol eisiau bwyd. Felly gwahoddodd Santi ef i fwyta a chysgu yn ei dŷ o bryd i'w gilydd. Roedd gan y ffrind hwnnw ffrind ac roedd gan y ffrind hwnnw ffrind, a nawr pan ewch chi i ginio yn nhŷ Kathy a David nos Iau efallai y bydd 15 i 20 o bobl ifanc yn eu harddegau o amgylch y bwrdd. Mae'r plant sy'n ymddangos yn Kathy a David's wedi dioddef dioddef tlodi modern: digartrefedd, newyn, cam-drin, ymosodiad rhywiol. Mae bron pob un wedi gweld marwolaeth yn uniongyrchol - i frawd neu chwaer, ffrind neu riant.

Grym Tabl Cinio Darllen Mwy »

Darlledu Heddwch: Astudiaeth Achos ar Addysg er Heddwch Trwy Radio

Mae'r astudiaeth achos hon yn portreadu ymyrraeth Dysgu dros Heddwch a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Straight Talk Foundation i hyrwyddo ymwybyddiaeth am yrwyr gwrthdaro, cryfhau cymwyseddau adeiladu heddwch a gallu ieuenctid a chymunedau i liniaru a rheoli gwrthdaro mewn addysg a'r cyffiniau. Mae'r ymyrraeth yn cael ei llywio gan ddadansoddiad gwrthdaro 2014-15 o'r sector addysg yn Uganda ac mae wedi defnyddio dull Cyfathrebu ar gyfer Datblygu sy'n cynnwys gweithgareddau deialog yn y cyfryngau, yn yr ysgol ac yn y gymuned.

Darlledu Heddwch: Astudiaeth Achos ar Addysg er Heddwch Trwy Radio Darllen Mwy »

Sgroliwch i'r brig