Mae heddwch cynaliadwy yn gofyn am weithredu trawsnewidiol! Beth sydd gan adeiladwyr heddwch menywod lleol i'w ddweud cyn 20fed Pen-blwydd yr agenda Menywod, Heddwch a Diogelwch?

(Wedi'i ymateb o: Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch. Hydref 12, 2020)

Gan Agnieszka Fal-Dutra Santos

“Merched yw dyfodol cynnal heddwch! Rhaid cefnogi eu gwaith. ”

Gyda'r geiriau hyn, Tintswalo Cassandra Makhubele, actifydd heddwch o Dde Affrica, o'r enw ar gyfer cynnwys safbwyntiau menywod lleol sy'n adeiladu heddwch wrth wneud penderfyniadau byd-eang ynghylch adeiladu heddwch a chynnal heddwch.[2] Daeth ei galwad ar adeg dyngedfennol, gan fod 2020 yn nodi’r 20th Pen-blwydd Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSCR) 1325 - deddf ryngwladol arloesol a oedd yn cydnabod rolau pwysig menywod wrth adeiladu a chynnal heddwch, ac a alwodd am eu cyfranogiad ystyrlon ym mhob proses a ddyluniwyd i atal gwrthdaro, adeiladu a chynnal heddwch.

Wrth i’r gymuned ryngwladol baratoi ei hun ar gyfer y garreg filltir dyngedfennol hon, mae geiriau Tintswalo yn atgoffa gwirionedd dyfnach - menywod nid yn unig yw dyfodol cynnal heddwch, ond hefyd ei phresennol, a’i gorffennol. Mae symudiadau heddwch menywod wedi nodi gwerthoedd gweithredu ataliol, ymateb traws-sectoraidd a chynwysoldeb ymhell cyn iddynt gael eu dal mewn trafodaethau byd-eang. Merched yw arloeswyr adeiladu a chynnal heddwch - yn ogystal â'i ddyfodol.

Cyfarfûm â Tintswalo yn Pretoria, De Affrica, yn ystod ymgynghoriad ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch (WPS) a Phensaernïaeth Adeiladu Heddwch y Cenhedloedd Unedig, a drefnwyd gan Rwydwaith Byd-eang Adeiladwyr Heddwch Menywod (GNWP), Merched y Cenhedloedd Unedig a Llysgenhadaeth Iwerddon i Dde Affrica ymlaen Mawrth 2, 2020. Cymerodd dros 30 o ferched lleol o bob cwr o'r wlad ran yn yr ymgynghoriad i drafod eu blaenoriaethau heddwch a diogelwch a llunio argymhellion allweddol i lywio'r pen-blwyddi carreg filltir a'r prosesau adolygu a gynhaliwyd yn 2020. Cynhaliwyd ymgynghoriadau tebyg hefyd yn Kampala, Uganda ; Bogotá, Colombia, a Belffast, Gogledd Iwerddon.

Ar draws y pedair gwlad, roedd llawer o'r un heriau ac argymhellion yn atseinio ymhlith y menywod sy'n adeiladu heddwch. Buont yn siarad am rolau menywod mewn trafodaethau heddwch. Rhybuddion nhw am ddiffyg cyfleoedd economaidd ac effeithiau newid yn yr hinsawdd fel ysgogwyr gwrthdaro. Fe wnaethant ddweud wrthym am eu mentrau i bontio'r bwlch rhwng anghenion a realiti eu cymunedau, a'r prosesau gwleidyddol sy'n digwydd mewn priflythrennau, gan gynnwys eu hymdrechion i fonitro etholiadau ac ymgyrchu dros amddiffyn hawliau dynol.

Y flwyddyn 2020: Carreg filltir i ferched sy'n adeiladu heddwch

Mae'r flwyddyn 2020 yn garreg filltir i fenywod sy'n actifyddion ac adeiladwyr heddwch. Mae'n nodi'r 20th Pen-blwydd UNSCR 1325 - penderfyniad hanesyddol, a ddarparodd fframwaith normadol ar gyfer cyfranogiad ystyrlon menywod mewn atal gwrthdaro, datrys ac adeiladu heddwch, yn ogystal ag amddiffyn menywod rhag trais ar sail rhywedd yn ystod gwrthdaro. Mae hefyd yn nodi'r 25th Pen-blwydd Datganiad a Phlatfform Gweithredu Beijing - y glasbrint ar gyfer grymuso menywod a chydraddoldeb rhywiol, a dogfen sylfaenol o UNSCR 1325. Roedd y ddwy ddogfen yn ganlyniad eiriolaeth ddi-ildio o gymdeithas sifil a symudiadau menywod, gan gynnwys gan fenywod lleol o adeiladwyr heddwch. Er bod llywodraethau'n bennaf gyfrifol am weithredu'r ymrwymiadau byd-eang hyn, mae menywod sy'n adeiladu heddwch hefyd ar flaen y gad wrth eu gweithredu. Ac er gwaethaf gwaith menywod ar lawr gwlad i gyfryngu ac atal gwrthdaro a thrafod heddwch, maent yn parhau i fod wedi'u heithrio i raddau helaeth ac yn dal i wynebu llawer o rwystrau i gyfranogiad llawn ac ystyrlon mewn prosesau gwneud penderfyniadau ac atal gwrthdaro, datrys ac adeiladu heddwch ledled y byd. 2020 hefyd yw blwyddyn yr Adolygiad Pensaernïaeth Adeiladu Heddwch - proses a ddyluniwyd i “pwyso a mesur y gwaith a wnaed gan y Cenhedloedd Unedig ar adeiladu heddwch”A nodi ffyrdd pendant o wella gwaith adeiladu heddwch y Cenhedloedd Unedig.

Cydgyfeiriant yr Adolygiad Pensaernïaeth Adeiladu Heddwch, yr 20th Pen-blwydd UNSCR 1325, a'r Fforwm Cydraddoldeb Cynhyrchu a gynlluniwyd ar gyfer 2021[3] i goffáu 25 mlynedd o Blatfform Gweithredu Beijing, rhoi cyfle pwysig ar y cyd. 2020 yw'r flwyddyn i bwyso a mesur y cynnydd a wnaed hyd yma, ac i edrych i'r dyfodol a nodi ffyrdd pendant o adeiladu heddwch gwydn a chynhwysol, sy'n cael ei arwain gan fenywod a dynion lleol o bob oed a chefndir.

Beth sy'n gweithio dros heddwch: Lens menywod lleol

Gyda'r cyfle hwn mewn golwg mae GNWP, Merched y Cenhedloedd Unedig ac Iwerddon wedi mynd ati i drefnu cyfres o ymgynghoriadau â menywod lleol i lywio Adolygiad Pensaernïaeth Adeiladu Heddwch 2020 a'r 20th Pen-blwydd UNSCR 1325.

Llwyddodd Tintswalo, ynghyd ag un o gyfranogwyr yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Fenywod y Cenhedloedd Unedig yng Ngholombia - Ana Cristina Piño o'r Corporación Centro de Apoyo Popular (CENTRAP) - i ddod â lleisiau eu cydweithwyr i'r fforwm rhyngwladol. Maent darparu sesiynau briffio i aelodau'r PBC cyn eu cyfarfod ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch. Roedd hwn yn gyfle rhyfeddol i'r gweithredwyr llawr gwlad rannu eu blaenoriaethau a'u hargymhellion yn uniongyrchol â llunwyr polisi byd-eang, gan ddefnyddio eu llais unigryw eu hunain.

Rhannodd Tintswalo ac Ana Cristina argymhellion penodol, a oedd yn adlewyrchu'r rhai a drafodwyd yn yr ymgynghoriadau yn Belfast, Bogotà, Kampala a Pretoria:

  • Cynnwys menywod yn adeiladwyr heddwch yn rhagweithiol mewn dadansoddi gwrthdaro, cynllunio, dylunio a gweithredu pob rhaglen adeiladu heddwch.

Pwysleisiodd y menywod y dylai llywodraethau, rhoddwyr rhyngwladol a’r Cenhedloedd Unedig fuddsoddi mwy o arian ac ymdrechion i sicrhau eu bod yn cynnwys safbwyntiau menywod lleol yn eu cynllunio. Nododd y menywod yn Uganda, er mai nhw yw'r rhai sy'n gwneud y gwaith ar lawr gwlad, nid ydyn nhw bob amser yn ymwybodol pryd mae prosiectau cenedlaethol neu ryngwladol yn cael eu trefnu. Fe wnaethant bwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â rhwydweithiau menywod - sy'n aml yn dod â menywod o bob cwr o'r wlad ynghyd - wrth ddylunio rhaglenni adeiladu heddwch, i nodi ac ymgynghori â menywod sy'n adeiladu heddwch yn lleol. Fe wnaethant hefyd alw am fwy o fuddsoddiad mewn rhwydweithiau menywod, i gefnogi eu gwaith o drefnu, symud a dod â menywod ar lawr gwlad ynghyd.

  • Cynyddu buddsoddiad mewn adeiladu heddwch dan arweiniad menywod.

Ar draws y pedair gwlad lle gwnaethom gynnal yr ymgynghoriadau, nododd menywod fod cyllid cyfyngedig yn her allweddol. Tynnodd y menywod yn Ne Affrica sylw nad yw cyllid rhyngwladol yn aml yn hygyrch iddynt oherwydd gofynion gweinyddol sy'n gysylltiedig â maint y sefydliad a phrofiad o reoli grantiau rhyngwladol. Mae hyn yn arwain at adael sefydliadau bach, lleol allan. Fe wnaethant alw ar roddwyr i adolygu'r gofynion cyllido cyfyngol a chreu mwy o gyfleoedd sydd wedi'u cynllunio ar gyfer adeiladwyr heddwch ar lawr gwlad. Fe wnaethant hefyd alw am fwy o fuddsoddiad mewn gwella sgiliau adeiladwyr heddwch lleol - er enghraifft, ar geisiadau grant, monitro canlyniadau ac adrodd i roddwyr - i sicrhau nad ydynt yn ddibynnol ar sefydliadau mwy sydd â'r arbenigedd hwn.

  • Hyfforddi menywod fel cyfryngwyr, a'u cynnwys mewn trafodaethau heddwch swyddogol.

Tynnodd menywod y buom yn siarad â hwy yng Ngholombia sylw at y ffaith bod cyfranogiad menywod yn y negodi heddwch rhwng y Llywodraeth a Lluoedd Arfog Chwyldroadol Colombia (FARC) wedi cyfrannu at gryfhau mudiad y menywod yng Ngholombia, ac wedi arwain at newid yn y gymdeithas Colombia tuag at fod yn fwy cynhwysol a parchu menywod a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol a rhyngrywiol (LGBTI). Ond er gwaethaf tystiolaethau o'r fath, mae menywod yn wynebu brwydr i fyny'r allt o ran cymryd rhan mewn trafodaethau heddwch, hyd yn oed pan fyddant wedi'u hyfforddi'n dda ac yn alluog. Er enghraifft, yn Uganda, mae menywod yn cael eu heithrio o bwyllgorau heddwch lleol, yn ogystal â chyrff deddfwriaethol lleol a chenedlaethol. O ganlyniad, mae polisïau allweddol sy'n ymwneud ag adeiladu heddwch - fel y polisi cyfiawnder trosiannol - yn ddall o ran rhyw ac nid ydynt yn adlewyrchu pryderon a blaenoriaethau menywod. Galwodd y menywod ar i wneuthurwyr penderfyniadau cenedlaethol a rhyngwladol gryfhau eu hymdrechion i sicrhau y gall menywod gymryd rhan mewn trafodaethau - er enghraifft, trwy greu pyllau cenedlaethol o gyfryngwyr benywaidd i ymateb i achosion o drais; a chynnwys menywod mewn pwyllgorau heddwch lleol.

  • Dim goddefgarwch am drais yn erbyn menywod, a defnyddio mesurau arloesol i fynd i'r afael â'r bygythiadau yn erbyn gweithredwyr benywaidd, adeiladwyr heddwch, ac amddiffynwyr hawliau dynol.

Roedd y menywod y gwnaethom ymgynghori â hwy yn cydnabod bod trais corfforol a rhywiol yn parhau i fod yn un o'r rhwystrau allweddol i gyfranogiad ystyrlon menywod. Nododd cyfranogwyr yng Ngogledd Iwerddon hefyd y gellir defnyddio trais rhywiol fel ffordd o reoli a gorfodi cymunedol, yn ystod gwrthdaro ac wedi hynny. Nododd menywod yn Uganda fod menywod sy'n adeiladu heddwch yn aml yn cael eu hystyried yn “wneuthurwyr trafferthion” ac yn cael eu siomi o'u cymunedau. Fe wnaethant alw am greu mecanweithiau ymateb cyflymach i gefnogi menywod sy'n wynebu bygythiadau. Fe wnaethant hefyd alw am fecanweithiau rhybuddio cynnar a arweinir gan gymdeithas sifil i allu ymateb i gynnydd mewn trais yn erbyn menywod.

  • Cefnogi cynhwysiant economaidd menywod fel gyrrwr heddwch.

Ar gyfer y menywod y gwnaethom ymgynghori â nhw, nid oedd amheuaeth bod cynhwysiant economaidd menywod yn angenrheidiol i adeiladu heddwch gwydn. Hyd yn oed pan mai menywod yw'r prif enillwyr yn y teulu, oherwydd y strwythurau pŵer traddodiadol, nid oes ganddynt lais yn y broses o wneud penderfyniadau ar gyllid teulu. Mae hyn yn tanio trais domestig ac yn effeithio ar ddiogelwch menywod a mynediad at gyfiawnder. Gofynnodd y menywod i'r llywodraethau sicrhau o leiaf 50% o gynhwysiant menywod mewn sefydliadau ariannol cyhoeddus, er mwyn creu deddfau a pholisïau ariannol mwy teg.

 “Dim ond os ydym yn newid modelau amlycaf yr economi ac yn herio patriarchaeth y mae heddwch cynaliadwy yn bosibl”

- Ana Cristina Piño, Corporación Centro de Apoyo Poblogaidd (CENTRAP)

Roedd neges y menywod y gwnaethon ni ymgynghori â nhw yn glir: er mwyn sicrhau heddwch cynaliadwy, rhaid cydnabod a chefnogi cyfranogiad ystyrlon menywod a'u harweinyddiaeth fel adeiladwyr heddwch. 20 mlynedd ar ôl mabwysiadu Penderfyniad 1325, mae'n hen bryd i'r gydnabyddiaeth a'r gefnogaeth hon. Wrth i ni goffáu cerrig milltir niferus y flwyddyn 2020 ac edrych i'r dyfodol, mae'n rhaid i ni ymrwymo i, a buddsoddi mewn ymdrechion adeiladu heddwch concrit, penodol a lleol sy'n rhoi'r ymddiriedaeth mewn menywod lleol, ac sy'n hirdymor eu natur, yn drawsnewidiol o ran dyluniad. , ac yn feiddgar yn eu huchelgeisiau.

Mae GNWP yn diolch i Lywodraeth Iwerddon a Merched y Cenhedloedd Unedig am eu cefnogaeth i'r prosiect hwn.

Bydd adroddiad llawn gydag argymhellion o'r ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan GNWP, Merched y Cenhedloedd Unedig a Llywodraeth Iwerddon yng Ngholombia, Gogledd Iwerddon, De Affrica ac Uganda, yn cael eu lansio ar Hydref 26, 2020. Cysylltwch Agnieszka@gnwp.org am fwy o fanylion.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig