Sunshine Land: Lle mae Rhyfel mewn gwirionedd yn Gêm (De Corea)

(Wedi'i ymateb o: Korea Datguddio. Rhagfyr 27, 2017)

By 

Mewn canolfannau profiad milwrol newydd, megis Sunshine Land, lle mae twristiaeth, hapchwarae, a phrofiad milwrol yn cyd-fynd, mae gweithredwyr yn wynebu brwydr i fyny yn eu herbyn am addysg sy'n seiliedig ar heddwch.

Ar fore dydd Llun Rhagfyr brwd ym Nonsan, South Chungcheong Province, daeth gweithwyr y ddinas i fyfyrwyr y dosbarth chweched dosbarth Min-hyun Noh gyda arfau corff bach, helmedau a gynnau BB siâp pistol oren. Aethpwyd ati i ailbydio copiau terfysgoedd bach, y plant, wedi'u rhannu'n ddau dîm, yn troi allan a'u giggled i mewn i Ganolfan Profiad Milwrol Tir Sunshine a agorwyd yn ddiweddar i chwarae profiad rhyfel yn y gweithle o'r enw 'gêm oroesi'.

Mae tân gwn peiriant a sgrechion gwrywaidd dwfn o aflonyddwch yn taro dros uchelseinyddion, gan ddarparu trac sain i'r gêm. Dechreuodd y rhan fwyaf o'r plant yn amserol, yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio eu gynnau ac yn amharod i fentro ymhell o fan cychwyn eu tîm. Wrth i'r gêm fynd yn ei flaen, fe wnaeth rhai o'r myfyrwyr - yn bennaf bechgyn - gwthio ymhellach i Sunshine Land, gan archwilio'r gofod rhwng ei adeiladau ffug a cherbydau wedi'u parcio, i ddod o hyd i saethu eu gelynion-troi-chwarae-elynion.

Dim ond ar draws y stryd o Sunshine Land yw Canolfan Hyfforddi'r Fyddin Corea, y ganolfan hyfforddi milwrol fwyaf yn y wlad. Yn 2016, allan o ddynion ifanc 220,000 yn ymuno â'r fyddin am eu gwasanaeth milwrol gorfodol, daeth 82,000 ohonynt i Nonsan am hyfforddiant sylfaenol. Daeth dros filiwn o bobl eraill - rhieni, brodyr a chwiorydd, ffrindiau, ac ati - i'w ymweld y llynedd.

Nid yw agosrwydd Sunshine Land i ganolfan hyfforddi'r fyddin yn ddamwain. Yn ôl Kim Jae-hui, rheolwr gweithrediadau o ddydd i ddydd yn y ganolfan brofiad milwrol, gwelodd Nonsan maer Hwang Myeong-seon gyfle dwbl i fynd i'r farchnad o deuluoedd a ffrindiau gan rannu ffyrdd gyda chredysgrifau, ac i roi hwb i'r ddinas proffil ac economi trwy ddenu mwy o ymwelwyr milwrol.

Yn ychwanegol at y gêm goroesi, mae'r ganolfan yn cynnwys gemau saethu sgrin, gêm rhith realiti, a gwrthrychau 1950s set o'r enw Stiwdio Sudden Attack. Mae set oes colonial hefyd yn cael ei adeiladu. Ar ôl agoriad meddal ym mis Tachwedd, bydd drysau Sunshine Land yn agor yn swyddogol ar Ddiwrnod y Flwyddyn Newydd yn 2018.

Yn wahanol i raglenni addysg milwrol a diogelwch traddodiadol yn Ne Korea, nid yw ymwelwyr i Sunshine Land yn clywed dim am Ogledd Corea nac anawsterau comiwnyddiaeth. Yn lle hynny, mae Sunshine Land yn tynnu ymwelwyr mewn i mewn trwy ddileu gwahaniaethau rhwng rhyfel fel gêm ac fel realiti. Mae ymwelwyr yn dod o hyd iddyn nhw eu hunain mewn byd cyffrous, hyper-go iawn sydd eisoes wedi'i gyfarwydd â nhw trwy ddramâu, ffilmiau a gemau saethu person-gyntaf.

Yn bennaf, mae llywodraethau lleol sy'n canolbwyntio ar ddenu twristiaid yn cael eu gyrru'n bennaf gan dir Sunshine a chanolfannau profiad milwrol tebyg sy'n clymu o gwmpas y wlad.

Mae canolfannau profiad milwrol, sy'n trin rhyfel fel gêm, yn peryglu gwasgaru a normaleiddio cyflwr rhyfel parhaol ar Benrhyn Corea. Nid yw'r Rhyfel Corea byth yn dod i ben yn ffurfiol, ac ymddengys bod y gwrthdaro nesaf yn amlwg ar y gorwel; pobl ifanc mae dau neu dair cenhedlaeth a ddileu o'r Rhyfel Corea yn dysgu am yr hyn y mae gwrthdaro yn ei olygu mewn modd newydd.

"Mae myfyrwyr y dyddiau hyn yn chwarae llawer o gemau cyfrifiadurol," meddai athro chweched dosbarth Noh. "Ond mae'r profiadau hyn yn anuniongyrchol ac nid oes unrhyw beth yn agos at realiti. Ar gyfer myfyrwyr gwrywaidd, oherwydd bydd yn rhaid iddynt ymuno â'r milwrol yn y dyfodol agos, mae'n dda iddynt gael profiad mwy realistig. "

Dywedodd Lee Seong-jae, tad bachgen bach o Daejeon, "Mae'n hwyl. Nid oes llawer o gyfleoedd yn Korea i geisio saethu gwn. Ar ben hyn, daeth i yma oherwydd credais y byddai'n syniad da ymweld â'm mab o leiaf unwaith. "Ychwanegodd," I fod yn onest, nid oes llawer o lefydd eraill i ymweld yn yr ardal hon. "

O safbwynt swyddogion yn neuadd dinas Nonsan, prif bwrpas Sunshine Land yw cynhyrchu gweithgarwch economaidd. Mae datblygu wedi profi'n anodd yn Nonsan a dinasoedd milwrol eraill, lle mae llawer o'r gofod wedi'i ddosbarthu fel 'ardal hawddfraint milwrol'. Oherwydd bod ffatrïoedd a chyfleusterau mawr eraill yn yr ardaloedd hyn yn gyfyngedig neu'n cael eu gwahardd, mae neuadd dinas Nonsan wedi penderfynu pwysleisio twristiaeth wrth geisio datblygu lleol.

Myfyrwyr yn chwarae ar set gêm filwrol. (Llun: Bridget Martin ar gyfer Korea Expose)

Rhoddodd y ddinas hanner y 1.1 biliwn a enillwyd ($ 1 miliwn) mewn arian ar gyfer Sunshine Land, tra bod South Chungcheong Province a'r Weinyddiaeth Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn rhoi'r gweddill. Yn 2013, neilltuodd y ddinas gronfa fawr o dir amaethyddol a dechreuodd adeiladu; dywedodd un aelod o staff glanhau wrthyf ei bod hi'n arfer tyfu tatws melys ar yr un fan yn union ychydig flynyddoedd yn ôl (ar gyfer y record, yn gweithio yn Sunshine Land yn haws).

Mewn cyfweliad yn neuadd y ddinas, eglurodd Shin Heon-jun, swyddog Nonsan sy'n goruchwylio Sunshine Land, y rhesymeg ddatblygiadol yn y gwaith: "Os daw llawer o dwristiaid i'r ardal hon, bydd buddsoddiad preifat yn dilyn: llety, bwytai, cyfleusterau adloniant, ac ardaloedd siopa. "

Ers i'r prosiect gael ei gychwyn, mae darlledwr SBS wedi buddsoddi 500 miliwn a enillwyd mewn set drama cyfnod cytrefol ynghlwm wrth Sunshine Land. Bydd y ysgrifennwr sgrin, Kim Eun-Sook, yn ei ddefnyddio i saethu Mr Sunshine, drama newydd am ddyn Corea sy'n gadael Corea, yn ymuno â milwrol yr Unol Daleithiau, ac yna'n dychwelyd i'w wlad gartref fel milwr.

Cafodd yr enw 'Sunshine Land' ei ysbrydoli i ddechrau gan ddrama Kim Eun-Sook, ond ar gyfer rheolwr y parc, Kim Jae-hui, mae'r enw wedi cymryd ail ystyr yn uniongyrchol gysylltiedig ag ymdrechion datblygu lleol. "Fel haul yn lledaenu ar draws tirlun," meddai, gan ymddengys ei fod yn adrodd llinell da iawn, "bydd newyddion parc profiad milwrol Nonsan yn lledaenu ledled y wlad."

Arweiniodd Kim Jae-hui trwy'r Stiwdio Sudden Attack arddull 1950, sef set gêm ar gyfer goroesi gêm a drama sy'n rhannu dwy ran o dair o'i henw gyda gêm gyfrifiadurol saethwr poblogaidd cyntaf. Roedd adeiladau bomio wedi'u cymysgu â siopau a bariau a ddylanwadwyd gan yr Unol Daleithiau, ac roedd ffasâd cyfnewid post milwrol yr Unol Daleithiau yn amlwg yn fynedfa'r set.

Ymddengys nad oedd Kim Jae-hui a Shin Heon-jun yn gweld Sunshine Land yn unrhyw beth mwy na pharc thema. Mae awyrgylch 1950s o Sudden Attack Studio, meddai Shin, yn lle "mae teidiau a neiniau, rhieni a phlant yn gallu mynd gyda'i gilydd - mae'n lle i bob cenhedlaeth." Yn hytrach na bod yn sylw uniongyrchol ar brofiad rhyfel y wlad, yw "parth profiad brwydr cyfun, parth lluniau, a lleoliad ffilmio drama".

Mae Sunshine Land yn rhan o deuluoedd mwy o addysg milwrol a phrosiectau profiad ledled y wlad.

Yn ôl at yr un trac sain sy'n twyllo o dân gwn peiriant a sgriwiau gwrywaidd anhygoel, mae gêm goroesi Sunshine Land yn debyg i un sy'n cael ei chwarae gan warchodwyr y fyddin ar wahanol gyfleuster ddwyrain o Seoul yn Namyangju. Mae reservwyr hefyd yn chwarae senarios rhyfel trefol ar y sgrin sy'n debyg i'r rhai o gemau cyfrifiadur saethwr person cyntaf y byddent wedi eu chwarae fel rhai yn eu harddegau mewn ystafelloedd gêm PC.

Yn ôl Newyddion Yonhap, Mae llywodraeth ddinas Seoul yn cydweithio â Namyangju a'r Fyddin i ganiatáu i ddefnydd sifil o'r cyfleusterau hyfforddi hyn fel rhan o ymdrech ehangach i ddarparu cyfleoedd hamdden a hamdden i drigolion y brifddinas.

"Gall neiniau a neiniau, rhieni a phlant fynd at ei gilydd - mae'n lle i bob cenhedlaeth."

Gyda'r Unol Daleithiau yn dychwelyd safleoedd milwrol 36 i Dde Korea a chyfuno grymoedd yn Pyeongtaek, mae rhai dinasoedd sydd wedi cynnal gosodiadau milwrol yr Unol Daleithiau wedi troi at barciau profiad milwrol fel ffordd o fanteisio ar eu hunaniaethau milwrol lleol, gan drawsnewid eu heneidiau milwrol lleol wrth ddefnyddio hen wledydd yr Unol Daleithiau tiroedd a seilwaith milwrol.

Gan fod y weinidogaeth Amddiffyn yn berchen ar y rhan fwyaf o diroedd a ddychwelir gan yr Unol Daleithiau, mae dinasoedd yn wynebu opsiynau datblygu cyfyngedig. Rhaid iddynt naill ai brynu'r tiroedd eu hunain ar gyfradd y farchnad, y prin y gallant ei fforddio, neu eu bod yn ymgymryd â mathau penodol o brosiectau datblygu, fel parciau, i fod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan y llywodraeth ganolog.

Yn ddiweddar, gwnaeth Paju a Thref Gyeonggi a ddelio gyda'r weinidogaeth Amddiffyn i greu profiad milwrol a pharc hanes yng ngwersyll yr Unol Daleithiau blaenorol Greaves, wedi cau yn 2004. Gall ymwelwyr â'r parc, a leolir i'r gogledd o Afjin Afon ger y ffin â Gogledd Corea, wario'r noson mewn chwarterau cyn swyddogion, rhoi cynnig ar wisgoedd milwrol, gwneud cofroddion tagiau cŵn milwrol, a lleoliadau ffilmio o'r fan a'r lle. Disgynwyr yr Haul, drama arall Kim Eun-Sook.

Yn y cyfamser, lle rwy'n byw yn Dongducheon i'r gogledd o Seoul, dywedodd un swyddog dinas anhysbys imi ei fod yn breuddwydio am droi Camp Casey, sef sylfaen milwrol yr Unol Daleithiau, i barc profiad milwrol yr Unol Daleithiau unwaith y bydd y tir sylfaen yn cael ei ddychwelyd i Dde Korea. Byddai ystod saethu a pholisi Saesneg yn unig yn denu ymwelwyr y tu allan; byddai'r Burger King, Popeyes, a Starbucks presennol yn aros yn gyfan, heb unrhyw fwytai Corea a ganiateir; a byddai rhan o'r lle yn cael ei breifateiddio, gyda barics yn dod yn fflatiau moethus. Mae gan gynllunwyr Dinas yn Uijeongbu syniadau tebyg ar gyfer Campws yr Unol Daleithiau Red Cloud, y mae'r Unol Daleithiau yn bwriadu dychwelyd i Dde Korea yn 2018.

Daw toreth y canolfannau profiad milwrol sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth ar hyn o bryd wrth i raglenni ieuenctid y llywodraeth ar gyfer addysg ddiogelwch wynebu newid dramatig yn y llanw. Nodedig yw'r rhaglen Addysg Batrotic gwrth-gomiwnyddol asgell dde, a lansiwyd yn 2011 o dan weinyddiaeth geidwadol Lee Myung-bak. Ddechrau mis Rhagfyr, cyhoeddodd gweinyddiaeth Moon Jae-in - y llywodraeth nad yw'n geidwadol gyntaf mewn bron i ddegawd - y byddai'n atal darlithwyr i ymweld ag ystafelloedd dosbarth ac yn torri cyllideb y rhaglen Addysg Wladgarol, sy'n cael ei rhedeg gan y weinidogaeth Amddiffyn.

Fel y datgelwyd gan newyddiadurwyr ymchwiliol, darlithwyr Addysg Brydorol wedi'i ledaenu gwybodaeth ffug am fywyd bob dydd yng Ngogledd Corea, ac yn portreadu beirniaid De Corea o bolisi diogelwch y wladwriaeth fel ysbïwyr Gogledd Coreaidd. Darlithwyr hefyd pwnc o leiaf fyfyrwyr ysgol elfennol 500 i fideo treisgar sy'n dangos genedigaeth a phlantladdiad dan orfod yng Ngogledd Corea.

Ystafell offer gêm goroesi Sunshine Land.
(Llun: Bridget Martin ar gyfer Korea Expose)

Er bod y weinidogaeth Amddiffyn yn honni bod datganiad cyhoeddus o'r broblem fideo yn niweidio diogelwch cenedlaethol, fe'i gorfodwyd i ryddhau'r fideo yn gynharach eleni, ar ôl frwydr gyfreithiol tair blynedd gyda mudiad dinesig sy'n gadael y chwith, Unigolyn yn Uniaethol ar gyfer Democratiaeth Gyfranogol (PSPD).

Yn dilyn y fuddugoliaeth hon, mae PSPD a sefydliadau dinesig eraill yn parhau i bwysleisio'r llywodraeth i gau gwersylloedd traddodiadol milwrol a weithredir gan y Weinyddiaeth, megis Gwersylla'r Corfflu Morol ar gyfer ieuenctid ym Mhhang. Yn y gwersyll hwn, gall myfyrwyr canol ac uwchradd dreulio pum niwrnod gyda marines profiadol yn cael hyfforddiant - ymhob popeth o ryfel cemegol i dechnegau awyr agored. Gallant hefyd fynd ar daith mewn KAAV, cerbyd ymosod amffibious tebyg i anghenfil. Yn 2013, bumiodd pum myfyriwr yn y môr ar ôl cael eu pwysau gan hyfforddwyr i nofio mewn dyfroedd garw.

"Mae gan raglenni hyfforddi milwrol i blant ddylanwad negyddol arnynt, gan feithrin trais a gelyniaeth, ac felly rydym yn mynnu bod y rhaglenni hyn yn cael eu diddymu," Hwang Soo-ifanc o PSPD

Mewn canolfannau profiad milwrol newydd, megis Sunshine Land, lle mae twristiaeth, hapchwarae, a phrofiad milwrol yn cyd-fynd, mae gweithredwyr yn wynebu brwydr i fyny yn eu herbyn am addysg sy'n seiliedig ar heddwch.

Dywedodd Moon A-young, hwylusydd yn y sefydliad addysg heddwch, Peace Momo, a oedd yn gwrthwynebu'r rhaglen Addysg Gwladgarwch a gwersylloedd milwrol ieuenctid, ei bod wedi "synnu" i ddysgu bod Sunshine Land yn cael ei ariannu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

"Mae profiad milwrol plant yn enghraifft wych o sut mae cymdeithas Corea wedi dod yn ddi-waith i ddiwylliant milwrol. Mae gan oedolion ddyletswydd i atal plant rhag adfer profiadau poenus rhyfel a ddioddefwyd gan genedlaethau blaenorol. Peidiwch â throsglwyddo iaith rhannu a dinistrio i'n plant, "ysgrifennodd Moon mewn e-bost.

Ar yr un diwrnod, roedd gan y chweched-raddwyr eu gêm tir Sunshine Land, cannoedd o gredysgrifau - rhai ohonynt yn unig saith neu wyth oed yn hŷn na myfyrwyr ysgol elfennol - wedi cyrraedd Nonsan i ddechrau eu gwasanaeth milwrol go iawn. Nid oedd dim sgipio a giggling. Y milwyr ifanc i'w lladd o gwmpas o flaen giât y ganolfan hyfforddi gydag wynebau mawr.

Cyn iddynt gyrraedd y ganolfan hyfforddi gan yr amser torri 2: 00 pm, fe wnaeth y dynion ifanc fwyta eu pryd bwyd olaf gyda'u rhieni, brodyr a chwiorydd, ffrindiau, cariadon, ac anwyliaid eraill.

Pan ofynnais i un o'r myfyrwyr chweched dosbarth yn ymweld â Nonsan's Sunshine Land yr hyn a ddysgodd yn ystod y gêm goroesi, atebodd, "Mae gwn yn anodd iawn i'w defnyddio. Ac hefyd, nid ydych am fynd i ryfel gyda gwn BB. "Mewn dim ond hanner dwsin o flynyddoedd, felly, bydd gan y myfyriwr hwn ei siawns i dân arf mwy pwerus, un wedi'i lwytho â bwledyn byw.

* Bridget Martin yn ymgeisydd PhD mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol California, Berkeley. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng militariaeth a datblygiad lleol yn Ne Korea.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

1 meddwl ar “Tir Heulwen: Lle Mae Rhyfel Mewn Gwirionedd yn Gêm (De Corea)”

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig