Chwaraeon: Cyflymydd byd-eang heddwch a datblygu cynaliadwy i bawb

(Wedi'i ymateb o: sportanddev.org. Medi 24, 2020)

Mae'r pandemig wedi cael effaith anghymesur ar fenywod a merched, teuluoedd incwm isel, yr henoed, yr anabl a phobl eraill ar yr ymylon, ac mae'r un peth yn wir ym myd chwaraeon a chwarae.

Sut gall chwaraeon helpu i liniaru effaith y pandemig COVID-19? Mae adroddiad newydd gan y Cenhedloedd Unedig yn mynd i’r afael â’r cwestiwn hwnnw.

Gall chwaraeon a gweithgaredd corfforol helpu i liniaru effaith y pandemig COVID-19 ar iechyd a lles pobl. Gall buddsoddi mewn rhaglenni a pholisïau chwaraeon adeiladu gwytnwch byd-eang i ddelio â sioc fyd-eang yn y dyfodol. Mae adroddiad diweddar gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn manylu ar sut.

Mae'r adroddiad yn adolygu cynnydd tuag at weithredu Cynllun Gweithredu'r Cenhedloedd Unedig ar Chwaraeon ar gyfer Datblygu a Heddwch, ac yn tynnu ar fewnbwn gan Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac eraill. Mae'n dechrau trwy gydnabod yr heriau y mae pandemig COVID-19 wedi'u gosod i'r byd chwaraeon. Mae'r rhain yn cynnwys yr effeithiau economaidd, cymdeithasol ac iechyd ar chwaraeon elitaidd, a'r ymyrraeth yn lefelau gweithgaredd corfforol y cyhoedd. Mae'r pandemig wedi cael effaith anghymesur ar fenywod a merched, teuluoedd incwm isel, yr henoed, yr anabl a phobl eraill ar yr ymylon, ac mae'r un peth yn wir ym myd chwaraeon a chwarae. Gyda materion ariannol yn taro'r diwydiant chwaraeon, athletwyr benywaidd ac athletwyr ag anableddau fydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan mai'r rhaglenni hyn fydd y cyntaf i gael eu torri.

At hynny, mae'r un grwpiau hyn yn cael eu heffeithio fwyaf gan orchmynion aros gartref, ac mae unigedd, cyfyngiadau cymdeithasol a materion wrth gael mynediad at fannau priodol i ymarfer gweithgaredd corfforol wedi effeithio'n ddifrifol arnynt. Felly, mae'n rhaid i lywodraethau a llunwyr polisi ganolbwyntio ar gynnwys grwpiau ymylol yn ymwybodol yn eu cynlluniau adfer ar gyfer y sector chwaraeon.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi y dylid defnyddio a chymhwyso technoleg ddigidol i wneud chwaraeon yn fwy hygyrch. Wrth i'r pandemig orfodi'r byd i symud ar-lein, mae angen i'r byd chwaraeon addasu a dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio technoleg ddigidol i hyrwyddo chwaraeon a gweithgaredd corfforol i bawb.

Rhaid i lywodraethau a llunwyr polisi ganolbwyntio ar gynnwys grwpiau ymylol yn ymwybodol yn eu cynlluniau adfer ar gyfer y sector chwaraeon.

Mae'r adroddiad yn dangos y potensial i chwaraeon ar gyfer datblygu a heddwch gyfrannu at fyd ôl-COVID-19. Er enghraifft, mae llywodraethau, y sector preifat a sefydliadau chwaraeon wedi ymdrechu o ran lles meddyliol a chorfforol, addysg heddwch a thegwch rhywedd. Mae'r rhain yn dangos sut y gall chwaraeon weithredu fel catalydd ar gyfer iechyd, datblygiad economaidd-gymdeithasol a newid parhaus.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi sut mae athletwyr a chlybiau chwaraeon wedi symud eu cefnogwyr a'u canolfannau cymorth i ddarparu rhyddhad a chefnogaeth i aelodau bregus eu cymunedau. Wrth i ddyfodol y byd barhau i fod yn ansicr, dylid sicrhau bod adnoddau dynol ac ariannol ar gael i chwaraeon ar gyfer sefydliadau datblygu, y mae llawer ohonynt yn fach ac yn y gymuned.

Mae rhan olaf yr adroddiad yn canolbwyntio ar y ffyrdd y mae chwaraeon wedi cael eu defnyddio gan sefydliadau rhyngwladol mawr a llywodraethau amrywiol i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae'r rhain yn cynnwys y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO), Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig, UNESCO, Merched y Cenhedloedd Unedig, y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throsedd, Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a'r Gymanwlad.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at raglenni a gefnogir gan y llywodraeth o'r Almaen a Lesotho i Bangladesh a'r Eidal, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn pwysleisio'r amcanion canlynol:

  • Grymuso pobl a sicrhau cynhwysiant a chydraddoldeb
  • Sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl
  • Trawsnewid cymdeithasau i fod yn gynaliadwy a gwydn

Daw'r adroddiad i ben gyda chanfyddiadau ac argymhellion allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys y dylai llywodraethau gynnwys chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn eu cynlluniau adfer COVID-19 a'u strategaethau cenedlaethol ar gyfer datblygu cynaliadwy. Rhaid i endidau'r Cenhedloedd Unedig hefyd barhau i ddarparu arweiniad ymchwil a pholisi i lywodraethau ac eraill sy'n ceisio ymgorffori chwaraeon ar gyfer sicrhau heddwch a datblygiad. Yn olaf, mae'r adroddiad yn nodi diffyg data canolog ac ystadegau ar chwaraeon. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn mynd i'r afael â hynny yn ei waith gyda'r Gymanwlad i ddatblygu dangosyddion cyffredin i fesur sut y gall addysg gorfforol, gweithgaredd corfforol a chwaraeon gyfrannu at ddatblygiad economaidd-gymdeithasol.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig