Galwad Diwrnod Arbennig y Ddaear am gyfraniadau i gyfrol sy'n ailddiffinio diogelwch byd-eang o safbwynt ffeministaidd

“…mae’n rhaid i ni sylweddoli nad yn unig rydyn ni’n trigo yn y ddaear, ond rydyn ni o’r ddaear.”
Tuag at Ecoleg Ddynol Greiddiol, Cymdeithas Maryknoll, 14th Pennod Gyffredinol, fel y dyfynnwyd yng Nghylchgrawn Maryknoll, Gwanwyn 2022

Bydd yr ailddiffiniad o ddiogelwch a wneir yn y gyfrol hon yn canolbwyntio ar y Ddaear yn ei harchwiliadau cysyniadol a'i roi mewn cyd-destun o fewn bygythiad dirfodol yr argyfwng hinsawdd. Rhagdybiaeth waelodol o'r archwiliadau yw bod yn rhaid inni newid ein ffordd o feddwl yn ddirfawr, am bob agwedd ar ddiogelwch; yn gyntaf ac yn bennaf, am ein planed a sut mae'r rhywogaeth ddynol yn perthyn iddi. Gobaith y golygyddion yw y bydd ffeminyddion sydd ar hyn o bryd yn ymchwilio, yn myfyrio ac yn gweithredu ar y berthynas Daear-ddynol yn ystyried cynnig cyfraniad i’r gyfrol hon.

Bydd y casgliad hwn yn archwilio cysyniadau diogelwch o fewn fframwaith ffeministaidd o ddiogelwch dynol. Bydd yn mynd i'r afael â heriau diogelwch mwyaf brys heddiw o safbwyntiau ffeministaidd, gan ystyried strategaethau posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o un o wrthdaro / argyfwng endemig i un o ddiogelwch dynol sefydlog a nodweddir gan ecoleg blanedol gynaliadwy, asiantaeth ddynol, a dinasyddiaeth fyd-eang gyfrifol. Disgwylir cynigion ar 1 Mehefin.

Galwad am Gyfraniadau at Ddiogelwch sy'n Ailddiffinio Cyfrol:
“Safbwyntiau Ffeminyddion ar Ddiogelwch Byd-eang: Mynd i’r Afael ag Argyfwng Cydgyfeiriol sy’n Bodlon”

Golygyddion: Betty A. Reardon, Asha Hans, Soumita Basu a Yuuka Kagayma
Cyhoeddwr: Peace Knowledge Press

Mae symud y tir geopolitical lle mae argyfyngau cydgyfeiriol byd-eang digynsail yn herio strwythurau pŵer y byd wedi taflu'r sefydliad diogelwch yn beryglus oddi ar y fantol. Mae cydnabyddiaeth gynyddol mai camweithredol yw prif batrwm diogelwch y wladwriaeth. Mae ehangu'r drafodaeth ar ddiogelwch yn cyflwyno posibiliadau ar gyfer ystyried dewisiadau eraill o ddifrif. Mae safbwyntiau diogelwch ffeministaidd yn ceisio goleuo argyfyngau byd-eang, er mwyn ysbrydoli ffyrdd o feddwl am ddiogelwch byd-eang sy'n fwy ffafriol i oroesiad dynolryw a'n planed. Bwriad y casgliad hwn yw archwilio rhai o'r ffyrdd hynny o feddwl a strategaethau newid posibl i drawsnewid y system ddiogelwch fyd-eang o wrthdaro / argyfwng endemig i ddiogelwch dynol sefydlog sy'n gyson yn seiliedig ar iechyd ecolegol ac asiantaeth a chyfrifoldeb dynol.

Ymholiad canolog y casgliad yw, “Sut mae’r tri argyfwng byd-eang dirfodol mwyaf brys ac a gydnabyddir yn eang a’u cydberthnasau systemig yn effeithio ar brofiad a phosibiliadau diogelwch dynol, yn awr a thrwy gydol yr unfed ganrif ar hugain?"

Bydd yr ymholiad a ddilynir trwy lens ffeministaidd-dyfodol yn archwilio problem gynhwysfawr sy'n cynnwys rhyngweithiadau ymhlith a rhwng: yr argyfwng hinsawdd (inter alia, canlyniadau gwrthrychedd y byd naturiol, a chamsyniad dynol y “ateb technolegol”); rhyfel ac arfau (ia dadansoddi natur a dibenion sefydliad rhyfel a'r “diwylliant arfau”); a apartheid rhyw (ia dadrymuso systemig menywod fel gwraidd awdurdodaeth batriarchaidd a nodweddir gan anghydraddoldeb ac anghyfiawnder strwythurau economaidd byd-eang, gwladychiaeth a ffurfiau lluosog o ormes hiliol, crefyddol ac ethnig).

Wedi’i gyflwyno o fewn persbectif cydgyfeiriant y tair argyfwng a’r angen i fynd i’r afael â nhw o fewn fframwaith o’u cydberthnasau systemig, bydd y gwaith yn cynnwys tair rhan: 1) cyflwyniad fframio gan y golygyddion, 2) tair adran sylweddol o benodau cyfrannol, pob un. bydd y rhain yn eu tro yn canolbwyntio ymholiadau ar un o'r tri argyfwng a ddadansoddwyd o ran ei rhyng-gysylltiadau â'r ddau arall, a 3) casgliad golygyddion, gan integreiddio'r dadansoddiadau o'r problemau a chrynhoi'r cyfarwyddiadau gweithredu a awgrymir i fynd i'r afael â'r problemau yn gyffredinol. strategaeth ar gyfer newid o fewn fframwaith y meddylfryd cyfannol-organig, ffeministaidd-dyfodol, fel dewisiadau amgen i feddylfryd diogelwch tra-arglwyddiaethol y patrwm patriarchaidd sy’n canolbwyntio ar y rhesymegol-gostyngol, presennol.

Gofynnir am gyfraniadau ar gyfer Adran 2 am draethodau sy'n deillio o ymchwil ffeministaidd ar brofiad menywod o ddiogelwch, gwaith tuag at systemau diogelwch amgen, a chynigion ffeministaidd ar gyfer datrys y tri argyfwng fel camau tuag at gyflawni system diogelwch dynol fyd-eang.

Bydd y penodau unigol yn dangos bod gan yr argyfyngau hyn effeithiau cyd-atgyfnerthol, wrth i gyfalaf byd-eang gyfuno â meddylfryd militaraidd, sydd â chysylltiad annatod ag anghydraddoldebau apartheid rhwng y rhywiau a chamfanteisio ar y blaned. Ceisiwn draethodau sy'n archwilio'r cydberthnasau lluosog ymhlith yr argyfyngau a'r angen i'w dadansoddi o fewn cyd-destun eu cydgyfeiriant. Bydd y golygyddion yn lleoli pob pennod o fewn y fframwaith cynhwysfawr a amlinellir yn Adran 1, ac yn cychwyn trafodaeth ar ei harwyddocâd i sicrhau diogelwch dynol drwy godi ymholiadau ar ôl y bennod, ymholiad i’w grynhoi fel sail i strategaeth ar gyfer gweithredu ymarferol. a nodir yn Adran 3.

Argyfwng Hinsawdd: Y Blaned Mewn Perygl

Mae'r argyfwng hinsawdd sy'n deillio o fethiant i leihau allyriadau carbon, lleihad mewn bio-amrywiaeth o ganlyniad i ddatblygiadau cyfeiliornus a thechnolegau amgylcheddol ddinistriol yn treiddio ac yn gwaethygu'r ddau argyfwng arall. Dyma'r bygythiad mwyaf amlwg a brys i ddiogelwch dynol. Mewn oes pan fo cymuned y byd wedi cytuno i safonau cyfrifoldeb ecolegol, mae gwladwriaethau'n ymateb gyda mesurau ar gyfer lliniaru tymor byr yn hytrach na newid hirdymor i oresgyn anghyfiawnder economaidd a'r Ddaear yn niweidio treuliant, ac yn arfogi adnoddau. Mae cyfrifoldeb ecolegol yn galw am ddad-filwreiddio diogelwch fel anghenraid i achub y blaned.

Cyfraniadau i'w hystyried: Ar gyfer yr adran hon, rydym yn ceisio traethodau sy'n dangos ac yn dogfennu'r berthynas annatod rhwng yr argyfwng hinsawdd ac argyfwng system ddiogelwch filwrol gamweithredol, neu'n mynd i'r afael â diffyg cyfranogiad menywod a phersbectif ffeministaidd yn ymagweddau gwladwriaethau at yr argyfwng hinsawdd. Bydd croeso arbennig i erthyglau sy’n canolbwyntio ar y De Byd-eang, lle mae cymunedau’n profi’r tlodi gwaethaf sy’n gysylltiedig â’r hinsawdd ac amddifadedd cynyddol, yn cynnig dadansoddiadau ffeministaidd neu’n archwilio ffyrdd o fynd i’r afael â’r argyfwng sy’n ffafriol i oroesiad dynolryw a’n planed.

Argyfwng Rhyfel ac Arfau: Hanfod Newid System Ddiogelwch

Mae'r system diogelwch byd-eang sy'n canolbwyntio ar y wladwriaeth wedi'i syllu cymaint gan ganfyddiad o fygythiadau fel bod yr holl ofynion eraill yn cael eu mygu gan y dulliau militaraidd o ymateb i fygythiadau, gan gadw rhyfel wedi'i wreiddio fel nodwedd gyson o systemau gwleidyddol. Wedi'i atgyfnerthu gan agweddau cymdeithasol-ddiwylliannol, mae rhyfel yn rhoi'r cyflwr dynol. O ganlyniad, mae fframio cul o'r trafodaethau menywod, heddwch a diogelwch yn ymwneud yn fwy â materion yn ymwneud â chyfranogiad menywod ac atal trais rhywiol nag ar y llwybrau i ddileu rhyfel. Anaml y mae trafodaethau ffeministaidd am gydberthnasau datblygu amgylchedd yn mynd i’r afael â’r cysylltiadau rhwng militariaeth, diraddio amgylcheddol sy’n gwaethygu anghydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae asesiad cyfannol o broblem sylfaenol rhyfel yn gofyn am ystyried yr ystod lawn o'r cydberthnasau hyn sy'n rhan o'r system ryfel. Bydd traethodau yn darparu asesiad o'r fath fel y sylfaen ar gyfer cynigion ffeministaidd ar gyfer dewisiadau amgen i ryfel.

Cyfraniadau i'w hystyried: Ar gyfer yr adran hon, rydym yn ceisio traethodau i amlygu'r rhyngberthynas rhwng brys yr argyfwng hinsawdd a diogelwch militaraidd a'r enillion i'w gwneud wrth symud tuag at ddiogelwch dynol gwirioneddol trwy ailddiffinio diogelwch dynol a chynnig dewisiadau amgen i ryfel a gwrthdaro arfog a fyddai, yn ogystal, cynyddu diogelwch y Ddaear.

Rhyw Apartheid: Argyfwng y Paradeim Patriarchaidd

Defnyddir yr ymadrodd “apartheid rhyw” i ddynodi’r system gyffredinol o wahaniadau gormesol gyda’i heffeithiau negyddol ar orthrwm a gormeswr arwahanu rhyw patriarchaidd. Mae patriarchaeth yn drefniant pŵer llawer ehangach na gwahanu rolau rhyw. Dyma'r patrwm gwleidyddol ar gyfer y rhan fwyaf o sefydliadau dynol, hierarchaeth lle mae bron pob merch yn dioddef diffyg pŵer a diffyg cyfranogiad yn y rhan fwyaf o feysydd polisi cyhoeddus sy'n atseinio yn y diffygion lluosog a ddioddefir gan bawb, yn ddynion a menywod, wedi'u heithrio o'r brig yr hierarchaeth. Mae'n sail i anghydraddoldebau'r systemau gwleidyddol ac economaidd byd-eang.

Mae'r toreth o drychinebau amgylcheddol, brwydrau arfog, a gwrthdaro ideolegol wedi dod â gwahaniad mwy difrifol, sy'n amlwg wrth i fwy o daleithiau ddod o dan ddylanwad awdurdodaeth ffwndamentalaidd amrywiol ideolegau a chrefyddau. Mae'r gostyngiad cynyddol dilynol yn niogelwch dynol menywod yn datgelu'n glir y diffyg diogelwch sylweddol yn y system ddiogelwch bresennol, a'r rheidrwydd canlyneb o chwilio am ddewis arall yn unig rhwng y rhywiau.

Cyfraniadau i'w hystyried: Ar gyfer yr adran hon, rydym yn gwahodd traethodau sy'n cyflwyno dadansoddiadau ffeministaidd o'r system ddiogelwch filwrol, yn dangos manteision cyfranogiad menywod mewn llunio polisïau hinsawdd a diogelwch, astudiaethau achos sy'n dangos gweithredu hinsawdd effeithiol menywod neu arbrofion gyda gwleidyddiaeth diogelwch dynol, a / neu'n cynnig dewisiadau ffeministaidd amgen. cyflwyno polisïau a systemau hinsawdd a diogelwch.

Cyflwyno Cyfraniadau Posibl

Anfonwch draethodau, drafftiau, neu grynodebau i'w hystyried [e-bost wedi'i warchod] ac [e-bost wedi'i warchod] erbyn Mehefin 1, 2022, Diolch.

 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...