Hau hadau heddwch yn yr Wcrain

Dosbarth o blant yn gweithio ar y cwrs 'Diwylliant Cymdogaeth Dda' yn eu hysgol yn Chernivtsi, yr Wcrain. (Llun: Clémence Buchet - Couzy)

(Wedi'i ymateb o: Cyngor Materion Ewropeaidd y Crynwyr - QCEA. Rhagfyr 19, 2019)

Gan Clémence Buchet - Couzy

Cynorthwyydd Rhaglen Heddwch QCEA Clémence Buchet - Couzy gwelwyd addysg heddwch ar waith ar ymweliad diweddar â'r Wcráin, gwlad sydd wedi'i diffinio gan wrthdaro treisgar yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dyma ei chyfrif o'r profiad.

Ar Dachwedd 21-23 cefais wahoddiad i gyflwyno gwaith ymchwil ac eiriolaeth QCEA ar addysg heddwch mewn gweithdy ar y cwrs 'Diwylliant Cymdogaeth Dda', sy'n cael ei redeg mewn sefydliadau addysg yn yr Wcrain yn rhanbarth Chernivtsi. Trefnwyd y digwyddiad hwn ar y cyd gan Weinyddiaeth Addysg a Gwyddoniaeth Wcrain a Chanolfan Integreiddio a Datblygu Gwybodaeth ac Ymchwil NGO (IDCIR).

Roedd yn gyfle i gwrdd a chyfnewid gydag aelodau o'r Gweithgor Addysg Heddwch (PEWG) a sefydlwyd gan y Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Atal Gwrthdaro Arfog (GPPAC), a drefnodd ei gyfarfod blynyddol ar ôl y gweithdy.

Cyn fy ymweliad â'r Wcráin, gwnaethom gyfieithu taflenni am QCEA i'r Wcrain a Rwseg fel y byddai'r holl gyfranogwyr yn ymwybodol o'n gwaith, gan gynnwys ein Argraffiad Rwsiaidd o Adeiladu Heddwch Gyda'n Gilydd.

Cymerais ran mewn trafodaeth banel ar “ddatblygu addysg heddwch yn yr Wcrain a thramor” ochr yn ochr â dau aelod o’r PEWG. Roedd yn ymddangos bod gan y gynulleidfa ddiddordeb mawr yn y drafodaeth. Cysylltodd sawl cyfranogwr â mi i wybod mwy am ein gwaith, ein Addysg Heddwch adrodd a'n heiriolaeth tuag at yr UE yn hyn o beth. Ar ôl y drafodaeth banel dosbarthwyd dros hanner cant o gopïau o'n dau adroddiad.

Roedd y digwyddiad yn cynnig cyfle unigryw i mi ddeall yn fanwl y cwrs 'Diwylliant Cymdogaeth Dda' a'i effaith ar addysg Wcrain. Mae'r cwrs wedi bodoli am fwy na 15 mlynedd ac ers hynny mae wedi'i ehangu i Moldofa gyfagos. Ei nod yw adeiladu cymhwysedd a goddefgarwch cymdeithasol a dinesig yn yr ystyr ehangach, gan gynnwys goddefgarwch ethnig, crefyddol, ieithyddol, rhyw a chymdeithasol. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer plant a'u rhieni. Mae rhyngweithio â'r rhieni a'r gymuned leol yn elfennau allweddol o'r cwrs.

Trwy amrywiol weithgareddau, gall y plant wella eu sgiliau datrys gwrthdaro, darganfod proses gyfryngu a thrafod ysgolion, neu ddatblygu eu meddwl beirniadol. Nid yn unig y mae hyn yn helpu disgyblion i ddelio â materion rhyngbersonol, ond mae hefyd yn cyflwyno syniadau fel cyfathrebu rhyngddiwylliannol i blant a'u rhieni. Mae'r cwrs yn rhan o'r cwricwlwm ffurfiol, felly gall pob plentyn elwa ohono trwy gydol ei addysg.

Yn ystod y gweithdy hwn, fe ymwelon ni ag ysgol yn y rhanbarth sy'n gweithredu'r cwrs hwn. Fe allwn i gyfnewid gyda'r myfyrwyr a'u hathrawon ac felly asesu effaith y fenter yn wirioneddol. Roedd yn ddiddorol iawn gweld sut mae cwrs o'r fath yn cael ei weithredu mewn gwlad a oedd yn dominyddu'r penawdau flwyddyn neu ddwy yn ôl oherwydd trais a thensiynau gyda Rwsia.

Gwnaethom hefyd gwrdd â rhai o gyfranogwyr y gweithdy er mwyn cael gwell dealltwriaeth o gwmpas addysg heddwch yn yr Wcrain, a siarad ag ymarferwyr addysg heddwch o'r Sefydliad Heddwch a Tir Cyffredin sy'n gweithio ar brosiect peilot: y 'Heddwch' Model ysgol, mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Addysg, sy'n cynnwys gweithgareddau fel cyfryngu cymheiriaid.

Ar ôl y gweithdy cymerais ran yng Nghyfarfod Blynyddol Gweithgor Addysg Heddwch GPPAC. Cyfrannodd sawl un o'i aelodau at ein Addysg Heddwch adrodd, yn benodol trwy gael fy nghyfweld ar ei gyfer. Roeddwn i'n gallu dysgu mwy am weithgareddau aelodau'r PEWG a oedd i gyd yn egluro eu cefndiroedd ac yn gweithio ym maes addysg heddwch.

Mae eu profiadau wir yn tynnu sylw at amrywiaeth addysg heddwch a'i heriau amrywiol, yn dibynnu ar yr amgylchedd gwleidyddol a chymdeithasol y mae'n cael ei weithredu ynddo. Fe wnes i rannu gyda'r grŵp yr hyn rydyn ni wedi'i gyflawni gyda'n prosiect Addysg Heddwch, yn enwedig ein cydweithrediad â'n chwaer sefydliad QPSW, a'r hyn yr ydym am ei gyflawni yn 2020. Roedd y cyfnewid yn ffrwythlon iawn; nodwyd nifer o ffyrdd ymlaen ar gyfer cydweithredu rhwng prosiectau. Fe roddodd hyd yn oed mwy o gymhelliant ac egni imi eiriol dros ddulliau addysg heddwch yn ôl ym Mrwsel.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...