De Sudan yn lansio 'Canllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel' gyda chefnogaeth gan Achub y Plant i amddiffyn ysgolion rhag defnydd milwrol

25 Hydref 2021, Juba - Trosglwyddodd Cyfarwyddwr Gwlad Achub y Plant, Rama Hansraj, (canol) “Ganllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel” yn llwyddiannus i awdurdodau llywodraeth De Swdan. Is-lywydd AU y Clwstwr Gwasanaeth, Hussein Abdelbagi Akol (chwith ymlaen) a'r Anrh. Y Gweinidog Addysg Gyffredinol a Chyfarwyddyd Anrh. Derbyniodd Awut Deng Achuil y canllaw i alluogi awdurdodau i ddiogelu ysgolion yn Ne Swdan. (Llun: Ezibon Saadalla / Achub y Plant)

Galwodd Cyfarwyddwr Gwlad Gwlad y Plant am gynnydd yn y “cyllid ar gyfer addysg heddwch a gweithredu’r canllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel.”

(Wedi'i ymateb o: Achub y Plant. Hydref 26, 2021)

“Er mwyn arbed addysg, mae angen i ni atal y trais, dyrannu digon o gyllideb ar gyfer addysg, darparu deunyddiau dysgu am ddim, ehangu addysg oedolion a chaniatáu i bob plentyn gwblhau o leiaf addysg gynradd ac uwchradd am ddim.”

Dyma oedd y neges a gyflwynwyd i'r llywodraeth a grwpiau arfog gan blant ysgol yn ystod lansiad swyddogol y canllaw 'Datganiad Ysgol Ddiogel' yn Juba ddydd Llun 25, 2021. Pwrpas y canllawiau yw amddiffyn ysgolion rhag defnydd milwrol yn ystod ac ar ôl gwrthdaro arfog.

Mae'r argyfwng yn Ne Sudan wedi rhwystro addysg i'r rhan fwyaf o blant y wlad. Roedd ysgolion ledled y wlad ar gau yn aml oherwydd ymladd a bygythiad trais, a chafodd cannoedd o ysgolion ac asedau sifil eraill eu ysbeilio a'u dinistrio.

Amcangyfrifir bod 72% o blant y tu allan i'r ysgol ar y lefel gynradd a bod 76% o ferched y tu allan i'r ysgol - y gyfradd uchaf yn fyd-eang. Yn y lefel uwchradd is, adroddir y gwrthodir mynediad i addysg i 60% o blant sy'n cyfrif am y gyfradd ail-uchaf yn y Byd.

Ers dechrau'r gwrthdaro hyd yma, adroddwyd ar draws 293 o ddigwyddiadau o ymosodiadau ar ysgolion neu bobl warchodedig neu o ddefnydd milwrol o ysgolion ledled y wlad. Effeithiodd y digwyddiadau hyn yn gronnus ar fwy na 90,000 o blant.

Cysyniad Ysgol Ddiogel

Mae'r Datganiad Ysgolion Diogel, felly, yn ymrwymiad gwleidyddol rhyng-lywodraethol sy'n rhoi cyfle i wledydd fynegi cefnogaeth i amddiffyn myfyrwyr, athrawon, ysgolion a phrifysgolion rhag ymosodiad yn ystod cyfnodau o wrthdaro arfog; pwysigrwydd parhad addysg yn ystod gwrthdaro arfog; a gweithredu mesurau pendant i atal defnydd milwrol o ysgolion.

Datblygodd y Weinyddiaeth Addysg a Chyfarwyddyd Cyffredinol, a Sefydliad Elusennau a Grymuso (CEF), gyda chefnogaeth Achub y Plant Rhyngwladol, y canllawiau i hwyluso lledaenu canllawiau'r Datganiad a ymgorfforwyd yng nghod Lluoedd Amddiffyn Pobl De Swdan (SSPDF) arwain

Asiantaeth Norwy ar gyfer Cydweithrediad Datblygu (NORAD) a ddarparodd y cyllid.

canllawiau

Mae'r canllawiau printiedig yn cynnig cyfeiriad ar fesurau concrit y gall lluoedd arfog ac actorion nad ydynt yn wladwriaeth eu cymryd i osgoi defnydd milwrol o gyfleusterau addysgol, i leihau risgiau ymosodiadau, ac i liniaru effaith ymosodiadau a defnydd milwrol pan fyddant yn digwydd.

Gwahoddodd y Sefydliad Elusennau a Grymuso gyda chefnogaeth Achub y Plant randdeiliaid ar gyfer lansiad swyddogol y 'Canllawiau Datganiad Ysgolion Diogel' ar gyfer De Swdan ddydd Llun.

Cyfarchwyd y digwyddiad gan yr Is-lywydd â gofal y Clwstwr Gwasanaeth, Abdelbagi Ayii a'r Gweinidog Addysg a Chyfarwyddyd Cyffredinol, Awut Deng.

Mynychwyd ef hefyd gan yr Is-Ysgrifennydd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, Dirprwy Arolygydd Cyffredinol yr Heddlu, myfyrwyr a chynrychiolwyr asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, ymhlith eraill.

“Rydyn ni yma i ddatgan ein hymrwymiad i ymarfer y datganiad ysgol diogel,” meddai’r Is-lywydd Ayii ar ôl trosglwyddo copïau o’r canllawiau.

Trosglwyddwyd y llyfrynnau i'r Is-Ysgrifennydd yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, yr Uwchfrigadydd Chol Diar Ngang a Dirprwy Arolygydd Cyffredinol Is-gadfridog yr Heddlu James Pui Yak Yiel. Rhoddwyd copïau hefyd i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

“Mae’n bwysig gwagio unrhyw adeilad a sefydliad dysgu y mae grwpiau arfog yn eu meddiannu i gael eu gwagio nawr ac nid yfory,” cyfarwyddodd Ei Ardderchowgrwydd Ayii.

Disgwylir i'r Datganiad hefyd amddiffyn myfyrwyr, athrawon, ysgolion a sefydliadau dysgu eraill rhag rhai o effeithiau gwaethaf gwrthdaro arfog.

“Mae hon yn garreg filltir wrth ddiogelu ein plant ysgol a'n sefydliadau dysgu. Mae caniatáu dysgu i ddigwydd ac amddiffyn plant yn ystod dysgu yn Ne Sudan yn hollbwysig, ”haerodd VP Ayii.

Anogodd yr Is-lywydd randdeiliaid ymhellach i gychwyn ar ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a gweithredu i hyrwyddo amddiffyniad ysgolion a sefydliadau dysgu eraill yn Ne Swdan.

Gweinyddwyd y trosglwyddiad hefyd gan y Gweinidog Awut Deng a Chyfarwyddwr Achub Gwlad y Plant, Rama Hansraj.

Er bod De Sudan wedi cymeradwyo'r Datganiad Ysgol Ddiogel yn 2015, nid yw wedi gallu gweithredu'r canllawiau yn llawn a chynnal yr asesiadau oherwydd diffyg arian. Fodd bynnag, briffiwyd rhanddeiliaid gan gynnwys cynrychiolwyr y llywodraeth. Cafodd De Sudan y gynhadledd gyntaf ar Ddatganiad Ysgol Ddiogel (cyfarfod cyd-gyfleustra)

Yn ystod gweithdy dilysu o'r canllawiau Datganiad Diogel, nodwyd bod cynrychiolwyr y lluoedd arfog a sifiliaid yn ddeiliaid yr ysgolion yn Ne Swdan.

Ailddatganodd y Gweinidog Addysg a Chyfarwyddiadau Cyffredinol, Awut Deng Achuil ei hymrwymiad i amddiffyn ysgolion ac amddiffyn plant.

Galwodd am gydweithrediadau ehangach ymhlith actorion i greu amgylchedd ffafriol ar gyfer dysgu yn Ne Sudan.

“Er mwyn sicrhau bod yr hyn sydd yn y llyfr yn cael ei ddeall a’i roi ar waith er mwyn ein plant, rhaid i unigolion ymroddedig gael y dasg o ledaenu’r canllawiau [ac] mae angen cynnwys cymunedau yn yr ymgyrchoedd ysgolion diogel oherwydd, yn ystod llifogydd, mae ysgolion yn aml yn cael ei meddiannu gan y cymunedau yr effeithir arnynt, ”pwysleisiodd.

Yn ôl y Byd-eang Clymblaid i Ddiogelu Addysg rhag ymosodiad, dadleoli'r boblogaeth, cipio plant a menywod yn barhaus, cyfyngiadau COVID-19 a chau ysgolion yn orfodol am bedwar mis ar ddeg (14) wedi bygwth addysg ymhellach yn Ne Swdan. Ond mae ailagor ysgolion ledled y wlad ym mis Mai 2021 yn gyfle i sicrhau dyfodol plant yn Ne Swdan.

Datblygwyd y Datganiad Ysgol Diogel ar ffurf Ysgolion fel “Parthau Heddwch.”

At hynny, mae fframwaith polisi Gweinyddiaeth Addysg De Sudan wedi'i ddatblygu ac mae bellach gerbron y cabinet i'w gymeradwyo. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys addysg adeiladu heddwch, sgiliau bywyd, dinasyddiaeth yn y cwricwlwm.

Yn ei sylwadau, dywedodd Cyfarwyddwr Achub Gwlad y Plant, Rama Hansraj fod angen cyfranogiad cryf gan y llywodraeth i orfodi'r ddogfen.

Amlinellodd weithgareddau a fyddai’n cwtogi ar aflonyddwch dysgu ar adegau o wrthdaro arfog megis “mapio risg, cynlluniau lleihau risg, ffurfio a hyfforddi clybiau plant, allgymorth cymunedol, ac adolygiadau cyfreithiol.”

Gan fod y mwyafrif o'r rhai sy'n meddiannu'r ysgolion yn luoedd arfog, anogwyd y Weinyddiaeth Amddiffyn fel rhanddeiliad allweddol i ymrwymo eu hunain i'r ddogfen.

Ar Ebrill 21, 2021, fe wnaeth Achub y Plant mewn cydweithrediad â’r partner cenedlaethol CEF lobïo’r Weinyddiaeth Amddiffyn a Materion Cyn-filwyr i “fynegi ymrwymiad gwleidyddol i hyrwyddo egwyddorion datganiad ysgol diogel trwy wahardd y fyddin yn ddiamod rhag meddiannu ysgolion.

“Mae angen dofi’r Datganiad Ysgol Ddiogel,” meddai Rama. “Bydd hyn yn gofyn am broses gynhwysol - wedi hynny i gyd, yr anghydraddoldebau mewn addysg ar sail rhyw, diwylliant, rhannu adnoddau annheg yw gwraidd gwrthdaro.”

Yn ystod lansiad y canllawiau, darllenodd yr Is-Ysgrifennydd - y Weinyddiaeth Amddiffyn a Materion Cyn-filwyr eu hymrwymiad i'r ddogfen fel y'i hysgrifennwyd gan y Gweinidog Amddiffyn, Angelina Teny.

“Byddwn yn sicrhau bod yr unedau dan sylw yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cael eu cyfarwyddo i gychwyn ar y broses o gadw at y canllawiau ysgol diogel,” addawodd yr Uwchfrigadydd Chol Diar Ngang.

Cydnabu hefyd bwysigrwydd monitro ac adrodd am droseddau difrifol yn erbyn plant mewn gwrthdaro arfog yn unol â phenderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Penderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig

Yn 2005, sefydlodd y Cyngor Diogelwch a Mecanwaith Monitro ac Adrodd (MRM) monitro, dogfennu ac adrodd yn systematig ar droseddau a gyflawnir yn erbyn plant mewn sefyllfaoedd sy'n peri pryder ledled y byd.

Ar Fedi 1, 2021, gorchmynnodd y Gweinidog Amddiffyn a Materion Cyn-filwyr, Angelina Teny - mewn ymateb i’r llythyr a ysgrifennwyd ati gan Achub y Plant a CEF - i bob personél milwrol a grwpiau arfog eraill adael yr holl ysgolion a sefydliadau dysgu eraill yn heddychlon ar hyn o bryd. dan feddiannaeth i ganiatáu amgylchedd dysgu diogel i blant.

“Mae meddiannu ysgol yn rhywbeth o'r gorffennol. Mae pob aelod milwrol yn cael ei wahardd yn ddiamod rhag meddiannu ysgolion, ymyrryd â, neu darfu ar ddosbarthiadau neu weithgareddau ysgol, neu ddefnyddio cyfleusterau ysgol at unrhyw bwrpas, ”meddai Angelina yn ei chyfarwyddebau.

Datgelodd yr Uwchfrigadydd Chol Diar yn y swyddogaeth heddiw bod gorchmynion o’r fath eisoes wedi’u cyhoeddi ar gyfer ysgolion a feddiannwyd yn ddiweddar gan grwpiau arfog - yn arbennig yn nhalaith Western Equatoria i gael eu gadael a’r lluoedd yn cael eu trefnu.

“Mae yna orchymyn eisoes i bob ysgol sy’n dal i gael ei meddiannu gan grwpiau arfog gael ei gadael ar unwaith.”

Er mwyn monitro, atal a dod â'r ymosodiadau hyn i ben yn well, mae gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig adnabod a chondemnio chwe achos o dorri trosedd yn erbyn plant ar adeg rhyfel: Lladd a cham-drin plant; recriwtio neu ddefnyddio plant mewn lluoedd arfog a grwpiau arfog; ymosodiadau ar ysgolion neu ysbytai; trais rhywiol neu drais rhywiol difrifol arall; cipio plant; a gwrthod mynediad dyngarol i blant.

Disgrifiodd Dirprwy Arolygydd Cyffredinol Heddlu De Sudan, a oedd hefyd yn cynrychioli’r Gweinidog Mewnol yn lansiad y ddogfen, fel “dogfen wych os caiff ei gweithredu.”

“Mae’n bwysig i ni’r lluoedd trefnus i ledaenu’r llyfryn,” meddai’r Is-gadfridog James Pui Yak Yiel

Ychwanegodd “rydym wedi ymrwymo i ddosbarthu’r ddogfen hon a’i gorfodi o fewn y lluoedd arfog gan mai ni hefyd yw gorfodwyr y gyfraith.”

Disgrifiodd cynrychiolydd UNICEF y lansiad fel “diwrnod gwych ar gyfer menter eiriolaeth fyd-eang i sicrhau lle diogel ar gyfer dysgu diogel.”

Ffordd ymlaen

Mae Achub y Plant, partneriaid a’r Gweinidog Amddiffyn a Materion Cyn-filwyr yn mynegi ymrwymiad i gadw ysgolion yn ddiogel ac anogodd bob parti i’r “gwrthdaro arfog i ymatal rhag gweithredoedd sy’n rhwystro mynediad plant i addysg”.

Er mwyn adeiladu ymlaen yn well, mae Achub y Plant a phartneriaid yn sicrhau cyfle cyfartal i ddysgwyr wrth i gyfyngiadau COVID-19 gael eu llacio ac mae ailddechrau normalrwydd yn cynnwys adferiad COVID-19 i blant, dysgu diogel mewn canolfannau addysg, cynyddu ac addasu cyllid sy'n galw am “lenwi ar frys o’r bylchau [cyllido] addysg, ”a chanolbwyntio ar degwch a chyfranogiad plant.

“Dylid cynnal asesiad ar y cyd ar y plant y tu allan i’r ysgol gan gynnwys yr holl randdeiliaid gan gynnwys cymdeithas sifil. Dylai hyn arwain at gynllun cadarn ar gyfer sicrhau bod pob plentyn yn derbyn addysg o safon, ”tanlinellodd Rama Hansraj.

Yn y cyfamser, roedd Cyfarwyddwr Gweithredol CEF, Chol Gai yn gwerthfawrogi'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Mewnol a'i phartneriaid am ymrwymo i'r ddogfen. Canmolodd hefyd Achub y Plant am weithio gyda sefydliadau lleol i sicrhau bod mynediad i'r lleoliadau anoddaf. Dywedodd fod y bartneriaeth “wedi lleihau biwrocratiaeth a gwell darpariaeth gwasanaeth.”

“Ein tasg yw hysbysu pobl am beryglon meddiannu cyfleusterau sifil,” meddai Gai.

I gloi, galwodd Cyfarwyddwr Achub Gwlad y Plant am gynnydd mewn “cyllid ar gyfer addysg heddwch a gweithredu’r canllawiau Datganiad Ysgol Ddiogel.”

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

1 Trackback / Pingback

  1. Addysg Heddwch: Blwyddyn mewn Adolygiad a Myfyrio (2021) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...