“Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol”

Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Addysg Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon (Post # 4)

Cyflwyniad y Golygydd

Yr erthygl hon gan Betty Reardon yw'r bedwaredd yn y 90K am 90 Mlynedd / Rhifyn a Themâu mewn cyfresi 6 Degawd o Heddwch. Yn y swydd hon, mae Betty yn gwneud sylwadau ar “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol: Synthesis o Arferion mewn Addysg Ryngwladol ac Astudiaethau Heddwch ” a gyhoeddwyd yn Social Studies Review ym 1975. Mae sylwebaeth gyfoes Betty yn honni y dylid darparu rhesymeg i athrawon sy’n sail i’r cwricwla y gofynnir iddynt ei ddysgu, ac yn annog sylw at “y rheidrwydd ecolegol,” yr angen am addysg heddwch i wynebu cyfrifoldeb dynol am oroesiad y blaned. Mae rhestr gyda dolenni i erthyglau eraill yn y gyfres hon i'w gweld ar waelod yr erthygl hon.

“Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol”

Gan Betty A. Reardon

“Nid helpu meddyliau ifanc i ddeall y drefn sefydledig yn unig yw tasg addysg gymdeithasol gyfoes, ond eu harfogi i greu trefn a ffefrir.”

Sylwebaeth Gyfoes

Mae detholiadau’r tymor cyntaf yn y gyfres hon wedi canolbwyntio ar ddeunyddiau cwricwlaidd, a ddyluniwyd yn ystod degawdau cyntaf fy ngwaith ym maes addysg heddwch, i gyflwyno astudiaethau o safon fyd-eang i ysgolion uwchradd America. Mae'r swydd hon, Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol: Synthesis o Arferion mewn Addysg Ryngwladol ac Astudiaethau Heddwch, Adolygiad Astudiaethau Cymdeithasol, Cyf. Mae 15, Rhif 1, Fall 1975 yn darparu trosolwg o'r rhesymeg a'r theori sy'n tanseilio datblygiad y deunyddiau hynny, gan eu gosod yng nghyd-destun y maes addysg ryngwladol sy'n dod i'r amlwg yn yr ysgolion ac astudiaethau heddwch yn y prifysgolion. Yma isod mae'r ddolen i'r erthygl sy'n crynhoi themâu'r tymor hwn o 90K, mynegiad o fframwaith a methodoleg astudiaethau trefn y byd. Yn yr ailddarlleniad, daeth yn amlwg nad oedd ymwybyddiaeth ecolegol eto wedi dod i'r amlwg mewn addysg heddwch.

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] Llwytho i lawr: Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol: Synthesis o Arferion yn Addysg Ryngwladol ac Astudiaethau Heddwch, Adolygiad Astudiaethau Cymdeithasol, Cyf. 15, Rhif 1, Cwymp 1975

Gwnaethpwyd llawer o'r gwaith datblygu cwricwlwm hwn ar y cyd ag addysgwyr cymdeithasol sy'n dysgu mewn ystafelloedd dosbarth ysgolion uwchradd. Roedd yn gyfnod lle roedd llawer o sylwedd newydd yn cael ei gyflwyno o'r gwyddorau cymdeithasol i'r ysgolion, yn rhy aml heb ddarparu rhesymeg ddamcaniaethol i athrawon. Roeddwn i a'r rhai y bûm yn gweithio gyda nhw yn teimlo ei bod yn hanfodol i ddefnydd effeithiol o'r deunydd er mwyn i athrawon gael y cefndir hwn. Ystyriwyd trafodaeth ddamcaniaethol yn eglurhad addysgwyr athrawon. Fodd bynnag, nod ein gwaith ar osod seiliau damcaniaethol oedd ymarfer athrawon dosbarth, gyda llawer ohonynt yn cynnwys aelodaeth cynghorau astudiaethau cymdeithasol y wladwriaeth. Gweithio gyda'r cynghorau hyn oedd y llwybr i gyflwyno'r deunyddiau i'r ysgolion a darparu'r theori sylfaenol i athrawon sy'n ymarfer.

Cyhoeddwyd yr erthygl a gyflwynir yn y swydd hon yng nghyfnodolyn Cyngor Astudiaethau Cymdeithasol California, cymdeithas broffesiynol fywiog a oedd yn ddylanwadol yn genedlaethol mewn addysg gymdeithasol. Un o brif feysydd ffocws California a chynghorau gwladwriaeth eraill oedd “addysg ar gyfer goroesi,” sy'n golygu goroesiad y rhywogaeth ddynol. Mae'n erlid nodi yr aethpwyd i'r afael â thri mater goroesi sylfaenol yng nghynadleddau mawr y Cenhedloedd Unedig yn y saithdegau, Cynhadledd Stockholm ar yr Amgylchedd 1972, 1975 Cynhadledd Byd Dinas Mecsico ar Fenywod, a 1978 Sesiwn Arbennig ar Ddiarfogi. Y gydberthynas ymhlith tair problem fyd-eang anghydraddoldeb rhywiol, militaroli a cham-drin y blaned a'u perthynas â goroesiad dynol fydd y thema swydd yn nhymor olaf y Ymgyrch 90K. Ar y cyfan, mae'r erthygl hon yn amlinellu fframwaith a rhesymeg sy'n cynrychioli normau sylfaenol a chysyniadau problemau sy'n dal i fod yn rhan annatod o fy meddwl am gwricwla, mae un persbectif arwyddocaol a hanfodol, sy'n brin ym 1975, bellach yn gofyn am sylw brys mewn trafodaethau cyfoes ar unrhyw ddamcaniaethau addysg a fframweithiau. Rhaid i’r “rheidrwydd planedol,” sy’n ymdrechu i oroesi’r Ddaear fod yn brif bryder sy’n trwytho pob addysg, a dylai fod yn flaenllaw ym meddwl damcaniaethol ac ymarferol addysgwyr cymdeithasol; hyd yn oed wrth ddehongli'r erthygl hon ym 1975 sy'n rhagddyddio persbectif ecolegol aeddfed. Nid oedd goroesi ecolegol yn brif gysyniad ysgogol eto o ymchwilwyr heddwch, addysgwyr nac actifyddion, hyd yn oed wrth i gydbwysedd ecolegol ddod yn un o nodau gwerth trefn y byd sylfaenol. Byddai persbectif byd-eang ar faterion presennol goroesi a diogelwch yn ymchwilio i'r perthnasoedd rhwng diogelwch militaraidd a'r amgylchedd; ac asesu'r cynnig bod diddymu rhyfel yn hanfodol i oroesiad planedol. Gellid ystyried bod safbwyntiau amrywiol ar y cwestiwn hwn yn gyson â'r fframwaith a ddisgrifir yn y detholiad hwn o'r 70au.

Betty Reardon yn sefyll yn DMZ Corea yn ystod gwibdaith Sefydliad Rhyngwladol 2003 ar Addysg Heddwch.

Roedd sawl safbwynt yn rhan annatod o astudiaethau trefn y byd wrth i'r maes ddeillio o broses ymchwil amlddisgyblaethol drawswladol. Yn ganolog i'r fethodoleg ymchwil a'r addysgeg sy'n deillio ohoni, yn ceisio dyfeisio dewis arall cyraeddadwy yn lle'r drefn fyd-eang ac i ddilyn strategaethau tuag at ei gwireddu. Fel y dywed yr erthygl “rhaid dychmygu, gwerthuso a chyflawni posibiliadau….” Roedd yn rhaid disodli'r meddylfryd gwleidyddol cyffredin o ddeuoliaeth wrthwynebol a oedd hyd yn oed wedyn yn gwleidyddoli gwleidyddiaeth (llawer ohoni wedi'i sbarduno gan Ryfel Fietnam) gyda'r cysyniad o wleidyddiaeth fel archwilio ac asesu sawl llwybr posibl at nodau cyhoeddus cyffredin. Cyfrannodd gwybodaeth am bosibiliadau lluosog ar gyfer gweithredu at agwedd fwy gobeithiol ac adeiladol ar broblemau byd-eang brawychus heddwch a chyfiawnder sy'n galluogi ieuenctid i ymgysylltu mwy ag ystyried y dyfodol a ffefrir. Gallai “gobaith deallus neu ddeallus” o’r fath hefyd ysgogi tuag at weithredu, hyd yn oed yn yr amseroedd presennol hyn o bolareiddio gwleidyddol cyrydol. O fewn yr anobaith, wedi'i silio gan wybodaeth gyfyngedig am amrywiol bosibiliadau a allai fod yn adeiladol ym mhob maes o gymdeithas sydd angen newid, mae'n ymddangos bod sawl safbwynt yn dal i fod yn ddull addawol o astudio unrhyw a phob problem o heddwch byd-eang cynhwysfawr.

Nodwedd arall o'r fframwaith astudiaethau trefn y byd sy'n parhau i nodweddu addysg heddwch oedd ei holism yn rhan annatod o'i ddull systemau byd-eang. Gweld problemau heddwch fel cydrannau cydberthynol o system ryngwladol sy'n annigonol i anghenion adeiladu heddwch oedd cam ffurfiannol cyntaf fy nghysyniad fy hun o addysg heddwch gynhwysfawr, a fynegwyd yn yr 1980au a'r cysyniad cynhwysfawr o ddiogelwch dynol a luniwyd mewn gwaith rhyw a heddwch. yn y 90au. Mae cam tuag at fframwaith addysg heddwch gynhwysfawr yn amlwg yn eiriolaeth astudiaethau amlddiwylliannol fel cyflenwad o addysg heddwch fel dull ehangach a mwy cynhwysol o ymdrin ag addysg gymdeithasol ar gyfer goroesiad dynol.

Ond mae hyd yn oed y cyfuniad o'r ddau ddull hyn yn methu â bod yn ddigonol ar gyfer system wleidyddol y byd mwy cymhleth ac anwadal sydd bellach yn fygythiad, nid yn unig i oroesiad y rhywogaeth ddynol ond i'r blaned gyfan y mae hi a phob peth byw arall yn dibynnu arni. Yn wir, efallai bod y farn ddynol-ganolog o'r broblem goroesi fyd-eang wedi dod yn rhwystr i gyflawni'r nod sy'n cymell ei archwilio. Heb blaned iach, ni all fod amgylchedd cynaliadwy lle gallai bodau dynol ffynnu. Y broblem goroesi a ddylai fod wrth wraidd yr ymdrechion presennol i ddatblygu addysg gymdeithasol ar gyfer goroesi dynol yw “rheidrwydd y blaned”.

Ymholiad a Awgrymir

A yw'r fframwaith a'r fethodoleg trefn y byd fel y'u dyfeisiwyd yn y 1960au a'r 70au yn dal i fod yn berthnasol i addysg heddwch? A oes agweddau ar astudiaethau urdd y byd a allai fod yn ddefnyddiol i chi nawr yn eich addysgu, ymchwil neu weithredu heddwch eich hun? Sut y gallai fod angen adolygu neu newid yr agweddau hyn?

Pe byddech chi'n adolygu astudiaethau trefn y byd mewn fframwaith sy'n deillio o'r “rheidrwydd planedol”, sut fyddech chi'n disgrifio'r fframwaith? A ellid integreiddio problemau a gwerthoedd y fframwaith gwreiddiol i'r adolygiad? A oes meysydd cynnwys a / neu werthoedd ychwanegol neu newydd y gellir eu hychwanegu?

Cais

Fel mewn swyddi eraill yn y gyfres hon, gofynnwn i addysgwyr a allai arbrofi gyda fframwaith trefn fyd-eang, methodoleg ymholi neu addysgeg anfon adroddiad at GCPE y gallem ei rannu gyda darllenwyr y Daily Posts.

Diolch yn fawr, BAR, 12/25/18

Darllenwch y gyfres: “Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon”

Cyfres o swyddi gan Betty Reardon sy'n cefnogi ein Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch Ymgyrch “$ 90k am 90” anrhydeddu 90 mlynedd o fywyd Betty a cheisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (gweler y neges arbennig hon gan Betty).

Mae'r gyfres hon yn archwilio oes gwaith Betty ym maes addysg heddwch trwy dri chylch; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith. Mae'r swyddi hyn, gan gynnwys sylwadau gan Betty, yn tynnu sylw at ac yn rhannu adnoddau dethol o'i harchifau, a gedwir ym Mhrifysgol Toledo.

Cylch 1 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

2 feddwl ar “Addysg Gymdeithasol ar gyfer Goroesi Dynol””

  1. Pingback: Neges gan Betty Reardon - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  2. Pingback: Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig