Llofnodi partneriaeth rhwng UNESCO a Peace and Sport (Monaco)

(Wedi'i ymateb o: UNESCO. Rhagfyr 13, 2019)

Monaco, 13 Rhagfyr - Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng UNESCO a'r sefydliad Heddwch a Chwaraeon ar ffurf partneriaeth pum mlynedd yn canolbwyntio ar addysg heddwch, adeiladu heddwch a hyrwyddo heddwch trwy chwaraeon. Llofnododd Mohamed Djelid, Dirprwy Gyfarwyddwr Swyddfa Cynllunio Strategol UNESCO, a Joël Bouzou, Llywydd a Sylfaenydd Heddwch a Chwaraeon, y ddogfen.

Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn diffinio pedair blaenoriaeth.

Mae'r cyntaf yn ymwneud â datblygu a hyrwyddo'r fethodoleg Heddwch a Chwaraeon trwy godi ymwybyddiaeth ymhlith llywodraethau. Mae'r fethodoleg hon yn allweddol i hyrwyddo cynhwysiant, deialog a pharch trwy chwaraeon mewn ysgolion.

Mae'r ail fenter yn ymwneud â dathliad blynyddol y Diwrnod Rhyngwladol Chwaraeon ar gyfer Datblygu a Heddwch, a ddathlir yn flynyddol ar 6 Ebrill. Y nod fydd hyrwyddo'r diwrnod(Cyswllt yn allanol) ymhlith Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig a rhanddeiliaid perthnasol eraill i godi ymwybyddiaeth o'r effaith gadarnhaol y gall chwaraeon ei chael ar gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Bydd UNESCO yn cefnogi lledaenu arferion gorau a mentrau a gyflwynir mewn platfform ar-lein a grëwyd gan Heddwch a Chwaraeon sy'n dwyn ynghyd filoedd o brosiectau sy'n ymwneud â chwaraeon ar gyfer datblygu a heddwch.

O'i ran, bydd Heddwch a Chwaraeon yn defnyddio'i rwydweithiau ac yn defnyddio'r Diwrnod fel ffordd o hyrwyddo prif argymhellion y Cynllun Gweithredu Kazan a lansiwyd yn 2017 ar ddiwedd y chweched Gynhadledd Ryngwladol Gweinidogion ac Uwch Swyddogion sy'n Gyfrifol am Addysg Gorfforol a Chwaraeon. Nod y cynllun gweithredu hwn, y mae UNESCO yn ei weithredu, yw hyrwyddo addysg gorfforol, gweithgaredd corfforol a chwaraeon ledled y byd.

Mae'r drydedd echel yn cynnwys datblygu prosiect ar entrepreneuriaeth gymdeithasol trwy chwaraeon i bobl ifanc yn America Ladin. Bydd y prosiect hwn yn anelu at hyrwyddo cynhwysiant, atal trais, grymuso pobl ifanc a darparu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gael mynediad i'r farchnad lafur, gan gynnwys trwy annog entrepreneuriaeth gymdeithasol. Rhoddir blaenoriaeth i wledydd sydd wedi profi gwrthdaro ac sydd wedi wynebu, lle bo hynny'n berthnasol, yr her o ailintegreiddio cyn-filwyr sy'n blant.

Yn olaf, mae'r bedwaredd flaenoriaeth a'r olaf yn ymwneud â hyrwyddo ymchwil, monitro a gwerthuso. UNESCO a Heddwch a Chwaraeon(Cyswllt yn allanol) yn gweithio gyda'i gilydd i ysgogi eu partneriaid academaidd ac ymchwil, fel Cadeiryddion UNESCO, i hyrwyddo ymchwil, monitro a gwerthuso ym maes chwaraeon ar gyfer datblygu a heddwch. Rhoddir sylw arbennig i ddatblygu dangosyddion.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig