Mae Polisi Diogelwch yn fwy nag Amddiffyn gydag Arfau

Nodyn y Golygydd: Er ei bod yn galonogol gweld y datganiad hwn ar ddiogelwch dilys yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau, mae dau angenrheidrwydd sylweddol o ran diogelwch wedi'u hepgor gan yr erthygl hon. Nid oes angen diogelwch mwy hanfodol na daear iach hyfyw, sydd bellach mewn cymaint o berygl gan weithgarwch milwrol; a dim bygythiad diogelwch mwy brys na'r hyn a achosir gan y cysylltiad rhwng arfau niwclear a'r argyfwng hinsawdd. Gobeithiwn y bydd dinasyddion pryderus yn cymryd camau i fynd i'r afael â'r holl anghenion diogelwch brys hyn. (BAR, 1/13/23)

Os yw ein cymdeithasau am ddod yn fwy gwydn ac yn fwy ecolegol gynaliadwy, yna rhaid newid blaenoriaethau, ac yna ni ellir arllwys cyfran mor fawr o adnoddau yn barhaol i'r fyddin - heb unrhyw obaith o ddad-ddwysáu. Rhaid i'n sifft presennol felly gynnwys mwy na'r ailarfogi presennol.

By Herbert Wulf

(Wedi'i ymateb o: Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Ionawr 11, 2023)

DUISBURG, yr Almaen, Ionawr 11 2023 (IPS) – Os yw ein cymdeithasau am ddod yn wydn ac yn gynaliadwy, rhaid i’n blaenoriaethau newid tuag at ddad-ddwysáu, gan gynnwys mewn diplomyddiaeth a’r economi.

Nid yn unig y mae rhyfel Putin yn erbyn yr Wcrain wedi niweidio'r bensaernïaeth diogelwch cydweithredol rhyngwladol, mae wedi ei dinistrio'n barhaol. Creodd Deddf Helsinki 1975, Siarter Paris 1990 a Deddf Sefydlu NATO-Rwsia 1997 sail ar gyfer cydweithredu diogelwch yn Ewrop - hyd yn oed 'cyfnod newydd o ddemocratiaeth, heddwch ac undod', fel yr oedd Siarter Paris yn ewfforaidd. yn dwyn y teitl. O leiaf, dyna sut y gwelodd y penaethiaid gwladwriaeth hynny yn y degawd ar ôl diwedd y Rhyfel Oer.

Heddiw, mae'r rhyfel yn yr Wcrain yn taflu cysgod hir dros ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Mae cydweithredu a chydweithio wedi'u disodli gan wrthdaro milwrol. Mae cydweithrediad economaidd wedi'i chwalu, mae ofn dibyniaeth yn y sector ynni wedi arwain at drobwynt ac mae'r cysyniad o effaith gadarnhaol cyd-ddibyniaeth economaidd ('newid trwy fasnach') wedi profi i fod yn gamganfyddiad nid yn unig yn achos Rwsia ond hefyd. hefyd o ran perthynas UDA a'i chynghreiriaid Asiaidd ac Ewropeaidd yn erbyn Tsieina.

I'r gwrthwyneb, gellir teimlo'r troad tuag at bolisïau amddiffyn gwrthgyferbyniol, milwrol yn eu hanfod, ledled y byd. Mae gwariant milwrol byd-eang ar ei uchaf erioed o dros ddau driliwn o ddoleri'r UD.

O ystyried y cyhoeddiadau cyllidebol ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf, bydd y swm hwn yn parhau i godi'n gyflym yn y dyfodol. Mae arfau niwclear wedi dod yn ôl i ffocws. Ar ôl ymosodiad syfrdanol Rwsia, nad oedd prin yn cael ei ystyried yn bosibl, mae'n ddealladwy bod breichiau nawr - fel atgyrch cyntaf - yn cael eu huwchraddio, bod dibyniaethau economaidd yn cael eu lleihau ac, wrth gwrs, mae pryderon am seilwaith hanfodol.

Nid yw’n ymwneud â bygythiadau milwrol traddodiadol yn unig. Mae'r ffiniau rhwng rhyfel a heddwch wedi mynd yn niwlog. Mae rhyfela hybrid, defnyddio milwyr cyflog, seiber-ryfela, dinistrio seilwaith hanfodol, tanseilio cydlyniant cymdeithasol ag ymgyrchoedd dadffurfiad ac ymyrraeth etholiadol, sancsiynau a mesurau eraill o ryfela economaidd wedi dod yn safon gwrthdaro rhyngwladol.

Dad-ddwysáu ar dair lefel

A oes ffordd allan o'r cynnydd cyson yn wleidyddol, yn economaidd ac yn bennaf oll yn filwrol? Er gwaethaf yr anobaith ymddangosiadol o ddiwedd ar y frwydr pŵer gyda Putin, er gwaethaf y sefyllfa gynyddol yn Nwyrain Asia, er gwaethaf y rhyfeloedd a gwrthdaro sy'n llai amlwg bellach - boed yn Yemen, Syria, Afghanistan neu Mali - mae angen meddwl am y posibilrwydd diwedd y rhyfeloedd hyn. Dylai hyn ddigwydd ochr yn ochr ar dair lefel: diogelwch, diplomyddiaeth a'r economi.

Gyda'r holl ddealltwriaeth ar gyfer caffaeliad prysur o arfau newydd bellach yn cael ei gomisiynu yn arwydd troad yr amseroedd, dylid nodi bod polisi diogelwch yn fwy nag amddiffyn gydag arfau. Hyd yn oed os nad oes llwybr yn y golwg ar hyn o bryd ar gyfer datrysiad a drafodwyd i ryfel Wcráin, dylid dal i ystyried datrysiad o'r fath.

Yn y pen draw, dim ond trwy gytundebau wrth y bwrdd negodi y gellir dod â'r rhyfel hwn i ben. Er i Rwsia gychwyn y rhyfel yn yr Wcrain yn groes i gyfraith ryngwladol ac yn amlwg yn cyflawni troseddau rhyfel, yn y tymor hir ni all fod unrhyw heddwch yn Ewrop heb Rwsia ac yn sicr nid yn erbyn Rwsia.

Mae parch at fuddiannau diogelwch Rwseg, pa mor anodd bynnag y gall hyn fod oherwydd ymddygiad ymosodol Rwsiaidd a syniadau ffantasi Putin o Rwsia, yn rhagofyniad ar gyfer dad-ddwysáu a thrafodaethau difrifol.

Mae geopolitics sy'n gwneud y mwyaf o'ch manteision eich hun yn arwain at ddiweddglo peryglus: mae'r gwrthdaro wedi'i raglennu ymlaen llaw.

Mae llawer o wledydd yn dibynnu ar bolisi tramor geostrategaidd a gefnogir yn filwrol. Mae polisïau milwrol, tramor ac economaidd pendant Tsieina yn cael eu hystyried yn destun pryder yn gywir. Ond mae'r UE hefyd eisiau dod yn filwrol ymreolaethol.

Mae'r Unol Daleithiau yn ceisio dod o hyd i bartneriaid ar gyfer ei bolisi a gynhaliwyd mewn cystadleuaeth â Tsieina. Mae pwerau eraill fel Awstralia, Japan neu India hefyd yn gosod eu hunain mewn cystadleuaeth â Tsieina.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar geopolitics, mae angen canolbwyntio ar werthoedd (democratiaeth, hawliau dynol) a rheolau cyfrwymol (cyfraith ryngwladol), hyd yn oed os yw Putin yn amlwg yn torri cyfraith ryngwladol ac mae 'democratiaeth' yn air tramor yn Tsieina. Mae angen newid y naratif yn sylweddol.

Yn hytrach na chanolbwyntio ar geopolitics, mae angen canolbwyntio ar werthoedd (democratiaeth, hawliau dynol) a rheolau cyfrwymol (cyfraith ryngwladol), hyd yn oed os yw Putin yn amlwg yn torri cyfraith ryngwladol ac mae 'democratiaeth' yn air tramor yn Tsieina. Mae angen newid y naratif yn sylweddol.

Mae 'y Gorllewin', sy'n mynnu rheolaeth y gyfraith a democratiaeth gyda thrylwyredd, yn rhy aml o lawer wedi pwysleisio'r gwerthoedd a'r egwyddorion hyn mewn modd gwybodus - 'y Gorllewin yn erbyn y gweddill'. Yn ddigon aml, cymhwyswyd safonau dwbl ac ni welwyd y gwerthoedd hyn gan y 'Gorllewin' ei hun, megis yn y rhyfel ar derfysgaeth fel y'i gelwir a'r rhyfel yn Irac.

Os yw’r egwyddorion a’r prosiectau hyn dros ddemocratiaeth ac yn erbyn awtocratiaeth i fod yn argyhoeddiadol, yna rhaid cefnu’n llwyr ar y cysyniad o’r ‘Gorllewin’ a cheisio meithrin cysylltiadau seiliedig ar bartneriaeth – ac nid Ewro-ganolog (neu ‘Westro-ganolog’) – gyda gwledydd democrataidd. Yn fyr, mae geopolitics sy'n gwneud y mwyaf o'ch manteision eich hun yn arwain at ddiweddglo peryglus: mae'r gwrthdaro wedi'i raglennu ymlaen llaw.

Ai unig ateb 'y Gorllewin' yw cadw'r llaw uchaf yn y gystadleuaeth geopolitical trwy ddulliau milwrol? Yn economaidd, mae'n gwneud synnwyr i leihau dibyniaethau ac arallgyfeirio cadwyni cyflenwi. Ni ellir gwneud hyn trwy ddatgysylltu radical, ond rhaid ei wneud yn raddol.

Yn amlwg, mae sioc y pandemig, ond yn anad dim posibiliadau Rwsia i flacmelio trwy atal danfoniadau ynni, wedi newid y blaenoriaethau ychydig. Ond nid pob blaenoriaeth o bell ffordd. Nid yw’r baich milwrol ar incwm byd-eang wedi bod mor uchel ar unrhyw adeg ers y 1990au cynnar ag y mae heddiw: ymhell dros ddau y cant gyda thuedd tuag at gynnydd pellach.

Yr angen am ddiarfogi amserol

A ddylai'r cyfnod newydd (Zeitenwende) gynnwys dychwelyd i batrymau hen-ffasiwn o ddefnyddio grym gyda chymorth milwrol yn unig? Nid yw rheolaeth arfau yn digwydd ar hyn o bryd. Mae'r Cenhedloedd Unedig a fforymau rheoli arfau eraill wedi cael eu gwthio i'r ochr. Ond mae'n rhaid ystyried rheoli arfau a dad-ddwysáu eisoes yn awr, hyd yn oed os yw'r Kremlin yn dal yn eu gwrthwynebu a phrin fod arweinyddiaeth Tsieina yn ymateb iddynt ar hyn o bryd.

Mae parhad y cwrs presennol yn arwain yn fyd-eang at sefyllfa sy’n dod yn fwy peryglus na’r gwrthdaro yn anterth y Rhyfel Oer, gan fod y byd bellach hefyd mewn perygl difrifol gan yr argyfwng hinsawdd.

Mae bron pob allforio arfau yn cael eu cyfrif gan y G20 ac mae 98 y cant o arfbennau niwclear yn cael eu storio yn eu arsenals.

Er bod risgiau newid hinsawdd ac arfau yn hysbys iawn, ar hyn o bryd nid oes unrhyw wrthdroi'r duedd hon yn y golwg. Mae'r ddwy argyfwng yn anelu at drychineb sy'n ymddangos yn anochel. Ar ôl i’r drefn hen fyd – gyda gweithrediad amlochrogiaeth hanner ffordd, cyfaddawdu a rhoi a chymryd – gael ei ddisodli gan ddyheadau cenedlaetholgar, a arweiniodd wedyn at dorri cyfraith ryngwladol yn achos Rwsia, gan bwyslais ar arfau niwclear a chan mynd ar drywydd hunan-les honedig, mae nodau'r cytundebau hinsawdd yn cael eu methu ac mae cytundebau rheoli arfau yn cael eu chwalu.

Rhaid integreiddio pwerau sy'n uchelgeisiol yn geowleidyddol fel Tsieina, India, Twrci, Brasil, De Affrica neu Saudi Arabia i ymdrechion rheoli arfau. Bron yn 'naturiol', mae uwchgynadleddau'r G20 yn cynnig eu hunain fel fforwm ar gyfer hyn.

I ddechrau canolbwyntiodd y G20 eu sgyrsiau yn bennaf ar faterion macro-economaidd, ond ers hynny maent hefyd wedi negodi ar ddatblygu cynaliadwy, ynni, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd - ond nid o ddifrif ar bolisi diogelwch byd-eang.

Fodd bynnag, mae aelod-wledydd y G20 yn gyfrifol am 82 y cant o wariant milwrol byd-eang. Mae bron pob allforio arfau yn cael eu cyfrif gan y G20 ac mae 98 y cant o arfbennau niwclear yn cael eu storio yn eu arsenals. Mae ymdrechion arfau milwrol heddiw wedi'u crynhoi yn y G20.

Gan mai aelodau'r clwb G20 unigryw hwn hefyd yw'r prif gyflawnwyr newid hinsawdd, nhw sy'n bennaf gyfrifol am y ddau dueddiad trychinebus presennol.

Ar ben hynny, mae cysylltiadau rhwng hinsawdd a pholisi arfau a adlewyrchir yn fwyaf amlwg yn rhyfeloedd a gwrthdaro treisgar y degawdau diwethaf, symudiadau ffoaduriaid, llif mudol a gwrth-ymateb cyfatebol.

Os yw ein cymdeithasau am ddod yn fwy gwydn ac yn fwy ecolegol gynaliadwy, yna rhaid newid blaenoriaethau, ac yna ni ellir arllwys cyfran mor fawr o adnoddau yn barhaol i'r fyddin - heb unrhyw obaith o ddad-ddwysáu. Rhaid i'n sifft presennol felly gynnwys mwy na'r ailarfogi presennol.

Gan mai aelodau'r clwb G20 unigryw hwn hefyd yw'r prif gyflawnwyr newid hinsawdd, nhw sy'n bennaf gyfrifol am y ddau dueddiad trychinebus presennol. Felly, mae’n bryd eu hatgoffa o’u cyfrifoldeb a’u hannog i droi yn ôl. Efallai y gellir defnyddio'r ffaith bod India yn cadeirio'r G20 eleni i roi lle amlwg i bolisi diogelwch ar agenda'r fforwm.

Wedi'r cyfan, mae India wedi gwrthod mabwysiadu sancsiynau Gorllewinol yn erbyn Rwsia, gan nodi ei buddiannau ei hun. Wrth wneud hynny, mae'r llywodraeth yn Delhi - yn debyg i rai gwledydd eraill yn y grŵp G20 (Brasil, De Affrica a Thwrci) - wedi cadw drws agored ar gyfer trafodaethau posib. Er mwyn galluogi trobwynt tuag at orchymyn diogelwch byd-eang a chydweithrediad yn yr argyfwng hinsawdd, mae angen mwy na lleoliad milwrol clir presennol y 'Gorllewin' mewn gwrthdaro â Rwsia.

Y gobaith yw y bydd pwerau blaenllaw'r De Byd-eang yn ymdrechu i gael trefn fyd-eang amlochrog sy'n seiliedig ar reolau o fewn fframwaith trafodaethau'r G20. Bod posibiliadau ar gyfer gorchymyn diogelwch sy'n edrych y tu hwnt i Ewrop, fel yr awgrymwyd gan Weinidog Tramor India Jaishankar, pan ddywedodd yn hyderus: 'Problemau Ewrop yw problemau'r byd, ond nid rhai Ewrop yw problemau'r byd.'

Herbert Wulf, Cyfarwyddwr Canolfan Ryngwladol Bonn ar gyfer Trosi (BICC) o'i sefydlu yn 1994 tan 2001, ar hyn o bryd yn Uwch Gymrawd yn BICC ac yn Uwch Ymchwilydd Cyswllt yn y Sefydliad Datblygu a Heddwch, Prifysgol Duisburg/Essen lle bu'n flaenorol yn Dirprwy Gyfarwyddwr.

ffynhonnell: Ffynhonnell: International Politics and Society (IPS)-Journal cyhoeddwyd gan Uned Dadansoddi Gwleidyddol Rhyngwladol y Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastrasse 28, D-10785 Berlin

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig