Diogelu Democratiaeth mewn Etholiad Gwrthdaro: Adnoddau i Addysgwyr

Cyflwyniad

Mae'r UDA ar drothwy etholiad hanesyddol gyfnewidiol, lle mae rhai arweinwyr gwleidyddol wedi bwrw hadau camarweiniol o amheuaeth ynghylch cyfreithlondeb canlyniadau etholiad yn fwriadol. Mae hyrwyddo'r risgiau i ddemocratiaeth yn ymdrechion uniongyrchol a strategol i ddychryn pleidleiswyr; bygythiadau i ddefnyddio'r fyddin pe bai'r protestwyr yn cystadlu yn yr etholiad; lledaeniad cynyddol o milisia asgell dde gyda'r nod o sicrhau buddugoliaethau gwleidyddol trwy drais; ac arlywydd sydd wedi datgan yn barhaus na chaiff dderbyn canlyniadau etholiad a gwrthod gadael ei swydd. Mae llawer o ddadansoddwyr gwleidyddol ac ymchwilwyr heddwch yn rhagweld canlyniadau gwrthdaro, coup posib, a photensial uchel ar gyfer trais ar ôl yr etholiad.

Felly, beth ellir ei wneud i warchod democratiaeth ac amddiffyn canlyniadau etholiad? Sut y gallem ymateb i godi ofn, coup posib, ymdrechion brawychu, a thrais gyda nonviolence? Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn llunio rhestr o adnoddau i gynorthwyo addysgwyr yn eu hymdrechion i ddysgu am yr eiliad wleidyddol gyfredol, paratoi myfyrwyr i ymateb yn adeiladol ac yn ddi-drais i fygythiadau, ac i feithrin democratiaeth fwy cadarn a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Mae'r casgliad hwn - gwaith ar y gweill - yn cynnwys dadansoddi, astudiaethau achos hanesyddol, cysylltiadau â symudiadau o blaid democratiaeth, a chyfleoedd hyfforddi nonviolence. Byddwn yn parhau i ychwanegu at y casgliad hwn wrth i ni ddarganfod adnoddau newydd. Rydym hefyd yn croesawu eich cyfraniadau. Ystyriwch bostio'ch awgrymiadau yn yr adran sylwadau isod neu trwy e-bost.

Diweddarwyd: Tachwedd 2, 2020


Dadansoddiad Ymchwil Gwleidyddol a Heddwch


Ofnau y gallai Trump golli etholiad, gwrthod gwrthod camu i lawr ysbrydoli miloedd i ddysgu ymwrthedd heddychlon

Gan Robin Young & Serena McMahon
WBUR - Yma ac Nawr

Mae miloedd wedi bod yn symud o dan y grŵp ymbarél cenedlaethol Amddiffyn y Canlyniadau i wrthsefyll yn ddi-drais yr hyn maen nhw'n ei weld fel coup posib.

Mae Cymdeithas Sifil Tair Ffordd Newydd yn Amddiffyn Etholiad yr UD

Gan Ashley Quarcoo
Gwaddol Carnegie dros Heddwch Rhyngwladol (Hydref 28, 2020)

Yn y dyddiau frenzied olaf cyn etholiad yr UD, mae llawer o bleidleiswyr yn nerfus ynghylch y risg o drais ac a fydd y canlyniadau'n cael eu hystyried yn gyfreithlon. Mae grŵp amrywiol o sefydliadau cymdeithas sifil yn adfer ymddiriedaeth yn y broses.

Sut i wynebu trais asgell dde wrth amddiffyn yr etholiad - sgwrs gyda George Lakey 

Gan Bryan Farrell 
Waging Nonviolence (Hydref 15, 2020)

Wrth i Americanwyr baratoi i atal coup, mae pryderon am ddiogelwch yn codi. Mae'r hyfforddwr Longtime George Lakey yn cynnig gwersi ar oresgyn ofn a lleihau trais.

Sut i Gyflawni Disgyblaeth gadarn i Lwyddo: Canllaw ar gyfer Symudiadau o blaid Democratiaeth

Gan Maciej Bartkowski
Blog Meddwl y Symudiad ICNC (Hydref 29, 2020)

Mae unbennaeth yn rhagamcanu disgyblaeth ddiwyro pan fyddant yn ymarfer - neu'n anelu at ymarfer corff - rheolaeth barhaus dros eu cymdeithasau. Mewn ymateb, rhaid i symudiadau weithio ar arddel a harneisio eu disgyblaeth eu hunain. Mae bod yn fwy disgybledig na'u gwrthwynebwyr yn rhoi mantais i symudiadau wrth ennill.

Atal Etholiad a Throsglwyddo Arlywyddol yr Amharwyd arno

Gan y Prosiect Uniondeb Pontio (TIP) (Awst 2020)

Ym mis Mehefin 2020, cynullodd y Prosiect Uniondeb Pontio (TIP) grŵp dwybleidiol o dros 100 o uwch arweinwyr llywodraeth ac ymgyrchu presennol ac blaenorol ac arbenigwyr eraill mewn cyfres o ymarferion cynllunio senario argyfwng etholiad 2020.

A yw'r UD yn barod i wrthsefyll cwpl?

Gan Stephen Zunes
The Progressive (Hydref 26, 2020)

Os yw Trump yn gwrthod camu i lawr, rhaid inni fod yn barod i beidio â chydweithredu.

Beth yw cynllun y gêm os yw Trump wir yn ceisio dwyn yr etholiad? 7 tacteg i atal coup

Gan Daniel Hunter
Waging Nonviolence (Hydref 21, 2020)

Gan fod atal coup wedi ennill sylw prif ffrwd, dyma gyfres o dactegau gyda chynllun i amddiffyn ein democratiaeth.

Dyma fformiwla profedig ar gyfer amddiffyn y bleidlais wrth gadw'r heddwch

Gan Maria J. Stephan
Waging Nonviolence (Hydref 17, 2020)

Er mwyn atal etholiad wedi'i ddwyn mae'n rhaid i ni ennill yn bendant yn yr arolygon barn a defnyddio gweithredoedd torfol disgybledig disgybledig i amddiffyn y canlyniadau cyfreithlon.

Beth fydd yn ei gymryd i amddiffyn yr etholiad? Dyma un strategaeth fuddugol

Gan George Lakey
Waging Nonviolence (Medi 10, 2020)

Ni fydd protest plymio pen-glin yn atal gafael ar bŵer Trump. Mae'n mynd i gymryd sawl strategaeth glir, alluog sydd gyda'n gilydd yn ein galluogi i ennill.

10 peth y mae angen i chi eu gwybod i atal coup

Gan Daniel Hunter
Waging Nonviolence (Medi 18, 2020)

Er bod cadw pobl i ganolbwyntio ar broses etholiadol gref a chadarn yn hanfodol, mae angen i ni baratoi ar gyfer coup hefyd.


Canllawiau, Symudiadau a Chyfleoedd Hyfforddi


Daliwch y Llinell: Canllaw i Amddiffyn Democratiaeth

Gan Hardy Merriman, Ankur Asthana, Marium Navid, a Kifah Shah

Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth amddiffyn ein democratiaeth. Mae'r Daliwch y canllaw Llinell yn llawlyfr cam wrth gam ar sut i baratoi a beth i'w wneud rhag ofn y ceisir gwyrdroi canlyniadau'r etholiad.

Canllaw Symud Torri Etholiad Dadleuol

Gan Y Prosiect Amhariad

Yn anffodus mae'n debygol y bydd rhai pobl yn ceisio dwyn yr etholiad ac efallai y bydd angen i ni gymryd rhan mewn gweithredu aflonyddgar ar raddfa fawr. Dyma'r canllaw i sut y gallem wneud i hynny ddigwydd.

Amddiffyn y Canlyniadau

Mae Amddiffyn y Canlyniadau yn glymblaid gynyddol o bartneriaid sydd wedi ymrwymo i gynnal rheolaeth y gyfraith a diogelu canlyniadau terfynol, dilys etholiad 2020. Os bydd Donald Trump yn colli’r etholiad ac yn gwrthod ildio neu danseilio’r canlyniadau, bydd y rhwydwaith partner Amddiffyn y Canlyniadau yn actifadu eu haelodau ac yn cymryd camau cydgysylltiedig i amddiffyn ein democratiaeth.

Dewis Democratiaeth

Mae democratiaeth yn fregus. Mae gennym reswm i boeni y byddwn yn gweld pŵer annemocrataidd yn cydio yn y cwymp hwn - a coup. Rydym hefyd yn gwybod y gall y bobl amddiffyn ein democratiaeth. Mae protestiadau torfol di-drais wedi atal coups mewn lleoedd eraill, ac efallai y bydd yn rhaid i ni wneud yr un peth yn y wlad hon.

Mae etholiadau'n gweithio oherwydd bod y cyhoedd yn cytuno i anrhydeddu'r canlyniadau. Yn yr un modd, dim ond os yw'r cyhoedd yn eu hanrhydeddu y mae coups yn gweithio. Pan fydd y cyhoedd yn gwrthod derbyn y coup fel un cyfreithlon, mae coups yn cwympo ar wahân. Mae gwrthod yn edrych fel miliynau o bobl yn defnyddio offer di-drais i ddirprwyo'r coup trwy arddangos, gwrthsefyll gorchmynion, a chau'r wlad nes bod democratiaeth yn drech.

Dyna pam rydyn ni'n ymrwymo nawr i ddewis democratiaeth: trwy bleidleisio, sicrhau bod yr holl bleidleisiau'n cael eu cyfrif, a pharatoi i fynd â'r strydoedd yn achos coup.

Gyda'n gilydd, rydyn ni'n dewis democratiaeth.

Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth

Rhwydwaith / platfform eang yw'r Rhwydwaith Ymddiriedolaeth a ddyluniwyd i atal gwrthdaro treisgar cyn, yn ystod ac ar ôl etholiadau 2020 yr UD. Nod Rhwydwaith YMDDIRIEDOLAETH yw atal a lliniaru trais a ysgogwyd gan faterion cymdeithasol sylfaenol - cyn etholiadau 2020, yn ystod y bleidlais, ac yn dilyn hynny, wrth inni ailadeiladu ein hundod. Er bod yr amodau yn frawychus yn y cyfnod cyn yr etholiadau, mae'n amlwg hefyd nad yw'r angen am gydlyniant cymunedol erioed wedi bod yn fwy, ni waeth pwy sy'n ennill.

Er mwyn nodi a dad-ddwysáu bygythiadau neu achosion o drais wrth iddynt godi, rydym yn adeiladu mecanwaith Ymateb Cynnar Rhybudd Cynnar a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer yr Unol Daleithiau.

Yn allweddol i'r ymdrech hon mae cyfranogiad sefydliadau adeiladu heddwch lleol America ac unigolion sy'n adnabod eu cymunedau o'r tu mewn.

Cyfle Hyfforddi: Sut i Curo Cydio Pwer sy'n Gysylltiedig ag Etholiad

Ymunwch ag un o weithdai cenedlaethol Dewis Democratiaeth dan arweiniad George Lakey. Mae siawns y bydd Trump anobeithiol yn ymateb i fuddugoliaeth gul gan Biden trwy ddatgan bod yr etholiad yn dwyllodrus, gan annog ei sylfaen i gefnogi ei Arlywyddiaeth barhaus. Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhannu'r pethau pwysicaf i'w gwybod a'u hymarfer er mwyn bod yn barod ar gyfer y posibilrwydd hwnnw.

Cyfleoedd Hyfforddi a gynigir gan Dîm Heddwch DC (ar-lein)

Mae Tîm Heddwch DC yn cynnig nifer o sesiynau hyfforddi ar-lein sydd ar ddod, gan gynnwys:

  • Diogelu Etholiad yr UD 2020: Ymyrraeth Bystander a Chyfathrebu Di-drais
  • Cylch Cymunedol Adferol: Gwallgofrwydd i Uniondeb
  • Diogelwch Cymunedol Di-drais ar gyfer Senarios Etholiad.
  • Amddiffyn Sifil Diarfogi a Chyfeiliant
  • Myfyrdod a Di-drais
  • Ymyrraeth Bystander Gweithredol

Dadansoddiad Hanesyddol ac Astudiaethau Achos


Astudiaethau Achos a Lluniwyd gan Dewis Democratiaeth

O ran dysgu am coups, nid oes raid i ni ddechrau o'r dechrau. Mae Dewis Democratiaeth wedi nodi rhai astudiaethau achos o symudiadau torfol sydd wedi stopio coups. Astudiwch i fyny!

Ymwrthedd Sifil yn erbyn Cyplau: Persbectif Cymharol a Hanesyddol

Gan Stephen Zunes
Cyfres Monograff ICNC (Rhagfyr 2017)

Nid yw cenhedloedd yn ddiymadferth os yw'r fyddin yn penderfynu llwyfannu coup. Ar ddwsinau o achlysuron yn ystod y degawdau diwethaf, hyd yn oed yn wyneb arweinwyr gwleidyddol bygythiol a difaterwch rhyngwladol, mae cymdeithas sifil wedi codi i herio putchistiaid trwy weithredu uniongyrchol di-drais ar raddfa fawr a chydweithredu.

Ar gyfer Aelodau Lluoedd Diogelwch: Canllaw i Gefnogi Mudiadau o blaid Democratiaeth

Gan Maciej Bartkowski
Blog Meddwl y Symudiad ICNC (Medi 29, 2020)

Pan fydd dinasyddion yn talu gwrthwynebiad sifil dros ddemocratiaeth yn erbyn rheolaeth awdurdodaidd, sut y gall aelodau gorfodaeth cyfraith, diogelwch mewnol, gwasanaethau cudd-wybodaeth, a milwrol y wlad helpu?

Yn gwrthsefyll Etholiadau wedi'u Dwyn: Gwersi o Ynysoedd y Philipinau, Serbia, yr Wcrain a Gambia

Gan Stephen Zunes
Blog Meddwl y Symudiad ICNC (Hydref 23, 2020)

Mae'r drafodaeth wedi tyfu ers misoedd ynglŷn â sut y gellid cystadlu yn erbyn canlyniadau etholiad yr UD sydd ar ddod, ac o bosibl eu gwyrdroi.

Nid oes unrhyw un yn gwybod yn sicr beth fydd yn digwydd, ond mae cynseiliau y gallwn ddysgu ohonynt ynglŷn â sut y mae ymdrechion i wyrdroi canlyniadau etholiad wedi'u hatal. Roedd pedwar achos yn ystod y degawdau diwethaf - un yn Ne-ddwyrain Asia, un yn Affrica a’r ddau arall yn Nwyrain Ewrop - yn cynnwys arlywydd neu blaid deiliadol yn ceisio dwyn etholiad dim ond er mwyn iddo gael ei wyrdroi trwy weithredu uniongyrchol di-drais ar raddfa fawr. Mae'r erthygl hon yn edrych ar yr achosion hyn, ac yn nodi gwersi allweddol.

sut 1

  1. Diolch am y wybodaeth er nad wyf yn yr Unol Daleithiau, ond rwy'n credu bod pob adeiladwr heddwch bob amser ac y dylid ei gysylltu â'i gilydd oherwydd bod etholiadau'n digwydd ym mhobman. Fodd bynnag, ni ddisgwylir i bob etholiad fod yn heddychlon ond dylent fod yn heddychlon. Pan ddaw hi'n amser etholiad, dylai dinasyddion bob amser gael pethau tynnu yng nghefn eu meddyliau, Un, disgwyl enillydd a chollwr, dau, yn disgwyl rhyfel heddwch. Er mwyn sicrhau heddwch ym mhob etholiad, dylai dinasyddion osgoi cymell yn ystod pleidleisio, dylent gofio eu gweithredoedd a'u geiriau ac yn bwysicaf oll dylent fod yn wyliadwrus ac yn segur i amddiffyn eu gwladwriaethau rhag coup a dim ond gydag 'Addysg cyn yr Etholiad y gellir cyflawni hyn '.

Ymunwch â'r drafodaeth ...