Mae Chwilio am Dir Cyffredin yn ceisio Swyddog Prosiect Addysg Heddwch - Yemen

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] ewch i Chwilio am Dir Cyffredin am fanylion ychwanegol ac i wneud cais
Dyddiad cau cais: Mehefin 26 2018

Crynodeb o'r Swydd

Bydd swyddog y Prosiect yn cael ei gyflogi o dan y prosiect o'r enw “Addysg Heddwch yn Ysgolion Yemeni” a weithredir mewn dwy lywodraeth (Lahj ac Aden) ac a ariennir gan Weinyddiaeth Dramor Ffrainc. Nod cyffredinol y rhaglen yw cynyddu gwytnwch ieuenctid Yemeni i eithafiaeth dreisgar. Cyflawnir hyn trwy ddau amcan penodol:

  1. Cynyddu gwybodaeth athrawon ysgolion uwchradd ar ddarparu addysg sy'n sensitif i wrthdaro a di-drais i fyfyrwyr
  2. Cynyddu gallu ieuenctid unigol i ddatrys trais yn gyfeillgar a bod yn gyfryngau newid cadarnhaol

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys meithrin gallu sefydliadol ac unigol lle bydd Chwilio yn grymuso athrawon addysg uwchradd i arwain hyfforddiant rhaeadru ar ddatrys gwrthdaro di-drais i'w cyd-addysgwyr. Bydd datrys gwrthdaro di-drais yn cael ei sefydlogi ymhellach trwy greu clybiau cyfryngu gwrthdaro a phwyllgorau deialog ysgolion o fewn ysgolion lleol. Mae gweithgareddau hefyd yn cynnwys codi ymwybyddiaeth gymunedol ar gyfer ieuenctid fel cyfryngau newid cadarnhaol a gyflawnir trwy ymgyrchoedd a mentrau gwasanaeth cymunedol dan arweiniad ieuenctid mewn cydweithrediad â sefydliadau cymdeithas sifil leol (CSOs) i fynd i'r afael ag anghenion lleol.

Mae'r swydd wedi'i lleoli yn Aden, Yemen, ac mae angen ymweliadau maes yn aml â llywodraethwyr targed.

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] ewch i Chwilio am Dir Cyffredin am fanylion ychwanegol ac i wneud cais

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...