Gweithredwyr Ysgolheigion fel Dinasyddion Byd-eang: Eirioli Cyfranogiad Lleol a Chyson Menywod yng Ngwleidyddiaeth Heddwch

Cyflwyniad y Golygyddion

Y swydd hon gan Betty Reardon yw'r ail yn ein cyfres fer o “Diweddariadau ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch. ” Mae’r gyfres yn arsylwi ar rai o’r camau breision dros 75 mlynedd y Cenhedloedd Unedig tuag at wireddu “hawliau cyfartal dynion a menywod a chenhedloedd mawr a bach,” nod, a gofleidiwyd yn arbennig gan fenywod a’r hyn y cyfeiriwyd ato fel “the De Byd-eang, ”mor sylfaenol i heddwch cyfiawn. Mae'r swydd hon yn cyflwyno cysyniad a strategaeth cynlluniau gweithredu pobl: mae cymdeithas sifil yn cynllunio fel ffordd i fenywod ar lawr gwlad gael mwy o fewnbwn i bolisïau cyhoeddus i ddeddfu UNSCR 1325 ar fenywod, heddwch a diogelwch. Rydym yn ystyried cynllunio gweithredu pobl fel arfer addysgiadol trawsnewidiol sy'n hanfodol i ddadansoddi materion diogelwch ac i rymuso dinasyddion i gymryd camau cymdeithasol a gwleidyddol ar lefelau lleol a chenedlaethol i gyflawni gweledigaeth ffeministaidd o ddiogelwch dynol. Mae'r erthygl hon yn cyfeirio at ddwy bennod fer o'r llyfr “Agoriadau dros Heddwch: UNSCR 1325, Menywod a Diogelwch yn India. " Gellir lawrlwytho'r penodau hyn, gyda'r bwriad o gyflwyno darllenwyr i bosibiliadau heddwch trwy gyfranogiad menywod, isod.

Dadlwythwch benodau o “Agoriadau dros Heddwch: UNSCR 1325, Menywod a Diogelwch yn India. ”

 

Gweithredwyr Ysgolheigion fel Dinasyddion Byd-eang: Eirioli Cyfranogiad Lleol a Chyson Menywod yng Ngwleidyddiaeth Heddwch

Un o egwyddorion canolog symudiadau menywod dros gydraddoldeb a heddwch yw bod cyfranogiad gwleidyddol yn hawl ddynol sylfaenol; y dylai fod yn hygyrch i bawb. Mae cyfranogiad llawn a chyfartal menywod yn hanfodol i bob ymdrech heddwch a diogelwch. Hebddo, ni ellir sicrhau heddwch cyfiawn a chynaliadwy. Mae'r dadleuon hyn wedi llywio gwaith ysgolheigion-actifyddion ffeministaidd ers cenedlaethau. Dadleuon ydynt wrth wraidd yr honiadau a'r esboniadau a fynegir yn y panel fideo a gychwynnodd y gyfres hon o “Diweddariadau ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch. ” Fe wnaethant ysbrydoli'r cyflawniadau pwysig a welwyd yn y gyfres, camau wrth symud ymlaen tuag at heddwch trwy gyfranogiad gwleidyddol cyfartal menywod, egwyddor sylfaenol y Cenhedloedd Unedig. Rhagflaenydd heddiw Merched y Cenhedloedd Unedig ei sefydlu fel y Comisiwn ar Statws Menywod, un o asiantaethau arbenigol cyntaf y Cenhedloedd Unedig. Ac eto, er gwaethaf y Comisiwn a'r tirnodau, fel y nododd y panel, saith deg pum mlynedd yn ddiweddarach mae cymuned y byd ymhell o sicrhau cydraddoldeb menywod. Ond “dal i ddal ati.”

Mae cyfranogiad llawn a chyfartal menywod yn hanfodol i bob ymdrech heddwch a diogelwch. Hebddo, ni ellir sicrhau heddwch cyfiawn a chynaliadwy.

Mae'r dyfalbarhad hwnnw, fel y nododd y panel yn amlwg, yn nycnwch mudiad byd-eang o fentrau a gweithredoedd menywod lluosog, amrywiol ac hollbresennol er lles pobl, yn eu cymunedau, eu cenhedloedd, ac ar y lefel ryngwladol. Mae menywod ym mhentrefi Indiaidd yn gysylltiedig â menywod llysgenhadon y Cenhedloedd Unedig a phenaethiaid asiantaethau mewn rhwydwaith fyd-eang sy'n cynnwys gweithwyr pentref ledled y byd, gweithwyr gwasanaeth trefol trefol a gweithwyr ffatri a menywod proffesiynol ym mhobman, yn eu plith ysgolheigion-actifyddion ffeministaidd. Er bod eu pryderon penodol a'u nodau uniongyrchol yn un gwahanol iawn i eraill, mae'r menywod hyn yn unedig mewn un pwrpas cyffredin, gan wneud popeth yn eu gallu i sicrhau bywydau diogel o ryddid ac urddas iddynt hwy eu hunain a phawb y maent yn gofalu amdanynt ac yn gofalu amdanynt - a'r mae'r olaf yn cynnwys y rhan fwyaf o'r teulu dynol.

Mae rôl ysgolheigion-actifyddion wedi bod yn ddeublyg. Er bod yr ysgogiadau gwreiddiol tuag at gydraddoldeb a nodi'r hyn sy'n sefyll yn y ffordd yn tarddu ym mhrofiad byw'r rhai “ar lawr gwlad” yng nghyflyrau gwirioneddol anghyfiawnder a thrais, bu cysyniadoli'r profiadau hyn o ran yr heddwch sy'n broblemus trwy ysgolheigion-actifyddion. Felly enwi'r bwystfil a chynnig dewisiadau amgen, fel y fframwaith diogelwch dynol ffeministaidd, hefyd gan y panel, oedd eu cyfraniad cyntaf. Yr ail, y mae'r gyfres hon yn rhan ohoni, oedd eu cyflwyniad o frys a pherthnasedd profiad menywod i holl faterion y byd i gymdeithas sifil fyd-eang. Er bod yr holl symudiadau hyn yn ceisio dod â menywod o'r “ddaear” i bob trafodaeth, mae rheidrwydd ymarferol wedi arwain cymuned drawswladol actifyddion ysgolheigaidd ffeministaidd i wneud llawer o'r gwaith i ddod â realiti menywod i sylw'r cyhoedd yn ehangach, ac i eirioli gyda llywodraethau a asiantaethau rhynglywodraethol ar gyfer hyrwyddo holl hawliau dynol menywod.

O ganlyniad i'r eiriolaeth hon, mae llawer ohono wedi'i gydlynu gan y Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch (GNWP), O leiaf 70 Cynllun Gweithredu Cenedlaethol wedi'u datblygu. Roedd hefyd o'r eiriolaeth hon a'r asesiad o statws a chyflawniadau NAPS y daeth y syniad o gynlluniau gweithredu pobl a chynlluniau lleol GNPW i'r amlwg.

Yn ôl dadansoddiad a gynhaliwyd gan Gynghrair Ryngwladol y Merched dros Heddwch a Rhyddid (WILPF), ym mis Mehefin 2020, mae gan 84 Aelod-wladwriaeth y Cenhedloedd Unedig (44% o holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig) Gynlluniau Gweithredu Cenedlaethol (NAPs) UNSCR 1325.

Prif offeryn eiriolaeth, a ddefnyddiwyd gyntaf i fynd i'r afael â'u hetholaethau eu hunain o ysgolheigion, oedd cyhoeddi eu cysyniadoliadau a'r ymchwil o'r ddaear a'u cynhyrchodd. Mae un cyhoeddiad o'r fath ymhlith y pen-blwyddi a arsylwyd gan y panel a'r gyfres hon o Ddiweddariadau. Rhywiaeth a'r System Ryfel, a gyhoeddwyd gyntaf ym 1985, ei ryddhau mewn cyfieithiad Corea yn ystod yr wythnos cyn y gyfres hon (bydd swydd arall yn mynd i’r afael â’r cyfieithiad hwnnw). Yn dal i gael ei ddarllen ymhlith nifer llawer mwy swmpus o gyhoeddiadau ar y thema, roedd yn allweddol yn rhywfaint o adeiladu'r rhwydwaith a ddaeth ag aelodau o'r panel a llawer o rai eraill i gydweithredu.

Cyhoeddiad mwy diweddar oedd y cyfrwng y gwnaeth dau o'r panelwyr, Asha Hans (gweler hefyd gan Hans: COVID-19 Yr Arferol Newydd: Militaroli ac Agenda Newydd i Fenywod yn India) a bu Betty Reardon yn eiriol dros gynlluniau gweithredu pobl. Fe wnaeth trafodaethau mewn cynulliad o ysgolheigion ffeministaidd De Asiaidd, a alwyd gan Asha, ystyried ystyriaeth o ddefnyddioldeb posibl cynlluniau cymdeithas sifil o'r fath fel ffordd i fenywod ar lawr gwlad gael mwy o fewnbwn i bolisïau cyhoeddus i ddeddfu UNSCR 1325. A, mwy yn sylweddol, er mwyn galluogi menywod i ganfod y camau y gallent hwy eu hunain eu cymryd, heb eu rhifo gan feichiau biwrocratiaeth ac oedi cynlluniau llywodraethol a oedd, ar y cyfan, wedi'u cael nid blaenoriaethu nac ariannu'r cynlluniau y gallent fod wedi'u mabwysiadu. I weithredwyr, myfyrwyr, a dinasyddion eraill, gallai dylunio cynlluniau o'r fath fod yn fodd i gael gwell dealltwriaeth o'r problemau gwirioneddol ar lawr gwlad a'r camau gwleidyddol y bydd yn eu cymryd i'w goresgyn.

I weithredwyr, myfyrwyr, a dinasyddion eraill, gallai dylunio cynlluniau o'r fath [cynlluniau gweithredu pobl] fod yn fodd i gael gwell dealltwriaeth o'r problemau gwirioneddol ar lawr gwlad a'r camau gwleidyddol y bydd yn eu cymryd i'w goresgyn.

Casglwyd yr adroddiadau gan yr ysgolheigion-actifyddion a'r cynigion a ddaeth i'r amlwg o gasgliad De Asia i'w cyhoeddi ar bymthegfed pen-blwydd 1325 gan Asha a Swarna Rajagopalan (gweler hefyd gan Rajagopalan: Pandemig COVID-19: Munud Teachable) yn Agoriadau dros Heddwch: UNSCR 1325, Menywod a Diogelwch yn India. Daw'r darnau o'r casgliad a bostiwyd o bennod Asha, “Heddwch a Diogelwch Rhyw: Newid Paradigm”A phennod Betty,“Cynlluniau Gweithredu Pobl: Dilyn Diogelwch Dynol gyda Gweithrediadau Cymdeithas Sifil Leol i Weithredu UNSCR 1325. ” Rydym yn cynnig y darnau hyn o resymeg fer a phroses ar gyfer cynhyrchu cynllun fel “primers pwmp,” mecanweithiau i ddechrau darllenwyr ar brofiadau dysgu / gweithredu i gynyddu eu dealltwriaeth o realiti diffyg diogelwch dynol menywod, eu galluoedd a'u hymdrechion i gyflawni. hynny, ac ar ddechrau cynllunio ar gyfer eu gweithredoedd eu hunain dros heddwch trwy gyfranogiad menywod.

Bar, 7/13/20

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig