Adfywio Breuddwydion Coleg Merched Afghanistan

“Un o’r pethau pwysicaf y gall colegau ei wneud yw rhoi arwydd o groeso a chydnabod y rôl y mae ffoaduriaid wedi’i chwarae yn addysg uwch America ers degawdau.”

(Wedi'i ymateb o: Y tu mewn i Addysg Uwch. Ionawr 24, 2023)

Gan Liam Knox

Ers i’r Taliban atal hawliau menywod Afghanistan i ddilyn addysg uwch fis diwethaf, mae llawer o sefydliadau addysg uwch ac arweinwyr America wedi dad-griwio’r gwaharddiad. Mae rhai yn mynd ymhellach, gan ofyn beth allant ei wneud i helpu menywod Afghanistan i adennill rheolaeth ar eu dyfodol academaidd, boed hynny trwy ysgoloriaethau i gampysau'r UD, partneriaethau â phrifysgolion mewn gwledydd cyfagos neu ehangu mynediad i ddosbarthiadau ar-lein.

Cafodd archddyfarniad y Taliban Rhagfyr 20 effaith ar unwaith ac iasoer ar fenywod yn mynychu sefydliadau Afghanistan. Gwarchodwyr arfog weiren bigog llinynnol ar draws gatiau'r campws yn Kabul a syllu i lawr yn wylo myfyrwyr benywaidd. Dwsinau o athrawon gwrywaidd Afghanistan ymddiswyddodd mewn protest. Gwelodd menywod Afghanistan, a oedd wedi bod yn poeni am eu cyfleoedd ers i rym rheoli Mwslimaidd milwriaethus Sunni feddiannu’r wlad ym mis Awst 2021, eu breuddwydion o ennill gradd ôl-uwchradd yn cael eu dileu - ni waeth mor agos oeddynt at ei ennill.

Dywedodd Jonah Kokodyniak, uwch is-lywydd datblygu rhaglenni a gwasanaethau partner yn y Sefydliad Addysg Ryngwladol, mai dyma'r math o ymosodiad ar werthoedd addysg uwch sy'n ysgogi ymateb rhyngwladol. Dywedodd, er bod sefydliadau’r Unol Daleithiau wedi bod yn croesawu ffoaduriaid o Afghanistan dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ei fod yn gobeithio y bydd y gwaharddiad yn arwain at ymrwymiadau newydd i fyfyrwyr Afghanistan.

“Efallai bod yna hunanfodlonrwydd sy’n cicio i mewn o ran Afghanistan, nawr ein bod ni fwy na blwyddyn y tu hwnt i Awst 2021,” meddai. “Mae nawr yn gyfle gwirioneddol i ysgogi ymdrechion i gefnogi myfyrwyr Afghanistan sy’n gallu dod draw yn ddiogel.”

Mae IIE wedi bod yn gweithio i roi mynediad i addysg uwch i ffoaduriaid o Afghanistan ers i’r Taliban gymryd rheolaeth yn 2021, meddai Kokodyniak. Yn y misoedd ar ôl y meddiannu, rhoddodd y sefydliad fwy na 100 o grantiau rhwng $2,000 a $5,000 i helpu ffoaduriaid o Afghanistan i adleoli a dilyn addysg coleg. Roedd wedi cau’r rhaglen grantiau ers hynny, ond dywedodd Kokodyniak fod IIE yn ystyried ei hailagor yn sgil y gwaharddiad fis diwethaf.

Ar ôl i'r Taliban gymryd drosodd Kabul yn 2021, ymrwymodd Coleg y Bardd i gofrestru 100 o ffoaduriaid o Afghanistan; y llynedd derbyniodd Bard 80 i'w gampysau yn Annandale-on-Hudson, NY; Simon's Rock, Offeren.; a Berlin. Dywedodd Jonathan Becker, is-lywydd y Bardd dros faterion academaidd, yng ngoleuni gwaharddiad y Taliban ar fenywod mewn addysg uwch, fod y coleg yn edrych i ehangu ei allu i gofrestru mwy o ffoaduriaid o Afghanistan, yn bersonol ac ar-lein. Sefydliadau eraill, gan gynnwys Arizona State University, hefyd wedi agor eu drysau i Affganiaid sydd angen lloches a chyfleoedd addysgol.

Dywedodd Becker ei fod yn gobeithio gweld mwy o sefydliadau Americanaidd yn cymryd camau i helpu'r merched sydd wedi'u hamddifadu o addysg uwch yn ddiweddar.

“Rydyn ni’n meddwl bod gan brifysgolion America’r gallu amsugnol i wneud mwy, ac rydyn ni’n trefnu hyn ar hyn o bryd, yn siarad ag arweinwyr mewn colegau eraill ac yn gobeithio bod eu rhethreg yn cyd-fynd â gweithredu.”

“Rydyn ni’n meddwl bod gan brifysgolion America’r gallu amsugnol i wneud mwy, ac rydyn ni’n trefnu o gwmpas hyn ar hyn o bryd, yn siarad ag arweinwyr mewn colegau eraill ac yn gobeithio bod eu rhethreg yn cyd-fynd â gweithredu,” meddai. “Rydyn ni hefyd yn gwybod gydag ymddangosiad yr Wcráin, bod Afghanistan eisoes yn dod yn hen newyddion yn fuan ar ôl iddo ddechrau. Rydyn ni'n ceisio ymladd i gadw ei bwysigrwydd yn fyw. ”

Mae Coleg Pomona yn un sefydliad sy'n gobeithio arwain ei gyfoedion yn yr ymdrech i helpu menywod Afghanistan. Helpodd Pomona i drefnu'r Menter Fyd-eang Hafan Myfyrwyr, a sefydlwyd mewn ymateb i'r argyfyngau yn yr Wcrain ac Affganistan, sy'n ceisio cysylltu ffoaduriaid a phobl eraill y gwrthodwyd mynediad iddynt i addysg uwch gyda cholegau a phrifysgolion yn yr Unol Daleithiau a all warantu cefnogaeth ariannol ac academaidd. Ar hyn o bryd mae wyth sefydliad yn cymryd rhan yn y fenter, gan gynnwys Prifysgol Efrog Newydd a Sefydliad Technoleg California.

Dywedodd Adam Sapp, cyfarwyddwr derbyniadau Pomona, fod y gwaharddiad llwyr ar fenywod Afghanistan mewn addysg uwch wedi arwain y rhwydwaith i “ddyblu ein gwaith.”

“Un o’r pethau pwysicaf y gall colegau ei wneud yw rhoi arwydd o groeso a chydnabod y rôl y mae ffoaduriaid wedi’i chwarae yn addysg uwch America ers degawdau,” meddai. “Rydyn ni eisiau bod yn bont lle gall y myfyrwyr hyn deimlo’n normal eto a chanolbwyntio ar gael eu haddysg.”

Cefnogi Sefydliadau mewn 'Gwledydd Hafan Ddiogel'

Wrth gwrs, nid camp syml yw dod â menywod o Afghanistan i America i barhau â'u haddysg. Yn fuan ar ôl i'r Taliban gyhoeddi'r gwaharddiad, rhyddhaodd NAFSA, cymdeithas o addysgwyr rhyngwladol a chynghorwyr myfyrwyr tramor, a datganiad annog Adran Talaith yr UD i ddileu rhwystrau i sefydliadau addysg uwch America sy'n ceisio noddi myfyrwyr sy'n ffoaduriaid o Afghanistan.

“Mae NAFSA yn credu y dylai’r Gyngres weithredu ar unwaith trwy ehangu bwriad deuol i fenywod Afghanistan sy’n ceisio fisa myfyriwr i astudio yn yr Unol Daleithiau a thrwy roi cyfle i fenywod Afghanistan sydd eisoes yma wneud cais yn gyflym am statws preswyliad parhaol cyfreithiol,” Jill Allen Murphy, dirprwy weithredwr NAFSA cyfarwyddwr polisi cyhoeddus, ysgrifennodd mewn e-bost at Y tu mewn i Uwch Ed.

Ond mae yna ffyrdd i gysylltu menywod Afghanistan â dosbarthiadau Americanaidd a rhaglenni gradd hyd yn oed os ydyn nhw'n aros yn eu mamwlad. Kokodyniak a ddywedodd fod y gwthio i helpu myfyrwyr Wcrain ar ôl i oresgyniad Rwseg y llynedd arwain at atebion newydd, o ran dysgu ar-lein a phartneriaethau rhanbarthol, a allai fod yn ddefnyddiol i fenywod Afghanistan sy'n ceisio addysg uwch.

Mae Prifysgol Asiaidd i Fenywod - prifysgol ryngwladol wedi'i lleoli yn Chittagong, Bangladesh, sydd â phoblogaeth fawr o ffoaduriaid o Afghanistan - wedi bod yn dysgu menywod Afghanistan ers 2021, pan ffodd llawer o'r wlad. Mae Prifysgol America Canolbarth Asia yn Kyrgyzstan yn sefydliad arall mewn “gwlad hafan ddiogel” sydd wedi gweld ymchwydd mewn ceisiadau gan ferched Afghanistan ers gwaharddiad y Taliban. Dywedodd Becker, sydd yn ychwanegol at ei rôl yn Bard yn gwasanaethu fel llywydd dros dro AUCA, fod y campws ar hyn o bryd yn cofrestru dros 300 o fyfyrwyr Afghanistan, y rhan fwyaf ohonynt yn fenywod.

Mae prifysgolion rhanbarthol fel AUW ac AUCA yn aml yn ddewisiadau amgen haws i fenywod Afghanistan na sefydliadau addysg uwch yr Unol Daleithiau, gan eu bod yn agosach a bod fisas myfyrwyr ar gael yn haws.

“Mae gan ysgoloriaethau i astudio mewn prifysgol yn yr UD rôl hynod bwerus i’w chwarae, ond rwy’n meddwl bod angen i ni fod yn realistig hefyd y bydd y nifer sy’n gallu gwneud hynny, a’r adnoddau a fydd yn dilyn, bob amser yn gyfyngedig,” meddai Kokodyniak . “Mae cyfle gwych i brifysgolion feddwl sut y gallant arwain myfyrwyr naill ai hanner ffordd yn y rhanbarth neu i ystafelloedd dosbarth rhithwir.”

Cymryd Dosbarthiadau Ar-lein 'Tu ôl i Ddrysau Caeedig'

Mae miloedd o ffoaduriaid yn mynychu Prifysgol y Bobl, prifysgol ar-lein ddi-elw a sefydlwyd yn Pasadena, Calif O fewn ychydig wythnosau i archddyfarniad y Taliban, derbyniodd UoPeople dros 5,000 o geisiadau gan fenywod Afghanistan - y mwyaf a gafodd gan y wlad ers i'r Taliban gymryd drosodd yn 2021, yn ôl llywydd y brifysgol Shai Reshef.

Dywedodd Reshef nad oedd menywod Afghanistan yn barod i roi’r gorau i’w haddysg, hyd yn oed os gallai eu graddau fod bron yn ddiwerth yn eu mamwlad hyd y gellir rhagweld. Mae rhoi'r offer iddynt gymryd dosbarthiadau ar-lein, meddai, yn helpu'r menywod hyn i adennill eu hymdeimlad o asiantaeth ddeallusol a grymuso.

“Ysgrifennodd un o’n [myfyrwyr benywaidd Afghanistan] e-bost ataf ar ôl iddi gael ei derbyn lle dywedodd, ‘Byddai’n well gen i farw na rhoi’r gorau i fy astudiaethau.’”

“Ysgrifennodd un o’n [myfyrwyr benywaidd Afghanistan] e-bost ataf ar ôl iddi gael ei derbyn lle dywedodd, ‘Byddai’n well gen i farw na rhoi’r gorau i fy astudiaethau,’” meddai Reshef. “Pan fyddwch chi mewn sefyllfa o ansefydlogrwydd, neu lle nad ydych chi'n gwybod sut fydd y diwrnod wedyn yn edrych na beth fydd yn cael ei ganiatáu yn y dyfodol, mae ar-lein, mewn ffordd, yn ateb gwych.”

Mae gan UoPeople hefyd brofiad o addysgu a gwasanaethu myfyrwyr mewn meysydd risg uchel. Yn ogystal â'r 16,000 o ffoaduriaid o bob cwr o'r byd sydd wedi cofrestru yn ei ddosbarthiadau, mae UoPeople hefyd yn cyrraedd myfyrwyr mewn gwledydd sy'n cael eu monitro'n drwm lle mae mynediad nid yn unig yn anodd ond yn waharddedig.

“Rydym yn galluogi’r myfyrwyr i astudio tu ôl i ddrysau caeedig. Rydyn ni'n dweud wrth y myfyrwyr, 'Arhoswch gartref, peidiwch ag agor eich drws, does dim angen i neb wybod eich bod chi'n astudio,'” meddai Reshef. “Ar ben hynny, er mwyn osgoi’r risg y bydd y Taliban yn anfon rhywun i’n dosbarthiadau, rydyn ni’n caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio enwau ffug. Felly gallai Jane o California fod yn fenyw yn Afghanistan; dim ond byddem yn gwybod, oherwydd mae gennym y rhif adnabod myfyriwr.”

Pan adenillodd y Taliban rym gyntaf yn 2021, cododd UoPeople ddigon o arian i roi 2,000 o ysgoloriaethau blwyddyn o tua $1,200 yr un i Affganiaid a oedd wedi colli mynediad i addysg uwch. Nawr mae'r brifysgol yn ceisio codi mwy o arian ar gyfer y mewnlifiad o ymgeiswyr benywaidd Afghanistan; hyd yn hyn maent wedi codi gwerth tua 200 o ysgoloriaethau, ond dywedodd Reshef ei fod yn gobeithio y bydd rhoddwyr—a sefydliadau Americanaidd eraill—yn gweld pwysigrwydd y foment bresennol ac yn codi i'r dasg.

“Mae gan gynifer o brifysgolion raglenni ar-lein, yn enwedig ar ôl COVID,” meddai. “Mae’n hawdd, mae’n rhad, mae’n ateb cyflym. A dydw i ddim yn credu bod un brifysgol yn y byd na all fforddio cymryd o leiaf ychydig o fenywod Afghanistan fel myfyrwyr ar-lein.”

Fodd bynnag, mae rhwystrau sylweddol o hyd i fynediad ar-lein i'r rhai sy'n aros yn Afghanistan. Y llynedd, dechreuodd Coleg y Bardd gynnig dros 40 o gyrsiau ar-lein i ffoaduriaid o Afghanistan trwy Rwydwaith Prifysgolion y Gymdeithas Agored (OSUN), wedi’i leoli o AUCA, partner rhyngwladol y Bardd. Ond efallai na fydd menywod Afghanistan hyd yn oed yn gallu cyrchu dosbarthiadau ar-lein os yw'r llywodraeth yn monitro eu defnydd o'r rhyngrwyd. Yn gynnar y mis hwn, cyfarfu Becker ac arweinwyr Bardd eraill i drafod sut i fynd o gwmpas y broblem bosibl hon.

“Cyrsiau ar ffurf seminar Americanaidd yw’r rhain, sy’n defnyddio’r gorau o’r ystafell ddosbarth celfyddydau rhyddfrydol mewn fforwm ar-lein,” meddai Becker. “Ond pryder mawr yw a fydd gan fenywod Afghanistan fynediad i’r rhyngrwyd yn y dyfodol, ac a fydd y lled band yn ddigon mawr i ganiatáu addysgu ar-lein o ansawdd uchel.”

Pan ddarllenodd am archddyfarniad y Taliban, roedd Maria Estela Brisk, athro emerita yn Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol Coleg Boston, yn gwybod ei bod am helpu, sut bynnag y gallai, o ychydig gyfandiroedd i ffwrdd. Gan weithio gyda’r Asian University for Women, addasodd gyfres o gyrsiau graddedig y mae wedi’u haddysgu yn y gorffennol—ar ieithyddiaeth a sut i addysgu ysgrifennu—yn un cwrs rhithwir chwe wythnos.

“Byddwn i’n gwneud unrhyw beth i’w cefnogi. Mae’r hyn sy’n digwydd mor annheg,” ysgrifennodd mewn e-bost at Y tu mewn i Uwch Ed. “Roedd gan y merched a gymerodd fy nghwrs radd israddedig ac roedd yn rhaid iddynt roi’r gorau i swyddi lefel uchel oherwydd yr amgylchiadau yn Afghanistan. Roedd yn fraint eu dysgu.”

Dywedodd Becker fod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi agor ei lygaid i'r ffyrdd y gallai colegau a phrifysgolion America helpu myfyrwyr mewn ardaloedd o argyfwng ledled y byd i barhau â'u haddysg - ac nid yw'r angen am yr ymdrechion hynny ond wedi dod yn fwy amlwg. Sefydlwyd yr OSUN, er enghraifft, i ddechrau fel rhaglen gyfnewid fyd-eang, ond ni all y rhan fwyaf o fyfyrwyr sy'n ei defnyddio gael mynediad hawdd at addysg yn eu gwledydd cartref.

“Dechreuodd ein rhaglenni fel cyfnewidfeydd rhyngwladol rhithwir i bobl o bob cwr o’r byd weithio gyda’i gilydd ac ar gyfer ei gilydd,” meddai Becker. “Nawr rydyn ni’n gorfod addasu i’w heriau mawr iawn, boed nhw ym Myanmar neu Wcráin neu Afghanistan.”

“Roedd pobl eisiau cefnogi myfyrwyr Puerto Rican ar ôl Corwynt Maria, ffoaduriaid o Afghanistan ar ôl yr awyrgludiad yn Kabul, myfyrwyr Wcrain ar ôl goresgyniad Rwseg, a nawr merched Afghanistan,” meddai Sapp, o Pomona. “Y peth pwysig yw bod y gwaith hwn yn ymestyn y tu hwnt i’r argyfwng presennol.”

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig