Ymateb i Olau COVID y Rhai sydd ar Waelod yr Ysgol Economaidd

Cynulliad o Fam Carmel Sr Merin Chirackal Ayrookaran yn rhoi masgiau i weithwyr mudol yn nhalaith Indiaidd de-orllewinol Kerala. (Llun: wedi'i ddarparu i GSR)

Cyflwyniad y Golygyddion

Gyda hyn Cysylltiad Corona, rydym yn cynnig darlleniad defnyddiol arall gan Adroddiad Chwiorydd Byd-eang (prosiect Gohebydd Catholig Cenedlaethol). Mae GSR yn cynnig adroddiadau uniongyrchol unigryw ar ystod o'r materion a'r problemau y mae addysg heddwch yn mynd i'r afael â nhw, ynghyd â disgrifiadau ysbrydoledig o ddycnwch ac ymrwymiad llawer o leianod Catholig yn eu gwaith i oresgyn yr anghyfiawnderau sylfaenol sy'n achosi'r problemau. Mae GSR yn drysorfa o astudiaethau achos ar gyfer addysg heddwch.

Isod fe welwch repost o erthygl GSR Gorffennaf 13, 2020 “Mae lleianod Indiaidd yn cynorthwyo llafurwyr mudol sy'n sownd ar eu ffordd adref yn ystod y broses gloi”Rhagflaenir cyflwyniad i gynorthwyo addysgwyr heddwch i lunio ymholiadau perthnasol.

 

Ymateb i Olau COVID y Rhai sydd ar Waelod yr Ysgol Economaidd

"Mae lleianod Indiaidd yn cynorthwyo llafurwyr mudol ... ” yn un o lawer o adroddiadau byw, wedi'u postio gan Adroddiad Chwiorydd Byd-eang. GSR yn ffynhonnell disgrifiadau amlwg o fyw o realiti’r dioddefaint dynol a orfodir gan y strwythurau economaidd byd-eang anghyfiawn y mae COVID-19 yn eu datgelu, wrth iddo eu gwaethygu (gweler hefyd: Mae'r Ysgol Economaidd â Chod Lliw.)

Mae'r stori hon yn adrodd rhai o'r ffyrdd creadigol y mae menywod y gymdeithas sifil, yn yr achos hwn chwiorydd Catholig, yn ymateb i gyflwr y tlawd, yn yr achos hwn gweithwyr mudol Indiaidd, sy'n dwyn baich y pandemig. Mae'n enghraifft arall eto o weithredu uniongyrchol gan fenywod ar lawr gwlad mewn sefyllfaoedd o argyfwng, i hyrwyddo diogelwch dynol. Y fath gamau a gafodd sylw yng nghyfres GCPE yr wythnos diwethaf, Diweddariadau ar Heddwch a Diogelwch Menywod.

Rydyn ni'n gweld sut mae'r lleianod Catholig hyn yn cynorthwyo mewnfudwyr di-waith a digartref. Digartrefedd yn eu rhoi mewn perygl o gael eu harestio am fynd yn groes i gloi caeth India, nid oedd ganddynt hawl i ddychwelyd ond dychwelyd, llawer ar droed, i'w pentrefi cartref. Unwaith eto, rydym yn gweld effeithiolrwydd gweithredu ar unwaith a lleol pan nad yw llywodraethau yn gweithredu, ac mae sefydliadau cenedlaethol mawr yn rhy feichus ar gyfer tasgau brys. Ysbrydolodd y fath amgylchiadau â'r cynigion ar gyfer Cynlluniau Gweithredu Pobl a'r syniadau a nodwyd yn y post GCPE: Y Maniffesto Alpau-Adriatig: Gwleidyddiaeth Newydd ar gyfer Byd Ôl-COVID. Mae ymateb anfodlon ac annigonol gwladwriaethau i gynifer o fygythiadau planedol, fel yr ydym wedi'u profi yn y pandemig, tlodi byd-eang, arfau niwclear, a'r argyfwng ecolegol, yn gwneud gweithredu lleol yn fwy brys ac yn tynnu sylw at gyfrifoldebau a photensial cymdeithas sifil i arwain y ffordd. i a Normal newydd.

- BAR, 7/20/2020

Mae lleianod Indiaidd yn cynorthwyo llafurwyr mudol sy'n sownd ar eu ffordd adref yn ystod y broses gloi

Mae Loreto Srs., O'r chwith, Nirmala Toppo, Sawanti Lakra, Jiwanti Tete, Rajini Lugun a Gloria Lakra yn aros mewn gwres crasboeth gyda phacedi bwyd ar gyfer llafurwyr mudol wrth symud mewn arhosfan briffordd genedlaethol. (Llun: wedi'i ddarparu i GSR)

By Jessy Joseph

(Wedi'i ymateb o: Adroddiad Chwiorydd Byd-eang. Gorffennaf 13, 2020.)

NEW DELHI - Ni allai'r Sr Sujata Jena gysgu ar ôl gweld llun o ferch ifanc â llwyth trwm ar ei phen mewn neges WhatsApp. “Roedd ei hwyneb lliw, yn wlyb â dagrau, yn fy mhoeni,” meddai aelod o’r Calonnau Cysegredig Iesu a Mair wrth Global Sisters Report.

Roedd y llun yn cael ei gylchredeg i ddangos cyflwr cannoedd ar filoedd o bobl a darodd briffyrdd India yn dilyn cyfnod cloi ledled y wlad i gynnwys y pandemig coronafirws.

Fel y gwelodd Jena ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, lluniau a fideos o bob cwr o India, aeth y cyfreithiwr a'r lleian 38 oed ati i helpu ymfudwyr i gyrraedd adref. Dangosodd un clip fideo 10 o weithwyr wedi'u gorchuddio i mewn i ystafell yn Kerala, talaith Indiaidd de-orllewinol. Dywedodd y dynion fod eu cyflogwr wedi eu cloi a bod gwir angen help arnyn nhw i gyrraedd eu pentrefi yn Odisha, mwy na 1,000 milltir i'r gogledd-ddwyrain.

Wrth i'r cloi ei chyfyngu i'w lleiandy ym mhrifddinas Odisha yn Bhubaneswar, ymunodd Jena ar Fai 17 â rhwydwaith cyfryngau cymdeithasol sy'n helpu'r ymfudwyr sownd.

Erbyn Mehefin 24, roedd mwy na 300 o ymfudwyr, gan gynnwys y 10, yn sownd yn nhaleithiau de Indiaidd wedi cyrraedd eu pentrefi brodorol mewn taleithiau fel Bihar, Chhattisgarh, Odisha a Gorllewin Bengal yn nwyrain India, diolch i Ymdrechion Jena.

Mae Jena ymhlith cannoedd o leianod Catholig sydd ar y rheng flaen wrth i'r eglwys estyn allan at labrwyr mudol yr effeithiwyd arnynt gan y Prif Weinidog cloi 21 diwrnod cychwynnol Narendra Modi a orfodwyd ar 1.3 biliwn o bobl India o hanner nos Mawrth 25 gyda dim ond pedair awr o rybudd. .

Y cloi i lawr, ystyried y ymgais fwyaf a chaletaf y byd i gynnwys y pandemig, wedi'i ymestyn bum gwaith gyda gwahanol raddau o ymlacio tan Orffennaf 31.

Yn sydyn, rhoddodd y cloi i lawr filiynau o weithwyr di-waith mewn dinasoedd.

“Wrth iddyn nhw golli’r swydd, doedd ganddyn nhw ddim lle i aros, dim incwm a dim sicrwydd,” meddai Salesian Fr. Joe Mannath, ysgrifennydd cenedlaethol y Cynhadledd India Grefyddol, cymdeithas dynion a menywod uwch swyddogion crefyddol yn y wlad.

Wrth i'r cloi atal system drafnidiaeth gyhoeddus India, fe wnaeth llafurwyr mudol mewn dinasoedd heidio priffyrdd a ffyrdd o fewn ychydig ddyddiau. Cerddodd y mwyafrif a beicio rhai i'w pentrefi brodorol, gannoedd o filltiroedd i ffwrdd.

Dywed Mannath fod ofn newynu a chontractio’r coronafirws wedi arwain at “anhrefnus ecsodus”O weithwyr o ddinasoedd.

Mae grwpiau eglwysig ymhlith y rhai sy'n ceisio helpu'r gweithwyr hyn.

Ar Fehefin 6, hysbysodd Caritas India, asiantaeth gymorth esgobion India, a gwe-seminar bod yr eglwys wedi cyrraedd mwy nag 11 miliwn o bobl yn ystod y cyfnod cloi, gan gynnwys llawer o weithwyr mudol.

Mae Mannath, sy'n cydlynu mwy na 130,000 o grefyddwyr India, gan gynnwys bron i 100,000 o ferched, yn honni i'r mwyafrif o'r gwasanaeth hwnnw gael ei gyflawni gan y crefyddol.

Cyfarfu menywod a dynion crefyddol â'r gweithwyr sownd ar ffyrdd, mewn cartrefi cysgodol a chlystyrau slymiau mewn gwahanol rannau o'r wlad. Gyda rhoddion esgobaeth, cynulleidfa ac asiantaeth gymorth, fe wnaethant ddarparu lloches, bwyd ac arian i'r gweithwyr gyrraedd eu cartrefi.

Mae Mannath yn honni bod y crefyddol Catholig wedi gwneud “gwaith gwych i’r rhai mwyaf anghenus drwy’r cloi i lawr.” Mae offeiriad y Salesian hefyd yn dweud bod yr hyn y mae’r crefyddol wedi’i wneud yn “llawer mwy” na’r hyn sy’n ymddangos mewn unrhyw adroddiad.

“Pan ofynnais i’r uwch swyddogion mawr am adroddiad cyflym ar yr hyn oedd yn cael ei wneud, cawsom fwy na 750 o adroddiadau. Mae'n dangos y gwasanaeth helaeth y mae'r crefyddol yn ei roi, ”meddai wrth GSR ddiwedd mis Mehefin.

Mae Mannath yn esbonio bod crefyddol Catholig India wedi penderfynu peidio â chael cynllun wedi'i gydlynu'n ganolog i helpu'r gweithwyr, ond ariannu unigolion a chynulleidfaoedd sy'n eu gwasanaethu.

Un crefyddol o'r fath yw Loreto Punitha Visuvasam yn Doranda ger Ranchi, prifddinas talaith ddwyreiniol Indiaidd Jharkhand ac yn gartref i filoedd o ymfudwyr.

Wrth i'r gweithwyr ddechrau cyrraedd tryciau a bysiau, aeth lleianod Loreto ar Fai 23 i briffyrdd yn Jharkhand gyda phacedi bwyd. Daeth y lleianod o hyd i lawer yn cerdded y ffordd bell adref. “Fe wnaethon ni eu helpu i fynd ar fysiau i'w pentrefi,” meddai Visuvasam wrth GSR dros y ffôn. *

Dywedodd eu bod yn teimlo bod y gweithwyr yn llwglyd, yn sychedig ac yn flinedig ac wedi ymgolli gyda'i gilydd fel anifeiliaid yn y tryciau. Am wythnosau, bu ei chwiorydd yn bwydo 400 i 500 o bobl wrth eu cludo bob dydd.

Buont hefyd yn cydweithio â chynulleidfaoedd eraill, megis y Cenhadon Elusen, ac ieuenctid Catholig i ddosbarthu bwyd o dan gyfarwyddyd Archesgobaeth Ranchi.

Cynulleidfa arall yn Ranchi, yr Chwiorydd Ursuline o Tildonk, wedi estyn allan at yr ymfudwyr o Ebrill 3. Fe wnaeth y lleianod gysgodi rhai ohonyn nhw yn eu hysgol ym Muri, rhyw 40 milltir i'r dwyrain o Ranchi.

“Fe wnaethon ni ddarparu pob angen sylfaenol iddyn nhw fel bwyd, dillad a chitiau diogelwch,” meddai Sr Suchita Shalini Xalxo, taleithiol Ranchi y gynulleidfa, wrth GSR Mehefin 17.

Dywedodd Xalxo fod yr ymfudwyr mewn “amodau truenus” pan gyrhaeddon nhw eu canolfan. “Roedd llawer wedi cerdded am ddau neu dri diwrnod heb fwyd. Cafodd rhai eu curo gan yr heddlu wrth iddyn nhw groesi o un wladwriaeth i’r llall, ”meddai Xalxo.

Trefnu cludiant i ymfudwyr oedd y prif bryder i bobl fel y Sr Tessy Paul Kalapparambath. Ei Chwiorydd Cenhadol y Di-Fwg** yn Hyderabad, prifddinas talaith Telangana yn ne-ddwyrain India, darparodd fwyd a meddyginiaeth i ymfudwyr wrth symud.

Roedd eu tŷ anochel, wedi'i leoli ger priffordd, yn dosbarthu bwyd wedi'i goginio a dŵr yfed i ryw 2,000 o ymfudwyr. Dosbarthodd ei thîm becynnau bwyd mewn gorsafoedd rheilffordd hefyd.

“Roedd yn dorcalonnus gweld miloedd yn llwglyd ac yn sychedig yn ystod yr haf hwn,” meddai Kalapparambath, ysgrifennydd Comisiwn Llafur Cyngor Esgobion Catholig Telugu, wrth GSR.

Yn Hyderabad, Sr Lissy Joseph o'r Chwiorydd Maria Bombina aeth i orsafoedd bysiau a rheilffyrdd ddechrau mis Ebrill wrth i'r cyfryngau adrodd am gyflwr yr ymfudwyr. Cyfarfu â gweithwyr o Assam, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh a West Bengal - mewn grwpiau heb fwyd, arian na lloches.

“Roedd yn olygfa annifyr,” meddai Joseph wrth GSR.

Dywedodd grŵp wrth Joseff fod eu cyflogwr wedi diflannu ar ôl eu gyrru mewn tryc i Karimnagar yn Telangana gyfagos. Llwyddon nhw i ddod o hyd i lori arall i fynd i Hyderabad, fwy na 100 milltir i'r de. Cyfarfu Joseff â nhw ar ôl i'r heddlu ofyn iddyn nhw ddychwelyd i ble bynnag roedden nhw wedi dod. “Y peth cyntaf wnaethon ni oedd trefnu bwyd ar eu cyfer,” meddai Joseph.

Yna aeth y lleian at yr heddlu, a wrthododd helpu'r gweithwyr, gan ddweud nad oeddent yn perthyn i'w hawdurdodaeth.

Fel Jena, defnyddiodd Joseph rwydwaith yr actifyddion cymdeithasol i ofyn am gymorth i'r ymfudwyr. Dosbarthodd Joseph lun y gweithwyr ar gyfryngau cymdeithasol a ffeilio cyfreithiwr benywaidd achos yn erbyn yr heddlu ac anfon y llun ymlaen at y casglwr ardal.

“Mae rhannu helyntion yr ymfudwyr gwael hyn yn y cyfryngau cymdeithasol yn helpu llawer. Symudodd pethau a chysylltodd swyddfa llafur y wladwriaeth â mi, ”esboniodd Joseph. Aeth swyddog iau â'r gweithwyr i loches dros dro a threfnu dau fws i fynd â nhw i Odisha.

Roedd rhai lleianod yn Kerala yn barod i ddelio â materion gweithwyr mudol. Roedd Cynulleidfa Mam Carmel wedi cychwyn yn 2008 y CMC Mudiad Gweithwyr Mudol i helpu'r rhai sy'n ffoi rhag trais gwrth-Gristnogol yn Odisha y flwyddyn honno. Fe'i hestynnwyd yn ddiweddarach i helpu gweithwyr o wladwriaethau eraill.

Dywedodd y Sr Merin Chirackal Ayrookaran, sy'n cydlynu'r mudiad, eu bod yn trefnu gwersylloedd meddygol, telecounseling a thocynnau i weithwyr sownd fynd adref.

Yn Delhi, Calon Gysegredig Mae'r Sr Celine George Kanattu ymhlith y rhai sy'n helpu mewnfudwyr sownd. Dechreuodd helpu'r llafurwyr ar ôl i rai gweithwyr domestig ddod ati i gael bwyd. Gyda chefnogaeth cymwynaswyr a'i chynulleidfa, mae ei thîm wedi darparu bwyd, dillad, masgiau a glanweithyddion i ryw 600 o ymfudwyr.

Un o fuddiolwyr Kanattu yw Jameel Ahmed, Mwslim sy'n gyrru tacsi beic tair olwyn. Dywed y tad i bedwar y byddai ei deulu wedi marw o newyn pe na bai'r lleianod Catholig wedi darparu citiau bwyd iddyn nhw.

Dywedwyd wrth deimladau tebyg Chwaer Anne Iesu Mary, cyfarwyddwr canolfan ddatblygu yn Jashpur, tref yn nhalaith Chhattisgarh yng nghanol India.

Dywedodd ar adegau y byddai'r ymfudwyr yn cipio pecynnau bwyd o'i dwylo ac yn eu bwyta ar unwaith. “Byddent wedyn yn dweud, 'Madam, gallwn nawr symud ymlaen. Rydyn ni’n gobeithio dod o hyd i fwy o bobl fel chi ar ein taith o’n blaenau, ’” meddai Cenhadon Ffransisgaidd lleian Mary wrth GSR.

Mae llawer o weithwyr wedi cadw eu cysylltiadau â'r lleianod ar ôl cyrraedd adref.

Mae Jena wedi creu grŵp WhatsApp gyda'r rhai y bu hi'n eu helpu. “Maen nhw'n defnyddio fy rhif fel y llinell gymorth. Rwy'n cael llawer o alwadau. Ar brydiau, dim ond ar ôl 2:30 y gallaf fynd i'r gwely. Rwy'n sicrhau bod unrhyw un sydd eisiau mynd adref yn dychwelyd yn ddiogel. "

Mae hi hefyd wedi postio llun y ferch wylo fel ei llun arddangos WhatsApp. “Byddaf yn ei gadw nes bydd yr olaf o labrwyr mudol yn cyrraedd adref,” meddai.

[Mae Jessy Joseph yn awdur ar ei liwt ei hun yn New Delhi. Mae'r stori hon yn rhan o gydweithrediad rhwng GSR a Materion India, porth newyddion wedi'i seilio ar Delhi Newydd sy'n canolbwyntio ar newyddion cymdeithasol a chrefyddol.]

 

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...