Gwneud iawn: llestr o iachâd cariad a chreu diwylliant o atgyweirio

Cysegru ac Addysg

Gan ddechrau gydag arsylwi Diwali eleni, gan symud ymlaen yr Adfent a Hanukkah, y byd wedi'i oleuo gan oleuadau dathlu, mae'n datgelu i addysgwyr heddwch rai o'i dasgau cyfiawnder mwyaf brys. Wrth i Rabbi Gottlieb gyfarwyddo cynulleidfa Americanaidd, tasg fwyaf brys yw’r gwaith iacháu o atgyweirio niwed egregious caethwasiaeth a’i holl ganlyniadau.

Fel dinasyddion byd-eang, rydym yn myfyrio ar sefydliad caethwasiaeth a chwmpas byd-eang y fasnach gaethweision, parhad hyd heddiw ei ethos o ecsbloetio ac anobeithio’r Ddaear fyw ac urddas dynol. Mae'r bobl gaeth sydd wedi'u gwerthu i bob rhan o'r byd, troseddau “caethwasiaeth fodern”, ac ecsbloetio llafur dynol yn eang heddiw, yn galw addysgwyr heddwch ym mhobman i fyfyrio ar yr addewid hwn a'i gymhwyso i addysgu am gyfiawnder i'r rhai sy'n cael eu cam-drin a'u hecsbloetio ym mhob un ein priod wledydd a chymunedau. (BAR, 12/8/21)

Arsylwi mitzvah gwneud iawn

Neges gan yr Ymgyrch Gwneud Iawn Grassroots (menter gan y Prosiect Dweud Gwirionedd)

Dysgu mwy am yr Ymgyrch Gwneud Iawn Grassroots

Pan fyddaf yn myfyrio ar bopeth y mae gwaith Grassroots Reparations Campaign (GRC) yn ei olygu i mi, rwy’n dod â’r ymwybyddiaeth bod 1) nad oes llestr gwell o gariad iachaol na llwybr gwneud iawn, a 2) mae GRC yn llestr perffaith ar gyfer creu diwylliant o atgyweirio ac arsylwi mitzvah gwneud iawn am yr etifeddiaeth barhaus o niwed o wrth-dduwch.

Yn ystod Gŵyl y Goleuadau eleni, wrth i ni gynnau cannwyll newydd bob nos, gadewch inni gysegru'r nifer cynyddol o fflamau i'r gwaith o ddylunio a mapio ein llwybr atgyweirio penodol. Gall Ymgyrch Atgyweirio Grassroots ein helpu ar y llwybr hwn. Fel y mae ei Addewid Gwneud Iawn yn darllen.

  • Rwy'n addo mynd at wneud iawn fel taith iachâd.
  • Rwy'n addo cydnabod a gweithio i wella cymynroddion niwed moesol a materol a darddodd gyda'r fasnach gaethweision drawsatlantig ac sy'n parhau i amlygu niwed mewn cymunedau Du.
  • Rwy'n addo dysgu mwy am hanes hiliaeth America a'i sylfaen o gaethwasiaeth cattel.
  • Rwy'n addo dysgu mwy am sut mae strwythurau a sefydliadau sydd wedi'u hadeiladu ar lafur caethweision yn parhau i ddifreinio pobl yn y diaspora yn Affrica yn ogystal â dibrisio bywydau Du.
  • Rwy'n addo gweithredu mewn ffyrdd sy'n cyfyngu ar gymhlethdod sefydliadol mewn trais yn erbyn Pobl Ddu. (Gall hyn olygu gwyro oddi wrth fuddsoddiadau sy'n niweidio Pobl Ddu. Beth alla i wyro oddi wrtho yn fy mywyd?)
  • Rwy'n addo bod yn sensitif i groestoriadoldeb niwed hiliaeth. (Queer, Mae trawsffurfwyr Du yn aml yn profi llu o niwed sy'n croestorri ac yn cynyddu niwed gormes gwrth-ddu.)
  • Rwy'n addo cymryd rhan mewn gwneud iawn yn fy nghymuned leol ac annog fy rhwydweithiau i wneud yr un peth, dan arweiniad dadansoddi ac arweinyddiaeth sefydliadau ac unigolion dan arweiniad du.
  • Rwy'n addo mynd â'r neges hon at fy nheulu, ffrindiau a chymuned gyda chariad yn hytrach na thrwy euogrwydd neu gywilydd. Rwy'n addo dadwneud hiliaeth o fewn fy nghymuned ffydd fy hun yn unol â'r egwyddorion a fynegir yn yr addewid hwn.

Beth mae'r wyth addewid hyn yn ei olygu i chi, i'ch teulu, eich cymuned? Tra, yn seremonïol, rydyn ni'n cynnau fflamau i gynyddu nifer y goleuadau yn y byd, gadewch inni hefyd gael sgwrs am wneud iawn a pha gamau y gallwn eu cymryd i gyflawni'r addewid. Ee bob nos, fe allech chi ddynodi busnes, sefydliad neu grŵp dan arweiniad du i gefnogi gyda gelt Hanooka Reparations! Ystyr y gair Hebraeg “Hanooka” yw “cysegriad” ac “addysg.” Fel fflamau cryndod Hanooka, a gawn ni gysegru ein haddysg ddiwylliannol ac ysbrydol i ddod yn Waredwr.

Yn gywir,

Rabbi Lynn Gottlieb

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig