Efelychiad dysgu bwlch cyfoeth hiliol

Mae Bread for the World yn darparu efelychiad fel offeryn rhyngweithiol sy'n helpu pobl i ddeall y cysylltiadau rhwng tegwch hiliol, newyn, tlodi a chyfoeth.

(Wedi'i ymateb o: Bara i'r Byd.)

Beth yw'r Efelychiad Dysgu Bwlch Cyfoeth Hiliol?

Mae'r efelychiad yn offeryn rhyngweithiol sy'n helpu pobl i ddeall y cysylltiadau rhwng tegwch hiliol, newyn, tlodi a chyfoeth. Mae'n gam cyntaf da i bobl nad ydyn nhw'n ymwybodol o anghydraddoldeb strwythurol, offeryn cymorth i'r rhai sydd eisiau dealltwriaeth ddyfnach o anghydraddoldeb strwythurol, ac yn ffynhonnell wybodaeth i arbenigwyr sydd eisiau gwybod effaith economaidd fesuradwy pob polisi sydd wedi ehangu hiliol heddiw. mae newyn, incwm, a chyfoeth yn rhannu.

Mae'r efelychiad yn helpu pobl i ddeall y cysylltiadau rhwng tegwch hiliol, newyn, tlodi a chyfoeth.

Yn yr efelychiad, mae cyfranogwyr yn dysgu sut mae polisïau ffederal yn creu anghydraddoldebau strwythurol - dim ond dau ymhlith llawer o feysydd yr effeithir arnynt yw perchnogaeth eiddo ac addysg - a sut mae'r polisïau hyn yn cynyddu newyn a thlodi mewn cymunedau lliw.

Mae'r efelychiad yn tywys cyfranogwyr i ddealltwriaeth o pam mae tegwch hiliol mor bwysig i roi diwedd ar newyn a thlodi yn yr Unol Daleithiau. Ein gobaith yw y gall cyfranogwyr, wrth ddod yn fwy ymwybodol o anghydraddoldeb strwythurol, gefnogi polisïau sy'n dadwneud a / neu'n lleihau gwahaniaethau.

Gan fod yr efelychiad yn pwysleisio pwysigrwydd tegwch hiliol, gall fod yn offeryn cydymaith defnyddiol i eglwysi, sefydliadau, asiantaethau, ysgolion a chymunedau sydd wedi dechrau gweithio ar hil ac eisiau dysgu mwy am y rôl y mae polisi cyhoeddus wedi'i chael, dros amser. , wrth greu rhaniadau strwythurol yn seiliedig ar hil.

Beth yw effaith yr efelychiad?

Dewch â'r efelychiad i'ch cymuned.

Sut mae'r efelychiad yn chwalu rhwystrau?

Mae yna lawer o ffyrdd o siarad neu feddwl am hil. Gall teimlo'n anghyffyrddus â'r pwnc fod yn rhwystr i gymryd rhan mewn sgwrs.

Ac eto mae'r sgyrsiau hyn yn hanfodol, yn enwedig os ydym am roi diwedd ar newyn a thlodi yn yr UD. Dyma un rheswm mae'r efelychiad yn galw ar gyfranogwyr i ddewis cardiau ar hap sy'n rhoi hunaniaeth hiliol iddynt a allai fod yn wahanol i'w rhai eu hunain. Mae hyn yn helpu i chwalu rhai o'r rhwystrau.

Yn Bread for the Word, rydym wedi gweld yr efelychiad yn newid calonnau a meddyliau pobl ac yn eu hysbrydoli i ddod yn ymrwymedig i gymhwyso lens ecwiti hiliol i'w gwaith.

Yn barod i ddechrau? Gwylio Dod â'r Efelychiad i'ch Cymuned a dysgu sut.

Sut y daeth yr efelychiad i fod a ble y gellir ei ddefnyddio?

Roedd yr Efelychiad Dysgu Bwlch Cyfoeth Hiliol yn ymdrech ar y cyd gan Bread for the World a RHWYDWAITH. Cyd-grewyd cysyniad a dyluniad yr efelychiad gan Marlysa D. Gamblin, arbenigwr polisi ar y rhaniad newyn hiliol, incwm a chyfoeth. Gweithiodd Marlysa yn agos gydag Emma Tacke a Catherine Guerrier gyda NETWORK i dreialu'r efelychiad yn Nyddiau Eiriolaeth Eciwmenaidd (EAD) ym mis Ebrill 2017.

Ar ôl y peilot cychwynnol, neilltuodd Bread flwyddyn lawn i dreialu'r efelychiad yn y maes a gwneud addasiadau i sicrhau bod yr offeryn yn ddefnyddiol i amrywiaeth eang o gymunedau mewn gwahanol leoliadau.

Gellir defnyddio'r offeryn hwn gartref, astudiaeth Feiblaidd, eglwysi, cynulliadau mwy, ac ysgolion, ac ymhlith staff mewn nonprofits, sefydliadau eirioli, darparwyr gwasanaeth, asiantaethau'r llywodraeth, ac endidau preifat.

Mae sicrhau tegwch hiliol yn golygu bod pawb, waeth beth fo'u hil, yn cael cyfleoedd teg i fwynhau canlyniadau cyfartal.

Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio'r efelychiad, gwyliwch Dod â Hwn i'ch Cymuned. Mae'r fideo yn rhoi mwy o fanylion am yr efelychiad. Rydym yn argymell defnyddio'r Canllaw Hwylusydd. Mae'r canllaw yn cynnig awgrymiadau ar baratoi ar gyfer a hwyluso'r efelychiad mewn gwahanol leoliadau. Mae gennym hefyd a Canllaw Hwylusydd Rhithiol, os na allwch gwrdd yn bersonol. Os ydych chi am ddod â'r teclyn hwn i'ch astudiaeth eglwys neu Feiblaidd, lawrlwythwch y Taflen Gweithgaredd Beiblaidd isod.

Am hwyluso'r efelychiad fwy neu lai? Dadlwythwch yr adnoddau hyn:

Canllaw Hwylusydd Rhithiol NEWYDD

PowerPoint Efelychu Rhithwir NEWYDD

Traciwr Cerdyn Gweithredu NEWYDD

Am hwyluso'r efelychiad yn bersonol? Dadlwythwch yr adnoddau hyn:

Pecyn Argraffu Efelychu

Canllaw Hwylusydd

Pecyn Polisi

Taflen Gweithgaredd Beiblaidd

PowerPoint gyda phwyntiau siarad

Darllen ychwanegol ar hil a newyn:

Ymatebion sy'n Deg yn Hiliol i Newyn Yn ystod COVID-19 a Thu Hwnt

Cymhwyso Lens Ecwiti Hiliol i Raglenni Gwrth-Newyn

Cyrraedd Dim Newyn: Hil, Newyn a Thlodi

Dod â Newyn yr UD i ben trwy ganolbwyntio ar y cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf

Carcharu Torfol: Achos Mawr i Newyn

Beth alla i ei wneud nesaf i hyrwyddo tegwch hiliol a datgymalu hiliaeth?

Nawr eich bod wedi cwblhau'r Efelychiad Dysgu Bwlch Cyfoeth Hiliol, mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud. Yn gyntaf oll, rydym am eich annog i gymryd rhan yn y gwaith o ddeall sut i wyrdroi'r hyn sydd wedi creu anghydraddoldebau hiliol - tegwch hiliol. Mae ecwiti hiliol yn a proses mae hynny'n canolbwyntio ar ganoli anghenion, arweinyddiaeth a phwer Pobl Ddu, Gynhenid ​​a Phobl Eraill Lliw, yn ogystal â nod o gyflawni canlyniadau cyfartal, a gorau posibl yn y pen draw, ar gyfer BIPOC mewn perthynas â'u cymheiriaid gwyn. Mynd i bara.org/racialequity i ddysgu mwy am y tymor hwn, darllen adroddiadau allweddol i ddeall sut y gellir cymhwyso tegwch hiliol i bolisi i roi diwedd ar newyn a mynd i’r afael â hiliaeth, a dysgu am offer pwysig i’ch helpu i hyrwyddo tegwch hiliol yn eich gwaith!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...