Polisi Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Polisi'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yw parchu eich preifatrwydd ynghylch unrhyw wybodaeth y gallwn ei chasglu gennych ar draws ein gwefan, www.peace-ed-campaign.org.

Dyddiad effeithiol: Efallai y 25, 2018

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu gwefan peace-ed-campaign.org (y “Gwasanaeth”).

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynglŷn â chasglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth a'r dewisiadau yr ydych wedi'u cysylltu â'r data hwnnw.

Rydym yn defnyddio'ch data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae gan dermau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau, y gellir eu cyrchu o pcdnetwork.org

Diffiniadau

Gwasanaeth

Gwasanaeth yw'r wefan peace-ed-campaign.org a weithredir gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Personol Data

Mae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data hynny (neu o'r rhai hynny a gwybodaeth arall naill ai yn ein meddiant neu sy'n debygol o ddod i'n meddiant).

Data ynghylch Defnydd

Data Data yw data a gesglir yn awtomatig naill ai'n cael ei gynhyrchu gan y defnydd o'r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).

Cwcis

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata wedi'u storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).

Proseswyr Data (neu Ddarparwyr Gwasanaeth)

Mae Prosesydd Data (neu Ddarparwr Gwasanaeth) yn golygu unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n prosesu'r data ar ran y Rheolwr Data.

Efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau gwahanol Ddarparwyr Gwasanaeth er mwyn prosesu eich data yn fwy effeithiol.

Pwnc Data (neu Defnyddiwr)

Pwnc Data yw unrhyw unigolyn byw sy'n defnyddio ein Gwasanaeth ac mae'n destun Data Personol.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu nifer o wahanol fathau o wybodaeth at wahanol ddibenion i ddarparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o ddata a gasglwyd

Data Defnydd ar gyfer Ymwelwyr Safle

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth sut mae mynediad at y Gwasanaeth a'i ddefnyddio ("Data Defnydd"). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ymwelwch â chi, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreulir ar y tudalennau hynny, unigryw dynodyddion dyfeisiau a data diagnostig arall.

sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan rydym yn casglu'r data a ddangosir ar y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr y porwr i helpu i ganfod sbam. Gall defnyddwyr hefyd ddewis postio sylwadau trwy ddefnyddio eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Os gwelwch yn dda ymgynghori â'ch platfform cyfryngau cymdeithasol ynghylch eu polisi preifatrwydd.

Ar gyfer Tanysgrifwyr Cylchlythyr

Os ydych chi wedi tanysgrifio i unrhyw un o'n cylchlythyrau neu os ydych chi'n aelod o'n gwefan (gallwch fewngofnodi) mae siawns dda y byddwch chi'n derbyn e-byst gennym ni.

Byddwn ond yn anfon e-byst atoch yr ydych wedi cofrestru i'w derbyn, neu sy'n ymwneud â'r gwasanaethau a ddarparwyd gennych i chi.

I anfon e-byst atoch chi, rydyn ni'n defnyddio'r enw a'r cyfeiriad e-bost rydych chi'n eu darparu i ni. Mae ein gwefan hefyd yn cofnodi'r cyfeiriad IP a ddefnyddiwyd gennych pan wnaethoch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth i atal cam-drin y system.

Gall y wefan hon anfon e-byst trwy wasanaeth anfon Anfon Grid. Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu inni olrhain agoriadau a chlicio ar ein negeseuon e-bost. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella cynnwys ein cylchlythyrau. Edrychwch ar bolisi preifatrwydd Anfon Grid: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Nid oes unrhyw wybodaeth adnabyddadwy yn cael ei olrhain fel arall y tu allan i'r wefan hon ac eithrio'r cyfeiriad e-bost.

 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw cyntaf a chyfenw
 • Gwlad y lleoliad
 • Sefydliad
 • Data Cwcis a Defnydd

Gallwch optio allan o dderbyn unrhyw rai, neu’r cyfan, o’r cyfathrebiadau hyn gennym ar unrhyw adeg drwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu’r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost a anfonwn neu drwy gysylltu â ni yn news@peace-ed-campaign.org

Olrhain Data Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein Gwasanaeth a chadw gwybodaeth benodol.

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata a all gynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a chaiff ei storio ar eich dyfais. Mae technolegau olrhain hefyd yn cael eu defnyddio fel llwynau, tagiau a sgriptiau i gasglu a thracio gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch chi gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwcis neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai dogn o'n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o Gasglenni a ddefnyddiwn:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch ar gyfer dibenion diogelwch.

Defnyddio Data

Mae Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth
 • I'ch hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
 • I'ch galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch chi'n dewis gwneud hynny
 • I ddarparu cefnogaeth i ddefnyddwyr
 • I gasglu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella ein Gwasanaeth
 • Monitro defnydd ein Gwasanaeth
 • I ganfod, atal a mynd i'r afael â materion technegol
 • I ddarparu newyddion, adnoddau a gwybodaeth am ddigwyddiadau (wrth roi caniatâd i gofrestru ar gyfer cylchlythyr) oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath. Gallwch ddewis peidio â chael unrhyw rai, neu bob un, o’r cyfathrebiadau hyn gennym ar unrhyw adeg drwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu’r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost a anfonwn neu drwy gysylltu â ni yn news@peace-ed-campaign.org

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Personol O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych yn dod o sail gyfreithiol Ardal Economaidd Ewrop (AEE), PCDNetwork, LLC ar gyfer casglu a defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae'n dibynnu ar y Data Personol a gasglwn a'r cyd-destun penodol yr ydym yn ei gasglu ynddo.

Gall yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch brosesu eich Data Personol oherwydd:

 • Mae angen inni berfformio contract gyda chi
 • Rydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny
 • Mae'r prosesu er ein budd cyfreithlon ac nid yw'n cael ei ddiystyru gan eich hawliau
 • At ddibenion prosesu taliadau
 • I gydymffurfio â'r gyfraith

Cadw Data

Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cadw'ch Data Personol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch Data Personol i'r graddau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw'n ofynnol i ni gadw'ch data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau, a gorfodi ein cytundebau a'n polisïau cyfreithiol.

Bydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb ein Gwasanaeth, neu mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gadw'r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo Data

Gellir trosglwyddo'ch gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, i - gyfrifiaduron a leolir y tu allan i'ch gwladwriaeth, dalaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol i'r rhai o'ch awdurdodaeth.

Os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i Unol Daleithiau a dewis darparu gwybodaeth i ni, nodwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i'r Unol Daleithiau a'i brosesu yno.

Mae'ch caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi ei ddilyn gan eich bod yn cyflwyno gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo eich Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

Datgeliad ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ddatgelu eich Data Personol os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion Cyfreithiol

Gall yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Amddiffyn ac amddiffyn hawliau neu eiddo'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
 • Er mwyn atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth
 • I amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • I amddiffyn yn erbyn atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd, neu ddull storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol dderbyniol i amddiffyn eich Data Personol, ni allwn warantu ei sicrwydd llwyr.

Eich Hawliau Diogelu Data O dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych chi'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae gennych chi rai hawliau diogelu data. Nod yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yw cymryd camau rhesymol i'ch galluogi i gywiro, diwygio, dileu, neu gyfyngu ar y defnydd o'ch Data Personol .

Os hoffech gael gwybod pa Ddata Personol sydd gennym amdanoch ac os ydych am iddo gael ei ddileu o’n systemau, cysylltwch â ni yn news@peace-ed-campaign.org

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

Yr hawl i gael mynediad, diweddaru neu i ddileu'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi. Pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, gallwch gyrchu, diweddaru neu ofyn am ddileu eich Data Personol trwy ddolenni a ddarperir yn eich cylchlythyrau tanysgrifiedig. Os na allwch gyflawni'r gweithredoedd hyn eich hun, cysylltwch â ni i'ch cynorthwyo

newyddion@peace-ed-campaign.org

Yr hawl i unioni. Mae gennych yr hawl i gywiro'ch gwybodaeth os yw'r wybodaeth honno yn anghywir neu'n anghyflawn.

Yr hawl i wrthwynebu. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch Data Personol.

Yr hawl i gyfyngu. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.

Yr hawl i gludo data. Mae gennych yr hawl i gael copi o'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi mewn fformat strwythuredig, sy'n ddarllenadwy o ran peiriannau ac a ddefnyddir yn gyffredin.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl. Mae gennych hefyd yr hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pan oedd PCDNetwork, LLC yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu'ch gwybodaeth bersonol.

Nodwch y gallwn ofyn i chi wirio'ch hunaniaeth cyn ymateb i geisiadau o'r fath.

Mae gennych yr hawl i gwyno i Awdurdod Diogelu Data am ein casgliad a'ch defnydd o'ch Data Personol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch awdurdod diogelu data lleol yn Ardal Economaidd Ewrop (AEE).

Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnďau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth ("Darparwyr Gwasanaeth"), i ddarparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, i berfformio gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Gwasanaethau neu i'n cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae gan y trydydd partïon hyn fynediad at eich Data Personol yn unig i gyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â'u datgelu neu eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dadansoddeg

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi defnydd ein Gwasanaeth.

Google Analytics

Mae Google Analytics yn wasanaeth dadansoddeg gwe a gynigir gan Google sy'n olrhain ac yn adrodd ar draffig gwefan. Mae Google yn defnyddio'r data a gasglwyd i olrhain a monitro'r defnydd o'n Gwasanaeth. Rhennir y data hwn â gwasanaethau Google eraill.

Gallwch ddewis peidio â gwneud eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth ar gael i Google Analytics trwy osod ychwanegiad porwr eithrio Google Analytics. Mae'r ychwanegiad yn atal Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth gyda Google Analytics am weithgaredd ymweliadau.

I gael mwy o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen we Telerau Preifatrwydd Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Taliadau

Rydym yn casglu rhoddion o'n gwefan yn ddiogel gan ddefnyddio gwasanaethau trydydd parti ar gyfer prosesu taliadau (ee proseswyr taliadau).

Ni fyddwn yn storio na chasglu manylion eich cerdyn talu. Mae'r wybodaeth honno'n cael ei darparu'n uniongyrchol i'n proseswyr talu trydydd parti y mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei rheoli gan eu Polisi Preifatrwydd. Mae'r proseswyr taliadau hyn yn cadw at y safonau a osodwyd gan PCI-DSS fel y'u rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sy'n ymdrech ar y cyd gan frandiau fel Visa, Mastercard, American Express a Discover. Mae gofynion PCI-DSS yn helpu i sicrhau bod gwybodaeth am daliadau yn cael ei thrin yn ddiogel.

Y proseswyr talu sy'n gweithio gyda ni yw:

Wepay

Gellir gweld eu Polisi Preifatrwydd yn https://go.wepay.com/privacy-policy 

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os ydych chi'n clicio ar ddolen trydydd parti, fe'ch cyfeirir at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i chi adolygu Polisi Preifatrwydd pob safle rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn fwriadol gan unrhyw un dan 18. Os ydych chi'n rhiant neu'n warcheidwad ac rydych chi'n ymwybodol bod eich Plant wedi rhoi Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod ni wedi casglu Data Personol gan blant heb wirio caniatâd rhieni, byddwn yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth honno gan ein gweinyddwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy bostio’r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a / neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r “dyddiad effeithiol” ar ben y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe’ch cynghorir i adolygu’r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd rhag ofn bod unrhyw newidiadau. Daw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn i rym pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

 • Drwy e-bost: news@peace-ed-campaign.org
 • Trwy ymweld â'r dudalen hon ar ein gwefan: https://www.peace-ed-campaign.org/contact/
cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig