Ffiseg ac Addysg Heddwch

(Wedi'i ymateb o: Riyan Setiawan Uki. Media Indonesia, Mai 23, 2022)

gan Riyan Setiawan Uki
Athro Ffiseg, Ysgol Sukma Bangsa, Central Sulawesi, Indonesia

Mae addysg heddwch yn hyrwyddo'r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau, a'r gwerthoedd sydd eu hangen i ddod â newid ymddygiadol a fydd yn galluogi plant, ieuenctid, ac oedolion i atal gwrthdaro a thrais, datrys gwrthdaro yn heddychlon, a chreu amodau sy'n ffafriol i heddwch (Fountain, 1999). Mewn addysg heddwch, dysgir gwybodaeth, megis y cysyniad cynhwysfawr o heddwch, achosion gwrthdaro a thrais, ac athroniaeth di-drais. Yn ogystal, mae addysg heddwch yn dysgu sgiliau hanfodol ar gyfer byw mewn heddwch, megis meddwl myfyriol a beirniadol, cyfathrebu, a sgiliau gwneud penderfyniadau. Mae addysg heddwch hefyd yn meithrin agweddau a gwerthoedd heddychlon sy'n hanfodol i gael eu mewnoli gan bob unigolyn, megis hunan-barch, parch at eraill, pryder am yr amgylchedd, a chyfiawnder (Castro & Galace, 2019). Mae ysgol yn un o'r lleoedd y gellir ei ddefnyddio i ymgyrchu dros addysg heddwch. Mae'r broses ddysgu mewn ysgolion i weithredu addysg heddwch yn gyfannol ac yn ceisio trawsnewid dimensiynau gwybyddol, affeithiol a gweithredol myfyrwyr (Castro & Galace, 2019). Mae hyn yn dangos y gellir dysgu addysg heddwch mewn amrywiol weithgareddau a phynciau ysgol. Mae gwerthoedd, gwybodaeth a sgiliau heddwch yn ymddangos mewn pynciau ar ffurf deunydd neu bynciau a gyflwynir yn ogystal ag yn y broses ddysgu myfyrwyr. Felly, beth yw'r ffurf o weithredu addysg heddwch mewn pynciau ysgol?

Heddwch mewn amrywiol destynau

Yn achos Indonesia, hyd yn hyn, mae rhagdybiaeth na ellir dysgu addysg heddwch ond trwy ychydig o bynciau. Mae addysg grefyddol yn un o'r pynciau sy'n aml yn gysylltiedig ag addysg heddwch oherwydd bod pob crefydd yn cynnwys dysgeidiaeth am fyw mewn heddwch. Pwnc arall sy'n aml yn gysylltiedig ag addysg heddwch yw gwyddor gymdeithasol. Mae gwyddoniaeth gymdeithasol yn cynnwys nifer o bynciau, megis gwrthdaro cymdeithasol a threisgar sy'n darparu enghreifftiau o weithredoedd di-drais, sefydliadau rhyngwladol sy'n addysgu ymdrechion adeiladu heddwch, a rhyngweithiadau cymdeithasol sy'n astudio rhyngweithio dynol, y ffactorau sy'n achosi gwrthdaro, a sut i'w atal. Yr olaf yw addysg ddinesig, pwnc sy'n dysgu themâu sy'n ymwneud â heddwch, megis cymhwyso cyfraith cyfiawnder cymdeithasol, democratiaeth, goddefgarwch, a pharch at hawliau dynol.

Mae pynciau eraill ar wahân i'r tri phwnc a grybwyllir uchod yn aml yn anodd eu gweld fel rhai sy'n ymwneud â heddwch. Mewn gwirionedd, trwy astudiaeth fanwl, gellir dod o hyd i addysg heddwch hefyd mewn pynciau eraill, megis addysg gorfforol. Er enghraifft, mae addysg gorfforol yn dysgu pwysigrwydd ffitrwydd corfforol, math o heddwch â chi'ch hun, a sbortsmonaeth, gwerth pwysig mewn heddwch. Mewn pynciau eraill, fel Indoneseg a Saesneg, gellir dysgu heddwch trwy destunau naratif sy'n cynnwys negeseuon heddwch mewn gweithgareddau darllen. Yn olaf, mewn mathemateg, pan fydd athrawon yn cael anhawster i gysylltu deunydd â heddwch, gellir dal i gynnal addysg heddwch trwy'r broses ddysgu sy'n annog y gallu i feddwl yn feirniadol ac yn greadigol, sgil hanfodol arall ar gyfer heddwch.

Dysgu heddwch trwy ffiseg

Un o'r pynciau na ellir byth ei ddychmygu i ddysgu heddwch yw ffiseg. Mae llawer o bobl yn meddwl bod ffiseg yn bwnc sy'n dysgu cysyniadau, fformiwlâu a rhifyddeg yn unig, felly mae'n heriol addysgu heddwch trwy ffiseg. Fel athro ffiseg, rwyf am ddangos y gellir defnyddio ffiseg i addysgu heddwch.

Yn y testun mudiant syth, mae myfyrwyr yn dysgu na fydd gwrthrych yn newid cyflymder os oes gan y gwrthrych ddim cyflymiad neu os nad yw'n symud, tra bydd gwrthrychau'n newid cyflymder os oes gan y cyflymiad werth neu os yw'r gwrthrych yn symud. Trwy'r cysyniad hwn, rwy'n dysgu myfyrwyr na fydd heddwch yn symud ymlaen os na chaiff ei wneud yn feddylgar. Bydd heddwch yn symud ymlaen ac yn llwyddo os bydd gwerthoedd heddwch yn parhau i gael eu gweithredu. Ar y llaw arall, os cyflawnir pethau negyddol fel trais, ni fydd heddwch yn cael ei gyflawni.

Yn y testun mudiant syth, mae myfyrwyr yn dysgu na fydd gwrthrych yn newid cyflymder os oes gan y gwrthrych ddim cyflymiad neu os nad yw'n symud, tra bydd gwrthrychau'n newid cyflymder os oes gan y cyflymiad werth neu os yw'r gwrthrych yn symud. Trwy'r cysyniad hwn, rwy'n dysgu myfyrwyr na fydd heddwch yn symud ymlaen os na chaiff ei wneud yn feddylgar. Bydd heddwch yn symud ymlaen ac yn llwyddo os bydd gwerthoedd heddwch yn parhau i gael eu gweithredu. Ar y llaw arall, os cyflawnir pethau negyddol fel trais, ni fydd heddwch yn cael ei gyflawni.

Mae egwyddor Black yn enghraifft arall. Mae egwyddor Black yn nodi y bydd faint o wres a ryddheir gan wrthrych â thymheredd uchel yn hafal i'r gwres a dderbynnir gan wrthrych ar dymheredd isel fel bod cydbwysedd thermol yn digwydd. Trwy'r cysyniad o'r egwyddor Ddu, fe wnes i gyfleu i fyfyrwyr, pan fyddwn yn cymhwyso gwerthoedd heddwch, y bydd y gwerthoedd hyn hefyd yn cael eu derbyn gan eraill, a gellir creu cydbwysedd o berthynas rhwng unigolion. Pan fydd gennym ni fwy o alluoedd nag eraill, rhaid inni beidio â sarhau ond helpu'r rhai sydd â diffygion fel y gellir cyflawni cyfiawnder.

Dysgais heddwch hefyd trwy weithgareddau prosiect dosbarth ffiseg, er enghraifft, pan wnaeth myfyrwyr thermomedr syml. Cododd y broses o wneud y thermomedr amryw o gwestiynau beirniadol a chreadigol, ac un o’r rhain oedd pan ofynnodd myfyrwyr pam roedd yn rhaid i ni ychwanegu dŵr er ein bod eisoes yn defnyddio alcohol yn y thermomedr. Mae'r cwestiwn hwn yn fath o sgiliau meddwl beirniadol myfyrwyr, sgil sy'n bwysig iawn i gloddio gwybodaeth i ddatrys problemau.

Esboniais mai pwrpas ychwanegu dŵr at y thermomedr oedd atal yr alcohol rhag ehangu'n gyflym. Os byddwn yn defnyddio alcohol yn unig, bydd yr ehangiad yn digwydd mor gyflym fel ei bod yn anodd darllen y raddfa thermomedr. Ar yr achlysur hwnnw, gwahoddais fyfyrwyr hefyd i ddychmygu alcohol fel person mewn gwrthdaro, gwres fel sbardun i wrthdaro, ac ehangu fel gwrthdaro cynyddol. Mae'r alcohol poeth yn cynrychioli'r bobl mewn gwrthdaro sy'n cael eu 'cynhyrfu' fel bod y tensiwn rhyngddynt yn cynyddu. Yna esboniais ychwanegu dŵr i gynrychioli rôl cyfryngwr sy'n helpu i leddfu'r gwrthdaro. Felly, trwy'r gweithgaredd gwneud thermomedr syml hwn, mae myfyrwyr yn dysgu gwybodaeth datrys gwrthdaro yn ogystal â dysgu ffiseg.

Mae llawer o wybodaeth, sgiliau a gwerthoedd heddwch i'w cael mewn ffiseg o hyd, ac mae'r cyfan yn dibynnu ar sgiliau meddwl beirniadol a chreadigol yr athro wrth ddod o hyd i ddeunydd pwnc ffiseg a'i gysylltu ag addysg heddwch. Yn ogystal â phynciau y gellir eu cysylltu ag addysg heddwch, gall athrawon fagu addysg heddwch trwy fethodolegau dysgu. Bydd integreiddio heddwch ym mhob pwnc a'i ddysgu i fyfyrwyr yn dod â gwireddu cymdeithas heddychlon yn nes.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

2 syniad ar “Ffiseg ac Addysg Heddwch”

  1. Qamaruzzaman Amir

    diolch am rannu. Rwy'n gwerthfawrogi eich agwedd athronyddol. rydych chi wedi rhoi mwy o syniadau i mi.

    Rwyf hefyd yn addysgwr ffiseg a heddwch. Mae fy ymagwedd yn canolbwyntio ar y ffisegwyr eu hunain: mae fy nysgwyr yn archwilio'r cyfyng-gyngor y mae ffisegwyr yn ei wynebu, y ffordd y maent yn rhyngweithio â'r materion sy'n gyfoes iddynt, y gwerthoedd a'r agweddau y maent yn eu hymgorffori. Er enghraifft, pan fyddwn yn astudio perthynas ynni-màs Einstein, rydym yn dysgu am esblygiad meddwl Einstein pan ddaw i ynni niwclear a'i ddefnyddio fel arf dinistr torfol.

  2. Riyan Setiawan Uki

    mae croeso i chi syr. Dyna'r un peth a wynebaf hyd yn hyn. yr un peth fel chi. Mae'r rhan fwyaf o'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu o ffiseg ac rydyn ni'n ceisio cysylltu â heddwch yn y cyd-destun bob amser yn wynebu bod ffiseg bob amser yn cynhyrchu technoleg ar gyfer y byd ond yn creu arf dinistr torfol ar yr un pryd.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig