Heddwch Trwy Gorchfygiad y Drygioni Cyfunol Dripledi

Er mwyn sicrhau “chwyldro gwerthoedd” y galwodd Dr. King amdano, rhaid ymgorffori cyfiawnder a chydraddoldeb o dan systemau gwrth-hiliaeth newydd. Mae hyn yn gofyn am ymarfer ein dychymyg, buddsoddi mewn addysg heddwch, ac ailfeddwl am systemau economaidd a diogelwch byd-eang. Dim ond wedyn y byddwn yn trechu’r tripledi drwg, yn “symud o gymdeithas sy’n canolbwyntio ar bethau i fod yn gymdeithas sy’n canolbwyntio ar y person,” ac yn meithrin heddwch cadarnhaol, cynaliadwy.

Gan Catalina Jaramillo*

Yn ei araith yn 1967 yn condemnio Rhyfel Fietnam (Y Tu Hwnt i Fietnam: Amser i Torri Tawelwch), Nododd Dr. Martin Luther King Jr. hiliaeth, militariaeth, a materoliaeth eithafol fel y “tripledi anferth,” neu ddrygau, y mae angen eu gorchfygu. Fel tripledi, mae'r tri uwch strwythur neu sefydliad hyn yn rhannu 'cod genetig', neu sylfaen gyffredin, y maent yn deillio ohono ac yn gweithredu. Yn erbyn cefndir o hiliaeth y daeth militariaeth a materoliaeth fel y gwyddom amdanynt. O ganlyniad, mae'r sefydliadau a'r arferion a gwmpaswyd o fewn y tri drygioni - gan gynnwys sefydliadau a sefydliadau milwrol, rhyfel, a chyfalafiaeth marchnad rydd - yn atgyfnerthu ac yn parhau â'i gilydd trwy rymuso'r un elitaidd a gormesu'r un craidd difreintiedig o gymdeithas: tlawd, ac yn bennaf Cymunedau du a brown. Mae hiliaeth, materoliaeth eithafol, a militariaeth wedi ymestyn anghydbwysedd pŵer domestig yr Unol Daleithiau dramor, gan siapio ei osgo rhyngwladol i fod yn ymyrraeth a yrrir gan strwythurau pŵer gormesol byd-eang a hiliol ac sy'n eu gyrru. Rhaid i filitariaeth a materoliaeth beidio â bod yn ôl-ystyriaeth i'r frwydr yn erbyn hiliaeth; dylid eu deall fel colofnau sy'n cynnal ac yn cael eu cynnal gan hiliaeth. Anghydbwysedd grym a rennir yw’r llinyn cyffredin sy’n plethu hiliaeth, militariaeth, a materoliaeth gyda’i gilydd. Mae hyn yn awgrymu bod taclo un o'r tripledi yn strwythurol yn targedu'r ddau arall hefyd. Er mwyn sicrhau “chwyldro gwerthoedd” y galwodd Dr. King amdano, rhaid ymgorffori cyfiawnder a chydraddoldeb o dan systemau gwrth-hiliaeth newydd. Mae hyn yn gofyn am ymarfer ein dychymyg, buddsoddi mewn addysg heddwch, ac ailfeddwl am systemau economaidd a diogelwch byd-eang. Dim ond wedyn y byddwn yn trechu’r tripledi drwg, yn “symud o gymdeithas sy’n canolbwyntio ar bethau i fod yn gymdeithas sy’n canolbwyntio ar y person,” ac yn meithrin heddwch cadarnhaol, cynaliadwy.

Ganed ymchwil hir yr Unol Daleithiau am oruchafiaeth filwrol fyd-eang a’r cysyniad o “ddiogelwch cenedlaethol” o sylfaen hiliaeth systemig, gan achosi militariaeth yr Unol Daleithiau i barhau goruchafiaeth wen a hiliaeth gartref a thramor, wrth ddefnyddio trais i gynnal strwythurau o’r fath. Mae rhyfel a militariaeth yn grymuso ac yn cyfoethogi elit gwyn yn bennaf ar draul y cymunedau tlawd, a Du a brown i raddau helaeth ym mhobman. Mewn gwledydd sy'n cael eu difrodi gan ryfel, mae seilwaith allweddol yn cael ei ddinistrio, mae mynediad at fwyd yn cael ei atal, mae systemau ecolegol yn cael eu difrodi, a phobl yn cael eu dadleoli. Mae rhyfel yn gwneud addysg ffurfiol bron yn amhosibl i'r rhai yr effeithir arnynt, gan gyfrannu at gylchoedd o dlodi rhwng cenedlaethau hefyd. Mae’r rhai sy’n dlawd yn cael eu heffeithio’n anghymesur wrth i ryfel ddwysau amodau byw gwael i’r rhai sydd eisoes yn agored i niwed a phlymio hyd yn oed mwy o gymunedau i dlodi. Ers 2001, mae rhyfeloedd yr Unol Daleithiau yn Irac, Affganistan a Phacistan wedi costio dros hanner miliwn o fywydau tra'n galluogi cwmnïau olew o'r Unol Daleithiau i echdynnu adnoddau a gwerthu, amddifadu llawer o'r poblogaethau hyn o'u hadnoddau (Ymgyrch Pobl Dlawd).

Mae Yemen, er enghraifft, yn dioddef rhyfel cartref wedi'i ysgogi gan rymoedd allanol sydd wedi creu'r argyfwng dyngarol gwaethaf a welwyd erioed. Mae angen cymorth dyngarol brys ar tua 80% o boblogaeth Yemeni Mae 20 miliwn yn profi amodau newyn. Mae ymgyrchoedd milwrol Saudi Arabia yn Yemen yn arwain y lladdfa ac yn cynnwys “streiciau awyr yn targedu seilwaith sifil ac amaethyddol, lladd mympwyol, artaith, cadw a thrais rhywiol yn erbyn menywod,” ar ôl lladd cannoedd o filoedd yn uniongyrchol a gwthio bron i 14 miliwn o Yemeniaid i newyn (El-Tayyab). Maent yn bosibl oherwydd gwerthiant arfau ar raddfa fawr gan actorion fel yr Unol Daleithiau, Prydain, Ffrainc, yr Almaen, Canada, a'r Iseldiroedd. Mae pedwar o'r pum contractwr milwrol mwyaf proffidiol yn gwmnïau o'r Unol Daleithiau sydd derbyniodd $117.9 biliwn cyfun mewn contractau milwrol yn 2018 (Ymgyrch Pobl Dlawd). Mae dau o'r pedwar cwmni hynny o'r UD, Raytheon a General Dynamics, wedi gwerthu arfau cyfun o $6.3 biliwn i'r glymblaid dan arweiniad Saudi, a darganfuwyd darnau o arfau Raytheon mewn gwahanol safleoedd lle ymosodwyd ar sifiliaid diniwed (Langan). Mae'r De Byd-eang yn tueddu i ysgwyddo'r baich am ryfeloedd a ysgwyddir gan wledydd y Gogledd Byd-eang, gan barhau anghydbwysedd pŵer byd-eang y mae cenhedloedd gwyn a chyfoethog yn bennaf yn ennill, a chymunedau Du a brown yn y De Byd-eang yn colli.

Nid yw'r Unol Daleithiau eto wedi mynd i'r afael â naratif moesol gwyrgam y mae'n ei arddel o ran militariaeth a'i pherthynas â hiliaeth systemig.

Nid yw’r Unol Daleithiau eto wedi mynd i’r afael â’r naratif moesol gwyrgam y mae’n ei arddel o ran militariaeth a’i pherthynas â hiliaeth systemig. Mae gan lywodraeth yr Unol Daleithiau 31% o wariant milwrol y byd, gyda chyllideb sy'n fwy na chyllideb gyfunol y naw gwlad nesaf (Siddique). Mae llunwyr polisi wedi honni ers tro bod cyllidebau amddiffyn mor annirnadwy yn angenrheidiol i amddiffyn rhyddid dramor. Fodd bynnag, nid yw'r rhyddid hwn wedi'i warantu gartref gan fod hiliaeth systemig yn parhau, a'r cyfan tra bod gwariant amddiffyn wedi trosi'n hir i ddiswyddiad cyllid ac adnoddau ar gyfer yr economi sifil. Yn ystod y Rhyfel Oer, defnyddiodd cyfadeilad milwrol-ddiwydiannol yr Unol Daleithiau “fwy na gwerth arian stoc gyfan y genedl o offer, offer a seilwaith diwydiannol sifil,” wrth i’r llywodraeth ffederal hefyd ddod yn “ariannwr unigol mwyaf o ymchwil a datblygu yn yr economi. ” (Melman) a ddefnyddir yn bennaf gan yr Adran Amddiffyn. O’r $21 triliwn y mae’r Unol Daleithiau wedi’i wario ar filwriaethu tramor a domestig ers 9/11, “Gallai $2.3 triliwn greu 5 miliwn o swyddi ar $15 yr awr gyda buddion ac addasiadau cost-byw am 10 mlynedd… gallai $1.7 triliwn ddileu dyled myfyrwyr…[a] gallai $25 biliwn ddarparu brechlynnau COVID ar gyfer poblogaethau gwledydd incwm isel” (Koshgarian, Siddique & Steichen). Mae poblogaethau bregus yr Unol Daleithiau a’r byd yn cael eu hanghofio, a’u trafferthion yn cael eu hesgeuluso o ganlyniad.

Er bod 43 y cant o bobl ar ddyletswydd weithredol ym myddin yr Unol Daleithiau yn bobl o liw, nid yw'r un gynrychiolaeth hon yn cael ei hadlewyrchu swyddi uchel eu statws sy'n cael eu meddiannu bron yn gyfan gwbl gan unigolion gwyn nad ydynt yn lleiafrifol (Cooper). Mae'r y gynulleidfa darged ar gyfer recriwtio milwrol yr Unol Daleithiau yn bennaf yw dynion ifanc o ardaloedd incwm isel a gwledig (Camacho). Wrth dyfu i fyny, nid oedd byth yn brin gweld swyddogion recriwtio milwrol yn fy ysgolion cyhoeddus yn ne Florida yn dosbarthu pamffledi neu'n trefnu cystadlaethau tynnu i fyny. Roedd yr ymdrechion recriwtio hyn bob amser yn fy rwbio i'r ffordd anghywir, er nad oeddwn yn siŵr pam. Mae'r Unol Daleithiau yn unigryw ymhlith cenhedloedd datblygedig eraill wrth ganiatáu i'r fyddin weithredu o fewn ei system addysg (Camacho).

Mae'r Unol Daleithiau yn unigryw ymhlith cenhedloedd datblygedig eraill wrth ganiatáu i'r fyddin weithredu'n weithredol o fewn ei system addysg.

Mae recriwtwyr yn defnyddio tactegau trin fel dyfarniadau ariannol gorliwiedig fel cynigion i dalu am goleg, yr addewid o ddinasyddiaeth bosibl, a syniadau o wasanaethu eich cymuned neu ddysgu sgiliau angenrheidiol (Camacho). Mae myfyrwyr mewn sefyllfaoedd o angen a chyfleoedd cyfyngedig - myfyrwyr Du a brown yn anghymesur - yn aml yn gweld ymuno â'r fyddin fel achubiaeth. Yn ei araith yn erbyn y rhyfel yn Fietnam, soniodd Dr King am y realiti fod “rhyfel yn gwneud llawer mwy na dinistrio gobeithion y tlawd gartref. Roedd yn anfon eu meibion ​​​​a’u brodyr a’u gwŷr i ymladd ac i farw mewn cyfrannau eithriadol o uchel o gymharu â gweddill y boblogaeth” (Brenin). Mae hyn yn anghyson â gwerthoedd honedig yr Unol Daleithiau o amddiffyn rhyddid dramor. Yn ystod Rhyfel Fietnam, tyfodd llawer o'r milwyr Du a brown a ymladdodd yn anrhydeddus mewn Unol Daleithiau ar wahân a daethant adref i wahaniaethu a gormes hiliol parhaus.

Mae milwrol yr Unol Daleithiau i bob pwrpas yn cynnull y rhai y mae'n eu hesgeuluso a'u gormesu, gan ofyn iddynt ymladd a marw am ryddid nad oes ganddynt gartref. Nid yw cymunedau tlawd, Du, a brown yn yr Unol Daleithiau yn gwybod mai gwlad y rhydd ydyw; nid ydynt yn gyfarwydd â'r hunaniaeth ddemocrataidd a'r enaid y mae'r wlad hon wedi dod mor arwyddluniol ohonynt. Honnodd Dr King fod yn rhaid canolbwyntio ymdrechion ar y gobaith y bydd “America.” Oherwydd bod Americanwyr Du a brown yn byw realiti America heb ei gwireddu, nad yw America yn bodoli. Fodd bynnag, mae'n Gallu yn bodoli.

Mae'r berthynas gyd-ddibynnol rhwng hiliaeth, militariaeth, a materoliaeth yn ei gwneud hi'n bosibl i atebion strwythurol a systemig fynd i'r afael â'r niwed a gynhyrchir gan y tri. Mae hyn yn gyntaf yn gofyn am ddychmygu diwylliannau heddwch domestig a byd-eang.

Mae'r berthynas gyd-ddibynnol rhwng hiliaeth, militariaeth, a materoliaeth yn ei gwneud hi'n bosibl i atebion strwythurol a systemig fynd i'r afael â'r niwed a gynhyrchir gan y tri. Mae hyn yn gyntaf yn gofyn am ddychmygu diwylliannau heddwch domestig a byd-eang. Gallwn yn unigol ac ar y cyd gychwyn ar anturiaethau meddwl neu gymryd rhan mewn chwarae meddwl i ddychmygu a chreu'r byd yr ydym yn dymuno byw ynddo. Mae gobaith a gweledigaeth o'r hyn yr ydym am weithio tuag ato, ni waeth pa mor wahanol i'r sefyllfa bresennol, yn rhagofynion i cynllunio a gweithredu diriaethol. Fel y dywedodd Elise Boulding, “Ni all pobl weithio i'r hyn na allant ei ddychmygu” (Boulding). Mae cynnwys a chynrychioli safbwyntiau, profiadau ac anghenion amrywiol yn hollbwysig i’r weledigaeth hon – yn bwysicaf oll, y rhai sydd ar y cyrion. Wrth gyfeirio at Ryfel Fietnam, credai Dr. King na fyddai “unrhyw ateb ystyrlon…hyd nes y gwneid rhyw ymdrech i adnabod [pobl Fietnam a oedd wedi bod yn byw dan felltith rhyfel] a chlywed eu cri toredig. ” Tosturi yw yr egwyddor flaenaf yn nychymyg heddwch, canys y mae yn caniatau cynwysiad. Nid heddwch i rai yw heddwch.

Rwy'n dychmygu byd sy'n cael ei hysbysu gan addysg heddwch sy'n gosod yn ei ddinasyddion ieuengaf werthoedd hunaniaeth gyfunol a pherthyn, hunan-droseddoldeb, cydweithrediad, ac empathi er mwyn datgymalu hierarchaethau sy'n cael eu cynnal mewn meddyliau a beichiogi cymdeithasol a meithrin rhyngweithiadau heddychlon ar lefel micro. .

Rwy'n dychmygu byd sy'n cael ei hysbysu gan addysg heddwch sy'n gosod yn ei ddinasyddion ieuengaf werthoedd hunaniaeth gyfunol a pherthyn, hunan-droseddoldeb, cydweithrediad, ac empathi er mwyn datgymalu hierarchaethau sy'n cael eu cynnal mewn meddyliau a beichiogi cymdeithasol a meithrin rhyngweithiadau heddychlon ar lefel micro. . Mae'r addysg heddwch hon yn ddiwylliannol ac yn gyd-destun-benodol, gan weithio gyda dymuniadau a phrofiadau lleol. Rwy'n dychmygu ailfeddwl creadigol ehangach o'r system economaidd fyd-eang i un sy'n llai gwaharddedig ac nad yw'n creu gemau dim-swm o elw economaidd. Mae pobl bob amser yn cael eu gosod uwchlaw elw, ac mae anghenion sylfaenol pawb yn cael eu diwallu. Mewn gwirionedd, mae'n ffafriol yn economaidd i flaenoriaethu lles pawb o ystyried mai gwerthoedd a hawliau cynhenid ​​sy'n dominyddu, ac nid gwerthoedd ariannol. Rwy'n dychmygu sector diogelwch sy'n seiliedig ar yr egwyddor o gyd-ddiogelwch—sicrhau bod pawb yn sicr, ac o'r herwydd, mae bygythiad yn erbyn un yn fygythiad yn erbyn pawb. Mae ymddygiad ymosodol yn brin, ac os deuir ar ei draws, eir ati’n dosturiol ac ar y cyd, gyda blaenoriaeth i wrando ar gwynion ac anghenion yr ymosodwr a mynd i’r afael â nhw. O'r herwydd, ofer yw arfau. Nid oes angen rhyfel a rhennir adnoddau ar draws ffiniau. Mae llywodraethau'n buddsoddi mewn pobl, nid mewn amddiffyniad anodd dod i'r amlwg ac aneffeithiol. At hynny, mae sefydliadau wedi'u hailddychmygu yn hyblyg, gan ganiatáu ar gyfer y posibilrwydd o newid dros amser gyda'r ddealltwriaeth y gall gofynion ac anghenion lles pobl esblygu. Mae gwneud penderfyniadau yn gynhwysol ac anhierarchaidd, gan ymgorffori lleisiau pob sector a grŵp o gymdeithas. Democratiaethau amrywiol a lluosog yn cael eu gwireddu. Mae parch i reol gyfreithiol sy’n cael ei chymhwyso a’i gorfodi’n gyfartal ac yn gyfiawn.

Mae ffeministiaeth radical Angela Davis yn awgrymu hynny nid oes neb yn rhydd nes bod y rhai sydd ar waelod yr hierarchaeth yn rhydd. Dim ond hyd nes y bydd y mwyaf difreintiedig a'r di-rym yn cael eu dyrchafu a byw bywydau heb ormes, y bydd America - 'gwlad y rhydd' - yn bodoli. Dyna fydd tranc y tripledi drwg.

* Catalina Jaramillo yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Georgetown sy'n canolbwyntio ar Wleidyddiaeth Ryngwladol. Mae'n gobeithio dilyn astudiaethau uwch yn ogystal ag arfer polisi tramor a diplomyddiaeth gyda ffocws ar wasanaeth a chyfiawnder cymdeithasol ar ôl graddio. 

Cyfeiriadau

Boulding, E. (2000). Yr Angerdd dros Utopia. Yn Diwylliannau Heddwch: Ochr Cudd Hanes (tt. 29–55). traethawd, Gwasg Prifysgol Syracuse.

Camacho, R. (2022, Ebrill 18). Mae myfyrwyr ymylol yn talu pris ymdrechion recriwtio milwrol. Prism. Adalwyd o https://prismreports.org/2022/04/18/marginalized-students-military-recruitment/

Cooper, H. (2020, Mai 25). Mae Americanwyr Affricanaidd yn weladwy iawn yn y fyddin, ond bron yn anweledig ar y brig. Y New York Times. Adalwyd o https://www.nytimes.com/2020/05/25/us/politics/military-minorities-leadership.html

Davis, A. (2018, Ionawr 8). Mae Angela Davis yn beirniadu “ffeministiaeth prif ffrwd” / ffeministiaeth bourgeois. YouTube. Adalwyd o https://www.youtube.com/watch?v=bzQkVfO9ToQ

El-Tayyab, H. (2020, Hydref 19). Pwy Sy'n Elw O'r Rhyfel yn Yemen? Pwyllgor Cyfeillion ar Ddeddfwriaeth Genedlaethol. Adalwyd o https://www.fcnl.org/updates/2020-10/whos-profiting-war-yemen

King Jr., ML (1967, Ebrill 4). Y tu hwnt i Fietnam.

Koshgarian, L., Siddique, A., & Steichen, L. (2021, Medi 1). Cyflwr Ansicrwydd: Cost Militaroli Er 9/11. Prosiect Blaenoriaethau Cenedlaethol. Adalwyd o https://media.nationalpriorities.org/uploads/publications/state_of_insecurity_report.pdf

Langan, MK (2020, Hydref 23). Sut Mae Cwmnïau Americanaidd wedi Gwneud Elw o Ryfel Yemen. Cylchgrawn Borgen. Adalwyd o https://www.borgenmagazine.com/how-american-companies-have-made-profits-from-the-yemen-war/

McCarthy, J. (2022, Mawrth 1). Sut mae Rhyfel yn Tanwydd Tlodi. Dinesydd Byd-eang. Adalwyd o https://www.globalcitizen.org/en/content/how-war-fuels-poverty/

Melman, S. (1995). Diarfogi, Trosi Economaidd, a Swyddi i Bawb. Adalwyd o https://njfac.org/index.php/us8/

Ymgyrch Pobl Dlawd Talaith Efrog Newydd. (2020, Ionawr 28). Gwrthwynebiad Pobl Dlawd i Ryfel a Militariaeth. Ymgyrch Pobl Dlawd. Adalwyd o https://www.poorpeoplescampaign.org/update/a-poor-peoples-resistance-to-war-and-militarism/

Siddique, A. (2022, Mehefin 22). Mae'r UD yn dal i Wario Mwy ar Filwrol Na'r Naw Gwlad Nesaf Gyda'i Gilydd. Prosiect Blaenoriaethau Cenedlaethol. Adalwyd o https://www.nationalpriorities.org/blog/2022/06/22/us-still-spends-more-military-next-nine-countries-combined/#:~:text=The%20United%20States%20still%20makes,of%20the%20world’s%20military%20spending

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig