Addysg Heddwch, nid Addysg Wladgarol

(Wedi'i ymateb o: PeaceVoice. Medi 18, 2020)

Gan Patrick T. Hiller

Yn lle “addysg wladgarol” beryglus, mae cwricwla addysg heddwch yn pwysleisio urddas pawb ac yn anelu at leihau trais uniongyrchol - bob dydd mae mwy na 100 o Americanwyr yn cael eu lladd â gynnau a 200 yn fwy yn cael eu saethu a’u clwyfo - a thrais anuniongyrchol.

Galwad yr Arlywydd i “adfer addysg wladgarol yn ein hysgolion”Trwy greu'r“ Comisiwn 1776 ”gyda'r nod o reoli cwricwla ysgolion cyhoeddus unwaith eto, fe wnes i ddiffodd fy nghlychau larwm. Fel dinesydd Almaeneg-Americanaidd deuol, cefais fy magu yn yr Almaen a thrwy ddyluniad y system addysg deuthum yn gyfarwydd iawn â hanes fy man geni.

Fel gwyddonydd cymdeithasol, rwy'n astudio prosesau polareiddio, dad-ddyneiddio a phardduo eraill. Gwn o brofiad personol ac arbenigedd proffesiynol fod addysg heddwch yn gwrthweithio'r amodau hynny sy'n arwain at drais.

Mae galwad Trump am “addysg wladgarol” yn beryglus.

Yn lle, mae angen addysg heddwch ar ein hysgolion i helpu i ymgodymu â'r foment hon o gyfrif ag anghydraddoldeb hiliol a mathau eraill o anghydraddoldeb mewn ffordd wirioneddol gynhwysol - a rhoi'r cyfle gorau i'n plant ddysgu o gamgymeriadau trychinebus y gorffennol.

Fel Almaenwyr rydym yn dal i fynd i'r afael â hanes hil-laddiad lle mae dioddefwyr a chyflawnwyr yr Holocost yn fyw. Rwy'n cofio darllen a nofel i blant yn yr ysgol yn darlunio cynnydd y Natsïaid trwy lygaid bachgen o'r Almaen a'i ffrind Iddewig sy'n marw yn drasig mewn cyrch bom sydd wedi'i orchuddio â drws byncer atal bom. Roedd y teuluoedd a oedd unwaith yn hapus yn byw ochr yn ochr â’i deulu mewn adeilad fflatiau yn gwadu mynediad iddo, oherwydd eu dyletswydd wladgarol oedd amddiffyn “ras yr Almaen.” Roedd ei rieni eisoes wedi cael eu harestio ac yn fwyaf tebygol o gael eu hanfon i gael eu lladd ar ôl i'r un cymdogion hynny eu riportio i awdurdodau.

Yn ddiweddarach, mewn dosbarthiadau hanes ffurfiol, cefais gwricwlwm heb ei hidlo a oedd yn noeth bod Almaenwyr cyffredin yn dod yn rhan o ddrwg. Ac ar sawl achlysur rwyf wedi sefyll o flaen y slogan swnio gwladgarol “Arbeit macht frei” (“Mae gwaith yn eich rhyddhau chi”), gan nodi giât mynediad y gwersyll crynhoi yn Dachau.

Rwy'n ei chael hi'n sioc y gallai adroddiad diweddar nodi “nid yw bron i ddwy ran o dair o oedolion ifanc America yn gwybod bod 6 miliwn o Iddewon wedi'u lladd yn ystod yr Holocost. "

Mae pob Almaenwr yn gwybod beth ddigwyddodd, ac yn sicr nid ydym yn gofyn am “addysg wladgarol” sy’n gweddu naratif supremacist gwyn am hanes y genedl.

Chwaraeodd meddiannu'r system addysgol ran allweddol yn yr Almaen Natsïaidd. Roedd ysgolion yn offerynnau allweddol i solidoli strwythurau pŵer y Natsïaid. Nodau cwricwlwm y Natsïaid oedd hyrwyddo ideolegau hiliol a oedd yn y pen draw yn cyfiawnhau'r Holocost. Digwyddodd y cyfan yng nghyd-destun “addysg wladgarol” yn seiliedig ar oruchafiaeth ras Almaeneg “bur” fel y’i gelwir.

Mae sylwadau a chynlluniau Trump yn mynd â ni ar yr un llwybr trwy wadu realiti hiliaeth systematig ar bobl ddu, frodorol a phobl eraill o liw trwy gydol hanes yr UD - gan gynnwys erchyllterau caethwasiaeth chattel, dadleoli gorfodol a hil-laddiad pobl frodorol, mewnfudo ar sail hil gwaharddiadau, ac ymyrraeth Japan, er enghraifft.

Yn lle “addysg wladgarol beryglus,” mae cwricwla addysg heddwch yn pwysleisio urddas pawb ac yn anelu at leihau trais uniongyrchol—bob dydd mae mwy na 100 o Americanwyr yn cael eu lladd â gynnau ac mae 200 yn fwy yn cael eu saethu a'u clwyfo- A thrais anuniongyrchol. Yr olaf, y mae gwyddonwyr cymdeithasol hefyd yn ei alw’n “drais strwythurol,” yw’r gwahaniaethu a gormes systematig parhaus y mae pobl ddu, frodorol, pobl o liw, LGBTQ, mewnfudwyr, Mwslemiaid, y tlawd, a grwpiau eraill nad ydynt yn dominyddu yn eu hwynebu ddydd ar ôl dydd, p'un ai hiliaeth amlwg ai peidio.

Mae addysg heddwch yn cynnwys pob math o addysg ffurfiol yn amrywio o ysgolion meithrin trwy raglenni doethuriaeth. Mae astudiaethau achos ar addysg heddwch mewn gwahanol gyd-destunau eisoes wedi dangos pa mor effeithiol y gallai fod yng nghyd-destun cyfredol yr UD. Mae rhaglenni addysg heddwch wedi profi i fod yn ffordd lwyddiannus i addysgu am anghydraddoldeb cymdeithasol a'i oresgyn, addysg heddwch yn yn gallu mynd i'r afael â'r problemau mwyaf hirfaith hyd yn oed, a gall addysg heddwch herio naratifau hanesyddol sy'n cyfiawnhau ac yn normaleiddio ffurfiau gormes a thrais yn y gorffennol a'r presennol.

Nid oes switsh hud i droi addysg heddwch ledled y wlad. Fodd bynnag, mae gan lawer o ysgolion fecanweithiau cyfryngu cyfoedion, gwrth-fwlio a datrys gwrthdaro eisoes neu egwyddorion cynhwysiant, caredigrwydd a pharch a fabwysiadwyd - fel y sylwaf yn ysgol elfennol fy mab mewn tref fach yn Oregon.

Mae angen creu ymwybyddiaeth gyhoeddus a chefnogaeth wleidyddol bellach ar gyfer cyflwyno cwricwla addysg heddwch mwy ffurfiol ym mhob maes addysg.

Mae Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch yn hynod ddefnyddiol a gellir ei ddefnyddio fel man cychwyn i unrhyw un sy'n anghyffyrddus â gwthiad Trump i “addysg wladgarol” ddechrau sgwrs yn y gymuned, gyda byrddau ysgolion, neu gyda swyddogion etholedig lleol a chenedlaethol.

Hanes yr Almaen o “addysg wladgarol” a galw presennol Trump fod “bydd ein hieuenctid yn cael ei ddysgu i garu America, ”Yn gofyn am wthio yn ôl fel nad yw ein hieuenctid yn tyfu i fod yn genhedlaeth newydd o ffasgwyr.

Cofiwch y golygfa llosgi llyfrau yn y ffilm Indiana Jones a'r Groesgad Olaf? Er ei fod yn ddifyr ac yn destun gwawd o ideoleg y Natsïaid, roedd cyd-destun hanesyddol yr olygfa hon yn “Aktion ehangach den undeutschen Geist” ledled y wlad (Gweithredu yn erbyn ysbryd nad yw'n Almaenwr). Ydych chi'n hyderus i'w roi y tu hwnt i Trump a'i alluogwyr i gychwyn llosgi llyfrau yn llythrennol neu drwy bolisïau? Rwyf wedi gweld gormod yn ystod y tair blynedd diwethaf, ac felly ni wnaf.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

sut 1

  1. Syniad neis. Mae angen addysg heddwch ledled y Byd yn enwedig yn Affrica lle mae rhyfeloedd sifil yn dal i gymryd a nodi hanes Affrica. Hyd yn oed ym mhob cwricwla o'r feithrinfa i'r brifysgol, rhaid cynnwys y mater trawsbynciol hwn.

Ymunwch â'r drafodaeth ...