Addysg heddwch yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Norwy

(* Adroddiadau a baratowyd gan fyfyrwyr graddedig Rhaglen Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Rhyngwladol Prifysgol America. Gweler rhifyn Tachwedd 2010 o gylchlythyr yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i gael mwy o wybodaeth: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Addysg heddwch yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Norwy, gan Tarjei (TJ) Helland

 

Cyflwyniad

Yn hytrach na gwerthusiad o raglen Addysg Heddwch per se, mae'r testun a ganlyn yn cyflwyno gwerthusiad o elfennau o addysg heddwch fel y gellir ei nodi yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Norwy (NNC). Nid yw’r NNC yn nodi “cwricwlwm addysg heddwch”, ac nid yw ychwaith yn defnyddio’r term “addysg heddwch”. Fodd bynnag, mae llawer o gysyniadau craidd addysg heddwch yn rhannau amlwg o'r cwricwlwm. Mae’r cysyniadau hyn yn cynnwys sgiliau mewn rhyngweithio dynol, datrys gwrthdaro heb fod yn dreisgar, cyfrifoldeb a rennir am greu amgylchedd dysgu diogel, trafodaeth gwybodaeth ac agweddau am ddemocratiaeth, rheolaeth y gyfraith, a hawliau dynol, meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion amgylcheddol, datblygu cynaliadwy, a’r dosbarthiad cyfoeth cenedlaethol a rhyngwladol.

Yn gryno, mae’r NNC i raddau helaeth wedi ymgorffori addysg heddwch yn y ffordd y mae addysg orfodol yn cael ei chynnal trwy ganllawiau sy’n ymwneud â methodoleg addysgu, dulliau addysgeg, cyfranogiad myfyrwyr wrth lunio eu haddysg, ac yn y cwricwla pwnc-benodol mewn Astudiaethau Cymdeithasol, er enghraifft, Addysg Grefyddol a Moesegol, Gwyddoniaeth, a Norwyeg. Y pwynt gwannaf, yn fy marn i, yw’r diffyg mecanweithiau i ddal athrawon, ysgolion ac awdurdodau ysgolion lleol yn atebol am gyrraedd y nodau amrywiol y gellir eu categoreiddio fel rhai sy’n ymwneud ag addysg heddwch. Mae'r systemau gwerthuso a phrofi sydd ar waith yn canolbwyntio'n gymharol gyfyng ar sgiliau academaidd mewn darllen, ysgrifennu, rhifyddeg a gwyddoniaeth. Gall hyn achosi i agweddau pwysig eraill ar addysg gael eu hesgeuluso, gan fod ymchwil wedi dangos yn gyson bod yr hyn sy'n cael ei bwysleisio mewn profion hefyd yn cael ei bwysleisio'n nodweddiadol mewn addysgu.

Wrth ddadansoddi'r NNC i nodi addysg heddwch, rwyf wedi defnyddio diffiniad Fran Schmidt i arwain fy chwiliad:

Mae Addysg Heddwch yn ymwneud â grymuso pobl gyda'r sgiliau, agweddau a gwybodaeth i:

 • adeiladu, cynnal ac adfer perthnasoedd ar bob lefel o ryngweithio dynol;
 • datblygu dulliau cadarnhaol o ymdrin â gwrthdaro – o’r personol i’r rhyngwladol;
 • creu amgylcheddau diogel, corfforol ac emosiynol, sy'n meithrin pob unigolyn;
 • creu byd diogel yn seiliedig ar gyfiawnder a hawliau dynol;
 • adeiladu amgylchedd cynaliadwy a'i warchod rhag camfanteisio a rhyfel. Mae Addysg Heddwch yn seiliedig ar athroniaeth sy'n dysgu di-drais, cariad, tosturi, tegwch ymddiriedaeth, cydweithrediad a pharch tuag at y teulu dynol a holl fywyd ein planed.Mae sgiliau yn cynnwys cyfathrebu, gwrando, deall gwahanol safbwyntiau, cydweithredu, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, gwneud penderfyniadau, datrys gwrthdaro a chyfrifoldeb cymdeithasol. Mae Addysg Heddwch yn ymwneud ag ymrwymo i fyw'n heddychlon. Mae'n ffordd o fyw. (Yn: e-bost oddi wrth Barbara Wien, Mehefin 10, 2010)

Yn y dadansoddiad, rwyf wedi canolbwyntio ar y cwricwlwm pwnc-benodol mewn Astudiaethau Cymdeithasol, er y gellir dod o hyd i elfennau o addysg heddwch mewn sawl pwnc arall, gan gynnwys, Norwyeg, Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol a Moeseg, Celfyddydau, ac Addysg Gorfforol. Ar ben hynny, rwyf wedi canolbwyntio ar addysg Gynradd ac Uwchradd Is (blwyddyn cyfnodau 1 i 10) gan fod hyn yn cynrychioli'r addysg orfodol yn Norwy (er bod y mwyafrif helaeth yn mynychu 3 blynedd o Ysgol Uwchradd uwch hefyd).

Amlinelliad o Gwricwlwm Cenedlaethol Norwy

Gelwir Cwricwlwm Cenedlaethol Norwy (NNC) yn ffurfiol fel “Y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Hyrwyddo Gwybodaeth mewn Addysg a Hyfforddiant Cynradd ac Uwchradd” ac yn cynnwys:

 • Y Cwricwlwm Craidd
 • Y Fframwaith Ansawdd
 • Cwricwla Pwnc Penodol

Y Cwricwlwm Craidd

Mae'r Cwricwlwm Craidd yn ddogfen 40 tudalen o hyd sy'n amlinellu'r syniadau cyffredinol am addysg a'i rôl mewn cymdeithas. Mae'r Cwricwlwm Craidd yn gwneud nifer o ddatganiadau am yr hyn sy'n gyfystyr ag addysg dda. Mae’n cynnwys 7 rhan, sy’n mynd i’r afael ag arwyddocâd y sector addysgol wrth addysgu:

 1. Y DYN YSBRYDOL
 2. Y DYN CREADIGOL
 3. Y DYN GWEITHIOL FOD
 4. Y DYN ADDYSGOL LIBER
 5. Y DYN CYMDEITHASOL
 6. YR AMGYLCHEDD YMWYBYDDOL FOD DYN
 7. Y DYN INTEGREDIG

Bwriad y Cwricwlwm Craidd yw amlinellu egwyddorion gor-reol a fydd yn rhoi cyfeiriad i drefniadaeth holl addysg gynradd ac uwchradd yn Norwy. Dylid ei ddehongli hefyd fel esboniad cymharol drylwyr o'r gwerthoedd, y normau, a'r safonau gwleidyddol ac addysgegol y dylid seilio addysg arnynt. Mae fersiwn o’r Cwricwlwm Craidd yn Saesneg ar gael yma: http://www.udir.no/upload/larerplaner/generell_del/Core_Curriculum_English.pdf

Rwy'n gweld bod y Cwricwlwm Craidd yn mynd i'r afael yn ormodol â holl brif agweddau addysg heddwch gan ddilyn pob diffiniad o'r term a welais, gan gynnwys diffiniad Fran Schmidt. Gan fod y Cwricwlwm Craidd i fod i osod y sylfaen ar gyfer pob gweithgaredd addysgu a dysgu, mae hyn yn sefydlu sylfaen gadarn i bob athro gydymffurfio ag egwyddorion addysg heddwch yn eu gwaith bob dydd.

Y Fframwaith Ansawdd

Y Fframwaith Ansawdd "crynhoi ac ymhelaethu ar ddarpariaethau’r Ddeddf Addysg a’i rheoliadau, gan gynnwys y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Hyrwyddo Gwybodaeth mewn Addysg Gynradd ac Uwchradd a Hyfforddiant, a rhaid eu hystyried yng ngoleuni’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau” (Cyfarwyddiaeth Addysg a Hyfforddiant Norwy, 2010. Gw www.udir.no). Mewn geiriau eraill, mae'r Fframwaith Ansawdd yn pontio'r Cwricwlwm Craidd a'r Ddeddf Addysg (Y Gyfraith ar addysg) gyda'r cwricwla pwnc-benodol amrywiol. Dylid ystyried y fframwaith ansawdd hefyd fel dogfen sy'n nodi'r egwyddorion gor-reoli ar gyfer addysg a gaiff eu cynnwys gan bob ysgol a phob athro. Mae'r fframwaith ansawdd ychydig yn fwy penodol na'r Cwricwlwm Craidd f. cyn. o ran dulliau addysgu a threfniadaeth addysg.

“Mae’r fframwaith ansawdd yn helpu i egluro’r cyfrifoldebau sydd gan berchnogion ysgolion (mewn ysgolion cyhoeddus yn Norwy, yr awdurdodau gweinyddol lleol a sirol) i ddarparu addysg yn unol â’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau ac egwyddorion hawliau dynol, ac wedi’i addasu i ddoniau, disgwyliadau lleol ac unigol. ac anghenion” (Y Fframwaith Ansawdd, t.1, paragraff cyntaf).

Mae’r fframwaith ansawdd yn mynd i’r afael â 7 prif bwnc:

 1. Cymhwysedd cymdeithasol a diwylliannol
 2. Cymhelliant ar gyfer dysgu a strategaethau dysgu
 3. Cyfranogiad disgyblion
 4. Addysg wedi'i addasu a chyfle cyfartal
 5. Cymhwysedd a rolau athrawon a hyfforddwyr
 6. Cydweithrediad gyda'r cartref
 7.  Cydweithio gyda’r gymuned leol

Yn ogystal, mae’r fframwaith ansawdd yn cyflwyno “poster dysgu” sy’n darparu 11 amlygiad o’r hyn y dylai pob ysgol ei wneud er mwyn darparu addysg o safon sy’n cyd-fynd â’r gofynion a’r egwyddorion a geir yn y Ddeddf Addysg a’r Cwricwlwm Craidd. Darperir y poster dysgu isod gan fy mod yn credu ei fod yn cydbwyso'n dda yr angen am syniadau cyffredinol am addysg sy'n cyd-fynd ag egwyddorion addysg heddwch ar un llaw, ac angen athrawon am fap ffordd wrth gynllunio gweithgareddau dysgu a all helpu i gyrraedd y nodau hyn ar y arall. Fersiwn cyflawn o'r fframwaith ansawdd yn Saesneg Gellir dod o hyd yma

Y poster dysgu:

Bydd yr ysgol a’r fenter prentisiaeth-hyfforddiant yn:

 • Rhoi cyfleoedd cyfartal i bob disgybl ddatblygu eu galluoedd a’u doniau yn unigol ac mewn cydweithrediad ag eraill.
  (Yn cyfeirio at: Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg a Phennod 5 o’r rheoliadau, a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Ysgogi stamina, chwilfrydedd ac awydd disgyblion i ddysgu.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg, a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Ysgogi disgyblion i ddatblygu eu strategaethau dysgu eu hunain a’u gallu i feddwl yn feirniadol.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg, a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Ysgogi disgyblion yn eu datblygiad personol, yn natblygiad hunaniaeth a chymhwysedd moesegol, cymdeithasol a diwylliannol, ac yn y gallu i ddeall democratiaeth a chyfranogiad democrataidd.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg, a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Hwyluso cyfranogiad disgyblion a galluogi disgyblion i wneud dewisiadau a dewisiadau gwerth gwybodus yn ymwneud â’u haddysg a phroffesiynau/galwedigaethau yn y dyfodol.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg, Pennod 22 o’r Rheoliadau a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Hyrwyddo addysgu wedi'i addasu a dulliau gwaith amrywiol.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg a Phennod 5, a’r Cwricwlwm Craidd)
 • Ysgogi, defnyddio a datblygu cymhwysedd pob athro ymhellach.
  (Pennod 10 y Ddeddf Addysg)
 • Helpu athrawon a hyfforddwyr i gael eu gweld fel arweinwyr cadarnhaol ac fel modelau rôl i blant a phobl ifanc.
  (Y Cwricwlwm Craidd)
 • Sicrhau bod yr amgylcheddau gweithio a dysgu corfforol a seicogymdeithasol yn hybu iechyd, lles a dysgu.
  (Pennod 9a o’r Ddeddf Addysg)
 • Hwyluso cydweithrediad â’r cartref a sicrhau cyd-gyfrifoldebau rhieni a gwarcheidwaid.
  (Adran 1-2 o’r Ddeddf Addysg ac adran 3-2 o’r Rheoliadau)
 • Sicrhau bod y gymuned leol yn cymryd rhan yn yr addysg mewn ffordd ystyrlon.

Cwricwlwm pwnc benodol mewn Astudiaethau Cymdeithasol

Mae'r cwricwlwm pwnc-benodol yn cynnwys pum rhan, yn amlinellu amcanion y pwnc; y prif feysydd pwnc; nifer yr oriau addysgu ar gyfer y pwnc; sgiliau sylfaenol; a nodau cymhwysedd ar wahanol gyfnodau blwyddyn. Ym mrawddeg gyntaf un paragraff cyntaf y cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol, lle nodir amcanion, mae'r cwricwlwm yn darllen:

“Diben pwnc yr astudiaethau cymdeithasol yw helpu i greu dealltwriaeth a chred mewn hawliau dynol sylfaenol, gwerthoedd democrataidd a chydraddoldeb, ac annog y syniad o ddinasyddiaeth weithredol a chyfranogiad democrataidd” (Cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol t. 1).

Mewn geiriau eraill, elfennau canolog addysg heddwch yw union ddiben y pwnc, a addysgir ym mlwyddyn 1 i 13, sef tua 300 o oriau addysgu’r flwyddyn ar gyfartaledd (60 munud yw “awr addysgu”). Yn gyffredinol, mae’r cyfeiriadau at addysg heddwch yn y cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol yn niferus ac yn fyr rhwng, ac yn cynnwys:

ysgogi datblygiad gwybodaeth am amrywiaeth ddiwylliannol yn y byd;
dealltwriaeth o'r berthynas rhwng natur ac amgylcheddau o waith dyn;
rhoi mewnwelediad i'r unigolyn ar sut mae cymdeithas yn gyffredinol yn dylanwadu ar agweddau, gwybodaeth a gweithredoedd a sut y gall yr unigolyn ddylanwadu ar gymdeithas a sefyllfa ei fywyd ei hun;
ysgogi trafodaethau ar y berthynas rhwng cynhyrchu a defnyddio a gwerthusiadau o'r canlyniadau y mae defnyddio adnoddau a byw eich bywyd yn eu cael ar yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy;
gwybodaeth am y sefyllfa ar gyfer pobl frodorol, pobl leiafrifol yn y byd yn gyffredinol a phobl Sami yn arbennig;
rhoi cipolwg ar y system wleidyddol yn Norwy ac yn y gymuned ryngwladol a gwneud yr unigolyn yn ymwybodol bod gwleidyddiaeth yn fater o wrthdaro a chydweithio;
darparu dealltwriaeth ddyfnach o'r berthynas rhwng bywyd cymdeithasol a bywyd personol, ac ysgogi adnabyddiaeth o'r amrywiaeth mewn ffurfiau cymdeithasol a ffyrdd o fyw;
rhoi mwy o allu i ddisgyblion feddwl yn rhydd, o lawer o safbwyntiau, mewn ffordd feirniadol a goddefgar; hybu'r gallu i drafod, rhesymu a datrys problemau cymdeithasol;
helpu [y disgyblion] i ddeall eu hunain yn well, meistroli eu byd eu hunain a'u hysgogi i geisio mewnwelediadau newydd a dilyn dysgu gydol oes

Y nodau cymhwysedd yw’r rhan fwyaf penodol o’r cwricwlwm, ac maent yn pennu’r hyn y gall disgyblion ei wneud (hynny yw, sut y byddant yn gallu defnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi’u hennill o’u hastudiaethau) ar wahanol gyfnodau blwyddyn. Mynegir y nodau cymhwysedd fel nodau ar ôl cwblhau gradd 4, gradd 7 a gradd 10. Dengys ymchwil fod y nodau cymhwysedd hyn yn cynrychioli'r rhan o'r cwricwlwm sydd fwyaf pendant ar gyfer sut mae ysgolion ac athrawon yn cyflawni eu haddysgu. Mae'r pwnc “Astudiaethau Cymdeithasol” yn cynnwys Hanes, Daearyddiaeth a Chymdeithaseg. Fel enghraifft, yr wyf wedi cynnwys isod y nodau cymhwysder at gymdeithaseg, ac yr wyf wedi amlygu mewn print trwm y nodau a ganfyddaf yn cyfateb yn fwyaf uniongyrchol ag addysg heddwch. Gellid dadlau mai addysg heddwch yw'r nodau hyn i gyd, neu ddim un ohonynt, felly nid yw'r amlygu ond yn adlewyrchu fy marn oddrychol. Dylid nodi bod pynciau addysg heddwch pwysig hefyd i'w cael mewn Daearyddiaeth a Hanes, megis dosbarthiad cyfoeth, ffoaduriaid, ystadegau poblogaeth, materion amgylcheddol, meddwl beirniadol ar ddigwyddiadau hanesyddol, sgiliau meddwl gwrth-ffeithiol (hynny yw dadansoddi sut mae'r byd gallai fod wedi bod pe bai digwyddiadau hanesyddol wedi cael eu trin yn wahanol) ac ati. Mae fersiwn cyflawn o'r Cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol i'w weld yma

Nodau cymhwysedd ar gyfer Astudiaethau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) ar ôl blwyddyn 4

Y nodau ar gyfer yr addysg yw y bydd y disgybl yn gallu

 • cynnal arolygon astudiaethau cymdeithasol meintiol sy'n gofyn am weithrediadau cyfrif a rhifyddeg, a chyflwyno canlyniad yr arolygon
 • chwilio am ffeithiau mewn cyfryngau printiedig a digidol, didoli'r cynnwys yn gategorïau a chynhyrchu deunydd y gellir ei gyhoeddi
 • cydymffurfio â rheolau syml ar gyfer diogelu preifatrwydd wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd
 • siarad am dasgau teulu ac amrywiadau mewn ffurfiau teuluol, gan gynnwys teuluoedd un darparwr, teuluoedd estynedig, teuluoedd lle mae’r prif bersonau o’r un rhyw, a theuluoedd â sawl set o gyntaf-anedig
 • darparu enghreifftiau o wahanol ddisgwyliadau a osodir ar fechgyn a merched a thrafod ac ymhelaethu ar sut y gellir profi’r disgwyliadau hyn
 • disgrifio sut mae bechgyn a merched yn gwario arian a thrafod materion sy'n dylanwadu ar ddefnydd
 • paratoi trosolwg o normau sy'n rheoli'r berthynas rhwng pobl a siarad am ganlyniadau torri gyda normau
 • cynllunio ac ymarfer rheolau ar gyfer rhyngweithio ag eraill a chymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau democrataidd yng nghymuned yr ysgol
 • siarad am oddefgarwch a sut y gall cyfarfyddiadau rhwng gwahanol ddiwylliannau fod yn werth chweil a gallant arwain at wrthdaro
 • trafod ac ymhelaethu ar ganfyddiadau o gyfiawnder a thegwch

Nodau cymhwysedd ar gyfer Astudiaethau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) ar ôl blwyddyn 7

Y nodau ar gyfer yr addysg yw y bydd y disgybl yn gallu

 • dewis thema [i weithio arni], llunio cwestiynau a'u goleuo gan ddefnyddio ffynonellau gwahanol
 • esbonio sut y gall gwybodaeth o'r cyfryngau torfol a dylanwadau masnachol effeithio ar arferion defnyddwyr
 • siarad am amrywiadau mewn cyfeiriadedd rhywiol mewn perthynas â chariad, cyd-fyw a theulu
 • disgrifio rolau yn ei fywyd bob dydd ei hun ac archwilio'r disgwyliadau a ddaw gyda'r rolau hyn
 • trafod ac ymhelaethu ar faterion yn ymwneud â defnyddio a chamddefnyddio alcohol a chamddefnyddio sylweddau eraill
 • ymhelaethu ar beth yw cymdeithas, a myfyrio ar pam mae pobl yn ceisio dod at ei gilydd mewn cymunedau
 • esbonio gwahaniaethau rhwng byw mewn democratiaeth ac mewn cymdeithas annemocrataidd, ac ymhelaethu ar y sefydliadau pŵer pwysicaf yn Norwy
 • siarad am yr hyn a olygwn wrth hunaniaeth a diwylliant, adnabod symbolau diwylliannol a pharatoi cyflwyniad gweledol ohonynt
 • ymhelaethu ar brif nodweddion y gymdeithas Sami heddiw
 • ymhelaethu ar wrthdaro cyfredol a thrafod ac ymhelaethu ar gynigion ar gyfer datrysiad
 • darparu enghreifftiau o sut mae Norwy yn cymryd rhan mewn cydweithrediad rhyngwladol drwy’r Cenhedloedd Unedig a sefydliadau eraill, gan gynnwys cydweithredu rhyngwladol rhwng pobl frodorol

Nodau cymhwysedd ar gyfer Astudiaethau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) ar ôl blwyddyn 10

Y nodau ar gyfer yr addysg yw y bydd y disgybl yn gallu

 • cynllunio, cynnal a chyflwyno arolygon cymdeithasegol sy'n canolbwyntio ar broblemau ac asesu'r broses waith a'r canlyniadau
 • darganfod a chyflwyno materion cymdeithasol perthnasol, gwahaniaethu rhwng barn a ffaith, ffurfio dadleuon a thrafod ac ymhelaethu ar y materion
 • gwneud cynllun ar gyfer cychwyn a gweithredu menter yn seiliedig ar arolwg i benderfynu ar y sail ar gyfer menter o'r fath
 • dadansoddi datblygiad camddefnyddio sylweddau ac ysmygu yn Norwy a myfyrio ar yr agweddau at gamddefnyddio sylweddau
 • trafod ac ymhelaethu ar y berthynas rhwng cariad a rhywioldeb yng ngoleuni normau diwylliannol
 • disgrifio sut mae patrymau defnyddwyr wedi datblygu yn Norwy ac ymhelaethu ar hawliau defnyddwyr
 • esbonio beth yw agweddau a rhagfarnau, a thrafod ac ymhelaethu ar gyfleoedd a heriau mewn cymunedau amlddiwylliannol
 • archwilio beth sydd ei angen ar gymuned i barhau i fodoli, a chymharu dwy gymuned neu fwy
 • ymhelaethu ar sefydliadau gwleidyddol yn Norwy a'u cymharu â sefydliadau mewn gwledydd eraill
 • darparu enghreifftiau o ddemocratiaeth a’i thrafod ac ymhelaethu arni fel ffurf ar lywodraeth, ymhelaethu ar ddylanwad gwleidyddol a dosbarthu pŵer yn Norwy a defnyddio sianeli digidol i arfer democratiaeth
 • trafod achosion a chanlyniadau trosedd, ac esbonio sut mae gwladwriaeth a lywodraethir gan y gyfraith yn gweithredu trwy edrych ar sut yr ymdrinnir â throsedd benodol
 • esbonio pam nad yw diwylliant yn gynhenid, ac esbonio a dadansoddi amrywiadau diwylliannol
 • disgrifio prif nodweddion economi Norwy a sut mae ein heconomi yn gysylltiedig â'r economi fyd-eang
 • ymhelaethu ar hawliau dynol sylfaenol a thrafod ac ymhelaethu ar werth eu parchu

Casgliadau

Mae'r amlygu gormodol uchod yn dangos bod y cwricwlwm pwnc-benodol mewn Astudiaethau Cymdeithasol yn cyfateb i raddau helaeth i'r egwyddorion ar gyfer addysg heddwch. Gan mai dyma'r rhan o'r cwricwlwm sy'n llywio'r gweithgareddau addysgu a dysgu gwirioneddol a gyflawnir yn fwyaf uniongyrchol, gallai hyn wrthbwyso rhai o'r gwendidau a nodwyd yn y cyflwyniad i'r astudiaeth hon; y ffaith mai ychydig o brofion ac offer gwerthuso sydd ar gael i ddal ysgolion ac athrawon yn atebol am gyrraedd nodau addysg heddwch fel y nodir yn y Cwricwlwm Craidd a'r Fframwaith Ansawdd. Mae'r nodau cymhwysedd a amlinellir uchod yn sail i'r arholiad terfynol mewn Astudiaethau Cymdeithasol, a chan fod llawer o'r nodau hyn yn ymwneud â gwahanol agweddau ar addysg heddwch, mae lle i ddisgwyl i'r rhan fwyaf o athrawon ac ysgolion drin y pynciau hyn yn drylwyr, gan ddarparu addysg heddwch fel hyn. rhan integredig o addysg orfodol yr holl blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn Norwy.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig