Addysg Heddwch yn Louisville, Kentucky

(Wedi'i ymateb o: The Voice Tribune. Hydref 31, 2018)

Lgall symud mewn cenedl sy'n teimlo'n fwy rhanedig â phob diwrnod sy'n mynd heibio gymryd doll emosiynol i bob un ohonom. Ond mae mannau llachar yn yr amser cythryblus hwn yn bodoli yn ein cymuned. Y Rhaglen Addysg Heddwch yw un ohonynt.

A elwir yn Peace Ed, mae'r sefydliad - a ddechreuodd 35 mlynedd yn ôl ac sydd ar hyn o bryd yn cynnwys 88 o ysgolion a 67 o safleoedd cymunedol yn ei rwydwaith - yn darparu profiadau dysgu i bobl ifanc ac oedolion sy'n helpu i leihau trais, gwella uniondeb personol a meithrin cefnogaeth i'r ddwy ochr. I ddysgu mwy, buom yn siarad â'r Cyfarwyddwr Gweithredol Eileen Blanton.

Sut mae wedi esblygu

“Dechreuodd y rhaglen 35 mlynedd yn ôl pan oeddem yn dysgu datrys gwrthdaro mewn un ystafell ddosbarth mewn un ysgol,” meddai Blanton. “Rydyn ni wedi gweithio’n ddiflino dros y blynyddoedd (sawl) diwethaf i ddod â mentrau newydd i ieuenctid Louisville. Mae rhai o'r mentrau hynny'n cynnwys lleihau rhagfarn a hyfforddi ieuenctid sy'n ymwneud â gangiau ar ddatrys gwrthdaro. Rydym wedi cyflwyno ein rhaglenni i ysgolion canol a chyn-ysgolion cyfan. Rydym ni hefyd wedi creu llawlyfr cyfryngu sy'n cael ei ddefnyddio gan wahanol addysgwyr datrys gwrthdaro ledled y byd. ”

Y llynedd, fe wnaethant ymuno â phartneriaid cymunedol Dr. Eddie Woods, KentuckyOne Health, Ysbyty Prifysgol Louisville, Adran Diogelwch a Chymdogaethau Iach Louisville Metro ac eraill i sefydlu “Pivot to Peace.” Mae'r cydweithrediad hwn yn rhoi cyfle i ddioddefwyr trywanu ac anafiadau saethu gwn nodi a mynd i'r afael â'r ffactorau yn eu bywydau sydd wedi eu rhoi mewn perygl o drais, yn gorfforol ac yn feddyliol, ac i helpu i droi eu bywydau o gwmpas.

Eu cyrraedd

“Fe wnaethon ni effeithio ar dros 25,000 o aelodau ieuenctid a chymuned, gwasanaethu 26 ysgol a 15 safle cymunedol a darparu hyfforddiant datblygiad proffesiynol i 300 o oedolion yn ystod y flwyddyn ysgol 2016-2017,” cadarnhaodd Blanton. “Ar gyfartaledd, mewn dim ond 8.44 awr, gall Peace Ed ddangos cynnydd o 84 y cant yng ngwybodaeth ieuenctid o strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro di-drais a chynnydd o 30 y cant yn eu defnydd o sgiliau gwrando, cyfathrebu a datrys gwrthdaro.”

Diolch i waith Peace Ed, mae miloedd o bobl yn Louisville yn gallu gwrthod trais a dewis ffyrdd heddychlon o ddatrys eu problemau. O'r strydoedd i gynteddau ac ystafelloedd bwrdd, mae alumau Peace Ed yn cael eu cydnabod fel “hyrwyddwyr newid,” sy'n parhau i roi eu sgiliau ar waith mewn ffyrdd ystyrlon.

Dathlu newidwyr

Bydd grŵp o fyfyrwyr Ysgol Ganol Meyzeek yn cael eu dathlu yn nigwyddiad Peace Ed sydd ar ddod, Hyrwyddwyr dros Newid: Dathliad o Bobl sy'n Gwneud Heddwch yn Bosibl, yn cael ei gynnal ar Dachwedd 8 yng Nghanolfan Kentucky ar gyfer Treftadaeth Americanaidd Affricanaidd.

“Rydym yn gyffrous i anrhydeddu derbynwyr Gwobr Hyrwyddwr Newid Lee Thomas,” meddai Blanton. “Maent yn enghraifft o genhadaeth a gwerthoedd Peace Ed i leihau trais, gwella uniondeb personol a meithrin parch at ei gilydd. Mae'r wobr yn mynd i Llywwyr Ysgol Ganol Meyzeek, ​​10 dyn ifanc sydd wedi'u hamgylchynu gan drais ac sydd wedi treulio'r tair blynedd diwethaf yn ymroddedig i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i lywio gwrthdaro yn heddychlon. "

Mae'r Llywwyr wedi cyfarfod bob wythnos ers y chweched radd gyda'r hyfforddwr Peace Ed, Durk Davidson, yn dysgu deall eu sbardunau a'u ciwiau dicter eu hunain, strategaethau i ddad-ddwysáu gwrthdaro a datblygu sgiliau gwrando a chyfryngu gweithredol. Mae eu cyfarfodydd wythnosol yn fan diogel i ddod o hyd i gyd-gefnogaeth wrth lywio'r sefyllfaoedd anodd - treisgar weithiau - y maen nhw'n dod ar eu traws yn eu hysgol, cymdogaethau a'u cartrefi.

“Mae’r newid rydw i wedi’i weld yn y dynion hyn ers y diwrnod cyntaf i ni gwrdd yn rhyfeddol,” meddai Davidson. “Bob wythnos, maen nhw'n rhannu sut maen nhw wedi defnyddio eu sgiliau i lywio gwrthdaro ac i wella eu bywydau. Rydw i mor falch o'r dynion ifanc hyn a faint maen nhw wedi'i dyfu. Maent eisoes yn rhan fawr o'u hysgolion a'u cymdogaethau yn lleoedd mwy diogel i dyfu i fyny. "

Mae'r Llywwyr yn gwahodd y gymuned i ddod i ddathlu 35 mlynedd buddugoliaethau Peace Ed dros drais gyda'r holl bobl sy'n gwneud heddwch yn bosibl ledled y ddinas. Bydd cerddoriaeth fyw (gan gynnwys perfformiad arbennig gan Ben Sollee a Cynthia Fletcher), hors d'oeuvres a choctels. 

“Mae’n amhosib mesur faint o drais sydd wedi’i atal gan y gwaith hwn a’r holl ffyrdd y mae’n effeithio ar unigolion am weddill eu hoes,” meddai Blanton. “Fodd bynnag, mae ein hymdrechion wedi cael eu canmol fel ffactor wrth leihau troseddau treisgar yn Louisville eleni 35 y cant. Rydym yn gyffrous i ddathlu ein cenhadaeth ar Dachwedd 8 ac ymuno â'n cymuned i godi arian i helpu ein hieuenctid i ddatrys eu gwrthdaro yn heddychlon. ” 

Erbyn y Rhifau

 • Mae ysgolion sydd â lefelau uchel o wrthdaro yn dyfynnu bod eu gwaith gyda Peace Ed yn lleihau eu gwrthdaro 25 i 50 y cant.
 • Mewn dim ond 8.44 awr gall Peace Ed ddangos:
  • Cynnydd o 84 y cant yng ngwybodaeth ieuenctid am strategaethau ar gyfer datrys gwrthdaro di-drais
  • Cynnydd o 30 y cant yn eu defnydd o sgiliau gwrando, cyfathrebu a datrys gwrthdaro
 • Mae cyfranogwyr yn eu harddegau ar gyfer cyfranogwyr Amrywiaeth yn dangos:
  • Dealltwriaeth y cwricwlwm i fyny 88 y cant
  • Mae sgiliau amrywiaeth yn cynyddu 66 y cant
 • Mae 95 y cant o'r bobl ifanc sydd wedi'u hyfforddi yn ymarfer o leiaf dwy strategaeth newydd ar gyfer datrys eu gwrthdaro yn ddi-drais.
 • Mae ystadegau cenedlaethol yn dangos bod rhaglenni gemau cydweithredol yn lleihau bwlio 43 y cant.
 • Mae ysgolion sy'n gweithredu arferion adferol (gan gynnwys datrys gwrthdaro a sgiliau lleihau rhagfarn) yn dangos cynnydd mewn presenoldeb a gostyngiad mewn ataliadau.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig