Addysg Heddwch yn España

(* Adroddiadau a baratowyd gan fyfyrwyr graddedig Rhaglen Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Rhyngwladol Prifysgol America. Gweler rhifyn Tachwedd 2010 o gylchlythyr yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i gael mwy o wybodaeth: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Addysg Heddwch yn España gan Natalia Siegel

 

Mae yna ddigon o sefydliadau cryf ar gyfer astudio, ymchwilio a chymhwyso heddwch yn ymarferol ledled Sbaen. Fy ffefryn i oedd Escuelas de la Paz-y sefydliad a weithiodd nid yn unig yn Sbaen ond hefyd yng Ngholombia ar greu rhwydwaith ar gyfer campysau addysg. FORO 2010-fydd y Fforwm Rhyngwladol dros Heddwch ac Addysg yn Santiago de Compestela. Fe'i cynhelir rhwng Rhagfyr 3-10, 2010 ac mae'n edrych yn AWESOME. Rwy'n meddwl, taith maes?

 • Partneriaeth Adeiladu Heddwch yr UE
  • Wedi'i greu gan Gomisiwn yr Undeb Ewropeaidd i ddatblygu gallu ei ddarpar bartneriaid i ymateb i sefyllfaoedd o argyfwng ledled y byd.
   • Adeiladu gallu ar gyfer sefydliadau perthnasol mewn sefyllfaoedd cyn argyfwng
   • Darparu gwasanaethau cyfryngu / datrys gwrthdaro
   • Mynd i'r afael â thensiynau rhyng-gymunedol
   • Mynd i'r afael â mesurau ar gyfer gwella adferiad ar ôl gwrthdaro ac ar ôl trychineb
  • Mae'r mathau o sefydliadau sy'n gymwys i gael cymorth o dan yr offeryn hwn yn gyrff anllywodraethol arbenigol yn bennaf ond hefyd y Cenhedloedd Unedig a sefydliadau rhanbarthol aka Undeb Affrica
 • Escuela de Paz; Bilbao escueladepaz.org
  • 'Lle i ddarganfod a deialog; sefydliad ar gyfer ffurfio / ymchwilio; tîm o gynghorwyr; lle ar gyfer cyfryngu ac ymyrraeth; offeryn dadansoddi a beirniadu; yn gweithio ar hawliau cynaliadwy a'r dinesydd democrataidd gydag etheg ddinesig yn seiliedig ar oddefgarwch a chydsafiad rhyngddiwylliannol. '
  • Mae'r gofod yn barth diogel, “gofod ar gyfer myfyrio, cyfranogi, ymhelaethu a gwasgariad y diwylliant heddwch.”
  • Yn ceisio cyfuno arferion damcaniaethol ac addysgeg â chydberthynas barhaol â'r gymuned addysg; mae angen iddo fod yn flaenoriaeth a roddir ar waith trwy alwadau, awgrymiadau a dewisiadau amgen creadigol.
  • Mae'r Ysgol Heddwch yn Pais Vasco yn lle y dylai estyniad y diwylliant heddwch fynychu problemau penodol disgyrchiant enfawr (terfysgaeth yn Pais Vasco) a'i effeithiau ar yr holl gymdeithas. Mae'r cyd-destun hwn yn gofyn am lafur dwys wrth amddiffyn hawliau dynol yn weithredol ym mhob cylch cymdeithasol.
  • Addysg fel gofod dysgu arbenigol, cryfhau gwybodaeth ar gyfer y dinasyddion ag ymreolaeth bersonol a'r capactiy ar gyfer dadansoddiad beirniadol. Dylai fod yn cyfrannu'n weithredol at ffurfio'r diwylliant heddwch i fechgyn / merched. Mae addysg yn wrthwenwyn effeithiol yn erbyn opsiynau treisgar ac fel cymhelliant i ffugio'r aileni ar gyfer dioddefwyr trais.
 • Fundacion Carta de la Paz; Cartadelapaz.org Barcelona
  • Fe'i cyflwynwyd yn wreiddiol yn Barcelona ym 1993, ac mae'r Llythyr Heddwch yn cael ei gyflwyno i'r Cenhedloedd Unedig bob blwyddyn.
  • Mae'r Llythyr yn cynrychioli nifer helaeth o ysgolheigion ac ymarferwyr mewn gwahanol feysydd o bob cwr o'r byd.
   • Cynrychiolir dros wyth deg o wledydd.
  • Mae Llythyr Heddwch yn teimlo ei fod yn “hunan-amlwg” yn ei ideoleg ond nid yw’n galw ar athrawiaeth grefyddol neu wleidyddol benodol.
  • Cynrychiolir pobl o bob cwr o'r byd yn y Llythyr.
  • Gyda chefnogaeth UNESCO, Andorra a sefydliadau rhyngwladol eraill.
 • CEIPAZ: Centro de Educacion e Investigacion de la Paz; Madrid ceipaz.org neu fund-culturadepaz.org
  • Rhan o'r Fundacion Cultura de la Paz, adran o fewn llywodraeth genedlaethol Sbaen.
  • Mae astudio a darganfod yn cyfuno i ffurfio persbectif amlddisgyblaethol ar y berthynas rhwng gwrthdaro, hawliau ac addysg.
  • Yn darparu dadansoddiad o'r prif dueddiadau yn y system ryngwladol ac addewid addysg heddwch ar gyfer datblygu heddwch o fewn y genedl.
  • Mae'n darparu llyfrgell rithwir o erthyglau a chyhoeddiadau heddwch.
  • Mae pum prosiect mawr yn cael eu creu:
   • 1325 Merched Sy'n Adeiladu Heddwch
   • Gwrthdaro a Datblygiad yn America Ladin
   • Adeiladu Heddwch a Chydweithrediad wrth Ddatblygu
   • Addysg Heddwch a Datblygu Dinesydd Byd-eang
 • Fundacion Seminario de Investigacion para la Paz; Zaragoza seipaz.org
  • Ei nod yw cyfrannu at ymchwil heddwch yn ei nifer o wahanol agweddau o fewn maes rhyngddisgyblaethol.
  • Llofnodwyd yn wreiddiol fel cytundeb cydweithredol rhwng llywodraeth leol a senedd Aragon. Mae gan Brifysgol Zaragoza raglen gredyd ar gyfer ysgolheigion.
  • Bob blwyddyn mae'r Fundacion yn darparu seminar, rhaglen astudio ac ymchwil lle mae ysgolheigion yn cyflwyno eu hadroddiadau a'u cynigion. Mae SEIPAZ hefyd yn gysylltiedig â sefydliadau rhyngwladol a chenedlaethol.
  • Yn seiliedig ar bum prif weithred:
   • Hyrwyddo syniadau heddychlon
   • Gofalu am ganolfan ddogfennaeth gyda gwaith penodol ar heddwch.
   • Ymchwil ar gyfer astudiaeth barhaus
   • Cyhoeddi erthyglau a gwaith
   • Ceisio dylanwadu ar farn y cyhoedd ar addysg, y cyfryngau a symudiadau cymdeithasol
   • Rhwydweithio gyda sefydliadau fel y Cenhedloedd Unedig, canolfannau ymchwil, cyrff anllywodraethol neu brifysgolion
 • Asociacion Espanola de Investigacion para la Paz ugr.es/~aipaz/main.html
  • Fe'i sefydlwyd ar gyfer dadansoddi heddwch a gwrthdaro o safbwynt amlddisgyblaethol gyda'r nod o ddileu trais, hyrwyddo cyfiawnder a pharchu hawliau dynol.
  • Wedi'i ffurfio fel lle ar gyfer cymdeithasu ac yn darparu ffynonellau ar gyfer sefydliadau, clybiau ac ymarferwyr.
 • Fundacion Escuelas de Paz escuelasdelapaz.org
  • Prosiect cydweithredol wedi'i arwain gan de rhyngddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol o sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol.
  • Mae Fundacion yn gweithio i hyrwyddo a lledaenu diwylliant heddwch
  • XXIV Fundacion de Educacion para la Paz yn Santiago de Compostela, Mawrth 2009. Hon oedd cynhadledd agoriadol yr Asociacion gan ddefnyddio'r fframwaith “Addysgu dros Hawliau Dynol a Democratiaeth”
  • Mae'r Asociacion yn fforwm ar gyfer gwahanol sefydliadau a rhwydweithiau rhyngwladol.
 • FORUM2010 (Seminar Galisia ar gyfer Addysg Heddwch yn wreiddiol)
  • Wedi'i drefnu'n bennaf o sefydliadau Iberaidd, mae'n cael ei redeg gan ymarferwyr enwog, canolfannau ymchwil a sefydliadau mawreddog yn ogystal â chymdeithasau Addysg ac Ymchwil dros Heddwch.
  • Mae Fforwm 2010 yn gynhwysydd mawr o ddigwyddiadau a gweithgareddau rhyngwladol o amgylch y Diwylliant Heddwch. Yn 2010 cynhelir sawl digwyddiad eithaf rhyfeddol. Mae'r rhain yn cynnwys gorffen Blwyddyn newydd Sant Iago o Compostela, dyddiad a man cyfarfod i filiynau o bobl, diwedd y Degawd ar gyfer Diwylliant Heddwch a Di-drais i holl fechgyn a merched y byd, a gyhoeddwyd gan y Cenhedloedd Unedig (2001 -2010), ddeng mlynedd ers i fodolaeth Nodau'r Mileniwm a'r Rhaglen Weithredu ar gyfer Cynghrair Gwareiddiadau gwblhau ei daith gyntaf. Mae hefyd yn nodi 10 mlynedd ers Fforwm Cymdeithasol y Byd, a Fforwm Addysg y Byd, a anwyd yn Porto Alegre.
  • DIGWYDD RHAGFYR 2O1O - DYLECH CHI FYND YN GO IAWN !!!
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig