Addysg Heddwch yng Ngholombia

(* Adroddiadau a baratowyd gan fyfyrwyr graddedig Rhaglen Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro Rhyngwladol Prifysgol America. Gweler rhifyn Tachwedd 2010 o gylchlythyr yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i gael mwy o wybodaeth: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Addysg Heddwch yng Ngholombia, De America: gan Priscila Silva

 

IFA (Institut fur Auslandsbeziehungen). Yn rhoi disgrifiad o brosiect Agro Action yr Almaen (Welt Hunger Hilfe) rhwng 2005-2007 a weithiodd ar ddatrys gwrthdaro ac addysg heddwch yn Adran Antioquia, Colombia. Gan weithio gyda 40 o gymunedau, targedodd y sefydliad hyrwyddwyr heddwch, menywod, ieuenctid a phlant gyda’r nod o drwytho dywedodd cyfranogwyr i’r broses o sicrhau cydfodolaeth heddychlon mewn rhanbarth sydd wedi cael ei ddifetha gan wrthdaro treisgar. Fe wnaethant hefyd ganolbwyntio ar amddiffyn ieuenctid a phlant dywededig, gan eu bod yn aml yn dioddef trais.

Mae'r Rhaglen Addysg Heddwch yn gweithio i addysgu'r cyfranogwyr gan ddefnyddio amrywiol ddulliau, megis hyfforddi i ofalu am ddioddefwyr y rhyfel cartref, hyfforddi ysgogwyr ieuenctid ac yn gyffredinol lledaenu ymwybyddiaeth o'r angen am heddwch trwy fyrddau crwn a deialog ymhlith cymunedau a lefelau amrywiol. Un o'r ffactorau sydd wedi helpu ymdrechion Agro Action yr Almaen oedd eu partneriaeth â sefydliad lleol Corporación para la Participación Ciudadana (ConCiudadanía) ym mhrifddinas Antioquia, Medellin.

Prosiectau Hyfforddi:

Servas Rhyngwladol.  Sefydliad anllywodraethol yw Servas International sy'n gweithio tuag at adeiladu heddwch trwy rwydwaith o wirfoddolwyr ledled y byd. Mae'n cynnwys naw rhanbarth sy'n cael eu rhedeg gan gydlynwyr penodedig sy'n diweddaru rhwydwaith o westeion sy'n gwasanaethu fel cartref i deithwyr o bob cwr o'r byd sydd â diddordeb mewn dysgu am ddiwylliant arall. Y syniad yw creu heddwch amlddiwylliannol trwy'r wybodaeth a gafwyd o brofi rhannau eraill o'r byd.

Digwyddiad penodol a gynhaliwyd trwy Servas oedd “Profiad Hyfforddiant Heddwch Servas yng Ngholombia 2010.” Cynhaliwyd y digwyddiad o Fawrth 21st i'r 28th. Wedi'i leoli allan o Brifysgol El Bosque yn Bogota, Colombia, bwriad y digwyddiad oedd “helpu cyfranogwyr i gydnabod a datblygu eu nodau personol ar gyfer heddwch a datblygu'r offer sydd eu hangen arnynt i weithredu prosiectau heddwch rhanbarthol a rhyngwladol.” Pedair agwedd allweddol y digwyddiad oedd: Bod; Dod yn; Perthyn; ac Adeiladu. Mae'r wefan isod yn rhoi gwybodaeth fanwl am y digwyddiad, gan gynnwys amserlen ddyddiol sy'n dangos eu dulliau i ddatblygu a meithrin heddwch wrth ddysgu am ddiwylliannau eraill, yn yr achos hwn y traddodiadau a'r arferion amrywiol yng Ngholombia.

http://www.usservas.org/pdfs/ServasPeaceTraining2010.pdf

Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE). Trwy ddatblygu cynghreiriau â sefydliadau eraill, prifysgolion, ac ati, mae IIPE yn ffynhonnell wybodaeth anadlu i'r rheini sydd am ddysgu mwy, cymryd rhan neu rannu eu hadnoddau gyda'r gymuned heddwch, gan weithio o sylfaen dysgu cyfranogol, lle gall pawb wasanaethu fel addysgwr a myfyriwr.

Teitl y rhaglen yng Ngholombia oedd “Dysgu Darllen y Byd o Safbwyntiau Lluosog: Addysg Heddwch tuag at Amrywiaeth a Chynhwysiant.” Cynhaliodd IIPE y digwyddiad rhwng Gorffennaf 11-17 yn Cartagena, Colombia, dinas boblogaidd ar Arfordir yr Iwerydd yng Ngholombia, a arferai fod yn brif borthladd caethweision a masnachu. Cafodd ei gydlynu gan sefydliadau eraill, fel y Fundación Escuelas de Paz sydd hefyd yn gweithio tuag at hyrwyddo addysg heddwch yng Ngholombia. Elfen ddiddorol o'r digwyddiad oedd ei fod yn gwbl ddwyieithog. Isod mae dolen i'r pamffled y digwyddiad.

Roedd y ffocws yn ymwneud â gorffennol treisgar Colombia ddoe a heddiw a'r angen i gydfodoli'n heddychlon ymhlith llawer o ddiwylliannau, gan symud i ffwrdd, trawsnewid, y trais sy'n plagio bywyd o ddydd i ddydd. Er mwyn gwneud hynny, canolbwyntiodd y sefydliad yn fwy penodol ar y gwahanol sianeli trais, yr angen i gynnwys yr holl grwpiau cymdeithasol-ethnig mewn deialog, yr angen i ddeall a gwrando ar safbwyntiau amrywiol a datblygu dewisiadau amgen i drais a dulliau i fynd at heddwch addysg.

Sefydlwyd y Sefydliad gan Betty Reardon a chydweithwyr cyfadran eraill ym 1982 yng Ngholeg Athrawon ym Mhrifysgol Columbia, ac ers hynny maent wedi cynnal y digwyddiad IIPE mewn gwahanol rannau o'r byd, wrth iddynt bwysleisio eu portread o fod yn “'gymuned ddysgu' lle mae mae'r trefnwyr a'r cyfranogwyr yn gweithio gyda'i gilydd i feithrin amgylchedd dysgu rhyngweithiol, cynhwysol a hynod ryngweithiol tuag at ymarfer diwylliant o heddwch. “

Internationale Weiterbildung ac Entwicklung gGmbH (INWENT) Mae INWENT yn sefydliad meithrin gallu gyda phrosiectau ledled y byd. Mae un prosiect penodol yn delio â chreu addysgwyr heddwch yng Nghanol a De America. Mae eu gwefan yn sôn am ryfeloedd sifil hir gwahanol wledydd, troseddau hawliau dynol a dosbarthiad incwm anghyfartal sy'n cadw gwledydd fel Colombia mewn cylch o drais. Er mwyn ceisio newid y cylchoedd ailadroddus hyn, mae INWENT yn hyfforddi cyfranogwyr i ddysgu heddwch fel y gall cyfranogwyr hynny ei ddysgu eu hunain i eraill. Gallwch chi Ewch i'r ddolen i ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol ar eu rhaglenni.

Mae'r rhaglenni'n ddwys, ac yn para blwyddyn o leiaf ac fe'u cyfeirir at y rhai sydd eisoes yn ymwneud ag addysgu athrawon, aelodau cyrff anllywodraethol, ac ati. Yn benodol, mae'r wefan yn rhoi enghraifft o lwyddiant yng Ngholombia, gydag agoriad Ysgolion Gwledig (Ysgolion Gwledig), a sefydlwyd gan gyn-alum y rhaglenni hyfforddi, ac mae nod INWENT yn parhau, gyda chefnogaeth sefydliadau eraill, i adeiladu addysgwyr heddwch drwyddi draw.

Sefydliadau Colombia sy'n gweithio tuag at adeiladu diwylliant o heddwch:

Sylfaen Mi Sangre. Sefydlwyd Sefydliad Mi Sangre gan Juan Esteban Aristizabal, a elwir fel arall yn gantores / ysgrifennwr caneuon poblogaidd Juanes. O Medellin, Colombia, tyfodd Juanes i fyny yng nghanol trais ymhlith rhyfela a'r fasnach gyffuriau sy'n parhau i gymryd bywydau pobl ddiniwed. O ddechrau ei yrfa canu, soniodd ei ganeuon am drallod ei bobl, wrth iddo bledio am heddwch ac amser o dosturi. Arweiniodd y defosiwn hwn i fod eisiau sefydlu diwylliant o heddwch yng Ngholombia at Mi Sangre.

Mae'r sefydliad ei hun bellach yn delio â llawer o raglenni, ond mae'r ffocws mwyaf ar y plant sydd wedi bod yn rhan o ymryson sifil Colombia ac wedi ei effeithio ganddo. Y nod yw darparu cefnogaeth seicogymdeithasol i ieuenctid dywededig a chreu'r prif gymeriadau dros heddwch yn y dyfodol. Mae Juanes yn credu bod angen buddsoddi yn y plant, gan y byddant yn amlwg yn dod yn arweinwyr y dyfodol. Mae'r sefydliad dielw, a sefydlwyd yn 2006, hefyd yn gweithredu fel pont rhwng cymunedau a sefydliadau rhyngwladol, gan wthio am ddiogelwch a chynhwysiant plant.

Mae gan y sylfaen gefnogwyr amrywiol, a'r un mwyaf diweddar yw Banc y Byd. Ar wahân i'w cefnogaeth ariannol i brosiectau, ac ati, mae'r sylfaen hefyd yn gwerthu nwyddau fel crysau-t a chyfnodolion i godi arian. Gan weithio mewn gwlad lle mae plant nid yn unig yn ymwneud â rhyfela, ond hefyd gwrthwynebwyr diniwed wrth law mwyngloddiau tir, mae'r gwaith i'w wneud yng Ngholombia i symud yn raddol tuag at heddwch yn fawr, ac mae'r sylfaen yn deall cwmpas mawreddog yr hyn ydyw yn erbyn, wedi ymrwymo i greu byd o heddwch a chydraddoldeb, yn anad dim i'r plant. Mae'r wefan yn darparu llawer mwy o wybodaeth, er ei bod yn well deall yn Sbaeneg, ond os nad ydych chi'n rhugl yn Sbaeneg, yna bydd y fersiwn Saesneg yn gwneud yn iawn. I ddod o hyd i ragor o wybodaeth, ewch i:

 Ar wahân i'w sefydliad, mae Juanes wedi chwarae rhan helaeth mewn defnyddio ei gerddoriaeth fel arf heddwch. Yn benodol, yn 2008, cynlluniodd y cyngerdd o'r enw Heddwch Heb Ffiniau (Heddwch heb Ffiniau) fel ymateb i'r ymryson gwleidyddol a gododd rhwng Venezuela, Ecuador a Colombia. Cynhaliwyd y cyngerdd ar Bont Simon Bolivar, y ffin rhwng y tair gwlad, a bu’n llwyddiant mawr. Yn dilyn yn 2009, llwyddodd i gynnal ail gyngerdd Heddwch Heb Ffiniau yn Havana, Cuba, gan dynnu sylw cyfranogiad llawer o artistiaid eraill, ynghyd â’i roi yng nghanol dadl frwd a throseddau casineb gan y rhai a wrthwynebai ei ddetholiad o Giwba. Yn un o drigolion Miami, derbyniodd Juanes lawer o fygythiadau a phost casineb yn condemnio ei gyngerdd, gan ddangos yr angen mwy fyth am heddwch, yn enwedig rhwng Cuba a Chiwbaiaid Miami.

Brigadau Heddwch Rhyngwladol Cynhaliodd PBI astudiaeth ym 1993 i werthuso'r angen i weithredu yng Ngholombia. Roedd wedi dechrau gweithio mewn meysydd gwrthdaro arfog ddeng mlynedd yn unig cyn hynny, ac ar ôl eu hastudiaeth o Colombia, roedd PBI yn cydnabod bod angen enfawr yn unig am ymyrraeth i amddiffyn hawliau dynol ac ymladd yn erbyn trais, ond y byddai'r gwaith i'w wneud yn yn heriol iawn oherwydd bod y gwrthdaro yng Ngholombia yn amlochrog ac yn rhychwantu ar draws llawer o wahanol ranbarthau. Ym 1994 gosododd dwrn PBI ar droed yng Ngholombia a gyda chymorth sefydliadau rhyngwladol eraill maent wedi gweithio tuag at amddiffyn hawliau dynol a dod o hyd i ddatrysiad heddychlon i'r gwrthdaro yng Ngholombia.

I gychwyn ar eu gwaith, dioddefodd PBI broses feichus hir a oedd yn cynnwys deialog gydag amrywiol asiantaethau'r llywodraeth ac ymwybyddiaeth gyffredinol, gan arwain at eu sefydliad swyddogol yng Ngholombia ar ôl ychydig flynyddoedd. Nod eu gwefan yw addysgu'r cyhoedd byd-eang am y gwrthdaro dan sylw, ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd eu holl gefnogaeth, yn enwedig gan y llu o wirfoddolwyr ar lawr gwlad, gan ehangu ymwybyddiaeth o'r gwrthdaro amlochrog y tu hwnt i ffiniau Colombia.

Trwy gydol y blynyddoedd y mae PBI wedi bod ar lawr gwlad, maent wedi gosod staff mewn amrywiol ranbarthau, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae dadleoli gorfodol wedi bod yn broblem. Hyd heddiw mae ganddyn nhw 32 o wirfoddolwyr yng Ngholombia a staff cymorth yn Bogotà, Brwsel a Washington. Mae gan eu gwefan lawer mwy o wybodaeth gan gynnwys erthyglau, bwletinau a sut i gymryd rhan yn y sefydliad. Mae'r bwletin diweddaraf yn tynnu sylw at eu marc 15 mlynedd ers cychwyn ar eu mentrau heddwch yng Ngholombia, ac mae'n parhau i dynnu sylw at y gwaith ychwanegol sydd i'w wneud, ac yn bwysicaf oll eu llwyddiant hyd heddiw oherwydd y gefnogaeth gan ddinasyddion Colombia sy'n parhau i ymladd dros eu hawliau a phenderfyniad heddychlon.

Yn ogystal â gwefan y sefydliad isod, gallwch chi hefyd gweld rhaglen ddogfen trwy PBI yn coffáu 15 mlynedd o wasanaeth ochr yn ochr ag Amddiffynwyr Hawliau Dynol yng Ngholombia.  

I ddarganfod mwy ewch i http://www.pbi-colombia.org/

Alianza Educacion ar gyfer Construction de Culturas de Paz. Mae gwreiddiau'r Gynghrair Addysg ar gyfer Adeiladu Diwylliannau Heddwch yng Ngholombia ac roedd yn fenter gan grŵp o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym Manc y Byd. Yn 1999 fe wnaethant gynnal cyfarfod yn Cartagena gyda'r cymhelliad i ymuno â lluoedd 15 prosiect a oedd wedi bod yn datblygu o amgylch addysg heddwch yng Ngholombia gyda llawer o lwyddiant. Roeddent yn cydnabod yr angen i sefydlu rhwydwaith ar gyfer prosiectau dywededig fel y gallent barhau i ffynnu, a gwahoddwyd sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol eraill i ymuno â'r fenter, a ddaeth yn realiti ym mis Tachwedd 2002 pan oedd y Confensiwn Cydweithrediad a Chymorth Technegol i'r Gynghrair Llofnodwyd.

Rhoddwyd y cynllun tair blynedd cyntaf ar waith rhwng 2004-2007 a helpodd i ehangu dylanwad y Gynghrair ar draws 25 adran, gan ymgorffori 300 o syniadau a methodolegau amrywiol gan gynnwys diwylliannau heddwch, hawliau dynol, datrysiadau gwrthdaro, cynhwysiant, ac ati. Roedd y cynllun tair blynedd nesaf yn rhychwantu'r blynyddoedd 2007-2010, gan helpu i atgyfnerthu nodau'r cynllun blaenorol wrth ychwanegu atgyfnerthiad at reoli gwybodaeth ac adeiladu parhaol y Gynghrair a'i chynghreiriaid fel rhwydwaith o wybodaeth strategol sy'n helpu i gryfhau profiadau adeiladol a diwylliannau heddwch yng Ngholombia. Yna mae'r cynllun yn arwain at greu pedair strategaeth a phedair llinell weithredu i gyflawni eu nodau.

Datganiad cenhadaeth y sefydliad yw cefnogi cryfhau Profiadau Adeiladol ar gyfer Diwylliannau Heddwch trwy gydweithrediad a chymorth technegol, yn seiliedig ar adeiladu'r Gynghrair yn systematig trwy Ddatblygu Prosiectau Rheoli Gwybodaeth, yr Effaith ar Bolisi Cyhoeddus a Chyfathrebu. Mae'r wefan yn darparu llawer mwy o wybodaeth, ond dim ond yn Sbaeneg y mae, er ei bod yn adnodd gwych. Mae'n parhau gyda'i weledigaeth a'i amcanion ac yn darparu newyddion a gwybodaeth am adnoddau a deunyddiau yn ogystal â gwefannau eraill o ddiddordeb. Gan ei bod yn gymharol newydd, gobeithio y bydd ei gwefan yn cael ei chyfieithu i ieithoedd eraill er mwyn rhannu ei gwybodaeth helaeth â phobl nad ydynt yn siarad Sbaeneg, ond am y tro, os ydych chi'n rhugl, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y wefan:

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig