Addysg heddwch: Cwrs oesol (Ashland, NEU - UDA)

(Wedi'i ymateb o: Tidings Dyddiol Ashland. Mai 20, 2018)

Gan Patricia Sempowich, Comisiwn Diwylliant Heddwch Ashland

Fel comisiynydd addysg Comisiwn Diwylliant Heddwch Ashland (ACPC) ers bron i dair blynedd, rwyf wedi dod i sylweddoli pwysigrwydd ac angen am addysg heddwch. Rwy'n cyfaddef yn y dyddiau cynnar yn y rôl hon, roeddwn i'n credu y byddai rhannu syniadau a gwerthoedd ag eraill yn creu Diwylliant Heddwch. Ac i raddau, fe wnaeth, ond nid oedd yr ymadrodd yn brofiadol. Roeddwn i'n credu pe bawn i'n cynnal agwedd o ddiffyg ymddygiad ymosodol a haelioni roeddwn i'n ymarfer Diwylliant Heddwch.

Gyda rhywfaint o fyfyrio, darganfyddais mai rôl addysg heddwch yw cofleidio gwerthoedd tosturi, atebolrwydd, cynhwysiant a pharch ACPC - a chaffael gwybodaeth a datblygu agweddau, sgiliau ac ymddygiadau i fyw mewn cytgord â'r un eich hun ac eraill, yn ogystal â gyda y byd naturiol.

Sut mae hyn yn bosibl gyda'r gwrthdyniadau a'r tensiynau rydyn ni'n eu hwynebu'n gyson?

Mae ACPC wedi darparu sawl hyfforddiant cymunedol ar bynciau gan gynnwys rhagfarn ymhlyg, gwrando tosturiol a siarad tosturiol. Yn ogystal, cynigir Cylch Siarad Dydd Mawrth a chyfarfod cymunedol dydd Mercher i archwilio ystyr Diwylliant Heddwch. Trwy'r archwiliadau wythnosol hyn, mae cyfranogwyr yn darganfod cyfleoedd i ymarfer Diwylliant Heddwch o gyfeiriad hwyluswyr medrus.

Trwy gysylltiad ACPC ag Ardal Ysgol Ashland, fe wnaethom estyn allan i ysgolion elfennol i gydlynu ein dathliad blynyddol o'r Diwrnod Heddwch Rhyngwladol ar Fedi 21 yn 2016 a 2017. Yn ein dathliad cyntaf, myfyrwyr pedwerydd a phumed gradd o Willow Wind gwahoddwyd i gymryd rhan mewn dathliad heddwch a oedd yn cynnwys ioga, adrodd straeon a chylch gwerthfawrogiad. Bwsiwyd y myfyrwyr i Neuadd Wesley lle cynigiwyd y tri gweithgaredd ar yr un pryd, pob un yn para 30 munud.

Roedd y myfyrwyr yn cylchdroi ymhlith y gweithgareddau. Cyfarwyddodd myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Ashland y myfyrwyr iau mewn ioga. Fe wnaeth storïwr ymgysylltu â'r myfyrwyr trwy chwedlau Brodorol America ac arweiniodd eu hathro nhw mewn cylch gwerthfawrogiad.

Roedd ein dathliad yn 2017 yn cynnwys myfyrwyr pumed gradd o Ysgol Bellview a ddaeth i Ashland Grange i ddysgu plygu craeniau heddwch. Cynigiwyd cyfarwyddyd gan ddwy fenyw o'r gymuned. Tra bod un grŵp o fyfyrwyr yn plygu craeniau heddwch, dysgodd y grŵp arall ddawnsfeydd heddwch rhyngwladol, a gynigiwyd gan ddyn o'r gymuned. Mynegodd y plant lawer o lawenydd trwy gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.

Mae cynlluniau ar gyfer dathliad 2018 ar y gweill gyda phwyslais ar gysegriad Fflam Heddwch y Byd yn Ashland.

Yn ddiweddar, sylwais ar grŵp o blant 5 trwy 9 oed mewn ysgol fagnet yn Gold Hill. Yn ogystal â'r pynciau academaidd, roedd ganddyn nhw ddosbarth mewn Addysg mewn Gwerthoedd Dynol. Y gwerthoedd a gyflwynir yw: gwirionedd, nonviolence, cariad, gweithredu cywir, a heddwch. Fy argraff i oedd bod y plant hyn yn dysgu sut i fod yn ymwybodol o eraill a sut i helpu eraill trwy eu hymwybyddiaeth o'r gwerthoedd dynol hyn. Roeddent yn ymarfer Diwylliant Heddwch.

Fel rhan o'n gwaith, mae ACPC yn gweld adeiladu Clybiau Heddwch yn yr ysgolion canol ac uwchradd fel ymdrech ar gyfer blwyddyn academaidd 2018-19. Mae Adeiladu Heddwch yn cynnig cyfle i fyfyrwyr wneud gwahaniaeth mewn ffyrdd syml ac ymarferol (ee tiwtor neu fentor plant iau - neu herio'ch canfyddiadau eich hun!).

Siaradwch â rhywun sydd â safbwynt gwahanol. Bydd adeiladu heddwch yn llywio ac yn effeithio ar eu gwerthoedd. Gall myfyrwyr ysgol uwchradd ddylunio eu prosiect eu hunain, wedi'i wneud naill ai ar y cyd neu'n unigol. Gallant archwilio datrys gwrthdaro, cyfiawnder adferol, neu faterion eraill sy'n bwysig iddynt. Bydd canlyniadau'r materion hyn yn darparu gwasanaeth cymunedol i Ashland.

Mae byw yn Ashland, cymuned lle mae ymwybyddiaeth o bwysigrwydd addysg heddwch, yn ei gwneud hi'n bosibl i ACPC noddi gweithdai, fforymau cymunedol a dathliadau Diwrnod Heddwch Rhyngwladol. Trwy'r ystod eang o weithgaredd heddwch, gall un o unrhyw oedran neu gam mewn bywyd brofi addysg heddwch.

- Addysgwr wedi ymddeol Patricia Sempowich yn dysgu mewn ysgolion uwchradd ac addysg uwch, yn ysgrifennu barddoniaeth ac wedi bod yn ymwneud â Chomisiwn Diwylliant Heddwch Ashland o'r cychwyn. E-bostiwch sylwadau a chwestiynau at [e-bost wedi'i warchod] Gwefan ACPC yw www.ashlandcpc.org; hoffwch y comisiwn ar Facebook yn www.facebook.com/AshlandCultureofPeaceCommission; dilyn twitter.com/AshlandPeace ar Twitter.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...