Pam Mae Addysg Heddwch a Chyfiawnder yn Bwysig mewn Mannau Addoli: Cyflwyniad a Chynnig Cwricwlwm

Cyflwyniad
Y Bregeth ar y Mynydd: Cwricwlwm

Y lleoedd y mae angen y goleuni a'r wybodaeth y mae George Benson yn eu hanerch, ydynt, yn yr achos hwn, addoldai. Ond nid yw'r rhain ond yn un o'r meysydd cymdeithasol, wedi'u tywyllu gan anwybodaeth o botensial heddwch amrywiaeth ddynol. Mae’r cwricwlwm hwn yn wrthwenwyn i’r mudiad cenedlaetholgar Cristnogol sy’n ceisio malurio amrywiaeth ac ail-wneud cymdeithas o fewn ei safbwynt cul foesol heb ei adlewyrchu, gan droi’n ôl yr hyn y mae cymdeithas wedi’i ddysgu am gostau allgáu a gormes. Ac mae hynny, fel y mae Benson yn nodi, “yn mynd yn groes i'w credoau proffesedig.”

Mae’r cwricwlwm yn arwain credinwyr mewn proses o ymholi sy’n dod â’r myfyrdod angenrheidiol i graidd ysgrythurol praeseptau cymdeithasol Cristnogol, “Y Bregeth ar y Mynydd” o efengyl Mathew. Mae'n tynnu ar ffynonellau addysgeg seciwlar sy'n ei gwneud yn addasadwy i leoliadau eraill. Mae rhywun yn meddwl am fyrddau ysgol y gellid cynnig hyfforddiant mewn swydd iddynt i fynd i’r afael â’r ymyrraeth genedlaetholgar Gristnogol i addysg gyhoeddus gyda galwadau i ddileu testunau a fwriadwyd i hybu dealltwriaeth o amrywiaeth, gofyn am addysgu naratifau anwyddonol am darddiad y Ddaear, ac yn gyffredinol. tanseilio addysg ar gyfer meddwl beirniadol.

Mae’r cyrchoedd hyn i addysg ynghyd â’i hymdrechion i leihau gwasanaethau cymdeithasol ac i ddeddfu eu moesoldeb penodol yn ddeddfau sy’n cyfyngu ar yr hyn sydd wedi’i dderbyn a’r hawliau a sicrhawyd yn gyfreithiol, yn arwain llawer o Gristnogion eraill a sefydliadau aml-ffydd i ddal cenedlaetholdeb Cristnogol fel bygythiad i ryddid crefyddol, a llawer yn y gymdeithas seciwlar i'w gweld fel cyfrwng i ddinistrio democratiaeth.

Unrhyw grŵp neu sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n ymwneud â’r bygythiadau y mae’r mudiad yn eu hachosi, megis grwpiau gwleidyddol sy’n pryderu am y cynghreiriau sy’n ei wneud yn rym pwerus wrth lunio polisïau, neu grwpiau ffydd eraill sy’n ceisio deall dysgeidiaeth Gristnogol ddilys fel y bo’n briodol. gallu ymateb yn fwy effeithiol i'w gwahaniaethu crefyddol a gwrthsefyll ei gasineb, mor eithafol fel ei fod yn ysbrydoli cyflafanau gwrth-Semitaidd.

Nid oes lle i addysg foesol grefyddol a chrefyddol yn yr ysgolion cyhoeddus i ddemocratiaeth gynrychiadol amrywiol. Fodd bynnag, mae addysg am grefyddau, credoau ac arferion y dinesydd amrywiol yn bwysig i baratoi dinasyddion i ryngweithio'n adeiladol ac yn gadarnhaol â'u cyd-ddinasyddion sy'n arddel credoau gwahanol. Goddefgarwch crefyddol oedd un o egwyddorion cyntaf sefydlu'r wlad hon ac roedd gwahaniad eglwys a gwladwriaeth wedi'i amgodio yn y Cyfansoddiad. Ni sefydlwyd yr Unol Daleithiau fel cenedl Gristnogol, ac mae mwyafrif yr Americanwyr, llawer ohonynt yn Gristnogion gweithredol, yn credu na ddylid ei throsi'n orfodol nawr. Mater i addysg heddwch yw hwn. Gobeithiwn y bydd cwricwlwm George Benson yn ysbrydoli addysgwyr heddwch i’w ystyried ac ymateb iddo. (BAR, 9/19/22) 

Pam Mae Addysg Heddwch a Chyfiawnder yn Bwysig Mewn Mannau Addoli: Cyflwyniad a Chynnig Cwricwlwm i Addysg Heddwch a Chyfiawnder yn Gydymaith i'r Bregeth ar y Mynydd

George M. Benson

georgembenson@gmail.com www.georgembenson.com

Dyfyniad: Benson, George. (2022). Pam mae addysg heddwch a chyfiawnder yn bwysig mewn mannau addoli: Cyflwyniad a chynnig cwricwlwm i addysg heddwch a chyfiawnder yn cyd-fynd â'r Bregeth ar y Mynydd, Yn Factis Pax, 16, 1:64-84

Lawrlwythwch yr erthygl hon trwy In Factis Pax

Cyflwyniad: Pam Mae Addysg Heddwch a Chyfiawnder yn Bwysig mewn Mannau Addoli (1)

Ers rhai blynyddoedd bellach, rwyf wedi gweithio fel Cyfarwyddwr Allgymorth ar gyfer eglwys sydd wedi'i lleoli o fewn cymuned Five Points Toledo. Mae’n faes sydd wedi’i wneud o bobl amrywiol, incwm, ac sydd wedi cael ergyd wirioneddol ers argyfwng economaidd 2008. Mae’r eglwys rydw i’n gweithio iddi wedi bod yn yr un adeilad ers can mlynedd, ac yn dal i edrych yr un fath. Maen nhw'n dod bob wythnos ac yn cymryd rhan yn y gwasanaeth sydd wedi newid ychydig iawn, yna maen nhw'n gadael ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gyrru'n ôl i'r maestrefi y daethant ohonynt (gan gynnwys fi fy hun). Er eu bod am ymgysylltu'n weithredol â'r gymuned gyfagos, nid oes ganddynt unrhyw adnoddau na phwyntiau cyswllt. Dyna ddechreuad y darn hwn o waith. Pwrpas y cwricwlwm hwn yw ymgysylltu â phobl sydd am ymgorffori materion cyfiawnder a heddwch yn eu ffydd ymarferol nad oes ganddynt unrhyw ffordd i mewn i'r sgwrs, neu sut i hyd yn oed ddechrau helpu neu ddysgu sy'n dod o gefndir crefyddol sy'n dweud eu bod. galw i wneud hynny. Bwriedir i’r papur hwn fod yn fan cychwyn i gwricwlwm a ddylai helpu’r rhai heb unrhyw brofiad ffurfiol mewn addysg heddwch a chyfiawnder i symud ymlaen mewn byd lle gallant ddod â goleuni a gwybodaeth i leoedd nad oes ganddynt y profiad hwnnw.

Wrth ystyried pwysigrwydd addysg heddwch a chyfiawnder yn ein cymdeithas, byddai’n sefyll i resymu, y tu allan i sefyllfaoedd academaidd ac addysg uwch, y dylai tai addoli a chrefydd fod yn llais sy’n dysgu pobl yn eu lleoliadau am bwysigrwydd heddwch a chyfiawnder. . Ar ôl bod yn y weinidogaeth am ddegawd cronnus mewn gwahanol enwadau, a bellach yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr allgymorth am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi fy synnu i weld nad yw hyn ar flaen y gad yn y rhan fwyaf o agendâu eglwysig efengylaidd. O ystyried y cynnwrf a'r aflonyddwch gwleidyddol cyffredinol dros y chwe blynedd diwethaf, a sut mae mwyafrif efengylwyr America wedi mabwysiadu safbwyntiau gwleidyddol sy'n mynd yn groes i'w credoau proffesedig. Gyda hyn mewn golwg yr wyf wedi penderfynu llunio cwricwlwm chwe rhan ar gyfer efengylwyr, yn benodol efengylwyr cis hetero gwyn, sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am heddwch, cyfiawnder, a sut y gallant ymladd yn erbyn systemau o ormes y maent hwy eu hunain. (yn oddefol ac yn weithredol) wedi cynnal ac elwa o.

Mae’r cwricwlwm chwe rhan hwn yn mynd i fod yn seiliedig ar y Bregeth ar y Mynydd fel y’i ceir yn Efengyl Mathew penodau 5 – 7 o gyfieithiad y Fersiwn Safonol Newydd Diwygiedig (NRSV) o’r Beibl Cristnogol. Trwy seilio'r cwricwlwm ar bregeth enwocaf Iesu, a dysgeidiaeth a dderbynnir yn gyffredinol yn gyffredinol, mae yna gyffredinolrwydd y gall y mwyafrif o efengylwyr ei dderbyn. Gan ddefnyddio rhannau o’r Beibl Hebraeg (Hen Destament Cristnogol) fel testun cynradd (sy’n sôn yn helaethach am yr angen am gyfiawnder), efallai y byddai’n haws diystyru gan fod y rhan fwyaf o efengylwyr Americanaidd yn cael eu haddysgu’n oddefol neu’n weithredol y defnyddir yr holl Feibl Hebraeg ar eu cyfer. cadarnhau Iesu fel y Meseia ac nid oes ganddo unrhyw ddylanwad gwirioneddol ar heddiw.

Dylid neu gellir addysgu’r cwricwlwm dros gyfres o chwe wythnos o leiaf, a thrwy ganolbwyntio bob wythnos ar ddarn gwahanol o’r Bregeth ar y Mynydd, ceir darlleniadau penodol gan wahanol awduron addysg heddwch sy’n cyd-fynd â’r darn hwnnw. Mae deall sut mae heddwch a chyfiawnder yn effeithio ar ein byd trwy ein gweithredoedd yn hanfodol i berthyn i'r ffydd Gristnogol. Mae’r Hen Destament a’r Testament Newydd yn frith o adnodau, dysgeidiaeth, a straeon am sut y dylai heddwch a chyfiawnder ddylanwadu ar ein ffydd fyw. Yn fwyaf enwog, gwelir hyn trwy ddysgeidiaeth Iesu ar y Bregeth ar y Mynydd. Trwy gydol y cwrs hwn, byddwn yn canolbwyntio ar adnodau penodol sy'n amlygu rhai o'r rhain wrth blymio i mewn i ysgrifau Betty Reardon, John Rawls, Daniel Buttry, rhai o weithiau'r Black Panthers, ac ychydig o rai eraill. Defnyddio gweithiau Reardon yn benodol, a’i hagwedd at ddinasyddiaeth fyd-eang a phwysigrwydd meddwl yn fyd-eang a gweithredu’n lleol fel asgwrn cefn y cwricwlwm hwn (Reardon 2021; Reardon, BA a Snauwaert DT, 2015). Y nod erbyn diwedd y cwrs hwn yw i'r rhai sydd wedi cerdded trwy'r dosbarthiadau hyn allu mynegi nid yn unig bwysigrwydd addysg heddwch a chyfiawnder o fewn eu ffydd, ond hefyd ei bwysigrwydd fel aelodau o'n cymdeithas gyffredin.

Rhan 1: Halen a Golau

Canlyniadau Dysgu: Dylai'r myfyrwyr ddechrau deall nid yn unig bod bywyd yn bodoli y tu allan i'w cyd-destun personol, ond y gallant chwarae rhan weithredol nid yn unig wrth fodelu heddwch a chyfiawnder i eraill a chymryd rhan mewn sgyrsiau i ddysgu eraill am bwysigrwydd addysg heddwch a chyfiawnder. Gall gwybod, trwy fodelu'r wybodaeth sydd gan rywun ar y pwnc yn gyntaf, fod yn fwy cyraeddadwy cymuned lle mae sgyrsiau / addysg heddwch a chyfiawnder yn digwydd.

Ymagwedd: Dylai’r adran o’r Bregeth ar y Mynydd lle mae Iesu’n trafod golau disgleirio o flaen eraill ynghyd â chysyniad Betty Reardon o ddinasyddiaeth fyd-eang roi gafael diriaethol i’r dysgwr ar sut i ymdrin â dinasyddiaeth fyd-eang. Mae cael eu grymuso i garu’r addysg, a chredoau sy’n gysylltiedig ag un weithred yn rhoi sylfaen i ddysgwyr fynd allan a gwneud yr un peth.

Chwi yw halen y ddaear; ond os bydd yr halen wedi colli ei flas, pa fodd y gellir adferu ei halltrwydd ? Nid yw'n dda i ddim mwyach, ond caiff ei daflu allan a'i sathru dan draed. Ti yw goleuni'r byd. Ni ellir cuddio dinas a adeiladwyd ar fryn. Nid oes neb ar ôl cynnau lamp yn ei rhoi o dan y fasged fwseli, ond ar y canhwyllbren, ac mae'n rhoi golau i bawb yn y tŷ. Yn yr un modd bydded i'ch goleuni lewyrchu gerbron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da a rhoi gogoniant i'ch Tad yn y nefoedd. Mathew 5:13-16 (NRSV)

O fewn Cristnogaeth Efengylaidd, mae’n gyffredin i bregethwyr, bugeiliaid, henuriaid, a dilynwyr ddwyn i’r amlwg bwysigrwydd efelychu cymeriad a phersonoliaeth Iesu. Disgrifir hyn fel arfer fel a geir yn y Bregeth ar y Mynydd, oherwydd y ddysgeidiaeth a'r hanesion y mae Iesu'n eu disgrifio yn yr adran honno yw'r rhai mwyaf cyraeddadwy (ar yr wyneb). Mae'n hawdd tynnu llinell at sut y gellir trosi dysgeidiaeth Iesu i fywyd rhywun mewn ffordd na all y damhegion y mae'n eu rhoi allan. Yn yr eglwysi hynny hefyd, nid yw'n anghyffredin i'r iaith fod y dylai'r Eglwys (fel yn yr eglwys fyd-eang) fod yn arweinwyr mewn heddwch a materion cyfiawnder. Yn anffodus, mae’r hyn sy’n weddill o’r sgyrsiau hynny yn ffyrdd pendant o ddysgu am heddwch, cyfiawnder, neu unrhyw beth sy’n debyg i’r ddau sydd i’w cael y tu allan i’r Beibl.

Tra bod Cristnogion yn gyflym i nodi eu bod yn cael eu galw i fod yn dangnefeddwyr, fel y dywedir yn y Bregeth ar y Mynydd, “Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd fe'u gelwir yn blant Duw” Mathew 5:9, ond yno onid yw llawer o engreifftiau gwych o hyn yn cael eu codi i fyny yn gyson, yn enwedig wrth ystyried paham y mae yr addysg hon am heddwch a chyfiawnder yn bwysig. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai a ymladdodd dros y materion hyn (MLK, John Lewis, Dorothy Day i enwi ond ychydig) nid yn unig yn weithredwyr ond hefyd yn ymddangos fel pe baent yn cael eu codi ar bedestalau lle na ellir ailadrodd eu gweithiau ac felly mae bron yn brin i eraill geisio yr un. Dyma pam mae addysg heddwch a chyfiawnder o fewn lleoliadau Cristnogol mor hanfodol. Felly, pan fydd y rhai yn y traddodiad Cristnogol yn anghyffyrddadwy, rhaid i'r rhai o fewn y traddodiad ymestyn y tu allan i ddangos sut mae ymladd a gweithio dros heddwch a chyfiawnder yn gyraeddadwy. Wedi’r cyfan, mae ymladd dros y ddau fater hynny, mewn theori, yn allweddol i’r ffydd Gristnogol, felly dylid ceisio enghreifftiau o bobl sy’n gweithio o fewn y maes addysg hwnnw trwy unrhyw fodd angenrheidiol. Gyda'r meddylfryd hwnnw yr ydym yn edrych ar ein hesiampl gyntaf o rywun yn gwneud y gwaith yn neb llai na Betty A. Reardon.

Wrth edrych ar y darn o’r Bregeth ar y Mynydd o ddechrau’r adran hon, mae’n bwysig nid yn unig pwysleisio dysgeidiaeth Iesu ac efelychu ei esiampl o fewn lleoliad Cristnogol ond edrych at eraill sy’n gwneud yr un peth, waeth beth fo’u ffydd. . Betty A. Reardon yw ein enghraifft gyntaf o'r math hwn o fywyd. Mae Reardon wedi treulio ei hoes nid yn unig yn galw am heddwch ymhlith cenhedloedd ond yn addysgu eraill am bwysigrwydd dysgu gan dangnefeddwyr. Mae Reardon yn hyrwyddo pwysigrwydd gweithio o fewn y meddylfryd o weithredu fel dinesydd byd-eang. Tra bod pob person yn gweithio o'i gyd-destun ei hun, mae'n bwysig cofio nad yw strwythurau cymdeithasol, cyd-destunau a phrofiadau yn sefydlog. Nid yw profiadau rhywun a fagwyd yn Beverly Hills, California yr un peth â rhywun a fagwyd yn Ocala, Florida. Fodd bynnag, mae systemau cyffredinol ar waith sy'n ormesol i'r rhai nad ydynt yn cyd-fynd â'r normau cymdeithasol a chymdeithasol waeth beth fo'u daearyddiaeth. Mae bod yn halen y ddaear yn golygu sicrhau bod y blas y mae pawb yn ei roi i bob sefyllfa yn cael ei sylwi a'i groesawu. Dyna pam y dylem oleuo ein cymunedau i'r rhai ar y tu allan. Er efallai na fydd democratiaeth yn gweithredu o blaid pawb bob amser, rhaid inni gymryd safiad y gall.

Rhaid i systemau cymdeithasol, i gynnal hyfywedd ac egni, feithrin amrywiaeth ddynol o bob math. Mewn cymdeithasau ethnig homogenaidd, gellir dweud bod yr amrywiaeth hwn yn ddigonol os meithrinir galluoedd a doniau unigol amrywiol a mathau eraill o amrywiaeth a safbwyntiau dynol. Mewn cymdeithasau cymysg ethnig (a, gallwn hefyd ddadlau, yn ideolegol), mae'n rhaid i'r amrywiaethau o ddiwylliannau a dulliau meddwl gael eu meithrin yn fwriadol hefyd. Mae amodau o’r fath yn hanfodol i’n syniad o ddemocratiaeth sy’n deillio o’r gred mai po fwyaf eang a mwy amrywiol yw’r sylfaen adnoddau dynol, y mwyaf llwyddiannus y mae cymdeithas yn debygol o fod. Yn anad dim, mae democratiaeth lwyddiannus yn annog cyfranogiad llawn a chyfrifol gan bob dinesydd. (Reardon a Snauwaert, 2015, t. 135)

Mae dechrau meddwl fel dinesydd byd-eang yn golygu dechrau gartref, gan sicrhau bod y rhai yn ein cymdogaethau yn cael cefnogaeth lawn y systemau a'r strwythurau cymdeithasol sydd ar gael. Pan oedd arferiad Cristionogol eto yn ei fabandod, daeth yn enwog am ofalu am yr amddifaid, y gweddwon, yr estron, a'r claf. Gan mai dyma'r math o berson nad yw'n cuddio ei oleuni o dan fasged, mae Cristnogion yn cael eu galw i fod ar y rheng flaen gan fynnu'r math hwn o gyfiawnder. Nid yw meddwl fel dinesydd byd-eang erioed wedi bod yn anodd i Gristnogion o ran cydnabod ein bod yn rhan o grefydd fyd-eang. Yn aml, rydyn ni’n siarad am yr eglwys yn y brif ffurf “C”, sy’n golygu’r Eglwys gyfan. Dim ond pan ddisgwylir rhywfaint o weithredu gennym y byddwn yn rhedeg ac yn cuddio y tu ôl i ddelwedd Iesu a throi ein crefydd a fu unwaith yn un gorfforol iawn yn un sydd ond yn cynnwys moeseg, moesoldeb ac ysbrydolrwydd.

Mae meddwl am a gweithredu fel dinesydd byd-eang yn sylfaen i strwythur y cwricwlwm hwn. Mae bod yn ddinesydd byd-eang, ac yn rhan o grefydd fyd-eang yn golygu gofalu am faterion hawliau dynol gartref ac oddi cartref. Fel y mae Reardon (1989) yn ei ysgrifennu yn Addysg Heddwch Cynhwysfawr:

Gellir dehongli heddwch fel rhwydwaith o berthnasoedd trugarog yn seiliedig ar degwch, cydfuddiannol, a gwerth cynhenid ​​pawb fel amlygiad o gyfiawnder byd-eang. Mae'r cysyniad hwn o heddwch yn golygu bod yr un sy'n fwyaf nodweddiadol o ddulliau amlddiwylliannol o addysgu heddwch sy'n ceisio datblygu gwerthfawrogiad o wahaniaethau diwylliannol a chydnabod urddas dynol fel y sylfaen hanfodol ar gyfer cysylltiadau dynol - rhyngbersonol, cymdeithasol a strwythurol. Dyma'r sylfaen gwerthoedd hefyd sy'n llywio addysg hawliau dynol (t. 30).

Mae gweld hyn ar waith yn beth gwych y gellir ei wneud yn lleol, ac sydd wedi. Mae gennym ni'r offer a'r doniau i wneud hynny, does ond angen i ni fynd at hyn fel myfyrwyr, a gofyn yn ostyngedig i ddysgu. Fel y dywed y Parch. Daniel Buttry, sydd wedi treulio ei oes yn gweithio mewn cenadaethau heddwch gartref a thramor, yn ei lyfr, Gweinidogaeth Heddwch Llawlyfr i Eglwysi Lleol:

Mae’r gynulleidfa leol yn amlygiad arbennig o gorff Crist (gweler 1 Corinthiaid 12:27), felly mae’n briodol i’r gynulleidfa leol eb locws ar gyfer gweinidogaeth heddwch. Fel cymuned o gredinwyr, gall yr eglwys leol roi cnawd i waith Crist trwy ei thystiolaeth a’i gweithred dros heddwch. Nid yw heddwch i'w ildio i deyrnas gwleidyddion, diplomyddion, a gweithredwyr; mae i'w gofleidio fel cydran o genhadaeth yr eglwys leol hefyd (Buttry, 1995, t. 6-7).

Ni fu'r dewis erioed a oeddem am fod yn halen a golau ai peidio. Mae Cristnogaeth, ar ei gorau, yn ymladd dros y rhai sydd hyd yn oed yn gwrthwynebu'r credoau, oherwydd credwn y dylai heddwch a chyfiawnder reoli. Mewn rhai ffyrdd, mae'n dechrau gyda ni.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Beth mae bod yn ddinesydd byd-eang yn ei olygu yn ôl Reardon?
 2. Beth mae'n ei olygu i chi fod yn ddinesydd byd-eang?
 3. Beth sy'n debyg, a beth sy'n wahanol yn ôl eich diffiniad chi a Reardon?
 4. A fyddech chi'n ystyried Iesu a'i weinidogaeth yn rhai byd-eang?
 5. Sut ydych chi'n rhagweld bod eich cymuned yn ymgysylltu ac yn addysgu beth mae'n ei olygu i fod yn ddinesydd byd-eang?

Rhan Dau: Trais, Carchar, a Chymod

Canlyniadau Dysgu: Er mwyn i ddysgwyr sylweddoli mai rhan hanfodol o addysg a byw heddwch a chyfiawnder yw galw am strwythurau a systemau trais. Mae anghyfiawnder yn bresennol ym mhob cymuned sydd â charchar neu garchar. Dylai dysgwyr allu mynegi pam ei bod yn bwysig gofalu am garcharorion ac y dylent fod yn cysylltu â chynrychiolwyr lleol i gael triniaeth fwy trugarog o gyd-gludwyr delwedd Duw.

Ymagwedd: Nid yw’r mwyafrif o Gristnogion efengylaidd yn America’r unfed ganrif ar hugain bob amser mor gyflym i estyn allan at garcharorion na dadlau bod diwygio carchardai yn egwyddor Gristnogol. Wrth edrych ar y rhan o'r Bregeth ar y Mynydd lle mae Iesu'n dysgu'n uniongyrchol ar drais, carchar, a chymod, mae'n darparu llinell drylwyr sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â materion modern ym mhob cymuned. Mae’r Eglwys i fod y man lle mae cymod yn ffynnu ac yn fyw, felly wrth gadw mewn cof agwedd dinesydd byd-eang Reardon rydym yn dechrau clymu mewn ysgrifeniadau eraill ohoni, ac Amy Levad (2014) gallwn gael dysgwyr i ddechrau meddwl sut gallant nesau at y lefiathan hwn mewn ffyrdd diriaethol.

Clywsoch y dywedwyd wrth rai o'r hen amser, 'Na ladd'; a 'bydd pwy bynnag a lofruddiodd yn agored i farn.' Ond yr wyf yn dywedyd wrthych, os bydd i chwi ddigio brawd neu chwaer, y byddwch yn agored i farn; ac os sarhau brawd neu chwaer, byddwch atebol i'r cyngor; ac os dywedwch, 'Chwi ynfyd,' byddwch yn atebol i'r tân uffern. Felly pan fyddi'n offrymu dy rodd wrth yr allor, os cofia fod gan dy frawd neu chwaer rywbeth yn dy erbyn, gad dy rodd yno o flaen yr allor, a dos; cymoder yn gyntaf â'th frawd neu chwaer, ac yna tyrd i offrymu dy rodd. Dewch i delerau ar fyrder â'ch cyhuddwr tra byddwch ar y ffordd i'r llys gydag ef, neu gall eich cyhuddwr eich trosglwyddo i'r barnwr, a'r barnwr i'r gwarchodwr, a chewch eich taflu i'r carchar. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, ni fyddwch byth yn mynd allan nes i chi dalu'r geiniog olaf. 5:21 – 26 (NRSV)

Fel y dysgon ni yn yr adran flaenorol, mae’n bwysig galw anghyfiawnderau yn y man a’r pryd y byddwn yn eu gweld. Mae bod yn Gristion yn fodd i ddeall efallai na fyddwn bob amser yn gywir yn ein gweithredoedd. Ond gwyddom hefyd, ni waeth pa mor bell i lawr yr ali yr awn ar hynny, mae yna bob amser bwynt lle gallwn droi o gwmpas. Mae cymaint o straeon am bobl yn dod o hyd i ffydd y tu ôl i fariau, ac er ei bod yn bosibl bod Duw wedi maddau i’w gweithredoedd, mae yna gymod cymdeithasol i’w gwblhau o hyd.

Mae’r darn o’r Bregeth ar y Mynydd y mae’r adran hon yn canolbwyntio arno, mae Iesu’n siarad â’r rhai sy’n cyflawni gweithredoedd treisgar, boed yn gorfforol ai peidio. Gellir dadlau bod llofruddiaeth, cam-drin emosiynol, ymosodiad rhywiol neu aflonyddu, a llawer o bethau rhyngddynt, yn perthyn i'r categori hwn o'r bregeth. Er nad oes gan yr Unol Daleithiau bellach garchar dyledwr (mewn theori) gellir dal i ddefnyddio'r delweddau heddiw. Mae pris i'w dalu am bob gweithred. Cwestiynau i’w gofyn: “Os yw Cristnogion am frwydro dros gyfiawnder a heddwch, beth sydd gan hyn i’w wneud â’r system gyfreithiol? Onid yw’r cyfiawnder hwnnw ar waith o fewn ein democratiaeth?” Ond er nad yw pawb yn gyfreithiwr, mae yna bethau syml y gallwn eu gwneud er mwyn datgymalu systemau trais sydd o fewn ein systemau sydd i fod i gyflawni cyfiawnder.

Ym mis Mawrth 2022 gwrthododd llys yn yr Alban estraddodi dinesydd Americanaidd a oedd wedi saethu a lladd swyddog diogelwch cyn ffoi o’r Unol Daleithiau. Cafodd y dyn ei arestio yn yr Alban, a phenderfynodd y barnwr yn ei achos, “y gallai amodau gwael yng ngharchardai Texas fod yn gyfystyr â thorri hawliau dynol rhyngwladol” (Blakinger, 2022). Mae cymaint o alwadau i ofalu am garcharorion o fewn y Beibl Cristnogol, ond mae'n dod yn anodd gofalu am y rhai lle mae sefydliadau wedi'u hadeiladu i wneud y gwaith drosom. Ond nid oes rhaid i ni fynd yn bell i ddarganfod pa mor ofnadwy yw'r amodau hyn mewn llawer o daleithiau (yn enwedig y rhai sy'n cefnogi'r gosb eithaf).

Wrth ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd yn yr adran ddiwethaf, gallwn alw ar ein gwybodaeth o fod yn halen a golau y ddaear, a gadael i'n goleuadau ddisgleirio ar gyfer gofalu am y rhai sy'n cael eu carcharu. I fod yn ddinesydd/Cristnogion byd-eang, mae'n golygu ymgysylltu â'r addysg hon a galw am atebolrwydd.

Mae addysgwyr heddwch sy'n addysgu er mwyn meithrin gwerthoedd gwareiddiad a rheswm a gallu rhesymu yn gweld y gwerthoedd hyn a'r gallu hwn yn sylfaenol i addysg ar gyfer arfer adluniol o ddinasyddiaeth fyd-eang; i baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth newid byd-eang yn ogystal â chenedlaethol. Mae ymrwymiad addysg heddwch i newid tuag at leihau trais a bregusrwydd trwy ddadansoddiad beirniadol dialog o strwythurau a pherthnasoedd gwleidyddol a chymdeithasol yn ei wahaniaethu oddi wrth addysg dinasyddiaeth safonol (Reardon & Snauwaert, 2015, t. 158).

Rydym yn tueddu i beidio â meddwl am garcharorion fel “y bregus”, ond maen nhw, a'n gwaith ni yw galw am driniaeth well ohonyn nhw. Fel y mae Amy Levad (2014) yn ei roi yn ei llyfr, Redeeming a Prison Society: A litwrgical and Sacramental Response to Mass Carcharu, efallai y bydd angen carchardai arnom bob amser. Fodd bynnag:

. . .gellid diwygio ein defnydd o garchardai er mwyn lleihau'r niwed y maent yn ei achosi i'r rhai sy'n cael eu carcharu ac i'r rhai ohonom sy'n cael ein niweidio yn y pen draw drwy golli perthynas lawn â'n holl gymdogion. Mae moeseg sacramentaidd a litwrgaidd yn galw ar Gatholigion a Christnogion eraill i eiriol dros ddiwygio ein carchardai. Ym mhob arfer cosbol yn ein carchardai, rhaid trin carcharorion fel personau cwbl ddynol a rhaid darparu’r adnoddau angenrheidiol iddynt gyfranogi yn urddas, undod a chydraddoldeb pawb. Dylid cynnal canlyniadau cosb-diwygio mewnol ac ailintegreiddio cymdeithasol. Er ei bod yn bosibl na fydd rhai carcharorion byth yn gallu diwygio mewnol yn bersonol, rhaid cynnal y posibilrwydd y gallent achosi newid sylweddol yn eu bywydau neu fel arall rydym mewn perygl o'u trin fel anifeiliaid mewn cewyll yn unig. Rhaid i'r gymuned ymdrechu i ddarparu'r arweiniad a'r gefnogaeth i garcharorion baratoi eu hunain i ddychwelyd fel aelodau sydd wedi'u hailintegreiddio'n llawn, hyd yn oed os na fyddant byth yn cael eu hintegreiddio'n llawn (Levad, 2015, t. 138).

Rydym i gyd wedi bod ar y ddwy ochr o drais, carchar, a chymod boed yn llythrennol neu'n drosiadol. Mae cymod yn rhywbeth a ddylai bob amser alw Cristnogion i weithredu, oherwydd gweithred gorfforol ydyw. Mae cymodi yn golygu bod yn adferol. Fel y dywed Reardon, “Os ydym yn cymryd o ddifrif yr angen i newid ein ffordd o feddwl, yna mae'n rhaid i ni edrych tuag at ailgyflwyno rhinweddau a galluoedd i'r gweithgaredd addysgol” (Reardon, 2022, t. 55). I Gristnogion bod addysg i’w chydblethu yn ein holl ddysgeidiaeth, pregethau, astudiaethau Beiblaidd, a dosbarthiadau. Cymod pob peth sy'n gyrru Iesu, a dylai ein gyrru ninnau hefyd. Dechreuad y cymod i ni weithiau, yw galw ar ein swyddogion etholedig i greu amodau gwell i’r rhai y mae’n orfodol inni ofalu amdanynt, ar air a gweithred.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Pan fyddwch chi'n meddwl am garchardai, beth sy'n dod i'r meddwl? Dehongliadau diwylliant pop, neu enghreifftiau o fywyd go iawn?
 2. Yn ôl Reardon a Snauwaert, beth yw ymrwymiad y mae addysg heddwch yn ei gynnig i ddinasyddion byd-eang?
 3. Ydy edrych ar yr anghyfiawnderau sy'n dal i ddigwydd yn ein gwlad ein hunain heddiw yn dod â dysgeidiaeth Iesu yn fyw?
 4. Mae Levad yn paentio darlun eithaf llym, ond cywir, ac mae gan Gristnogion o bob cyfeiriad gyfrifoldeb i'n cyd-ddyn. Sut mae’r adran hon o’i llyfr yn gwneud ichi deimlo am ddarparu arweiniad a chefnogaeth i’ch cymuned ar frwydro dros amodau trugarog a chyfiawn i’r rhai sydd yn y carchar?
 5. Pa ffyrdd diriaethol ydych chi'n meddwl y gallai cymod eu chwarae mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn?

Rhan Tri: Di-drais yn Wyneb Trais

Canlyniad Dysgu: Deall y gall cymryd rhan mewn gweithredoedd di-drais fod yn fwy pwerus a radical na rhai treisgar. Dylai'r dysgwr allu mynegi pwysigrwydd mynd yr ail filltir a throi'r boch arall, a sut mae'n helpu i hyrwyddo cyfiawnder a heddwch.

Ymagwedd: Wrth edrych ar ran o’r cyd-destun hanesyddol i “fynd yr ail filltir” fel sail i helyntion da ac anufudd-dod sifil, ar y cyd â’r Pwyllgor Cydlynu Myfyrwyr Di-drais (SNCC), ac ailafael mewn sgwrs am gymodi mewn ffordd fwy ystyrlon, dylai dysgwyr. gallu cael dealltwriaeth gadarn o ymgysylltu di-drais.

Clywsoch fel y dywedwyd, 'Llygad am lygad a dant am ddant.' Ond yr wyf yn dweud wrthych, peidiwch â gwrthsefyll y drwgweithredwr. Ond os bydd rhywun yn dy daro ar y foch dde, trowch y llall hefyd; ac os myn neb dy erlyn a chymer dy got, dyro dy glogyn hefyd; ac os bydd neb yn eich gorfodi i fyned un filltir, dos hefyd yr ail filltir. Dyro i bawb sy'n erfyn gennyt, a pheidiwch â gwrthod unrhyw un sy'n dymuno benthyg gennyt. Mathew 5:38 – 42 (NRSV)

Mae'r darn o'r Bregeth ar y Mynydd rydyn ni'n canolbwyntio arno yn yr adran hon yn un braidd yn anenwog. Ynddo, mae Iesu’n gosod y disgwyliad o wrthdaro corfforol yn niwylliant a lleoliadau ei gyfnod. Er enghraifft, heddiw ni all llawer o bobl eich gorfodi i gerdded un filltir, ac felly dylech fynd un arall. Y cyd-destun ar gyfer hyn yw y gallai milwyr Rhufeinig orfodi unrhyw un a oedd o dan reolaeth / darostyngiad y Rhufeiniaid i gymryd eu harfwisg a'u gorfodi i'w gario hyd at filltir. Unrhyw ymhellach na milltir, a byddai'r milwr yn mynd i drafferth. Dadleuir hefyd mai dyma'r model y cafodd Iesu ei ddienyddio ynddo - trwy beidio â siarad am y cyhuddiadau a arweiniodd at ei farwolaeth yn y pen draw. Ond beth mae'n ei olygu yn ymarferol pan fo rhywun yn ymladd yn erbyn anghyfiawnder ac yn ceisio dysgu heddwch i eraill? Sut ydym ni i ymateb mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’r meddylfryd byd-eang o fod pawb yn rhan o’r un gymuned, a heb fod eisiau achosi mwy o drais?

Penwythnos y Pasg ym 1960, sefydlwyd Pwyllgor Cydlynu Di-drais Myfyrwyr (SNCC) gan Ella Baker yn Raleigh North Carolina ym Mhrifysgol Shaw. Daeth SNCC yn enwog drwy gydol y cyfnod Hawliau Sifil fel grŵp o brotestwyr di-drais dan arweiniad myfyrwyr lliw i frwydro dros gydraddoldeb. Buont yn cymryd rhan mewn llawer o eisteddiadau, gorymdeithiau (gan gynnwys Selma), ac roeddent yn hynod ddylanwadol. Pan fyddwn yn sôn am heddwch o fewn Cristnogaeth a’n heglwysi lleol, yn aml gall olygu tawelu’r rhai sy’n “camu allan o linell”. Y rhesymeg yw nad oes gan wrthdaro gartref yn yr eglwys, ond ni allai hynny fod ymhellach oddi wrth y gwir. Mae yna wahaniaeth rhwng helynt a helbul da fel yr oedd John Lewis, cyn bennaeth SNCC a Chyngreswr yr Unol Daleithiau yn hoffi dweud. Mae galwad yr Eglwys yn myned i bob math o helbul da.

Mae’r mudiad Hawliau Sifil yn gyfnod lle gall rhai eglwysi yn yr Unol Daleithiau bwyntio at a dweud, “roedden ni ar ochr iawn hanes.” Nid yw'n newyddion torri bod crefydd, yn benodol Cristnogaeth, yn cael ei chydnabod fel achos delfrydau hiliol. Wedi'r cyfan, mae Cotton Mather yn un o'r pregethwyr mwyaf dylanwadol a gynhyrchodd y wlad hon, ac yn enghraifft ddrwg-enwog o pam yr oedd y syniadau hynny mor gyffredin. Ond fe wyddom gydag addysg y daw twf, a chyda chyd-destun y daw gwaredigaeth. I droi’r boch arall yn yr un modd ag y gwnaeth protestwyr SNCC orfodi’r rhai oedd yn achosi’r niwed a’r trais i edrych arnynt yn gyfartal (p’un a oeddent yn cydnabod hynny ai peidio). Roedd gwrthod taro’n ôl, ac wrth droi eich boch yn yr amser roedd Iesu’n pregethu yn golygu gorfod taro rhywun â chledr agored. Mae'n anodd dad-ddyneiddio rhywun sydd â chledr agored.

Yn achos anghyfiawnder a thorri hawliau dynol, rhaid bod diffyg gwrthdaro corfforol a deialog mwy agored.

Tra bod yna achlysuron, rwy’n siŵr y gellir dadlau mai trais yw’r unig ffordd i atal rhai pobl, fel aelodau o’r Eglwys, nad dyna yw ein hachos na’n dadl i’w gwneud. Fe'n gelwir i fod yn dangnefeddwyr, ac mae tangnefeddwyr yn ymddangos ac yn caru pobl i fodolaeth, hyd yn oed pan nad yw eraill yn adnabod y ddynoliaeth sydd ynddynt. Wrth inni symud trwy ofodau a dysg newydd, rhaid inni edrych eto trwy lens cymuned fyd-eang, ac nid yn y ffordd y gwnaeth rhai o’r Cristnogion a fynychodd y gwrthryfel treisgar yn Capitol Hill ar Ionawr 6ed, 2021. Ond mae ymarfer di-drais a chyd-drafod yn golygu cerdded ochr yn ochr a chymodi. Fel y dysgon ni yn yr adran flaenorol, mae cymod yn fwy na dim ond gair, mae'n weithred. Mae Reardon yn mynd i ddyfnder am bwysigrwydd addysgu cymod, a'r effaith y gall ei chael yn fyd-eang.

. . .rhaid cynnwys y gallu i gymodi mewn addysg ar gyfer datrys gwrthdaro. Efallai y dylid ei ystyried fel cam penllanw a chyd-destun datrys gwrthdaro. Nid dim ond datrys anghydfodau, ond mae’n ddigon posibl mai gwir gysoni’r partïon sy’n dadlau yw pwrpas prosesau trawsnewidiol i ddatrys gwrthdaro. Gellir integreiddio’r syniad o gymodi a’r gallu i gymodi i lawer o’r hyn rydym yn ei ddysgu bellach mewn astudiaethau byd, mewn systemau cymharol, wrth ddadansoddi ideolegau sy’n gwrthdaro, a phroblemau rhywiaeth, hiliaeth, a gwladychiaeth ac adeiladu cymunedau byd-eang. Mae cymod yn amlygiad o gyfanrwydd, perthnasedd, ac uniondeb. Mae addysgu ar gyfer cydnabod cydgysylltiad yn addysgu tuag at gymod. (Reardon a Snauwaert, 2015, t. 105)

Mae cymodi yn fygythiad i’r pwerau wrth law sy’n parhau i orfodi systemau trais. Dyna pam mae gweithio gyda’r rhai yn ein cymunedau ac ymarfer hyn o flaen eraill mewn ffyrdd dilys yn helpu i roi nid yn unig yr hygrededd bod gan yr eglwys Gristnogol rywbeth i’w gynnig, ond bod y frwydr hon yn ddigon pwysig i sefyll yn wyneb trais. a gellir ei wneud heb godi bys. Mae'n rhan o'r camau gweithredu a'r eistedd i mewn gan Bwyllgor Cydlynu Di-drais y Myfyrwyr a'u hatgof parhaus ynghylch sut y gallai pethau fod y bu'r cyfnod Hawliau Sifil yn gymaint o lwyddiant. Ni wnaethant ildio yn wyneb trais llym, a chost ddifrifol i'w bywydau personol. Mae bod yn dangnefeddwr yn golygu cerdded llwybr y cymod mewn ffordd ddiriaethol a chofio bod y rhai sy'n aml yn achosi trais yn gwneud hynny allan o le o ofn. Nid yw dal rhywun yn atebol i'w gweithredoedd wrth fynd yr ail filltir yn rhywbeth i bawb, ond gallwn ni i gyd droi ein bochau a dal y rhai sy'n gwneud y slapio yn atebol.

Ni ellir pwysleisio digon, heb ddysgu heddwch a chyfiawnder, na all cymod ddigwydd, a heb i’r ddau hynny fod ynghlwm wrth atebolrwydd am drais, mae cymod yn annhebygol. Dyma pam mae pobl yn protestio yn erbyn marwolaethau pobl o liw trwy drais a ganiatawyd gan y wladwriaeth, ac anaml y gwelir protestiadau dros yr heddlu hynny sy'n cael eu hanafu neu eu lladd gan ddinasyddion. Mae'r rhai sy'n lladd neu'n anafu cops bron bob amser yn cael eu dwyn i'r llys a'u carcharu, tra bod y cops hynny a allai fod wedi lladd pobl o liw yn anghyfiawn yn dal yn y swydd. Dim cyfiawnder, dim heddwch, dim cymod.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Sut mae hanes y filltir ychwanegol yn newid yr hyn a ddysgoch wrth dyfu i fyny amdani? Sut mae hynny'n effeithio ar eich dealltwriaeth o wneud heddwch neu gyfiawnder?
 2. A oes ffyrdd y gall y protestiadau di-drais gael effaith o hyd yn eich cymuned yn yr un ffordd ag y gwnaeth y Pwyllgor Cydlynu Myfyrwyr Di-drais?
 3. Mae cymod yn rhywbeth y sonnir amdano lawer am yr Eglwys efengylaidd, neu o leiaf a ddylai fod. Fel rheol, fe'i dysgir ar y cyd ag edifeirwch. Ydych chi'n meddwl y dylai edifeirwch fod yn rhan o'r sgwrs pan ddaw i weithredoedd di-drais?
 4. Beth yw'r tri pheth y mae Reardon yn eu henwi fel nodweddion cymod? Ydych chi'n cytuno â nhw? Pam neu pam lai?
 5. Gan wybod y gall protestiadau neu weithredoedd heddychlon, di-drais eich gwneud yn darged trais, a ydych chi'n meddwl ei bod yn werth cymryd rhan? Pam neu pam lai?

Rhan Pedwar: Caru Eich Cymydog (5:43-48)

Canlyniad Dysgu: Parhau i bartneru'r cysyniad o fod yn ddinesydd byd-eang â'r cysyniad o ofalu am eich cymydog. Dylai'r dysgwr allu mynegi'r cysylltiad pam mae cariad at gymydog yn bwysig fel dinesydd byd-eang a sut mae pawb yn athro i ni fel hyn.

Dull: Nid yw’r Cadeirydd Fred Hampton yn rhywun sydd wedi’i groesawu â breichiau agored gan y rhan fwyaf o Gristnogion efengylaidd. Mae'n debyg nad ydyn nhw wedi clywed amdano, ond hefyd oherwydd bod gan y rhan fwyaf o Gristnogaeth efengylaidd faterion difrifol gyda hiliaeth. Wrth dynnu sylw at y modd y mae grwpiau fel y Black Panthers wedi gofalu am eu cymdogion yn unol â’r Bregeth ar y Mynydd, gellir gwrthgyferbynnu hyn gan fod Cristnogaeth yn systematig yn cefnogi polisïau ac agendâu hiliol sy’n cadw plant yn llwglyd. Gall hyn ddangos i ni sut mae yna bobl fendigedig yn gwneud gwaith Iesu trwy fod yn ddinesydd byd-eang, wrth feddwl a gweithredu’n lleol o fewn eu cymunedau a’u cyd-destunau.

Clywsoch fel y dywedwyd, 'Câr dy gymydog a chasáu dy elyn.' Ond yr wyf yn dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid, fel y byddoch blant i'ch Tad yn y nefoedd; oherwydd y mae'n gwneud i'w haul godi ar y drwg ac ar y da, ac yn rhoi glaw ar y cyfiawn ac ar yr anghyfiawn. Canys os carwch y rhai sy'n eich caru, pa wobr sydd i chwi? Onid yw'r casglwyr trethi hyd yn oed yn gwneud yr un peth? Ac os cyfarchwch eich brodyr a chwiorydd yn unig, beth arall yr ydych yn ei wneud nag eraill? Onid yw hyd yn oed y Cenhedloedd yn gwneud yr un peth? Byddwch berffaith, felly, fel y mae eich Tad nefol yn berffaith. Mathew 5:43 – 48 (NRSV)

Caru cymydog yw'r peth hawsaf y mae Cristnogion yn ei adrodd pan ofynnir iddynt beth sy'n bwysig i'w crefydd. Gofynnir i Iesu ar un cyfrif o’r efengylau beth yw’r ddau orchymyn pwysicaf, ac mae’n crynhoi’r Torah trwy ddweud, carwch eich cymydog fel chi’ch hun a charu’r Arglwydd eich Duw â’ch holl galon, enaid, corff ac ysbryd. Os yw hyn yn gymaint o biler i fod yn Gristion, yna pam ein bod yn aml mor gyflym i gau ein cymydog a'u hanghenion allan? Wedi’r cyfan, fe’n gelwir hefyd i garu ein gelynion ac i weddïo dros y rhai sydd am ein brifo neu ein niweidio. A ddylai cariad ein cymydog orbwyso ein credoau gwleidyddol? Wedi’r cyfan, fel y dysgodd Iesu, mae glaw yn disgyn ar y rhai sy’n ei haeddu, a’r rhai nad ydynt yn ei haeddu – a yw hyn yn effeithio ar ein meddyliau a’n harferion? Wrth ymdrechu i ddysgu mwy am sut mae ein meddylfryd dinesydd byd-eang yn gweithio, a chwilio am faterion cyfiawnder a heddwch, sut mae rhai enghreifftiau i garu ein cymdogion?

Nid yw pawb yn gwybod am yr enw Fred Hampton. Hampton oedd Dirprwy Gadeirydd pennod Illinois o’r Black Panther Party, a chafodd ei lofruddio gan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal tra oedd yn cysgu. Nawr, nid yw pawb yn disgwyl i'r Black Panther Party fod yn gysylltiedig â heddwch, ond mae'n debyg y gallai'r mwyafrif nad ydynt yn gwneud hynny gael eu tynnu drosodd yn weddol gyfforddus gan yr heddlu a cherdded i ffwrdd yn ddiogel o'r profiad hwnnw. Sefydlwyd y Black Panthers oherwydd creulondeb parhaus yr heddlu ac eisiau amddiffyn cymdogaethau o liw rhag y materion hynny. Wrth i’r Panthers ddod yn fwy poblogaidd, tyfodd y ddau hefyd trwy greu rhaglenni i helpu i barhau i wylio allan am eu cymdogion a’u cymuned er mwyn brwydro yn erbyn gormes. Mae Mary Poporti (2014) yn nodi bod rhaglen fwyd Panthers

. . .cynrychioli[gol] gyfle i ymdrin â bwyd yn llai fel fforwm mynegiant diwylliannol a chymunedol nag fel arf ar gyfer cynnull gwleidyddol. Fel astudiaeth achos hanesyddol, mae rhaglenni bwyd Panther yn cynnig sawl ongl ddefnyddiol ar gyfer holi yn yr ystafell ddosbarth o gymorth newyn a bwyd brys yn benodol, yn ogystal â brwydrau am ryddhad a symudiadau ar gyfer newid cymdeithasol yn ehangach. Mae eu neges yn parhau’n berthnasol heddiw, neu fel y cyhoeddodd papur newydd The Black Panther ym mis Mawrth 1969, “Mae newyn yn un o’r ffyrdd o ormes ac mae’n rhaid ei atal.” (Potorti, 2014, t. 44)

Dyfyniad cyffredin sy'n cael ei gredydu i'r Cadeirydd Hampton yw, "yn gyntaf mae gennych frecwast am ddim, yna mae gennych ofal meddygol am ddim, yna mae gennych chi deithiau bws am ddim, ac yn fuan mae gennych ryddid." Mae hyn yn dynodi nid yn unig bod y rhaglen frecwast nid yn unig yn ddechrau, ond nid yn fodd i orffen. Mor aml mae Cristnogion wedi drysu ynghylch sut y gallant ofalu am eu cymdogion. Yr hyn sy'n digwydd yw criw o bobl yn coginio prydau a allai fod eu hangen neu beidio. Neu ollwng citiau ymolchi i'r digartref. Yn y bôn, allgymorth heb bwynt cyffwrdd, pan yn lle hynny, os ydym yn gweithredu fel dinasyddion byd-eang, dylem fod yn gofyn i'n cymdogion “beth sydd ei angen arnoch chi a sut alla i helpu?” Drwy wrando ar y rhai o’n cwmpas, gallwn ddod o hyd i ffyrdd bach, diriaethol o gyflawni cyfiawnder. Roedd yr hyn y llwyddodd y Cadeirydd Hampton i'w gyflawni drwy greu'r rhaglen brecwast am ddim i blant ei ardal yn anhygoel.

Mae'r rhan fwyaf o eglwysi sy'n cael pryd o fwyd am ddim i'r gymuned nid yn unig yn ceisio gwasanaethu rhai pobl newynog ond yn gyfrinachol yn gobeithio am biblinell presenoldeb pryd-i-eglwys. Mae hyn nid yn unig yn ddisgwyliad afresymol ond hefyd yn groes i geisio heddwch a chyfiawnder. Ar y pwynt hwn, mae'r hyn sy'n cael ei wneud yn enw ceisio darparu cyfiawnder wedi dod yn drafodiad gyda rhwymedigaethau wedi'u gosod (yn fwriadol neu'n ddiarwybod) ar y derbynnydd. Gall hyn yn aml arwain at ddrwgdeimlad ar ochr yr eglwys oherwydd eu bod mewn rhai safbwyntiau yn gwneud hyn i bobl a ddylai fod yn fwy diolchgar. Mae bod yn ddinesydd byd-eang sy'n ceisio dysgu a dysgu addysgeg heddwch a chyfiawnder i eraill mewn lleoliad Cristnogol yn golygu sefydlu pryd o fwyd na fydd rhywun efallai'n arddangos iddo a bod yn iawn ag ef. Wedi'r cyfan, wrth garu'ch cymydog, gallwch chi wneud y gwaith o ddarganfod beth mae cymdogion ei angen ac yn gofyn amdano. Darparu hynny ar eu cyfer heb unrhyw gost, ond allan o gariad a gwasanaeth, a bod yno bob tro a yw'r cymdogion yn dangos i fyny ai peidio. Ni allwch orfodi cariad ar rywun, ond gallwch fod yno yn ei gynnig iddynt pan fyddant yn barod i'w gymryd.

Er fy mod yn sylweddoli y gallai rhai ddweud fy mod yn cynnig fersiwn rhamantus o'r Panthers a'u rhaglen frecwast, mae'n bwysig nodi'r daioni a wnaethant, a'r esiampl y gallant ei dal o hyd wrth ddangos i garu eu cymdogion (a'u gelynion ). Ond nid yw'r cariad hwn at gymydog yn ymestyn i fwydo'r rhai mewn angen yn unig ond i ofalu am yr union blaned rydyn ni'n ei gadael ar ôl. Mae'n cydnabod ein braint a'r hyn y gallwn ei gyflawni'n hawdd, ond mewn perygl o farwolaeth ein planed. Ffordd y gellir newid hyn, fel y mae CA Bowers yn ei ddweud: “mae traddodiadau’n sail i fyw bywydau llai o nwyddau – ac felly nid ydynt yn cyfrannu at ddiraddio’r amgylchedd mewn ffyrdd sy’n bygwth iechyd grwpiau ymylol, gan gynnwys cenedlaethau’r dyfodol.” (2003, t. 17)

Nid yw bod yn berffaith yn golygu gwneud popeth yn iawn, i fod yn berffaith yn amser Iesu i fod i ddilyn y Torah ym mhob ffordd. Pan fyddwn yn cefnu ar y cysyniad o berffeithrwydd Groegaidd sydd mor aml yn ymdreiddio i Gristnogaeth, rydym yn cydnabod bod caru ein cymdogion â gweithredu ymarferol nid yn unig yn gyraeddadwy ond hefyd yn unol â byw fel dinesydd byd-eang.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Beth mae'n ei olygu i chi garu eich cymydog yn eich cymuned?
 2. Ydych chi erioed wedi gwrando ar beth yw'r anghenion, neu a ydych chi wedi tybio beth sydd ei angen?
 3. Beth ydych chi'n meddwl mae'n ei olygu i fod yn ddinesydd byd-eang tra'n caru eich cymydog?
 4. A yw bod yn ddinesydd byd-eang a gweithredu'n fyd-eang yn bosibl? A yw'n rhywbeth na ellir ond ei wneud yn lleol?
 5. Sut mae’r rhaglen Brecwast am Ddim i Blant yn ail-lunio eich meddyliau ar garu eich cymydog?

Rhan Pump: Peidiwch â Rhuthro i Farn (7:1-5)

Canlyniad Dysgu: Dylai Cristnogion allu mynegi rhesymau pam na ddylent farnu'r rhai nad ydynt yn eu hadnabod. Trwy ddysgu am y Llen Anwybodaeth, dylai agor llygaid y rhai sy'n ceisio bod yn ddinasyddion byd-eang o fewn fframwaith Cristnogol. Ar ôl cwblhau'r cwrs, dylai fod gan y dysgwr ddealltwriaeth well o sut y gallant fynd i'r afael â sefyllfaoedd heb farnu yn gyntaf, ond yn hytrach gan ddangos trugaredd.

Ymagwedd: Mae gwaith John Rawls (1971, 1993) yn gyflwyniad gwych i'r rhai nad ydynt erioed wedi profi edrych y tu allan i'w braint a'u cymuned. Mae'n ymgais cyfran isel i gael pobl i sylweddoli bod bywyd y tu allan i'w swigen. Mae Cristnogion hefyd yn enwog am farnu unigolion, cymunedau a lleoliadau cyffredinol eraill. Dylai paru hynny â’r adran o’r Bregeth ar y Mynydd lle mae Iesu’n benodol iawn ynglŷn â sut i drin sefyllfaoedd lle byddai eraill yn gyflym i farnu yn caniatáu i’r dysgwr gamu y tu allan i’w hun a dechrau caru ei gymydog yn wirioneddol.

Peidiwch â barnu, rhag i chi gael eich barnu. Oherwydd gyda'r farn, fe'ch bernir, a'r mesur a roddwch fydd y mesur a gewch. Pam yr wyt yn gweld y brycheuyn yn llygad dy gymydog, ond heb sylwi ar y boncyff yn dy lygad dy hun? Neu sut y gelli ddywedyd wrth dy gymydog, ‘Gad imi dynnu’r brycheuyn o’th lygad,’ tra byddo’r boncyff yn dy lygad dy hun? Rhagrithiwr, yn gyntaf cymer y boncyff allan o'th lygad dy hun, ac yna fe'i gweli'n glir i dynnu'r brycheuyn allan o lygad dy gymydog.

“Duw yn unig all fy marnu” yw ymadrodd a glywir yn aml gan Gristnogion, ac er ei fod yn wir, mae hefyd yn anhygoel o annefnyddiol. Am ryw reswm, mae Cristnogion yn meddwl nid yn unig na allant gael eu barnu gan Gristnogion eraill, ond am ryw reswm rhoddir cwmpas llawn iddynt farnu'r rhai a all fod yn ffyddiog neu beidio. Yn y Bregeth ar y Mynydd, mae Iesu yn eithaf clir ynglŷn â safonau barn. Peidiwch â phoeni am rywun arall tra bod angen i chi gael trefn ar eich tŷ. Os yw eich tŷ mewn trefn, yna gallwch chi boeni am yr hyn y mae'r person arall yn ei wneud. Fodd bynnag, mae bod yn ddinesydd byd-eang mewn materion heddwch a chyfiawnder yn golygu ymwneud â realiti bywyd i eraill. Nid mewn ffordd i'w gondemnio, ond i obeithio sicrhau datrysiad cyfiawn, tegwch a chydraddoldeb.

Daw’r broblem gyda’r rhan fwyaf o Gristnogion a’r safiad ar feirniadu gan eraill yn disgwyl meddwl nad yw eu stwff yn drewi oherwydd maddeuant diamod Duw. Y gwir amdani yw, mae bywyd yn annheg, ac mae rhai pobl yn cael eu geni â llwyau aur yn eu llaw, tra bod eraill yn gorfod pysgota sbarc allan o'r sothach. Mae Cristnogion yn edrych ar yr hyn sydd o’u cwmpas ac yn nodi’n gyflym pam mae eraill yn methu ac yn cynnig platitudes ynghylch sut mae Duw yn rheoli. Fodd bynnag, yn yr ugeinfed ganrif, rhoddodd athronydd o’r enw John Rawls (1971) ymarfer inni sy’n helpu i chwalu rhai o’r rhwystrau hynny a gorfodi’r Cristnogion hyn (ac eraill) i wynebu eu realiti i ryw raddau. Gelwir yr ymarferiad, The Veil of Anwybodaeth, ac fe'i disgrifir fel a ganlyn:

Cyflwr damcaniaethol, a ddatblygir gan yr athronydd gwleidyddol o’r Unol Daleithiau John Rawls, lle byddai penderfyniadau ynghylch cyfiawnder cymdeithasol a dyrannu adnoddau yn cael eu gwneud yn deg, fel pe bai gan berson sy’n gorfod penderfynu ar reolau a strwythurau economaidd cymdeithas heb wybod pa safbwynt y mae ef neu hi fydd yn meddiannu yn y gymdeithas honno. Trwy ddileu gwybodaeth am statws, galluoedd a diddordebau, dadleuodd Rawls y gallai rhywun ddileu effeithiau arferol egotistiaeth ac amgylchiadau personol ar benderfyniadau o'r fath. Mynnodd Rawls y byddai unrhyw gymdeithas a ddyluniwyd ar y sail hon yn cadw at ddwy egwyddor: yr egwyddor o ryddid cyfartal, sy'n rhoi'r hawl i bob person i gymaint o ryddid ag sy'n gydnaws â rhyddid eraill, a'r egwyddor fwyaf, sy'n dyrannu adnoddau fel bod manteisio i'r eithaf ar fudd y bobl leiaf breintiedig cyn belled ag y bo modd. Mae esboniad Rawls, a’r egwyddor fwyaf yn benodol, wedi bod yn ddylanwadol iawn mewn trafodaethau am ddarpariaeth les ac, yn arbennig, wrth ddyrannu adnoddau meddygol (Oxford, 2022).

Wrth edrych ar y ddwy egwyddor mae Rawl yn disgrifio rhyddid cyfartal ac egwyddor uchaf. Heb wybod sut roeddech chi'n mynd i gael eich geni i'r gymdeithas honno, gellir tybio y bydd pobl yn dewis yr uchafswm. Pan fydd hynny er ein lles ein hunain, fel arfer mae bodau dynol yn dewis maes chwarae cyfartal, dim ond ar ôl i ni wybod beth yw'r polion a'n lle o fewn y diwylliant y byddwn yn penderfynu beirniadu systemau trais. Ond mae byw a gweithredu fel Cristion, a thrwy estyniad yn ddinesydd byd-eang, yn golygu bod yn rhaid i ni bob amser weithredu mewn ffordd sy'n hyrwyddo'r egwyddor fwyafrifol. Nid yw pwyntio at eraill a dweud, eu bai nhw yw eu bod yn y sefyllfa honno, yn ymateb derbyniol. Gwyddom fod systemau yn bodoli, fel ail-leinio, i gadw pobl o liw fel dinasyddion eilradd mewn cenedl a ddylai fod yn arddel egwyddorion tegwch a chydraddoldeb. Wrth ystyried lle cyfiawnder yn hyn, mae’n dda inni edrych ar egwyddorion cyfiawnder Rawls (1971) fel tegwch.

Y cyntaf o’r egwyddorion hyn yw bod “gan bob person yr un hawliad annioddefol i gynllun cwbl ddigonol o ryddid sylfaenol cyfartal, sef cynllun sy’n gydnaws â’r un cynllun rhyddid i bawb”. Beth mae hyn yn ei olygu i ni, yn enwedig yng nghyd-destun y Bregeth ar y Mynydd a beirniadu eraill? Fel dinasyddion byd-eang mae'n rhaid i ni wneud ein rhan wrth feddwl yn fyd-eang, gweithredu'n lleol, a bod yn halen a golau i arwain trwy esiampl. Er enghraifft, rydym yn gwybod bod meysydd o'n cymdeithas lle mae'r heddlu wedi torri'r contract cymdeithasol sydd yn ei le i amddiffyn pob dinesydd waeth beth fo'i ethnigrwydd, cred, ac ati. Wedi'r cyfan, “gellir olrhain gwreiddiau plismona modern. yn ôl i'r 'Patrol Caethweision'” (NAACP). Gyda’r wybodaeth hon, pan fyddwn ni fel dinasyddion yn gweld cyllidebau ysgolion cyhoeddus yn cael eu torri a chyllidebau’r heddlu’n tyfu’n anweddus, gallwn alw’n foesegol am ddad-gyllido’r heddlu ac ailddyrannu’r cronfeydd hynny i fynd yn ôl lle maent yn perthyn. Ac o leiaf, sicrhau nad yr heddlu yw'r rhai cyntaf yn y llinell amddiffyn ar gyfer galwadau nad oes eu hangen efallai. Mewn democratiaeth gyfiawn, yn ôl Rawls mae gan bob dinesydd hawl i ryddid sylfaenol cyfartal. Rhyddid sylfaenol cyfartal i Philando Castile oedd yr hawl i ddwyn arfau, a phan hysbysodd y plismon a'i tynnodd drosodd fod ganddo wn ac yna gofynnwyd iddo ei dynnu, cafodd ei lofruddio.

Yr ail egwyddor y mae Rawl yn ei nodi o blaid cyfiawnder gan mai tegwch yw “mae anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd i fodloni dau amod: maent i’w cysylltu â swyddfeydd a swyddi sy’n agored i bawb dan amodau cyfle teg a chydraddoldeb; maent i fod er y budd mwyaf i aelodau lleiaf difreintiedig cymdeithas”. Mae yr ail egwyddor yn disgyn i'r hyn a ddarllenasom eisoes gyda'r Llen Anwybodaeth. Er mwyn i ni fod yn gymdeithas gyfiawn mewn gwirionedd, rhaid inni fod yn gofalu am y rhai mewn angen yn gyntaf. Mae hyn yn cyd-fynd â barn y Bregeth ar y Mynydd. Yn rhy aml mae'r rhai ohonom yn yr eglwys yn gyflym i feio eraill am eu hamgylchiadau. Mae hyn yn lle sylweddoli ein bod ni a'r strwythurau yr ydym yn eu cynnal wedi methu ein cyd-frodyr a chwiorydd sydd ar y cyrion oherwydd ein bod yn aros yn dawel yn y ffyrdd a fyddai'n ddefnyddiol. Mae gan yr amgylchiadau yr ydym yn mynd i mewn i fywyd afael mwy o amgylch ein gyddfau nag a sylweddolwn, ac yr ydym fel Cristnogion yn aml yn syrthio dan y rhith nad yw, fel arfer oherwydd ein braint.

I fyw mewn ffordd yr ydym yn ystyried y farn fyd-eang, ac i fyw trwy esiampl, rhaid inni fynd i’r afael eto â’r gydran hawliau dynol o hyn. Er mwyn gwneud hyn, rhaid i ni hefyd wneud y gwaith mewnol neu fod yn fyfyriwr a gwrando am ble i ddechrau. I aralleirio Iesu, yr hyn sy'n dod allan o'r geg yw gorlif o'r galon, a gellir dweud yr un peth am weithredu uniongyrchol a darganfod ble i ddechrau. Mae Dale Snauwaert yn ei roi yn ei gyflwyniad i Betty A. Reardon Arloeswr mewn Addysg dros Heddwch a Hawliau Dynol:

Mae myfyrdod moesol/moesegol yn mynd i'r afael â chwestiynau cyfiawnder, a thrwy hynny drais strwythurol a diwylliannol, wedi'i arwain gan egwyddorion fframwaith hawliau dynol. Mae myfyrdod myfyrgar yn cael ei ystyried fel hunan-archwiliad o gymhelliant ac ymrwymiad moesol mewnol. Mae'n ymwneud â myfyrdod ar yr hyn sy'n ystyrlon a gwerthfawr. Mae hefyd yn cynnwys ymarfer dychymyg i ddychmygu realiti amgen sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithredu trawsnewidiol. (Reardon a Snauwaert, 2015, t. 14)

Pan nad ydym bellach yn poeni dim ond am ein hunain, ond am sefyllfaoedd y rhai o'n cwmpas, rydym yn barnu person a chyd-destun mewn ffordd fwy cyfiawn a heddychlon.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Beth sy'n ffurfio egwyddor cyfiawnder Rawls fel tegwch?
 2. A ydych yn cytuno â Rawls ar yr egwyddorion? Pam neu pam lai?
 3. Beth yw “llen anwybodaeth”? Sut mae'n gwneud i chi deimlo?
 4. A oes lle i'ch myfyrdodau moesol a moesegol wrth edrych ar gyfiawnder?
 5. A ydych yn meddwl y dylai gosod gorchudd anwybodaeth ar y Bregeth ar y Mynydd, o beidio â barnu eich gilydd, eich cynorthwyo i garu eich cymydog? Pam neu pam lai?

Rhan Chwech: Adolygiad

Canlyniad Dysgu: Dylai’r dysgwr allu mynegi pwysigrwydd addysg heddwch a chyfiawnder yn lens y Bregeth ar y Mynydd a dylai ddeall pam fod bod yn ddinesydd byd-eang yn bwysig nid yn unig fel Cristion, ond yn ffordd o fyw fel cymdeithas.

Ymagwedd: Drwy adolygu pob un o’r pum rhan flaenorol yn gryno, dylai’r adolygiad hwn helpu’r dysgwyr i atgyfnerthu’r rhaglen yn ymarferol.

Mae’r Bregeth ar y Mynydd wedi cael ei defnyddio ers cenedlaethau a dylid parhau i gael ei defnyddio fel y safon y mae Iesu’n ei gosod ar gyfer ein bywydau. Mae yna ffyrdd o fyw i’w cael o fewn y testun hwnnw, ond mae angen mwy os ydym am geisio byw bywyd o geisio a dysgu heddwch a chyfiawnder ble bynnag yr awn. Er efallai nad yw pobl wedi newid yn sylfaenol, mae'r byd ychydig yn fwy cymhleth na phan gerddodd Iesu'r ddaear. Bu systemau o drais erioed sy'n gormesu eraill. Mae gwybod cryfder y bobl a dod o hyd i ffyrdd di-drais i sicrhau newid sy'n cyd-fynd â'r bregeth yn bodoli, ond sydd hefyd wedi'u hegluro.

Wrth asesu rhan un a cheisio amgyffred bod yn halen a golau yn y byd, rhaid inni gofio bod y meddylfryd yn dechrau mewn bod yn ddinesydd byd-eang. Meddwl yn fyd-eang ond gweithredu’n lleol yw’r ffordd orau o ddechrau taith gydol oes tuag at fod yn fyfyriwr materion heddwch a chyfiawnder. Mae’r enghraifft o fywyd Reardon yn un y gallem ni i gyd ymdrechu i’w hefelychu, boed yn addysgu materion heddwch a chyfiawnder, neu’n lleisiol a galw allan yr angen am ddiarfogi mewn sefyllfa gynyddol. Rydyn ni mor gyflym â Christnogion i fod eisiau arwain trwy esiampl, fel bod y bobl anghywir yn dal y meicroffon arweinyddiaeth yn y pen draw. Trwy eistedd a gwrando ar y rhai o'n cwmpas a dechrau deall pwysigrwydd bod yn ddinesydd byd-eang, gall y trawsnewid yn rhywun sy'n ceisio heddwch a chyfiawnder ddechrau ym mhob sefyllfa.

Rhaid inni ymgysylltu a chreu systemau newydd i ofalu am y gorthrymedig a'r rhai sydd ar y cyrion. Mae carcharorion yn bobl sy'n dueddol o syrthio trwy'r holltau yn ein teithiau Cristnogol, ac yn aml mae'r amodau y maen nhw'n byw ynddynt â'r angen mwyaf am gariad, gofal, a chyfiawnder. Nid anifeiliaid yw pobl, ac fel y cawsom gan farnwr yn yr Alban, mae rhai carchardai yn ein gwlad yn annynol. Mae estyn allan a dechrau cysylltu â’r swyddogion hynny sy’n gyfrifol am garchardai yn ffordd hawdd o ymgysylltu â materion heddwch a chyfiawnder yn lleol. Pan fyddwn yn cloi pobl i fyny ac yn taflu'r allwedd i ffwrdd, nid yw hynny'n eu gwneud yn ddim llai o gludwr delw Duw, ac i'r lleiaf ohonom y mae'n rhaid inni fod yn sicr o ofalu amdano. Trwy'r gweithredoedd hyn y gall cymod ddechrau cael troedle yn ein bywydau ni a'u bywydau. Mae bod yn atebol am weithred, a chael eich cymodi yn ddau beth cwbl wahanol.

Mae trais yn rhan fythol bresennol o fywyd, ac os ydym yn ddigon ffodus neu’n ddigon breintiedig, gallwn ei osgoi. Mae sefyll ar ochr heddwch a chyfiawnder, dysgu ac addysgu, yn golygu y byddem yn fwyaf tebygol o gael ein hunain yn ei wynebu. Boed yn wladwriaeth neu'n sifil, mae trais yn dod o hyd i ffordd i fynegi ei hun allan o ofn ac ansicrwydd. Dyna pam mae'n rhaid cofio troi'r boch a mynd yr ail filltir. Er nad yw pob un ohonom yn gallu gwneud hynny, rydym yn gallu cysylltu â’n cynrychiolwyr i eiriol dros bolisïau sy’n adlewyrchu’r newid a gyflwynir yn y cwricwlwm hwn. Ni all pawb fod yn Ella Baker a ffurfio'r Pwyllgor Cydlynu Myfyrwyr Di-drais ar benwythnos y Pasg (mae'n debyg yr amser mwyaf priodol ar gyfer y sefydlu hwnnw). Ond yr hyn y gallwn ei wneud yw gorfodi eraill i'n gweld fel cyd-ddinasyddion a chyd-ddinasyddion byd-eang p'un a yw'r rhai sy'n cyflawni'r trais am gyfaddef hynny ai peidio, gan wybod mai cymod yw enw'r gêm.

Boed i ni allu caru ein cymdogion nid yn unig mewn ffordd a fyddai’n gwneud Fred Rogers yn hapus, ond Fred Hampton hefyd. Mae darparu ar gyfer y rhai sydd mewn angen yn gorfforol, yn emosiynol, neu'n ysbrydol yn rhan o ddarparu heddwch a chyfiawnder. Ni all pobl fod yn aelodau gweithredol o gymdeithas pan fyddant yn fethdalwyr ym mhob agwedd ar fywyd. Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn gwrando ac yn darparu'r hyn y gofynnir amdano, hyd yn oed os nad oes neb yn ymddangos. Rhan o garu ein cymydog yn golygu bod yno yn barod i roi cariad, heddwch, a chyfiawnder ar bob cyfrif. Hyd yn oed pan nad yw pobl yn barod i'w dderbyn.

Yn olaf, nid ydym yn rhuthro i farn. Wrth ddeffro i fod yn ddinesydd byd-eang, rydym yn cydnabod bod strwythurau pŵer y mae'n rhaid eu goresgyn er mwyn i gymdeithas gyfiawn drechaf. Mae Rawls yn darparu ymarfer ac ychydig o gipolwg ar beth yw'r gofynion hynny. Wrth symud ac edrych ar y rhai ar yr ymylon sydd yno oherwydd drylliad y strwythurau hynny a gefnogir gan y rhan fwyaf o Gristnogion, mae arnom ni i beidio â barnu'r rhai yn y mannau hynny. Er ein bod yn gallu symud a barnu ein gilydd pan fydd ein tŷ mewn trefn, mae yna rai eraill nad yw eu tai efallai byth mewn trefn oherwydd y strwythurau hynny. Fel dinasyddion byd-eang yn rhan o eglwys sy’n credu yng nghymod pob peth a phobl, mae’n ddyletswydd arnom i ddod ochr yn ochr a galw am unioni’r meysydd anghyfiawn hynny.

Cwestiynau Dysgu:

 1. Beth mae'n ei olygu i fyw fel dinesydd byd-eang?
 2. Ydych chi'n meddwl y dylai addysg heddwch a chyfiawnder gael ei ddysgu ochr yn ochr â'r Bregeth ar y Mynydd?
 3. Ydych chi'n meddwl bod gan Iesu feddylfryd dinesydd byd-eang?
 4. Beth oedd fwyaf amlwg i chi yn y dysgu hwn?
 5. Sut dylech chi ddefnyddio'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu i garu'ch cymydog yn well?

Gall Cristnogion o bob cefndir sefyll i ddysgu mwy o astudiaethau addysg heddwch a chyfiawnder. Gan edrych ar y Bregeth ar y Mynydd fel ffordd ddiriaethol o ddarparu bywyd gwell i’r rheini, mae Iesu’n galw ar Gristnogion i fod yn fwy – ceisio cyfiawnder a heddwch ar bob stepen drws a llwybr. Mae Iesu’n galw Cristnogion i safon byw uwch o fewn y penodau hynny yn efengyl Mathew a all fynd ar goll heddiw mewn eglwysi efengylaidd prif ffrwd. Ond trwy gymryd rhai o egwyddorion arweiniol addysg heddwch a chyfiawnder a'u dysgu mewn cynulleidfaoedd lleol, mae gobaith y gallant ddod yn oleuadau arweiniol i'r rhai sy'n ceisio dysgu mwy am adeiladu teyrnas Dduw ar y ddaear fel y mae yn y nefoedd.

Nodiadau

(1) Dylid nodi bod y canlynol wedi'i ysgrifennu cyn y saethu torfol a gollyngiad hawliau erthyliad Goruchaf Lys a ddigwyddodd yn yr Unol Daleithiau ym mis Mai 2022. Nid dyma'r cwricwlwm terfynol, ac mae gwaith eisoes ar y gweill i ddarparu adran sy'n ymdrin â sut y nid yw pro-genedigaeth yn golygu bod un yn pro- bywyd. Ac y dylai Cristnogion sy’n cefnogi pethau fel y gosb eithaf, rhyfel, capiau ar les, genedigaethau gorfodol, ac ati gwestiynu a ydyn nhw mewn gwirionedd “o blaid bywyd”.

cyfeiriadau

Blakinger, K. (2022) A yw amodau carchardai Texas yn torri safonau hawliau dynol? https://www.themarshallproject.org/2022/03/17/do-texas-prison- conditions-violate-human-rights-standards-one-scottish-court-says-yes

Bowers, CA (2003) Tuag at addysgeg eco-gyfiawnder https://cabowers.net/CAbookarticle.php

Buttry, DL (1995) Gweinidogaeth heddwch: Llawlyfr i eglwysi lleol. Gwasg Judson.

Levad, A. (2014) Gwaredu cymdeithas carchardai: Ymateb litwrgaidd a sacramentaidd i garcharu torfol. Gwasg y Gaer.

Cyfeirnod Rhydychen. (2022) Llen Anwybodaeth. https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803115359424

Potorti, M. (2014). Feeding Revolution: Y Blaid Panther Ddu a Gwleidyddiaeth Bwyd. Athro Radical , 98, 43–51. https://doi.org/10.5195/rt.2014.80

NAACP (2022) Gwreiddiau plismona modern. https://naacp.org/find-resources/history-explained/origins-modern-day-policing

Beibl Fersiwn Safonol Newydd Diwygiedig. (1989) Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi.

Reardon, BA & Snauwaert DT (2015) Betty A. Reardon: Arloeswr ym maes addysg heddwch a hawliau dynol. Springer.

Reardon, B. (1989) Addysg heddwch gynhwysfawr: Addysgu ar gyfer cyfrifoldeb byd-eang. Gwasg Coleg yr Athrawon.

Rawls, J. (1971). Theori cyfiawnder. Gwasg Belknap o Wasg Prifysgol Harvard.

Rawls, J. (1993). Rhyddfrydiaeth wleidyddol. Gwasg Prifysgol Columbia.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig