Adolygiad llyfr: Deall diwylliannau heddwch

Deall diwylliannau heddwch, wedi'i olygu gan Rebecca L. Oxford, cyfrol yn y gyfres: Peace Education, golygyddion Laura Finley & Robin Cooper, Information Age Publishing, 2014, 344 tt., UD $ 45.99 (clawr meddal), UD $ 85.99 (clawr caled), ISBN 978-1- 62396-505-1

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] ewch i Information Age Publishing i gael mwy o fanylion ac i brynu “Understanding Peace Cultures."

[wel type = ””]
Nodyn i olygyddion: Mae'r adolygiad hwn yn un mewn cyfres a gyhoeddwyd ar y cyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a Yn Factis Pax: Journal of Peace Education and Social Justice tuag at hyrwyddo ysgoloriaeth addysg heddwch. Mae'r adolygiadau hyn o Cyhoeddi Oes Gwybodaeth Cyfres Addysg Heddwch. Wedi'i sefydlu yn 2006 gan y Golygyddion Sefydlu Ian Harris ac Edward Brantmeier, mae cyfres addysg heddwch IAP yn cynnig safbwyntiau amrywiol ar theori, ymchwil, datblygu'r cwricwlwm ac ymarfer addysg heddwch. Dyma'r unig gyfres sy'n canolbwyntio ar addysg heddwch a gynigir gan unrhyw gyhoeddwr o bwys. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y gyfres bwysig hon.
[/ wel]

In y gyfrol hon mae Rebecca Oxford, athro Addysg Iaith ac Ymchwil ym Mhrifysgol Air yn Nhrefaldwyn, Alabama sydd hefyd wedi ysgrifennu llyfrau ar ddiwylliant ac iaith heddwch, yn gwneud gwahoddiad agored i athrawon a myfyrwyr addysg heddwch, sefydliadau heddwch, ac unigolion sydd eisiau profi heddwch o sawl safbwynt i rannu agweddau diwylliannol ar heddwch. Mae'r llyfr yn cyfleu amlddimensiwn a chymhlethdod diwylliannau trwy ymgorffori safbwyntiau beirniadol, ysbrydol, athronyddol, ieithyddol, llenyddol a chymdeithasol-wleidyddol sy'n ymwneud ag addysg heddwch a heddwch yn y penodau.

Rhennir y llyfr yn bum adran: mae Rhan A, Looking At Peace Cultures, yn cynnig diffiniad o ddiwylliant, diwylliant heddwch, a heddwch, y mae Rhydychen yn ei ddiffinio fel “amlddimensiwn” i ddynodi dimensiynau rhyngbersonol, rhyngbersonol, rhyng-grŵp, rhyngwladol ac ecolegol heddwch (t. 5). Mae Rhydychen yn treulio dwy dudalen gyntaf ei phennod gyntaf yn diffinio diwylliant o'r lefelau ehangaf i'r lefelau mwyaf penodol (gan dynnu ar ddimensiynau hanesyddol, gwybyddol, affeithiol, materol ac artistig diwylliant), gan ddadlau yn y diwedd mai diwylliant yw “meddalwedd y meddwl a chalon ”(t. 4). Er bod rhai awduron wedi gwneud cysylltiadau â diwylliant mewn penodau dilynol, ni nododd eraill eu syniad o ddiwylliant yn benodol, gan ddynodi'r angen am fwy o gywirdeb wrth ddiffinio a dadansoddi'r term. Ym Mhennod 2, mae'r awduron Rebecca Oxford a Rebecca Boggs yn cyflwyno ffigurau heddwch eiconig sy'n enghraifft o'r gwahanol ffyrdd y mae pobl wedi gweithio i greu diwylliannau heddwch, gan gynnwys Muhammad Yunus, sylfaenydd Banc Grameen ym Mangladesh; Dyfarnodd Aung San Suu Kyi, Bris Heddwch Nobel am ei hymdrechion i ryddhau Burma yn heddychlon; a Mary Robinson, merch gyntaf arlywydd Iwerddon ac Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.

Rhan B, Diwylliannau Heddwch: Creu Diwylliannau Heddwch Bach a Mawr, yw un o adrannau mwyaf cyflawn y llyfr, gan ddadansoddi addysg heddwch a'r cwricwlwm o sawl safbwynt. Er enghraifft, mae Pennod 3, 'Theori hil fenywaidd a beirniadol ar gyfer gwneud heddwch mewn ystafelloedd dosbarth amlieithog, amlddiwylliannol' yn bennod ddamcaniaethol sy'n herio anghyfiawnderau cymdeithasol yn feirniadol trwy ddefnyddio damcaniaethau beirniadol a ffeministaidd i drafod profiadau'r trawma a achosir gan hiliaeth, senoffobia, a rhyfel. ac ar yr un pryd yn cynnig strategaethau cwricwlaidd ar gyfer gwneud heddwch. Mae Tina Wei, ym Mhennod 4, yn trafod defnyddio traethodau myfyriol i archwilio addysg heddwch drawsnewidiol. Mae'r awdur Rui Ma, yn defnyddio'r Beibl Cristnogol ym mhennod 5 i gyflwyno cwricwlwm addysg heddwch i ieuenctid yn y Dwyrain Canol. Yn olaf, mae Wang yn disgrifio sut mae hi'n integreiddio addysg heddwch yn ei dosbarthiadau iaith Saesneg â myfyrwyr rhyngwladol ym mhennod 6.

Nodweddir Rhan C, Creu Diwylliannau Heddwch: Mewnwelediadau Ysbrydol, Athronyddol, Ieithyddol a Llenyddol, am yr amrywiaeth o safbwyntiau y mae'n archwilio diwylliannau heddwch â hwy, yn amrywio o safbwyntiau Bwdhaidd ac Islamaidd ysbrydol sy'n ymgorffori gwybodaeth drwy brofiad, i Athroniaethau Tsieineaidd ar Ddoethineb Archwiliadau heddwch ac semantig o heddwch. Nid yw'r awduron yn trafod y penderfyniad i wahanu Cristnogion oddi wrth draddodiadau nad ydynt yn Gristnogion, gan eu rhoi mewn gwahanol rannau o'r llyfr. Fodd bynnag, byddai wedi bod yn ddiddorol eu clystyru yn yr un adran er mwyn rhoi cyfle i'r darllenydd gymharu a chyferbynnu dulliau o addysg heddwch gan ddefnyddio gwahanol draddodiadau. Yn ogystal, mae'n werth nodi y gallwn ddod o hyd i adolygiad llenyddiaeth rhagorol o lyfrau plant amlddiwylliannol yn yr adran hon yn 'Gwersi heddwch mewn llenyddiaeth amlddiwylliannol i blant' (Pennod 11), sy'n cynnwys dadansoddiad o 44 o lyfrau ar themâu sy'n ymwneud â heddwch, amrywiaeth. , cydraddoldeb, a chyfiawnder cymdeithasol sy'n cynnwys cyfoeth neu adnoddau i'r rhai sydd â diddordeb mewn cynnwys heddwch yn llenyddiaeth plant.

Mae Rhan D, Celf Perfformio dros Heddwch: Dealltwriaeth Ddiwylliannol ar gyfer Addysgwyr Heddwch, yn edrych ar addysg heddwch o lens artistig. Mae Pennod 12 yn disgrifio celf berfformio Affrica a'i gallu i “grefft” heddwch trwy ddadansoddiad o arteffactau sy'n cynnwys cwpanau yfed, masgiau a ffigurynnau. Mae cryfder yr adran hon, fodd bynnag, i'w gweld ym Mhennod 13, lle mae Blake, Rudolph, Rhydychen, a Boggs yn gwneud dadansoddiad damcaniaethol a hanesyddol manwl o gerddoriaeth hip hop i gefnogi eu pwnc canolog o “yr hyn y mae'n ei olygu i wneud heddwch gyda gansta rap ”(t. 266). Fel y mae'r awduron yn dadlau, byddai'n anodd dadlau dros hip hop fel cyfrwng heddwch gyda'r trais a'r misogyny a ddarlunnir yng ngeiriau hip hop. Serch hynny, mae'r awduron yn llwyddo i ddadadeiladu'r geiriau hynny trwy fynd y tu hwnt i'r negeseuon sy'n ymddangos yn negyddol a dadorchuddio ystyr fwy hip hop a ddisgrifir fel “cymdeithasol ymwybodol ac wedi'i gysylltu'n ymwybodol â phatrymau hanesyddol o brotest wleidyddol ac wedi'u goleuo â grymoedd blaengar beirniadaeth gymdeithasol” (t. 277). Mae'r awduron yn mynd cyn belled â datgan y gall hip hop fod yn ymwybodol yn gymdeithasol trwy hyrwyddo cyfranogiad dinesig a rhoi llais i boblogaethau sy'n agored i niwed na fyddent efallai'n cael eu clywed fel arall. Yn anffodus, roedd cyfyngiad yr adran hon yn cynnwys peidio â rhoi sylw i unrhyw fodd artistig o addysg heddwch, ond ei gyfyngu ei hun i wneud sylwadau ar gelf a cherddoriaeth yn unig.

Yn olaf, mae Rhan E, Persbectifau Cymdeithasol a Gwleidyddol: Heriau i Addysgwyr Heddwch ac Adeiladwyr Heddwch, yn ymdrin ag addysg heddwch o safbwynt cymdeithasol-wleidyddol yn seiliedig ar wrthdaro rhyngwladol sy'n cynnwys gwrthdaro Israel-Palestina yn ogystal â gwrthdaro Gogledd a De Corea. Mae'r adran hon yn disgrifio'r anawsterau bywyd go iawn y mae rhywun yn dod ar eu traws wrth geisio agor deialog rhwng dwy blaid sy'n gysylltiedig â gwrthdaro crefyddol, ideolegol a thir anhydrin, gan gynnwys, er enghraifft, pwysigrwydd cael ymwybyddiaeth acíwt o normau diwylliannol wrth fynd i'r afael â phoblogaethau Palestina ac Israel . Un o rinweddau'r llyfr hwn yw cynnwys gweithgareddau ar gyfer archwilio ac ymarfer heddwch ar ddiwedd pob pennod. Mae'r cwestiynau hyn sydd wedi'u crefftio'n ofalus yn rhoi syniadau i arbenigwyr hyrwyddo trafodaeth y bennod, yn ogystal â darparu canllawiau i ddechreuwyr hyrwyddo archwiliad o bwnc sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae'r llyfr yn cyflwyno llu o safbwyntiau ar addysg heddwch a heddwch yn llwyddiannus, gan nodi digonedd o safbwyntiau ar y syniad o ddiwylliant a luniwyd yn gymdeithasol. Fodd bynnag, arhosodd y cysyniad o ddiwylliant yn anodd trwy gydol y penodau. Mae Rhydychen yn ymgorffori amrywiaeth o awduron sy'n cynnwys ysgolheigion heddwch, gan gynnwys athrawon, myfyrwyr, anthropolegwyr, a dadansoddwyr polisi a ddefnyddiodd ddadansoddiad damcaniaethol a hanesyddol i gefnogi eu dadleuon, ynghyd ag ymarferwyr, gan gynnwys lleianod a therapyddion corfforol a ddefnyddiodd wybodaeth drwy brofiad i wneud eu honiadau. . Mae'n ymddangos bod cyflwyniad cymysg penodau, waeth beth yw hyfforddiant academaidd yr awduron, yn awgrymu bod Rhydychen wedi rhoi statws cyfartal i'r profiadau a rannwyd. Budd ychwanegol o amrywiaeth awduron yw y gall y llyfr apelio at yr addysgwr heddwch beirniadol a fydd yn gwerthfawrogi'r bennod a ysgrifennwyd o safbwynt theori hil ffeministaidd a beirniadol, yn ogystal ag i'r rhai sydd â diddordeb mewn addysg heddwch mewn lleoliad cymdeithasol-wleidyddol, a fydd yn gwneud hynny. mae materion cyfredol rhyngwladol fel y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina a Gogledd-De Corea a drafodir yn y llyfr yn ddiddorol. Yn yr un modd, gall y llyfr hwn apelio at y rhai sydd â diddordeb mewn mewnwelediadau ysbrydol ac athronyddol, yn ogystal ag at y rhai sydd â diddordeb mewn arferion anacademaidd ac artistig. Ar yr ochr i lawr, mae peth o'r data a gyflwynir ym Mhennod 12 yn dyddio'n ôl hyd at ddeugain mlynedd, gan godi'r cwestiwn o berthnasedd i'r 21st ganrif.

Yn olaf, mae'r llyfr yn cynnwys toreth o adnoddau i'r rheini sydd â diddordeb mewn llythrennedd amlddiwylliannol plant ac i'r rhai sy'n chwilio am strategaethau i drwytho adeiladu heddwch yn eu cwricwlwm. At ei gilydd, gall ehangder y pynciau dan sylw fod wedi effeithio ar y dyfnder. Roedd rhai rhannau o’r llyfr yn ymddangos yn fwy sylweddol i gefnogi eu dadleuon - er enghraifft, defnyddio theori feirniadol i gefnogi’r honiad am heddwch a chyfiawnder - nag eraill - er enghraifft, defnyddio semanteg ysbrydol i ddadadeiladu’r gair heddwch - gan gadarnhau’r syniad bod llai yn fwy. Ar y llaw arall, mae apêl y llyfr i gynulleidfa sy'n agored i archwilio agweddau diwylliannol lluosog addysg heddwch, a'r gweithgareddau a'r cwestiynau a gynhwysir ar ddiwedd y penodau, yn gwneud y llyfr hwn yn rhan bwysig o unrhyw gasgliad Addysg Heddwch.

Canwyll Sandra L.
Prifysgol Nevada, Las Vegas
candel@unlv.nevada.edu

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig