Adeiladu heddwch gyda Gofal a Thosturi

Hawlfraint Ann Mason, Chwefror 2018
www.brownmousepublishing.com.au

Cyflwyniad

Mewn byd lle mae llawer o arweinwyr yn meithrin bygythiad a defnydd grym milwrol yn barhaus fel y strategaeth a fydd yn arwain, yn ôl y sôn, at greu a chynnal heddwch, ble rydyn ni, fel dinasyddion y byd yn sefyll? Cyhoeddodd Llywodraeth Awstralia yn ddiweddar ei bod yn bwriadu rhoi hwb i allforio arfau rhyfel Awstralia a dod o fewn 10 allforiwr arfau gorau'r byd. Mae'r penderfyniad polisi hwn yn golygu y bydd Awstralia yn cystadlu â'r Unol Daleithiau, sy'n cyfrif am draean o'r holl werthiannau arfau rhyngwladol. Prif chwaraewyr eraill yw Tsieina a Rwsia (Calcutt, 2018). A ydym yn barod i gefnogi'r penderfyniad hwn? Yn bwysicaf oll, beth ydyn ni'n ei ddweud wrth ein plant? Beth yw'r rhesymau pam mae Mr Turnbull wedi dod i'r casgliad hwn?

Datblygiad Addysg Heddwch, ers ei gychwyn yn gynnar yn yr 20th Mae Century, wedi ymateb i’r lleisiau niferus, rhai sydd wedi ein hatgoffa’n gyson am beryglon a chanlyniadau gweithredu milwrol. Lleisiau llawer o unigolion sydd wedi geni yn dyst i ryfel, wedi byw trwyddo ac wedi dioddef o ganlyniad iddo, a yw ein pryderon wedi cael eu clywed gan ein harweinwyr byd? A yw lleisiau pwerus, swynol Mahatma Gandhi a Dr Martin Luther King wedi cael eu hanghofio mewn byd lle mae arweinwyr trech yn bwriadu profi pa wlad sy'n fwy pwerus?

Efallai y bydd yr Athro Nel Noddings, sydd wedi bod yn eiriolwr dros addysg heddwch ers yr 1980au, yn dweud bod y sefyllfa hon yn gynrychioliadol o'r codau moesol sy'n gwrthdaro sydd wedi gweithredu yn ystod cyfnodau o ryfel a heddwch. Yn ei llyfr- Addysg Heddwch: Sut Rydyn ni'n Dod i Garu a Charu Rhyfel - ac archwiliodd sut a pham mae'r sefyllfa'n drech ac yn dal i dreiddio i feddwl a gweithredu gwleidyddol ac yn ymdreiddio i'n rhaglenni addysgol. Mae'n datgelu ein moesoldeb mwdlyd nid yn unig ar lefel wleidyddol, ond o fewn agweddau'r gymuned tuag at ryfel a sut yr ydym i weithio i greu heddwch yn ein bywydau bob dydd. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu'n helaeth am bwysigrwydd ymgorffori 'moeseg gofali mewn i unrhyw raglenni addysgu a dysgu.

Bydd yr erthygl hon yn gwahodd y darllenydd i archwilio cyfraniadau teilwng ymchwil ac ysgrifau Nel Nodding i ddatblygiad addysg heddwch a thrafod sut mae ei syniadau'n adleisio'r teimladau a fynegir gan leisiau arwyddocaol eraill dros heddwch. Syniadau adeiladu heddwch o'r fath sy'n arwain y broses o greu straeon adeiladu heddwch Brown Mouse. Gellir defnyddio'r straeon hyn mewn unrhyw amgylchedd addysgu a dysgu, mewn ystafelloedd dosbarth neu gartrefi neu mewn unrhyw sefyllfa lle gall oedolion, plant a phobl ifanc ddechrau archwilio gyda'i gilydd sut y gallant greu heddwch yn eu bywydau a'u cymunedau. Gall rhannu o'r fath roi dechrau, ysgogiad cadarnhaol ond eto ffordd syml a all gyfrannu'n ymarferol at ein plant a'n pobl ifanc a meithrin ymwybyddiaeth o adeiladu heddwch.

Nel Noddings a heddwch

Yn ei llyfr - Addysg Heddwch: Sut Rydyn ni'n Dod i Garu a Charu Rhyfel - Cydnabu Noddings fod dynoliaeth yn gyffredinol eisiau sefydlu 'ymdeimlad mwy cyffredinol o ddinasyddiaeth, gan arwain gwladgarwch tuag at ddod yn ffurf gosmopolitaidd wrth dderbyn anghenion a chyfraniadau byd-eang'(Noddings 2012, t52). Ond, cynigiodd mai ein hagweddau deuol, gwrthgyferbyniol a moesoldeb sy'n tarfu ar ein meddwl a'n gweithredu adeiladu heddwch, oherwydd y dryswch sy'n bodoli rhwng y set wahanol o egwyddorion moesol sy'n berthnasol mewn rhyfel i'r rhai sy'n berthnasol i fywyd bob dydd. Yn benodol, nododd yn arbennig y math hwn o feddwl gyda'r bobl hynny sy'n gysylltiedig â'r fyddin.

Cymhwysodd Noddings ei dealltwriaeth ymhellach ac awgrymodd mai'r sail i'r dryswch hwn oedd y 'geirfa rhyfel'a'diwylliant gwrywdod a chwedlau sydd wedi parhau i fod yn ganolog i brofiad dynol ' (2012, t12 & 36). Gan gysylltu hyn â'r ffaith bod ein cymdeithasau patriarchaidd a'n gweithredoedd rhyfel yn bennaf yn creu sefyllfaoedd lle mae pobl foesol fel arfer, nododd fod milwyr yn cyflawni gweithredoedd anfoesol sylfaenol (t18).

Roedd Noddings hefyd yn pryderu bod ymchwilwyr gwrywaidd yn y gorffennol wedi diffinio heddwch fel 'syml'darfod rhyfel ' (t119). Trwy atgoffa'r darllenydd 'weithiau mae trais parhaus yn dilyn diwedd rhyfel swyddogol'meddai,'dylai amodau heddwch ddarparu cyd-destun ar gyfer mynd ar drywydd cyfiawnder; dylai cyflawni cyfiawnder helpu i atal rhyfel'(t119). Felly, efallai y gallai Prif Weinidog Awstralia, Malcolm Turnbull ac arweinwyr eraill y byd, elwa o ddarllen ysgrifau Nodding. Wrth ennill rhai gwell dealltwriaeth mewn perthynas â sut i greu a chynnal heddwch efallai y byddent yn gwerthfawrogi pam eu bod yn meddwl ac yn gweithredu fel y maent ar hyn o bryd. Efallai y byddan nhw'n ystyried gwneud gwahanol benderfyniadau.

Moeseg gofal - moesoldeb a rhesymu

Ers yr 1980au, mae ymchwil ac ysgrifau ffeministiaid Nel Noddings a Carol Gilligan, yn canolbwyntio arnynt 'moeseg gofalMae '(a gofalgar) a datblygiad rhyw a moesol wedi dylanwadu'n ddramatig ar feddwl am systemau moesegol. Mae moeseg gofal (a gofalu) yn cyfeirio at berthnasoedd rhwng pobl a'u hanghenion.

Roedd y syniadau hyn yn cyferbynnu â'r rhai a sefydlwyd gan yr ethegydd John Rawls a'r seicolegydd Lawrence Kohlberg, a ddiffiniodd foesoldeb fel set o nodweddion personol. Trwy fabwysiadu egwyddorion Rawlian, roedd Kohlberg yn dadlau y gallai plant gael eu dysgu sut i feddwl yn foesol mewn perthynas â materion gwirionedd a chyfiawnder (Gilligan 1998, tt128-129). Yn syml, roedd syniadau Kohlberg yn awgrymu y gall plant ddysgu rheolau a chyfreithiau da a drwg.

Yn ffodus, nododd agwedd fenywaidd Noddings tuag at foeseg ac addysg foesol fod gofal yn sylfaenol i fywyd dynol ac mae pawb eisiau cael gofal (Noddings 2002, t11). Gan wrthod dulliau o'r fath 'cyfiawnder' neu 'egwyddorol' tuag at foeseg, awgrymodd fod y syniadau hyn yn adlewyrchu dulliau gwrywaidd sy'n gwadu bodau dynol fel unigolion unigryw a bod pob sefyllfa y maent yn dod ar ei thraws yn unigryw hefyd. Roedd y syniad hwn, yn ei barn hi, yn sail i 'moeseg gofal ' (Schutz 20, t373).

Hyd nes i Noddings gyflwyno ei syniadau, roedd moeseg neu resymu moesol wedi canolbwyntio ar ddatblygu egwyddorion rhesymegol, ar hawliau a dyletswyddau yn hytrach nag ar feithrin a charedigrwydd. Awgrymodd Noddings fod y meddwl hwn 'yn iaith y tad' a 'mewn egwyddorion a chynigion a oedd yn sail i syniadau o degwch a chyfiawnder'(Noddings 2003, t1; Tudalen 2004, t7). Roedd gofal dynol a'r cof am ofalu a derbyn gofal, cynigiodd Noddings, yn sail i unrhyw ymateb moesegol, roedd hi'n dadlau, 'wedi'i seilio ar y fenywaidd, mewn derbynioldeb, perthnasedd ac ymatebolrwydd, yn cynnwys agwedd foesol neu hiraeth am ddaioni ac nid ag unrhyw ymresymu moesol'(Noddings 2003, t2). Credai Noddings y dylai gofalu a phryder am y llall gael blaenoriaeth a gorbwyso'r holl egwyddorion eraill sy'n ymwneud â'r hyn sy'n foesol neu'n iawn (Tudalen 2004, t7).

Felly, cynigiodd Noddings (2012) 'mae gofalu yn ffordd foesol o fod yn y byd, o ymateb yn foesol i fyw eraill; mae rhoi gofal yn set o dasgau i'w gwneud gyda neu heb ofalu'(tt114-115). Nid yw'n dibynnu nac yn mynnu bod unrhyw gred grefyddol yn sail iddi. Nid yw ychwaith yn derbyn rhesymeg fel unig sail moesoldeb oherwydd 'moeseg gofalwedi'i angori mewn gofalu naturiol (t97). Pan fyddwn yn trafod materion yn ymwneud â gweithredu milwrol a rhyfel gyda'n plant a'n pobl ifanc, gartref neu mewn ystafelloedd dosbarth, a ydym yn awgrymu eu bod yn ystyried hawliau'r eneidiau diniwed hynny sy'n gaeth mewn gwrthdaro neu hyd yn oed y milwyr sy'n cael eu gorfodi i ddwyn arfau i amddiffyn eu teuluoedd. a chymunedau? Faint o wahanol setiau o reolau tebyg i Kohlberg y byddem eu hangen er mwyn archwilio ac yna gwahaniaethu rhwng y tirweddau heriol sy'n foesegol? A ellir symleiddio syniadau Noddings?

- os ydych chi'n poeni yna ni fyddwch chi'n achosi unrhyw niwed i unrhyw un yn fwriadol?

Dadleuodd Noddings y dylai gofalu fod yn sylfaen ar gyfer gwneud penderfyniadau moesegol. Gan gredu, er bod dynion a menywod yn cael eu harwain gan 'moeseg gofal ', mae'n 'naturiol'gofalu sydd'math o ofalu nad oes angen ymdrech foesegol i'w ysgogi '. Ychwanegodd fod gofalu, ynddo'i hun, yn agwedd foesol - 'hiraeth am ddaioni sy'n codi o'r profiad neu'r cof o gael gofal'. Parhaodd Noddings trwy ddweud 'roedd gan bob plentyn allu arbennig i garu a gallu tyner, teimlad a dwyochrog a ddatblygodd ymhell cyn rhesymu'(Noddings 2003, t120). Mae moeseg gofal, felly, yn cael ei osod fel gwrthodiad i amgodio neu greu rhestr o egwyddorion a rheolau fel y disgrifiodd Kohlberg. Gellid unwaith eto gwestiynu egwyddorion sylfaenol arweinwyr y byd, sy'n awgrymu yn ôl eu geiriau a'u gweithredoedd, bod rhyfel yn angenrheidiol, yn iawn ac yn ffordd foesegol o ddelio â gwrthdaro. A yw Mr Turnbull a'i Lywodraeth yn poeni am y teuluoedd a'r plant diniwed hynny, a fyddai yn wynebu tanciau a breichiau adeiledig o Awstralia a werthir i wledydd eraill ac a ddefnyddir wedyn ar adegau o wrthdaro, hyd yn oed os nad yw milwyr Awstralia yn cymryd rhan? Yn benodol, a yw Mr Turnbull yn poeni am sut mae ein plant a'n pobl ifanc yn meddwl ac yn teimlo am ryfel?

Cyhoeddodd astudiaeth ymchwil Sefydliad Plentyndod Awstralia yn 2007 rai canfyddiadau beirniadol annifyr. Roedd mwy na thraean o blant Awstralia yn poeni am derfysgaeth tra bod bron yr un nifer yn poeni y bydd yn rhaid iddyn nhw ymladd mewn rhyfel. Yn drasig, mae chwarter yn poeni y bydd y byd yn dod i ben cyn iddynt heneiddio (Tucci et al 2007, t11). Mae teimlo ofn bob amser wedi bod yn gynhenid ​​i natur bod yn ddynol ond beth yw'r risgiau posibl i blant fod yn ofni byd anniogel? A yw Mr Turnbull wedi ystyried sut y bydd ei benderfyniad yn effeithio ar ddyfodol plant ledled y byd?

Cydnabu Noddings fod bodau dynol yn greaduriaid emosiynol (Noddings 2012, t 154) ac mae gofalu yn gofyn am sylw a pharodrwydd i wrando ac ymateb mor gadarnhaol â phosibl. Hyd yn oed pan mae'n rhaid i ni ymladd i achub ein plant, roedd Noddings yn cydnabod nad yw brifo'n ddymunol ac ni ddylem beri brifo na phoen bwriadol (t109). Mae ysgrifau perthnasol Noddings yn ein dysgu bod gofalu yn golygu gofalu am bawb, nid dim ond y rhai yn ein teuluoedd neu'r unigolion yr ydym yn eu hoffi. Stori ddiweddar Brown Mouse - Gofalu Nel - yn gallu helpu oedolion a phlant gyda'i gilydd i archwilio'r syniadau hyn.

Eiriolwyr gofalu a heddwch

Mae syniadau Noddings yn adleisio lleisiau llawer o eiriolwyr heddwch arwyddocaol eraill. Trwy alinio gofalu â'r syniad o 'gwneud dim niwed ' or ahimsa y gwrthodiad i wneud niwed, yna gellir clywed llais pwerus, atseiniol Gandhi. Ei raglen, satyagraha roedd (grym enaid) yn fath o ryfela di-drais yn yr un modd ag yr oedd yn mynnu gweithredu cyson, ymroddedig na fyddai’n achosi unrhyw niwed (Noddings 2012, t103). Ceisio goresgyn drygioni trwy dda bob amser, dicter trwy gariad, anwiredd trwy wirionedd, efsa by ahimsa (Bondurant 1965, t36) satyagraha, ceisio cyfiawnhad gwirionedd (t4) ac nid oedd angen cydweithredu mewn cywilydd neu anghyfiawnder pellach (t57). Cymhwysodd Noddings y syniadau hyn trwy ganolbwyntio ei sylw ar foeseg gofal.

Mae ysgrifau Noddings yn sicr yn cyfiawnhau’r rhai a gynigir gan y heddychwr dylanwadol o’r Eidal, Maria Montessori (1870-1952). Honnodd Montessori fod gan bob plentyn dueddiadau cynhenid ​​tuag at dosturi a gofal (Duckworth 2006, t85). Credai fod plentyn rhwng 6 a 12 oed wedi profi a 'cyfnod caffael diwylliant' lle'r oedd ef / hi yn gallu gwybod a deall pam y digwyddodd pethau. Cynigiodd ei fod yn amser pan oedd plant yn gallu deall ystyr 'gwneud dim niwed ' ac nid oeddent yn barod i dderbyn argraffiadau yn unig wrth iddynt geisio deall a pheidio â derbyn ffeithiau neu reolau yn unig. Yn ystod yr amser hwn o ddatblygiad moesol 'mae'r plentyn bellach yn sefyll mewn angen am ei olau mewnol ei hun.' (Montessori 1973, tt4-5). Roedd Montessori hefyd yn ystyried bod y plentyn yn bur a di-dor, a 'yn gallu adfywio'r hil ddynol a'r gymdeithas' (Duckworth 2006, t40). Roedd ei barn yn awgrymu efallai bod gan blant dueddiadau wedi'u hadeiladu ar gyfer bod moesol a'u bod yn cydymdeimlo ag eraill (Goodman & Lesnick 2001, t20) hy gallu gofalu a dangos tosturi. Dywedodd: 'Y plentyn yw'r gobaith a'r addewid i ddynolryw. ' (Montessori 1949, tt35-36)

Datblygodd Montessori gwricwlwm cyfannol, heddwch-ganolog a oedd yn dad-bwysleisio cenedlaetholdeb ac yn annog plant i ystyried eu hunain fel dinasyddion y byd. Mae ei hathroniaeth a'i harfer addysgol yn parhau i annog plant i fod yn heddychlon ynddynt eu hunain, gydag eraill a chyda'r amgylchedd (McFarland 2004, tt24-25). (Sylwch: mae'r syniadau hyn yn darparu'r sgaffaldiau ar gyfer straeon adeiladu heddwch Brown Mouse.) Mae plant yn dysgu parchu gwahaniaethau a datblygu sensitifrwydd i wahanol ddiwylliannau a'u gwerthfawrogi. Maen nhw'n dysgu gweithio gydag eraill yn hytrach nag yn erbyn eraill. Gweledigaeth Montessori o'r plentyn oedd un o fod yn asiant heddwch, stiward y ddaear ac yn ddiwygiwr dynoliaeth (Brunold-Conesa 2008, tt40-44). Mae straeon adeiladu heddwch hefyd yn adlewyrchu gweledigaeth Montessori.

Yn y 1960au, cafwyd trafodaeth ddwys ymhlith academyddion yn archwilio'r berthynas rhwng heddwch a materion ffeministaidd (Morrison 2008, t3). Dylanwadodd gwaith damcaniaethol Elise Boulding ar rôl y teulu, addysg ar gyfer newid cymdeithasol a rôl menywod mewn gwneud heddwch, ar feddwl addysgwyr am gysylltedd, gofalu a phwysigrwydd meddwl yn fyd-eang a gweithredu'n lleol. Roedd ei syniadau mewn perthynas â chynaliadwyedd ecolegol a diwylliant rhyfel yn achub y blaen ar unrhyw drafodaethau cyfoes mewn perthynas â'r materion hynny (Morrison 2008, tt1-4). Adeiladu delweddau o fyd diarfog, o ddiwylliant newydd heb batriarchaeth a thechnegau goruchafiaeth sy'n gysylltiedig â diwylliannau gwrywaidd, oedd ei ffocws penodol (Brock-Utne 1985, t130). Dywedodd fod plant a phobl ifanc yn gyd-gyfranogwyr wrth lunio'r dyfodol ac nid yn ddioddefwyr ohono. Dadleuodd dros ddysgu rheoli gwrthdaro bob dydd, gweithdrefnau cyfryngu a datrys heddwch a gwrthdaro (Brock-Utne 1985, tt122-123). Mae straeon adeiladu heddwch yn archwilio syniadau datrys gwrthdaro, stiwardiaeth ddaear a ffyrdd heddychlon o gysylltu ag eraill.

Yn dylanwadu'n ddifrifol ar feddwl addysgol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu'r actifydd addysg a'r Crynwr, Parker Palmer, a nododd y cysylltiad pwysig rhwng calonnau a meddyliau ac agweddau corfforol ac ysbrydol bodolaeth (Palmer 1998, t66). Dadleuodd (2004) fod trais (gwneud niwed) yn cynnwys y gwahanol ffyrdd y gallai unigolion fynd yn groes i hunaniaeth ac uniondeb unigolyn arall. Tynnodd Palmer sylw at y mathau o drais a oedd yn cael eu gweithredu ar bobl yn ystod amseroedd rhyfel a'i alinio ag ymarweddiad plentyn mewn ystafell ddosbarth gan athrawon, pan oedd rhieni'n sarhau plant, pan oedd gweithwyr yn cael eu trin fel gwrthrychau tafladwy i gyflawni canlyniadau economaidd, a phryd deddfodd hilwyr ymddygiadau a ddatgelodd eu credoau am bobl â lliw croen gwahanol. Ni welodd unrhyw wahaniaeth - trais oedd y cyfan ac oherwydd gall trais arwain at farwolaeth gorfforol, gall trais ysbrydol hefyd arwain at farwolaeth ymdeimlad o hunan, ymddiried mewn eraill, cymryd risg ac ymrwymiad i weithio er budd pawb (t169) . Fel yn ysgrifau Noddings, nododd Palmer y meddwl mwdlyd sy'n gysylltiedig ag ymwybyddiaeth rhyfel a sut y gall hyn wrthdaro a chael ein drysu â'r ffordd yr ydym yn ymgysylltu ag eraill yn ein bywydau bob dydd. Mae straeon adeiladu heddwch yn ceisio cysylltu calonnau a meddyliau wrth i bob stori ddatblygu a chyflwyno lens 'heddychwr' debyg i'w harchwilio.

Mae syniadau amneidiau yn sicr yn adlewyrchu syniadau tebyg yr eiriolwyr heddwch a grybwyllwyd uchod. ''Gofal a thosturi ' a 'gwneud dim niwed ', mae gallu meddwl a gweithredu wrth gydbwyso'r galon a'r meddwl yn syniadau sydd hefyd yn cael eu hadlewyrchu yn straeon adeiladu heddwch Brown Mouse. Mae'r straeon wedi'u strwythuro mewn modd sy'n caniatáu archwilio tywys penderfyniadau moesegol mewn perthynas ag adeiladu heddwch â ni'n hunain, heddwch â'n gilydd ac heddwch â'r amgylchedd.

Nel Noddings ac addysg heddwch

Dadleuodd Noddings (2003) mai prif nod pob addysg ddylai fod yn feithrin y ddelfryd foesegol o ofalu ond roedd hi'n gwerthfawrogi bod deialog ac ymarfer yn hanfodol i'w feithrin (tt102 a 105). Roedd yn cynnwys trafod problemau gydag oedolion gofalgar ac ymgysylltiedig. Ac eto, roedd hi hefyd yn cwestiynu a oedd hyd yn oed fel oedolion, neu athrawon mewn ystafelloedd dosbarth, 'wrth gydnabod ein teimladau ein hunain, Gallu gallwn wrando ar safbwyntiau gwrthwynebol o bosibl heb eu rhagfarnu '(t139). Credai Noddings fod cred dros dro meddwl agored yn gymorth aruthrol i ddysgu, ac yn ffordd strategol o wrando (t140). Roedd yn cynnwys 'dysgu pobl i wrando ar ei gilydd a chynnal y llinellau cyfathrebu'. Efallai mai hon oedd y dasg fwyaf mewn addysg heddwch (t141).

Mae deialog yn nodwedd ganolog o theori gofal ac agwedd bwerus tuag at addysg foesol (foesegol). Mae'r pwyslais mewn theori gofal ar gysylltiadau gofalu, nid cymaint ar rinwedd yr asiant moesol. Ond, yn ôl Noddings, ni aeth arferion addysg heddwch yn ddigon pell; ''nid yw'n gwneud llawer i helpu myfyrwyr i ddeall y berthynas cariad-casineb y mae pobl yn ei chynnal â rhyfel a'r grymoedd sy'n trin eu hagweddau'(t141). Ychwanegodd fod yn rhaid i addysgwyr ddangos yn ôl eu hymddygiad beth mae'n ei olygu i ofalu. ''Nid ydym yn dweud wrthyn nhw (myfyrwyr) yn unig i ofalu a rhoi testunau iddyn nhw eu darllen ar y pwnc, rydyn ni'n dangos ein gofalgar yn ein perthynas â nhw'(Noddings 1993, t190). Mae deialog sy'n sensitif, yn agored ac yn onest yn bosibl pan fydd oedolion a phlant gyda'i gilydd yn archwilio straeon adeiladu heddwch. Mae'r straeon hyn nid yn unig yn mynd i'r afael â materion heddwch personol ond yn archwilio problemau sy'n effeithio ar y gymuned fwy, hyd yn oed cysylltiadau rhyngwladol ac adeiladu heddwch.

Ymhelaethodd Noddings ymhellach ac awgrymu, heb orfodi gwerthoedd ar eraill, bod yn rhaid inni sylweddoli bod ein triniaeth ohonynt wedi effeithio'n sylweddol ar y ffordd y maent yn gweithredu yn y byd. Yn yr un modd ag na all unrhyw unigolyn ddianc rhag cyfrifoldeb am ei weithredoedd, ni all cymunedau ddiystyru eu cyfrifoldebau mewn perthynas â'r unigolyn hwnnw (Noddings 2010, t3). Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd - awgrymodd. Dyma syniad sylfaenol hanfodol arall o straeon adeiladu heddwch.

Galwodd Noddings (2012) ar bob addysgwr i 'dod yn ymwybodol iawn o'u cyfrifoldeb i hyrwyddo ymwybyddiaeth foesol ac ymrwymiad i heddwch'(t150) fel y credai'ni allwn …… fel rheol ni ddylem - dweud wrth ein myfyrwyr beth y dylent ei gredu a gweithredu arno, ond gallwn eu cael i feddwl'(t151). Yn sensitif, fel bob amser, fe wnaeth Noddings ein hatgoffa i gydnabod hefyd y balchder mawr sydd gan lawer o ddinasyddion yn y fyddin a'i hanes (t152) trwy fod 'sensitif i atgofion annwyl'. Pwysleisiodd Noddings unwaith eto bwysigrwydd addysgwyr yn arbennig, gan ddangos yn ôl eu hymddygiad, yr hyn y mae'n ei olygu i ofalu. ''Nid ydym yn dweud wrthyn nhw am ofalu a rhoi testunau iddyn nhw eu darllen ar y pwnc, rydyn ni'n dangos ein gofal yn ein perthynas â nhw'(Noddings 1993, t190).

Mae ysgrifau Noddings yn atgoffa addysgwyr o'u cyfrifoldebau ond maen nhw hefyd yn annog pawb, gan gynnwys arweinwyr y byd, i ystyried pwysigrwydd cymryd rhan. 'deialogau byd-eang gyda'r nod o ddeall, nid canfod bai'(2012, t80). Amlygodd bwysigrwydd bod plant a phobl ifanc yn gallu siarad yn rhydd, yn agored ac yn gariadus (t154). Sylwch fod ei chredoau am rôl addysg yn cyd-fynd â rhai addysgwr uchel ei barch, Maria Montessori, yn enwedig mewn perthynas â phwysigrwydd datblygu perthnasoedd gofalgar gyda phlant a phobl ifanc. Mae straeon adeiladu heddwch yn annog ac yn gallu cyfoethogi deialog ac wrth arwain darllenwyr yn sensitif wrth archwilio syniadau adeiladu heddwch cyffredinol gyda'i gilydd mewn ffyrdd gofalgar. Gall athrawon eu defnyddio mewn ystafelloedd dosbarth. Ond gan ein bod ni i gyd yn wirioneddol athrawon ac mae gennym ni i gyd blant a phobl ifanc yn ein bywydau yna gall pawb rannu straeon adeiladu heddwch.

Trwy ddeialog foesol barhaus ac arfer dan arweiniad, rydyn ni'n gobeithio dangos bod y diwylliant gofal rydyn ni'n ei adeiladu gyda'n gilydd yn wobr - un sy'n cyfoethogi bywyd unigol a chymunedol.    (Nel Noddings 1993, t77)

Casgliad: Straeon adeiladu heddwch

Ysgrifennwyd straeon adeiladu heddwch Brown Mouse yn bwrpasol i helpu nid yn unig addysgwyr, ond pobl mewn cartrefi a lleoliadau cymunedol i ddechrau'r ddeialog, y cyfeiriodd Noddings ati, wrth ymgysylltu â phlant a phobl ifanc. Yn cyd-fynd â phob stori mae canllaw an-ragnodol sy'n cyflwyno'r syniadau adeiladu heddwch y mae straeon unigol yn canolbwyntio arnynt. Mae llawer o straeon sy'n cael eu cynnig yn anrhydeddu gwaith gwahanol eiriolwyr heddwch: hy Dr Jane Goodall, Mahatma Gandhi, The Dalai Lama, David Suzuki, Maria Montessori, Nel Noddings, Hamid Hossaini, Campbell Whalley (Roots & Shoots Awstralia), Jerry Piasecki (Global Peace Rhaglen Ysgol), Jeanne Moracinni (Cwricwlwm Gobaith am Fyd Heddychlon) a llawer o rai eraill, sydd bob dydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at greu byd gwell. Y gobaith yw adeiladu ymwybyddiaeth o adeiladu heddwch trwy rannu straeon wrth feithrin syniadau adeiladu heddwch Nel Noddings a'r adeiladwyr heddwch arwyddocaol eraill hyn. Efallai y gallai rhannu o'r fath hyd yn oed greu arweinwyr byd gofalgar a thosturiol yn y dyfodol sydd wir yn gwybod sut i hyrwyddo heddwch yn hytrach na rhyfel

- er mwyn ein plant, eu plant a'r cenedlaethau sy'n dilyn.

Gall pob un ohonom ddechrau rhannu mwy o straeon sy'n adeiladu heddwch os ydym wir eisiau adeiladu byd mwy heddychlon, gofalgar. Efallai mai lle gwerth chweil i unrhyw oedolyn ddechrau fyddai darllen llyfr Nel Noddings- Addysg Heddwch: Sut Rydyn ni'n Dod i Garu a Charu Rhyfel.

Gellir lawrlwytho straeon Llygoden Fawr yn www.brownmousepublishing.com.au

Cyfeiriadau

 • Bondurant, JV (1965) Goresgyniad Trais: Athroniaeth Gwrthdaro Gandhian. Gwasg Prifysgol California: Berkeley, UDA.
 • Brock-Utne (1985) Addysgu er Heddwch- Persbectif Ffeministaidd. Efrog Newydd, UDA: Gwasg Pergamon.
 • Brunold-Conesa, C. (2008) Myfyrdodau ar ryngwladololdeb Addysg Montessori. Bywyd Montessori; Cyf.20, Rhif 3, 2008: tt40-44.
 • Calcutt, L. (2018) 'Newid gemau': Awstralia i ddod yn allforiwr milwrol gorau yng nghanol 'cronni arfau byd-eang'.  Adalwyd Erthygl Jan 29, 2018 o   https://www.9news.com.au/national/2018/01/29/11/41/malcolm-turnbull-s-plan-to-make-australia-a-top-military-exporter
 • Duckworth, C. (2006) Dysgu Heddwch: deialog ar Ddull Montessori. Cyfnodolyn Addysg Heddwch; Mawrth 2006; Cyfrol 3, Rhif 1: tt39-53.
 • Goodman, JF & Lesnick, H. (2001) Y Moesol Stake mewn Addysg: Adeiladau ac Arferion a Ymleddir.  Addison Wesley Longman, Inc: Efrog Newydd, UDA.
 • Gilligan, C. (1998) Cofio Larry. Cyfnodolyn Addysg Foesol; 1998; Cyf. 27, Rhif 2: tt125-140.
 • McFarland, S. (2004) Addysgu dros Heddwch: Arfer Gorau Montessori. Bywyd Montessori; Cyf.16, Rhif 4, Cwymp 2004: tt 24-26.
 • Montessori, M. wedi'i gyfieithu gan Lane, H. (1949) (1979) Addysg a Heddwch. Cwmni Henry Regnery: Chicago, UDA.
 • Montessori, M. (1973) (cyhoeddwyd gyntaf 1948) Addysgu'r Potensial Dynol. Cyhoeddiadau Kalakshetra: India.
 • Morrison, ML (2008) Elise Boulding ac Addysg Heddwch. Gwyddoniadur Addysg Heddwch, Coleg Athrawon, Prifysgol Columbia UDA. Adalwyd Chwefror 12, 2010 o http://www.tc.edu/centers/epe/
 • Noddings, N. (1993) Yr Her i Ofalu mewn Ysgolion; Ymagwedd Amgen at Addysg. Efrog Newydd UDA: Teachers College Press.
 • Noddings, N. (2003) Gofalu: Ymagwedd Feminaidd at Foeseg ac Addysg Foesol (2il arg.). Berkeley a Los Angelos, California, UDA: Gwasg Prifysgol California.
 • Nodion (2010) Gofalu mewn Addysg Infed - ymarfer syniadau-meddylwyr-ymarfer. Adalwyd Ionawr 2018 o  http://infed.org/mobi/nel-noddings-the-ethics-of-care-and-education/
 • Noddings, Nel (2012) Addysg Heddwch: Sut Rydyn ni'n Dod i Garu a Charu Rhyfel. Gwasg Prifysgol Caergrawnt: Efrog Newydd Efrog Newydd
 • Tudalen, J. (2008) Addysg Heddwch: Archwilio Sylfeini Moesegol ac Athronyddol. Charlotte, Gogledd Carolina, UDA: Cyhoeddi Oes Gwybodaeth.
 • Palmer, P. (1998) Y Dewrder i Dysgu: Archwilio Tirweddau Mewnol Bywyd Athro. Jossey-Bass: San Francisco, UDA.
 • Palmer, PJ (2004) Cudd Cyfanrwydd: Y Daith Tuag at Fywyd Heb ei Rhannu. Jossey- Bass: San Francisco, UDA.
 • Schutz, A. (1998) Nid yw Gofalu Mewn Ysgolion yn Ddigonol: Cymuned, Naratif, a Therfynau Alterity.  Theori Addysgol Haf 1998 1 Cyfrol 48 Rhif 3. Adalwyd Ionawr 2018 o      www.educationaction.org/uploads/1/0/4/5/104537/caring_in_schools.pdf
 • Tucci, J., Mitchell, J. & Goddard, C. (2007) Ofnau, Gobeithion ac Arwyr Plant Sefydliad Plentyndod Awstralia: Ringwood Victoria
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

5 meddwl ar “Meithrin heddwch gyda gofal a thosturi”

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig