Paratoi'r ffordd ar gyfer heddwch: Taith drawsnewidiol trwy Camerŵn

(Wedi'i ymateb o: Partneriaeth Fyd-eang ar gyfer Atal Gwrthdaro Arfog. Mehefin 8, 2023)

Gan Johanna Hilbert - GPPAC

“Rwy’n brin o eiriau,” meddai Lawal wrth i ni ddechrau gyrru allan o Buea, tref sydd wedi’i lleoli wrth droed Mynydd Camerŵn yn Rhanbarth De-orllewin y wlad. Mae hyn yn syndod yn dod allan o geg Lawal gan mai ef yw'r person mwyaf cegog, allblyg, a difyr rwy'n ei adnabod. Tra bod Lawal yn dweud hyn, mae Geogette eisoes wedi cau ei llygaid, gan golli allan ar yr olygfa ysblennydd o'r delta sy'n datblygu o'n blaenau hyd yn oed ar y diwrnod cymylog hwn. Mae Lawal yn ei dilyn ar unwaith.

Nid yw'n syndod eu bod wedi blino. Mae'r pum diwrnod diwethaf a dreuliasom yn Camerŵn ym mis Mai 2023 wedi bod yn ddwys. Yr ydym ni, hynny yw, aelod GPPAC Lawal o Sefydliad Blociau Adeiladu ar gyfer Heddwch yn Nigeria, gwahoddwyd fy nghydweithiwr Amanda a minnau o Ysgrifenyddiaeth Fyd-eang GPPAC gan Geogette a'i thîm yn WAA Camerŵn i ymuno â nhw i Buea, lle trefnon nhw ddeialog deuddydd rhwng y cenedlaethau. Mae'r ddeialog yn rhan o'u Lleisiau Ieuenctid yn Camerŵn dros Heddwch (a elwir yn VOYCE) sy'n anelu at atal radicaleiddio ieuenctid ac sy'n cefnogi'r rhai sy'n gorfod dad-radicaleiddio yng Ngogledd-orllewin a De-orllewin y wlad, sy'n cael eu taro fwyaf gan yr argyfwng Anglophone. 

Wrth i ni adael y ddinas y tu ôl i ni, rydym yn mynd heibio buchod yn pori ar y caeau, coedwig law ffrwythlon a gwerthwyr lleol ar y ffyrdd yn cynnig bananas ffres, pîn-afal, casafa a cocoyams. Mae Lawal a Geogette yn deffro eto pan gawn ein stopio mewn man gwirio milwrol i gyflwyno ein papurau. Ar ein taith yn ôl i Yaoundé, bydd hyn yn digwydd bedair gwaith arall.

Geogette sy'n torri'r distawrwydd: “Lawal, rydyn ni'n hoff iawn o'r profiad o'ch cael chi yma. Rydyn ni’n meddwl y dylid cynnal y math hwn o ymweliad yn amlach dim ond i ddod i adnabod ein gilydd, deall pa mor bell rydyn ni wedi dod a chyfnewid profiadau.” Mae Lawal yn nodio ar unwaith ac yn ymateb yn frwdfrydig, “Mae angen i chi ddod i Nigeria y flwyddyn nesaf! Rwy’n mawr obeithio y gallwn ailadrodd y profiad hwn a dod â chydweithwyr Camerŵn i’m gwlad.” Pam, gofynnaf. 

“Rydych chi'n dysgu cymaint”, eglura. “Nid yn unig am ddulliau adeiladu heddwch ond hefyd gweld sut y mae WAA, fel sefydliad, yn cael ei redeg o ddydd i ddydd, yn wych i mi. Mae gweld yr is-adran cyllid, gweinyddol, rhaglen, cyfathrebu a logisteg yn rhoi syniad i mi o sut y dylid sefydlu CSO a pha strwythurau y mae angen i ni eu cael yn ein sefydliad yn ôl yn Nigeria.”

“…Gwelais nad yw pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn rhoi’r gorau iddi yng nghanol gwrthdaro. Maen nhw mewn gwirionedd yn gwneud cymaint i adfer heddwch. ”

Ychwanega Lawal, “I mi, mae wedi bod yn brofiad bendigedig. Rwyf wedi clywed llawer am y gwrthdaro Camerŵn o bell. Ond yma, clywais gan bobl sy'n ddioddefwyr uniongyrchol ohono. Roedd clywed yr hyn y maent eisoes yn ei wneud i gefnogi’r broses heddwch gydag ymyriadau amrywiol megis cynnig micro-grantiau, cynnal deialogau, a sefydlu Melinau Trafod Ieuenctid dros Heddwch yn agoriad llygad i mi mewn gwirionedd. Gwelais nad yw pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn rhoi’r gorau iddi yng nghanol gwrthdaro. Maen nhw mewn gwirionedd yn gwneud cymaint i adfer heddwch. ”

Arweinir y Melinau Trafod dros Heddwch gan hyrwyddwyr heddwch ifanc a hyfforddwyd gan WAA Cameroon ar ddulliau datrys gwrthdaro. Mae’r Melinau Meddwl yn cynnig gofod i bobl ifanc o gefndiroedd gwahanol gyda phrofiadau, safbwyntiau a diddordebau gwahanol gefnogi ei gilydd i ddatrys gwrthdaro a hybu heddwch.

Mae sylw Lawal yn gadael inni fyfyrio ar sut mae prosiect VOYCE, a lansiwyd yn 2022, eisoes wedi hyfforddi cant o bencampwyr ifanc dros heddwch yn Camerŵn. Mae wedi sefydlu naw Melin Drafod Ieuenctid dros Heddwch arall yn y gymuned ar ben y pedwar sydd eisoes yn bodoli. Arweinir y Melinau Trafod dros Heddwch gan hyrwyddwyr heddwch ifanc a hyfforddwyd gan WAA Cameroon ar ddulliau datrys gwrthdaro. Mae’r Melinau Meddwl yn cynnig gofod i bobl ifanc o gefndiroedd gwahanol gyda phrofiadau, safbwyntiau a diddordebau gwahanol gefnogi ei gilydd i ddatrys gwrthdaro a hybu heddwch.

“Rwy’n gweld y prosiect cyfan yn hynod ddiddorol. Mae'n ddeniadol. Byddai’n wych pe gallwn ddysgu o brofiad WAA ac ailadrodd hyn yn Nigeria, gan weld yr effaith y mae eisoes yn ei chael yn Camerŵn, yn enwedig gan fod ein gwlad yn profi’r un deinameg gwrthdaro,” meddai. Mae Geogette, sy'n ymgorffori'r fath benderfyniad, gwytnwch a thosturi i adeiladu cymdeithasau heddychlon a chynhwysol sy'n gwneud i'ch gên ddiflannu, yn frwdfrydig ar unwaith am y syniad hwn. “Byddai’n braf cael platfform lle gallai ieuenctid Nigeria a Chamerŵn siarad am wahanol sefyllfaoedd gwrthdaro yn eu gwlad a rhannu sut maen nhw’n ymateb. Gallent gyfnewid gwahanol ddulliau a dulliau. Byddai hyn hefyd yn rhoi teimlad iddyn nhw nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain a bod yna eraill yn union fel nhw sy'n cymryd adeiladu heddwch o ddifrif. ”

Eisteddwn mewn distawrwydd am rai eiliadau yn gadael i'n holl feddyliau suddo i mewn. Yn sydyn, mae Ernest, ein gyrrwr, yn arddangos dirwyon modurol ar unwaith trwy symud o amgylch twll sy'n leinio'r ffordd. Rydyn ni i gyd yn teimlo'r swerve. Mae Lawal yn chwerthin, "Teithio ar y ffordd ... ahhh ... pe na baem yn ei wneud, ni fyddem yn profi Camerŵn mewn gwirionedd." Mae pawb yn ymuno â'i chwerthin. Mae gennym ni bum awr arall i fynd nes i ni gyrraedd Yaoundé. Pum awr arall i freuddwydio am syniadau adeiladu heddwch mawr yn seiliedig ar yr holl bethau rydyn ni wedi'u dysgu yn Buea.

Ariennir y prosiect VOYCE 3 blynedd gan yr Undeb Ewropeaidd a'i weithredu gan WAA Cameroon a'r Ganolfan Trawma, gyda chefnogaeth GPPAC.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig