Mae'r panel ar addysg a heddwch yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn tynnu sectorau ffydd a seciwlar at ei gilydd

(Wedi'i ymateb o: Cyngor Eglwysi'r Byd. Rhagfyr 4, 2018)

Mae angen addysg heddwch i hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a chydweithrediad rhwng pobl sy'n cynnwys y sectorau crefyddol a seciwlar i wrthsefyll ansicrwydd sy'n cael ei fwydo gan radicaleiddio a senoffobia, meddai eiriolwr hawliau dynol blaenllaw.

“Heddiw, byddwn i’n dweud bod heddwch yn y fantol unwaith eto,” meddai Idriss Jazairy, cyfarwyddwr gweithredol Canolfan Hyrwyddo Hawliau Dynol a Deialog Fyd-eang Genefa, cyn-bennaeth asiantaeth arbenigol y Cenhedloedd Unedig a diplomydd gorau Algeria, wrth siarad mewn cyfweliad â Cyngor Eglwysi'r Byd (WCC).

“Rydyn ni’n agored i fath o fudiad pincer rhwng poblyddiaeth ar y naill law ac eithafiaeth ar y llaw arall. Yn yr amgylchiadau hynny, mae angen i ni weld sut y gallwn herio'r tensiwn hwn a rhoi'r hawl tramwy i heddwch. Rhaid i ni wneud hyn trwy fynd i’r afael â’r broblem sydd eisoes ar lefel ysgol, ”meddai cyn y ddadl ar 10 Rhagfyr.

Bydd y ddadl adeiladu pontydd rhyng-ffydd yn digwydd trwy ddeialog ryngweithiol rhwng arweinwyr lleyg a chrefyddol ar Ddiwrnod Hawliau Dynol y Byd 2018 rhwng 14:00 a 17:00 yn Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn ystafell XXV. Bydd ysgrifennydd cyffredinol WCC, y Parch. Dr Olav Fykse Tveit yn traddodi'r anerchiad agoriadol ar ôl sylwadau rhagarweiniol gan y safonwr Llysgennad Jazairy o Ganolfan Genefa.

Bydd y panel yn adeiladu ar fentrau blaenorol a gymerwyd gan Ganolfan Genefa a'i phartneriaid ar y rhyngwyneb rhwng addysg a hawliau dinasyddiaeth gyfartal. Bydd y panel yn cynnwys arweinwyr y crefyddau Cristnogol, Iddewig, Mwslimaidd a Hindŵaidd ac arbenigwyr eraill ar addysg heddwch.

'Anwybodaeth sy'n creu ofn y llall'

“Mae'n ymgais i gael gwared ar len anwybodaeth sy'n creu ofn yr Arall,” meddai Jazairy, gan nodi na ddylai'r dull hwn fod yn gyfyngedig i bobl ifanc, ond hefyd ei gymhwyso i oedolion.

“Yn y modd hwn rydyn ni’n teimlo y gallwn ni hyrwyddo amrywiaeth,” meddai. “Yr hyn rydyn ni ei eisiau yw dysgu ar lefel ysgol bod cydgyfeiriant mewn gwerthoedd rhwng crefyddau’r byd a hefyd gydag arweinyddiaeth seciwlar.”

Dywedodd fod gormod o bwyslais am resymau gwleidyddol yng nghyd-destun poblyddiaeth a senoffobia sy'n cael ei roi ar y gwahaniaethau rhwng crefyddau a chredoau.

“Rydyn ni eisiau dweud yn gyntaf bod holl brif grefyddau'r byd yn cydgyfarfod i ddod â'r un gofod allan” y dylid cynnal gweithgaredd gwâr ynddo.

“Ac yn ail nad oes angen ac na ddylid ystyried crefyddau yn broblem, ond fel y dechrau ar elfen o’r ateb y gellir ei ddarganfod ynghyd ag arweinyddiaeth seciwlar,” meddai Jazairy.

Dylai'r gofod cyffredin gael ei ddefnyddio, “fel pad lansio ar gyfer syniad newydd, cryf a phwerus,” sef “hawliau dinasyddiaeth gyfartal a chynhwysol”.

Dywedodd Jazairy y gall seciwlariaeth a ddefnyddir gyda chenedlaetholdeb a yrrir gan hunaniaeth arwain at “seciwlariaeth unigryw ac at warth cymdeithas a chenhedloedd”.

“Gall seciwlariaeth a ychwanegir at ryngweithio gyda’r holl randdeiliaid fel y pwysleisiwyd gan SDGs y Cenhedloedd Unedig (Nodau Datblygu Cynaliadwy) yn enwedig eitem 17.16 o’r SDGS, i’r gwrthwyneb, ddarparu syniad o amrywiaeth mewn undod y gellid ei ddathlu, ac a fyddai’n borth iddo heddwch, ”sylwodd.

Y rhestr o siaradwyr:

  • Monsignor Indunil Janakaratne, Ysgrifennydd y Cyngor Esgobol ar gyfer Deialog Rhyng-grefyddol;
  • Yr Athro Anantanand Rambachan, Athro Crefydd yng Ngholeg St. Olaf (UD);
  • Yr Athro Majeda Omar, Athro Cysylltiol Athroniaeth Gyfoes y Gorllewin ym Mhrifysgol Jordan, cyn Gyfarwyddwr y Sefydliad Brenhinol ar gyfer Astudiaethau Rhyng-ffydd yn yr Iorddonen;
  • Debbie Weissman, Cyn-lywydd Cyngor Rhyngwladol Cristnogion ac Iddewon. Awdur “Memoirs of a Hopeful Pessimist: A Life of Activism through Dialogue”;
  • Maria Lucia Uribe, Cyfarwyddwr Arigatou International Genefa - Addysg Moeseg i Blant;
  • Renato Opertti, Uwch Arbenigwr Rhaglen, IBE-UNESCO;
  • Beris Gwynne, Sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Incitare. Cyn-ddiplomydd a swyddog cymorth Awstralia a Swyddog Gweithredol NGO;
  • Jan-Willem Bult, Pennaeth Cyfryngau Plant a Phobl Ifanc a Phrif Olygydd WADADA News for Kids.

 

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig