Addysg Heddwch a'r Pandemig: Persbectifau Byd-eang (fideo ar gael nawr)

Ar Ebrill 13, 2020, aeth y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch a chynhaliodd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch weminar chwyddo ar “Addysg Heddwch a’r Pandemig: Persbectifau Byd-eang.” Cofrestrodd mwy na 550 o bobl o 72 o wahanol wledydd ar gyfer y digwyddiad, a gafodd ei ffrydio'n fyw ar Facebook hefyd. Rhannodd dwsin o addysgwyr heddwch clodwiw o bedwar ban byd safbwyntiau unigryw ar y trais systemig a’r anghyfiawnderau y mae COVID-19 wedi’u datgelu a sut maent yn defnyddio addysg heddwch i ymateb i’r materion hyn a materion beirniadol eraill (rhestr o’r siaradwyr, eu bios, a phynciau i'w gweld isod).

Archwiliodd y weminar ddau agenda eang. Yn gyntaf, rhoddodd gyfle i glywed sut mae addysgwyr heddwch ledled y byd yn ymateb yn y foment. Sut mae addysgwyr heddwch yn hwyluso'r dysgu mawr ei angen sy'n ofynnol ar gyfer hunanofal, gwytnwch, ac addasu i realiti cyfnewidiol? Sut ydyn ni'n addasu'n addysgeg i fannau dysgu ar-lein fel chwyddo (a pha anghyfiawnderau cymdeithasol newydd y mae'r trawsnewidiadau cyflym hyn wedi'u datgelu sy'n gysylltiedig ag annhegwch addysgol)? Sut ydyn ni'n cadw pellter corfforol diogel wrth gynnal cysylltiadau cymdeithasol? Sut ydyn ni'n llywio'r trawma, y ​​pryder a'r ofn a achosir gan bandemig sy'n datgelu ein bregusrwydd somatig, yn ogystal â bregusrwydd ein systemau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd?

Roedd y weminar hefyd yn gyfle i ailfeddwl ar frys agendâu ar gyfer addysg heddwch yn y dyfodol. Mae'r pandemig byd-eang hwn wedi dwyn ffocws craff i lawer o'r pryderon, y posibiliadau a'r heriau y mae addysg heddwch wedi bod yn eu dilyn ers degawdau. Rhannodd y cyflwynwyr safbwyntiau beirniadol a datblygu cysylltiadau clir rhwng COVID-19 a “pandemigau eraill” gan gynnwys rhyfel, tlodi, patriarchaeth a chenedlaetholdeb. Archwiliodd yr holl gyflwynwyr rôl addysg heddwch wrth fynd i'r afael â'r materion hyn. Yn bwysicaf oll, aeth y mwyafrif i'r afael â sut y gallai addysg heddwch baratoi dinasyddion sydd â'r wybodaeth, y galluoedd a'r sgiliau i ragweld, dylunio, adeiladu systemau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd a ffefrir.

Gwyliwch y fideo o'r weminar isod:

siaradwyr

 • Tony Jenkins - (gwesteiwr - UDA / Dinesydd Byd-eang)
  “Addysg heddwch a’r pandemig”
  Tony Jenkins, PhD yw Rheolwr Gyfarwyddwr y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (IIPE) a Chydlynydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE). Mae hefyd yn Ddarlithydd amser llawn yn y Rhaglen Astudiaethau Cyfiawnder a Heddwch ym Mhrifysgol Georgetown.
 • Werner Wintersteiner (Awstria)
  “Mae Corona yn dangos i ni gyflwr ein byd: globaleiddio heb undod byd-eang?”
  Mae Werner Wintersteiner, Ph. D., yn Athro mewn Didactics Almaeneg ym Mhrifysgol Klagenfurt, Awstria. Rhwng 2005 a 2016, ef oedd cyfarwyddwr sefydlu'r Ganolfan Ymchwil Heddwch ac Addysg Heddwch. Mae'n parhau i fod yn aelod o bwyllgor llywio Rhaglen Feistr y Brifysgol ar “Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang.” Ei brif ddiddordeb ymchwil yw datblygu dimensiynau diwylliannol ymchwil heddwch, gan gynnwys llenyddiaeth a'r celfyddydau, astudiaethau diwylliannol yn gyffredinol, yn ogystal ag addysg heddwch ac addysg dinasyddiaeth fyd-eang. Ffocws arbennig ei waith yw'r sefyllfa drawswladol ar y ffin yn rhanbarth yr Alpau-Adriatig, y triongl rhwng Awstria, yr Eidal a Slofenia.
 • Anita Yudkin (Puerto Rico)
  “Sut mae'r pandemia hwn yn gwneud sefyllfaoedd hawliau dynol yn amlwg ac yn gwaethygu, yn enwedig dan straen gan bolisïau annemocrataidd a statws trefedigaethol Puerto Rico”
  Mae Anita Yudkin yn Gydlynydd Cadeirydd UNESCO ar Addysg er Heddwch, ac yn Athro yn Adran y Sefydliadau Addysgol, Prifysgol Puerto Rico. Mae hi'n addysgwr sy'n ymdrechu i hyrwyddo addysgeg feirniadol a thrawsnewidiol, hawliau plant, hawliau dynol ac addysg heddwch. Mae hi'n gweithio ar ddatblygiad proffesiynol athrawon, mentrau addysgol gyda chyrff anllywodraethol, ac yn cymryd rhan yn Rhwydwaith Cadeiryddion UNESCO ar Hawliau Dynol. Mae hi wedi cyhoeddi’n helaeth ac wedi cael gwahoddiad i siaradwr yn Puerto Rico, America Ladin, a’r Unol Daleithiau. Mae ganddi raddau Ph.D ac MA mewn Seicoleg Addysg, a BA mewn Addysg o Brifysgol Michigan.
 • Bernedette Muthien (De Affrica)
  “Hawliau dynol croestoriadol ar gyfer addysg heddwch yn Ne Affrica ôl-Apartheid yn ystod COVID”
  Mae Bernedette Muthien yn actifydd, bardd ac addysgwr. Cyfeiriwyd gwaith ei bywyd tuag at gynyddu mynediad i sefydliadau cymdeithasol sylfaenol sydd wedi gwahardd menywod ers amser maith, ac yn enwedig menywod o liw, yn Ne Affrica. Hi yw cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Enender, corff anllywodraethol sy'n gweithio ym meysydd croestoriadol rhyw a rhywioldeb, hawliau dynol, cyfiawnder a heddwch.
 • Janet Gerson (UDA)
  “Mae'n cymryd firws: goblygiadau gwleidyddol ein cyd-ddibyniaeth”
  Janet Gerson (Ed.D.), damcaniaethwr gwleidyddol, addysgwr heddwch; Cyfarwyddwr Addysg, Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch; cyn Gyd-gyfarwyddwr, Canolfan Addysg Heddwch, Coleg Athrawon, Prifysgol Columbia; Gwobr Cyflawniad Oes 2018, Astudiaethau Urddas a Chywilydd Dynol; Gwobr Cymdeithas Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder 2014,  Delwedd Cyhoeddus ar Gyfiawnder Byd-eang: Tribiwnlys y Byd ar Irac.  Llyfr i ddod: Cyfiawnder Adferol Ôl Gwrthdaro: Democratiaeth Cyfiawnder yn Nhribiwnlys y Byd yn Irac, cyd-awdur gyda Dale Snauwaert.
 • Rosie Chawla (Tsieina)
  “Sut mae’r epidemig byd-eang hwn wedi creu cyfleoedd i ddyneiddio a thrafod cydraddoldeb, bregusrwydd, hunaniaeth a heddwch yn Tsieina.”
  Mae gan Rosie Chawla radd meistr mewn Datrys Gwrthdaro a Thrafodaethau o Brifysgol Columbia, ardystiad ôl-raddedig busnes gan Ysgol Fusnes Wharton a gradd baglor mewn Cyllid o Brifysgol Temple. Ar hyn o bryd, ei rôl yn Tsieina yw Cynghorydd Prosiectau Byd-eang lle mae'n datblygu prosiectau addysgol ar Heddwch a Gwrthdaro trwy faterion byd-eang ar gyfer addysgwyr, ieuenctid a chymuned.
 • Colinau Imoh (Nigeria)
  “Addysgu am heddwch mewn byd ofnus”
  Dr Colins Imoh yw cynullydd Rhwydwaith Nigeria ac Ymgyrch dros Addysg Heddwch. Enillodd ei radd doethur o'r Adran Sylfeini Addysgol ac Arweinyddiaeth ym Mhrifysgol Toledo. Ar hyn o bryd mae'n Gyfadran Gyffyrddiad yn yr Adran Cyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Talaith California, Sacramento. Ei faes diddordeb yw gweithredu cymdeithasol, symud di-drais, mudiad amlddiwylliannol, datblygu cynaliadwy, amrywiaeth, ac adeiladu heddwch.
 • Gail Frances R. Galang, Ph.D. (Philippines)
  “O Breakdown to Breakthrough: mewnwelediadau ac awgrymiadau ymarferol ar adeiladu gwytnwch yn ystod pandemig COVID-19”
  Gail R. Galang yw Cyfarwyddwr Cysylltiol y Ganolfan Addysg Heddwch yng Ngholeg Miriam yn Ynysoedd y Philipinau. Gan ddefnyddio ei harbenigedd mewn Seicoleg ac Addysg, mae Dr. Galang wedi bod ymhlith partneriaid mwyaf gweithgar y Ganolfan Addysg Heddwch wrth gyflwyno cenhadaeth y Ganolfan o feithrin diwylliant o heddwch yn yr ysgol a'r gymuned fwy. Hi hefyd yw Cadeirydd y rhaglen Astudiaethau Teulu. Mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys Seicoleg Plant a Phobl Ifanc a Seicoleg Teulu.
 • Gloria Maria Abarca Obregón (Mecsico)
  “Hunanofal yn y gymuned”
  Mae Dr. Gloria Maria Abarca yn Athro ar y Cwrs Addysg Heddwch yn y Radd Meistr mewn Heddwch, Gwrthdaro a Datblygiad. UJI, Sbaen. Mae ganddi Feistr a PhD mewn Heddwch, Gwrthdaro a Datblygiad. Ei phrif faes ymchwil yw Addysg Heddwch, gyda ffocws ar Heddwch Cyfannol. Mae hi wedi cydlynu sawl prosiect addysg heddwch rhyngwladol, gan gynnwys: “Byd a Baentiwyd gan Heddwch,” “Burbujas de Ilusión,” “RadioMiniatura,” “Creando puentes,” ac eraill. Mae hi'n athro, ymgynghorydd ac arweinydd gweithdy addysg heddwch ym Mecsico, Paraguay, Colombia, Sbaen a Moroco.
 • Amada Benavides (Colombia)
  “Pandemics, gwrthdaro cymdeithasol a gwrthdaro arfog: Sut mae sefyllfa bresennol pandemig yn effeithio ar y poblogaethau llai ffafriol?”
  Mae Amada Benavides yn athrawes Colombia sydd â gradd mewn addysg, astudiaethau ôl-raddedig yn y gwyddorau cymdeithasol a chysylltiadau rhyngwladol. Mae hi wedi gweithio ar bob lefel o addysg ffurfiol, o ysgolion uwchradd i gyfadrannau ôl-raddedig. Er 2003, mae Amada wedi bod yn llywydd y Sefydliad Ysgolion Heddwch, ac er 2011 yn gwbl ymroddedig i hyrwyddo diwylliannau heddwch trwy addysg heddwch yng Ngholombia mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol. O 2004 -2011, roedd yn Aelod o Weithgor y Cenhedloedd Unedig ar Ddefnyddio Mercenaries, Swyddfa'r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol. Mae hi bellach yn gweithio mewn tiriogaethau ôl-wrthdaro a feddiannir gan y FARC, gan gefnogi athrawon ac ieuenctid i weithredu'r cytundebau heddwch.
 • Alicia Cabezudo (Yr Ariannin - Canol / S. America)
  “Addysg Heddwch fel dewis arall trawsnewidiol ar gyfer Byd gwell i Bawb”
  Yr Athro Alicia Cabezudo, Ph.D. yw'r Athro Emeritws yn yr Ysgol Addysg - Prifysgol Rosario, yr Ariannin ac yn CADEIRYDD UNESCO ar Ddiwylliant Heddwch a Hawliau Dynol, Prifysgol Buenos Aires. Mae hi'n Aelod Melin Drafod ac Ymgynghorydd ar Addysg Fyd-eang ac Addysg Dinasyddiaeth Canolfan Gogledd De Cyngor Ewrop. Hi yw cyn Is-lywydd y Biwro Heddwch Rhyngwladol. Mae Mrs Cabezudo yn dysgu ym Mhrifysgolion a Chanolfannau Ymchwil America Ladin yng Ngholombia, Brasil, yr Ariannin, Uruguay, Chile, México, Puerto Rico, Costa Rica, Perú a Bolivia. Mae hi'n byw nawr yng Ngholombia yn dilyn Proses Cytundebau Heddwch Havana o safbwynt addysg ac addysgu yn Rhwydwaith Prifysgolion Heddwch Colombia.
 • Kevin Kester (S. Korea / UDA)
  “Gwirionedd, Ôl-wirionedd, a COVID-19: Rhai Ymatebion Addysgol.”
  Mae Kevin Kester yn Athro Cynorthwyol Trac Daliadaeth ar Addysg Ryngwladol a Materion Byd-eang wedi'i draws-benodi i'r Coleg Addysg, Ysgol Addysg i Raddedigion, a'r Ysgol Materion Byd-eang ym Mhrifysgol Keimyung yn Daegu, De Korea. Mae'n ymchwilio ac yn dysgu cymdeithaseg a gwleidyddiaeth addysg a materion byd-eang. Ei lyfr diweddaraf yw The United Nations and Higher Education: Peacebuilding, Social Justice and Global Cooperation for the 21st Century.

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Mae Trais yn y Cartref ar Gynnydd Gyda Cloi Coronafirws. Mae'r Ymatebion yn Colli'r Pwynt. - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
 2. Pandemics, gwrthdaro cymdeithasol a gwrthdaro arfog: Sut mae COVID-19 yn effeithio ar boblogaethau sy'n agored i niwed? - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Ymunwch â'r drafodaeth ...