Cyfle Interniaeth â Thâl am y 'Columba-Hypatia: Seryddiaeth ar gyfer Prosiect Heddwch' (Cyprus)

[icon name = "share" class = "" unprefixed_class = ""] darllenwch y postiad ar wefan y Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil

interniaeth seryddiaeth heddwch

Mae'r Prosiect

Mae “Columba-Hypatia: Seryddiaeth am Heddwch” yn brosiect allgymorth seryddiaeth ar y cyd sy'n cael ei redeg gan GalileoSymudol a'r Cymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil, sy'n digwydd ar ynys ranedig Cyprus. Ariennir y prosiect gan yr Undeb Seryddol Rhyngwladol gyda chefnogaeth Sefydliad Astroffiseg Max Plank. Nod y prosiect yw ysbrydoli pobl ifanc i fod yn chwilfrydig am wyddoniaeth a'r Cosmos, tra hefyd yn defnyddio seryddiaeth fel offeryn ar gyfer hyrwyddo cyfathrebu ystyrlon a diwylliant o heddwch a nonviolence. Mae ein tîm yn cynnal gweithgareddau seryddiaeth addysgol ac yn archwilio'r Cosmos gyda phlant a'r cyhoedd o'r gwahanol gymunedau sy'n byw ar yr ynys, i ysbrydoli ymdeimlad o ddinasyddiaeth fyd-eang “o dan yr un awyr” ac i edrych y tu hwnt i ffiniau.

Yr Interniaeth

Mae GalileoMobile a'r Gymdeithas Deialog ac Ymchwil Hanesyddol (AHDR) yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliant sydd â chefndir mewn Addysg STEM a / neu Addysg Heddwch (neu feysydd perthnasol) a diddordeb gweithredol mewn seryddiaeth a / neu addysg heddwch i ymuno â'r swyddfeydd o'r AHDR sydd wedi'i leoli yn y Cartref ar gyfer Cydweithrediad (H4C), yng nghalon Nicosia, Cyprus.

Bydd yr intern yn darparu cefnogaeth i weithrediadau'r Prosiect 'Columba-Hypatia: Seryddiaeth am Heddwch' a bydd yn cael ei gefnogi gan dimau GalileoMobile ac AHDR a fydd yn ei helpu i ddatblygu sgiliau wrth sefydlu rhwydweithiau, ymchwil, cymorth prosiect, drafftio addysgiadol. cynllunio deunydd a digwyddiadau. Bydd yr intern yn darparu cefnogaeth addysgol a gweinyddol a disgwylir iddo weithio ar ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau yng nghyd-destun y prosiect uchod.

Mae hyd yr interniaeth yw chwe (6) mis, gan ddechrau ym mis Mawrth 2019 (dyddiad cychwyn yn agored i drafodaeth), gyda phosibilrwydd o ymestyn tan ddiwedd 2019 yn amodol ar berfformiad ac argaeledd cyllid.

Bydd yr intern yn cael ei gynnig bob mis cydnabyddiaeth o 600 €. Rhaid i'r intern dalu costau fel tai, teithio, trefniadau fisa ac yswiriant meddygol sy'n gysylltiedig â'r rhaglen.

Tasgau

 1. Gyda chymorth gan Swyddfa Seryddiaeth Datblygu'r Undeb Seryddol Rhyngwladol, GalileoMobile ac AHDR, bydd yr intern yn sefydlu cysylltiadau cychwynnol a chydweithrediadau â sefydliadau / grwpiau / mentrau posibl a / neu bobl sydd â diddordeb mewn gweithredu seryddiaeth ar gyfer prosiectau heddwch mewn rhannau eraill o'r byd;
 2. Cydlynu a chyfrannu at ddrafftio llawlyfr addysgol ar sut i weithredu seryddiaeth ar gyfer prosiectau / gweithgareddau heddwch;
 3. Darparu cymorth logistaidd a thechnegol gyda threfniadaeth y seryddiaeth ar gyfer gweithdai heddwch, cynadleddau a digwyddiadau;
 4.  Mynychu gweithgareddau rhwydweithio a chyfarfodydd a digwyddiadau ar lefel ryngwladol;
 5. Ymchwilio a dadansoddi data;
 6. Hyrwyddo delfrydau ac amcanion y prosiect trwy wahanol gyfryngau;
 7. Gweithio'n agos gyda'r Swyddogion AHDR ac arbenigwyr GalileoMobile wrth gydlynu cynlluniau gwaith a chyflawniadau;
 8.  Roedd dyletswyddau eraill yn ymwneud â gwaith AHDR a GalileoMobile.

Gofynion hanfodol

 • Bod yn fyfyriwr graddedig neu gyfredol sydd wedi ymrestru mewn pwnc sy'n ymwneud â STEM, Addysg STEM, Astudiaethau Heddwch, Hawliau Dynol neu unrhyw ddisgyblaethau cysylltiedig eraill;
 • Profiad mewn seryddiaeth a / neu addysg heddwch (neu feysydd cysylltiedig);
 • Sgiliau Saesneg ysgrifenedig a llafar rhagorol;
 • Hyblygrwydd a gallu i weithio'n annibynnol ac mewn tîm;
 • Arddangos ymrwymiad i genhadaeth a gweledigaeth yr AHDR a GalileoMobile;
 • Brwdfrydedd ac ymrwymiad i adeiladu heddwch.

Gofynion ychwanegol a fyddai’n ased

 • Profiad amlwg mewn rheoli prosiect, codi arian, trefnu digwyddiadau, cyfathrebu neu rwydweithio;
 • Sgiliau arwain, cynllunio, ysgrifennu prosiect, dadansoddi a threfnu profedig;
 • Sgiliau cyfathrebu a diwydrwydd rhyngddiwylliannol rhagorol profedig wrth gyflawni tasgau;
 • Cyfryngau cymdeithasol, Excel, Word, PowerPoint, Canva, Outlook a gwefannau
 • Gwybodaeth ymarferol o Roeg a / neu Dwrceg

Rydym yn cynnig i chi

 • Tâl misol o 600 €;
 • Cyfle i fod yn rhan o dîm deinamig ac amrywiol;
 • Cyfle i weithio'n annibynnol a chymryd cyfrifoldeb;
 • Cyrsiau Twrceg neu Roeg am ddim yn ystod hyd yr interniaeth (yn amodol ar argaeledd);
 • Gostyngiadau yn y Caffi Cartref;
 • Cyfleoedd hyfforddi mewnol ac allanol;
 • Posibilrwydd teithio dramor gyda phrosiectau;
 • Mynediad at holl adnoddau a chyhoeddiadau AHDR.

Sylwch mai dim ond i'r rhai y caniateir iddynt weithio yn yr Undeb Ewropeaidd y gall yr AHDR eu cynnig. Ni allwn ddarparu trwyddedau gwaith na chefnogi ceisiadau am drwydded waith.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n tîm, gwnewch gais erbyn 1 Mawrth 2019 trwy anfon eich CV a llythyr yn nodi'ch cymhelliant yn [e-bost wedi'i warchod]

Adolygir ceisiadau ar sail dreigl.

Y Sefydliadau

GalileoSymudol yn brosiect allgymorth teithiol, dielw sy'n rhannu seryddiaeth â myfyrwyr ac athrawon mewn ysgolion a chymunedau ledled y byd. Mae'r tîm yn cynnwys grŵp o seryddwyr gwirfoddol, addysgwyr a chyfathrebwyr gwyddoniaeth ledled y byd. Ers ei sefydlu yn 2008, mae GalileoMobile wedi cyrraedd 1,400 o athrawon a 16,000 o fyfyrwyr, gan roi mwy na 100 o delesgopau a threfnu digwyddiadau cyhoeddus ar gyfer mwy na 2,500 o bobl mewn 14 gwlad. Mae GalileoMobile yn rhannu seryddiaeth ar draws y byd mewn ysbryd cynhwysiant, cynaliadwyedd, a chyfnewid diwylliannol i greu teimlad o undod o dan yr un awyr.

Mae Cymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR) yn sefydliad rhyng-gymunedol wedi'i leoli yng Nghyprus a'i genhadaeth yw cyfrannu at hyrwyddo dealltwriaeth hanesyddol ymhlith y cyhoedd ac yn fwy penodol ymhlith plant, ieuenctid ac addysgwyr trwy ddarparu mynediad at gyfleoedd dysgu i unigolion o bob gallu a phob ethnig, crefyddol, diwylliannol a chymdeithasol. cefndir, yn seiliedig ar y parch at amrywiaeth a deialog syniadau. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r AHDR wedi ehangu ei gwmpas gwaith i gynnwys Addysg Heddwch fel ymateb i anghenion cynyddol y gymdeithas Cyprus am fentrau addysgol ar gyfer cymodi.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...