Goresgyn y rhaniad dysgu: Asesu'r hyn a gollodd myfyrwyr yn ystod cau ysgolion ar gyfer COVID-19

Addysgu o bell ym Mangladesh. (Credyd Llun: BRAC)

(Wedi'i ymateb o: Gwasanaeth Rhwng y Wasg. Chwefror 19, 2021)

Gan Safiqul Islam

DHAKA, Bangladesh, Chwefror 19 2021 (IPS) - Mae cau ysgolion ac effeithiau amrywiol dysgu o bell yng nghanol pandemig COVID-19 yn her fyd-eang. Mae addysgwyr ledled y byd wedi bod yn brwydro i gyrraedd safonau addysgol cyfoes yn yr amgylchedd hwn. Ond dilynir yr her hon gan un arall eto: sut i asesu parodrwydd myfyrwyr i ailddechrau addysg yn yr ysgol pan fydd ysgolion yn agor. Yn BRAC, y sefydliad anllywodraethol rhyngwladol sy'n gweithredu 25,000 o ysgolion ym Mangladesh, sy'n gwasanaethu 750,000 o fyfyrwyr, rydym wedi datblygu dull a allai fod o gymorth.

Mae ysgolion yn Bangladesh wedi bod ar gau ers mis Mawrth 2020, gydag addysg o bell yn cymryd eu lle. Mae hynny'n peri problem ymarferol iawn. Pan fydd myfyrwyr yn dychwelyd, yn chwarter cyntaf 2021 yn ôl pob tebyg, byddant wedi cael profiadau addysgol amrywiol iawn.

Bydd yr amrywiaeth honno o brofiadau yn amlwg yn fyd-eang, nid yn unig am fod dulliau addysgu o bell mor amrywiol, ond oherwydd bod mynediad myfyrwyr ato. Mewn sawl rhan o'r byd, mae mynediad i'r Rhyngrwyd yn gyfyngedig; mae hynny mor wir yn yr Unol Daleithiau ag y mae ym Mangladesh. Mae gan ardaloedd gwledig lai o fynediad nag ardaloedd trefol. Mae gan ardaloedd cyfoethocach, a theuluoedd cyfoethog, fwy o fynediad na rhai tlotach. Mae gan deuluoedd llai lai o aelodau teulu i rannu'r cyfrifiadur cartref na rhai mwy.

Mae yna hefyd wahaniaethau sy'n benodol i'r myfyriwr a'r teulu; mae rhai myfyrwyr yn ymateb yn dda i ddysgu o bell; nid yw eraill. Mae gan rai rieni sy'n gallu eu helpu yn well nag eraill. Mae rhai mewn lleoliadau sy'n fwy ffafriol i astudio nag eraill. Mae rhai yn delio â straen ac ansicrwydd yn well nag eraill. Mae hyn yn gyffredinol.

Yn Bangladesh, mae BRAC wedi mynd i'r afael â'r amgylchiadau amrywiol hyn trwy dynnu ar deledu, radio a ffonau i greu llwyfannau addysgol a chwricwla newydd i'w defnyddio yn dibynnu ar yr amodau lleol. Mae'r fformatau hynny'n gwella potensial a realiti dysgu o bell, ond wrth gwrs ni allant ddileu'r gwahaniaethau ym mhrofiad myfyrwyr yn llwyr.

Mae ffôn nodwedd yn dod â dysgu o bell adref. Credyd: BRAC

Gellir deall her parodrwydd myfyrwyr yn Bangladesh yn syml trwy ystyried achos trydydd graddiwr newydd. Pe bai'r myfyriwr hwnnw wedi bod yn ei chael hi'n anodd yn academaidd ddwy flynedd yn ôl - yn y radd gyntaf - ac wedi derbyn dau fis yn unig o addysg yn yr ysgol yn yr ail radd (cyn i ysgolion gau ym mis Mawrth), gallai ef neu hi fod yn eithaf heb baratoi ar gyfer y drydedd radd yn 2021. Er y byddai'r myfyriwr hwnnw yn y bôn yn dal i fod ar lefel ail radd, bydd ef neu hi'n ailddechrau addysg yn yr ysgol yn y drydedd radd, oherwydd bod Llywodraeth Bangladesh wedi sefydlu hyrwyddiadau awtomatig ar gyfer pob myfyriwr pan fydd ysgolion yn ailagor.

Yn wrthgyferbyniol, gallai myfyriwr a ffynnodd yn y radd gyntaf ac a gafodd wasanaeth da o bell yn yr ail radd fod yn hollol barod ar gyfer y drydedd radd.

Yr her i ysgolion ac athrawon, felly, yw asesu pob myfyriwr a chreu cyfleoedd adfer, fel bod myfyrwyr wedi'u paratoi'n iawn i lwyddo. Ond mae hynny'n gofyn am ddull newydd. Nid yw ysgolion erioed o'r blaen wedi croesawu myfyrwyr wrth gael cyn lleied o ddealltwriaeth o'r hyn a ddysgodd y myfyrwyr y flwyddyn flaenorol.

Pan fydd ysgolion BRAC yn ailddechrau, ni fyddwn yn dechrau gyda dosbarthiadau arferol. Yn lle hynny, byddwn yn asesu cymwyseddau amrywiol y myfyrwyr ac yn darparu cefnogaeth adferol yn ôl yr angen, fel y bydd pawb ymhen chwe mis o fewn chwe gradd o fewn chwe mis.

Yn y cyfnod asesu, bydd gennym dri grŵp a chwe is-grŵp, er mwyn mynd i'r afael yn ddigonol â'r ystod o anghenion. Bydd y tri grŵp - gwyrdd, melyn a choch - yn dynodi'r myfyrwyr hynny sy'n barod ar gyfer y radd newydd, y rhai nad oeddent wedi cyflawni digon yn y radd flaenorol, a'r rhai sydd flwyddyn y tu ôl i hynny. Mae'r is-grwpiau'n caniatáu amrywiad pellach.

Bydd y rhai sy'n barod am y radd newydd yn symud ymlaen ar lefel gradd, tra bydd y rhai nad ydyn nhw'n derbyn cymorth adferol yn unol â'u grŵp a'u his-grŵp. Bydd y rhai yn y grŵp gwyrdd hefyd yn gwasanaethu fel mentoriaid, gan ddarparu cefnogaeth cymheiriaid i'r rhai nad ydyn nhw mor ddatblygedig eto.

Er mwyn cael llai o fyfyrwyr mewn ystafelloedd dosbarth nes i'r pandemig ddod i ben, bydd myfyrwyr yn y radd gyntaf yn cael eu gwaith dosbarth y tu mewn, tra bydd myfyrwyr yn yr ail a'r drydedd radd yn cael cymysgedd o ddosbarthiadau dan do ac awyr agored. Bydd gan fyfyrwyr yn y bedwaredd a'r bumed radd aseiniadau sy'n gofyn iddynt ddilyn prosiectau y tu allan. Er enghraifft, gallai prosiect i annog creadigrwydd, chwilfrydedd a dadansoddiad eu cael i astudio coed a pharatoi cyflwyniadau arnynt.

Bydd y dull hwn yn gwasanaethu'r holl fyfyrwyr orau trwy sicrhau eu bod yn dechrau ar lefel sy'n briodol i'w parodrwydd a thrwy alluogi'r rhai sydd angen dal i fyny i wneud hynny cyn gynted â phosibl. Mae pandemig COVID-19 wedi herio ysgolion fel erioed o’r blaen, ac mae’r cyfuniad hirfaith o ansicrwydd, ofn a cholled wedi herio myfyrwyr fel erioed o’r blaen. Yn fyd-eang, rhaid inni sicrhau nad yw'n dwyn myfyrwyr o'r cyrhaeddiad addysgol y maent yn ei haeddu gymaint.

Yr awdur yw Cyfarwyddwr Addysg BRAC, a leolir ym Mangladesh.

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...