Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Open-Oxford-Cambridge yn cynnig gwobr doethuriaeth wedi'i hariannu'n llawn am ymchwil heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear

(Wedi'i ymateb o: Agored-Rhydychen-Caergrawnt)

Tîm goruchwylio: Dr Luc-André Brunet (Hanes, Y Brifysgol Agored) a Daniel Payne (Curadur Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Llyfrgell LSE)

Gwahoddir ceisiadau am Wobr Doethuriaeth Gydweithredol AHRC, a ariennir gan AHRC yn y Brifysgol Agored, mewn partneriaeth â Llyfrgell Gwyddoniaeth Wleidyddol ac Economeg Prydain (Llyfrgell LSE).

Mae gan LSE Library nifer o archifau arwyddocaol ar bwnc actifiaeth heddwch yr ugeinfed ganrif ac actifiaeth gwrth-niwclear. Mae'r rhain yn cynnwys archifau'r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear (CND), diarfogi Niwclear Ewropeaidd (END), Cymrodoriaeth y Cymod (FOR), a deunydd sy'n ymwneud â Gwersyll Heddwch Merched Cyffredin Greenham. Mae'r casgliadau hyn yn cynnwys ystod eang o ddeunydd, megis cyhoeddiadau swyddogol, gohebiaeth bersonol, cofnodion cyfarfodydd caeedig, ynghyd â ffotograffau, posteri a geiriau caneuon.

Byddai disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus ddefnyddio casgliadau Llyfrgell LSE, ynghyd â ffynonellau archifol eraill, ar bwnc sy'n ymwneud â heddwch a / neu actifiaeth gwrth-niwclear er 1945. Mae croeso i geisiadau ar unrhyw ranbarth neu wlad ac unrhyw gyfnod er 1945, ar yr amod bod y prosiect ymchwil yn defnyddio casgliadau Llyfrgell LSE. Gallai themâu ymchwil posibl gynnwys:

 • dimensiynau rhyngwladol a / neu drawswladol gweithrediaeth heddwch
 • y berthynas rhwng actifiaeth heddwch a llunio polisi (a dylanwad y naill ar y llall)
 • rôl menywod mewn actifiaeth heddwch
 • cyfraniad gweithredwyr heddwch BAME
 • mathau o actifiaeth heddwch (gan gynnwys lleol, rhanbarthol, cenedlaethol, a rhyngwladol / rhyngwladol)
 • naratifau, gweledigaethau, a symbolau a ddefnyddir, a grëwyd neu a addaswyd gan weithredwyr heddwch
 • y berthynas rhwng gwrthwynebiad i ynni niwclear ac arfau niwclear

Gan weithio gyda Llyfrgell LSE, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant un i un gan guradur y llyfrgell ar drin archifau, ymchwil archifol, a chyrchu'r archifau perthnasol yn Llyfrgell LSE. Byddai ganddo gyfle hefyd i arwain ar guradu arddangosfa gyhoeddus gan ddefnyddio archifau heddwch Llyfrgell LSE, ar bwnc sy'n gysylltiedig â'i g / ymchwil, gyda hyfforddiant llawn ar y broses guradu a ddarperir gan guradur y Llyfrgell. Byddai'r arddangosfa ar-lein a / neu'n un gorfforol, yn cael ei chynnal yn Llyfrgell LSE. Byddai cyfle hefyd i drefnu cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â'r arddangosfa mewn cydweithrediad â thimau digwyddiadau'r Llyfrgell, er enghraifft trefnu digwyddiadau cyhoeddus a gweithio gyda grwpiau allanol. Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i draddodi sgwrs gyhoeddus neu drefnu gweithdy sy'n gysylltiedig â'i (h) ymchwil. Yn ogystal, byddai'r ymgeisydd yn cael ei wahodd i weithio gyda thîm ymgysylltu'r Llyfrgell i ddatblygu adnoddau addysgol ar-lein a / neu gorfforol ochr yn ochr â'i (h) ymchwil, i helpu'r ymchwil hon i gyrraedd cynulleidfaoedd fel y cyhoedd ehangach, grwpiau cymunedol allanol, ac actifyddion heddwch. Bydd union natur gweithgareddau cydweithredol gyda'r LSE yn dibynnu ar y prosiect a ddewisir ac mewn trafodaeth â'r ymgeisydd llwyddiannus.

Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gyd-oruchwylio gan ddau academydd o'r Brifysgol Agored (OU) ac un cyd-oruchwyliwr yn Llyfrgell LSE. Byddai'r ymgeisydd yn elwa o'r rhaglen helaeth o ddigwyddiadau hyfforddi ymchwil a ddarperir gan y Brifysgol Agored a'r model cyd-oruchwyliaeth hynod lwyddiannus a gynigir gan y brifysgol, a byddai'n cael ei wahodd i ymuno â Grŵp Ymchwil y Brifysgol ar Ryfel a Heddwch yn yr Ugeinfed Ganrif. Er y byddai'r ymgeisydd yn cwblhau PhD mewn Hanes, gallai ei gefndir academaidd ddod o unrhyw ddisgyblaeth gysylltiedig, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i wyddoniaeth wleidyddol, cysylltiadau rhyngwladol, cymdeithaseg, llenyddiaeth ac astudiaethau crefyddol. Yn dibynnu ar y pwnc a ddewiswyd gan yr ymgeisydd, gellir tynnu ail oruchwyliwr y Brifysgol Agored o ddisgyblaeth berthnasol arall i gefnogi prosiect rhyngddisgyblaethol yn llawn.

Prif oruchwyliwr y prosiect fydd Dr Luc-André Brunet, Darlithydd yn Hanes Ewropeaidd yr Ugeinfed Ganrif yn y Brifysgol Agored, a'i arbenigedd ymchwil yw heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear ar draws NATO yn negawd olaf y Rhyfel Oer.

Bydd goruchwyliwr Llyfrgell LSE Daniel Payne, Curadur Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol gan gynnwys y casgliadau sy'n ymwneud ag actifiaeth heddwch. Mae mwy o wybodaeth am y casgliadau hyn i'w gweld yma: https://www.lse.ac.uk/library/collection-highlights/peace-and-internationalism

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir ac ethnigrwydd. Mae gradd Meistr mewn Hanes neu ddisgyblaeth gysylltiedig yn cael ei ffafrio ond nid yw'n hanfodol. Anogir darpar ymgeiswyr i gysylltu â Luc-André Brunet (luc-andre.brunet@open.ac.uk) gyda chwestiynau ac am unrhyw ganllaw cyn cyflwyno eu cais.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 meddwl ar “Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Open-Oxford-Caergrawnt yn cynnig gwobr doethuriaeth wedi’i hariannu’n llawn ar gyfer ymchwil heddwch ac actifiaeth gwrth-niwclear”

 1. Radhakrishnan Neelakanta

  Menter wych, dymuniadau gorau dro ar ôl tro. Bydd Cenhadaeth Heddwch Gandhi yn falch o estyn ei chefnogaeth i'ch symud ac ymuno â chi i gyd i ledaenu'ch neges ar draws-
  -Yr Athro neelakanta Radhakrishnan.
  Cadeirydd
  Cenhadaeth Heddwch Gandhi
  gandhipeacemission2015@gmail. com

 2. Radhakrishnan Neelakanta

  Byddwn i gyd yn cytuno y dylai ein cartrefi ddod yn feithrinfeydd o werthoedd yr ydym yn eu ceisio.
  Fel y nododd Gandhi 'byddwch y newid rydych chi am ei weld yn y byd'
  Dyma'r union beth yr ydym yn anghofio ei gofio a dewis ei anwybyddu. Dylai unrhyw ymgyrch i dynnu sylw at heddwch geisio integreiddio'r agwedd hon hefyd.
  Dylai'r dull o'r brig i'r gwaelod roi lle i'r safbwyntiau 'o'r gwaelod i fyny' os mai'r hyn yr ydym yn ei geisio yw newid ansoddol. Gadewch inni gofio yn y cyd-destun hwn werth 'cylch cefnforol' Gandhi a amlygwyd.

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig