Llythyr agored gan garchar sy'n wynebu Wcráin am siarad dros heddwch

(Wedi'i ymateb o: World BEYOND War. Tachwedd 15, 2023)

Heb newidiadau strwythurol yn ein ffordd o feddwl a'n ffordd o fyw ni fydd y rhyfel yn yr Wcrain, y rhyfel yn y Dwyrain Canol a phob rhyfel arall byth yn dod i ben. Mae angen inni ddeffro'r gydwybod boblogaidd i wneud y gwrthodiad i ladd yn ffactor blaenllaw mewn diwylliant a gwleidyddiaeth. Mae angen i ni ysgogi dychymyg poblogaidd, cynhyrchu a phoblogeiddio mwy o werslyfrau, neu lyfrau yn unig, yn ogystal â gemau, ffilmiau, caneuon a phaentiadau o'r byd heb drais. Dylai fod yn hawdd dychmygu a rhoi cynnig ar fywyd heb drais. Fe'i gelwir yn ddiwylliant heddwch, ac mae eisoes wedi'i gymeradwyo gan gonsensws Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Gan Yurii Sheliazhenko

Cyfarchion o Kyiv. Ddoe cafodd fy ninas ei haflonyddu eto gan seirenau cyrch awyr, felly rhedais o lyfrgell wyddonol Vernadsky i guddio yn y lloches agosaf, sef gorsaf isffordd. Mae ymddygiad ymosodol Rwsiaidd yn erbyn yr Wcrain yn parhau, yn ogystal ag ymdrech ryfel amddiffynnol yr Wcrain. Mae sifiliaid yn marw, dinasoedd yn cael eu peledu ar ddwy ochr y rheng flaen, a dyna hanfod unrhyw ryfel—ymosodol neu amddiffynnol—drwg pur rhyfel, sef lladd torfol barbaraidd yn ôl diffiniad.

Ni ataliodd y rhybudd cyrch awyr yr Arlywydd Zelensky rhag arwyddo cais i’w senedd boced i barhau â chyfraith ymladd a chynnull gorfodol am 90 diwrnod arall, ac nid am y tro olaf: mae Prif Gadfridog yr Wcrain Zaluzhny wedi cyfaddef bod y rhyfel yn stalemate. Mae'r stalemate hwn eisoes wedi cymryd mwy na hanner miliwn o fywydau, ond nid yw colledion enfawr ar faes y gad wedi newid agweddau ym Moscow a Kyiv i ymladd, nid yn unig am fisoedd, ond ers blynyddoedd a blynyddoedd.

Yr eironi yw bod cynlluniau uchelgeisiol i ennill yn y dyfodol amhenodol yn achosi colledion bob dydd mewn rhyfel creulon afresymegol o athreuliad. Bydd cyrff sydd wedi’u claddu mewn ffosydd, mynwentydd di-ben-draw o arwyr syrthiedig yn gwneud unrhyw werth o fuddugoliaeth yn amheus os bydd rhywun hyd yn oed yn meiddio dathlu’r fath ar ôl y llanast trasig hwn, ac rwy’n obeithiol am y disgwyliad “ar ôl y llanast” hwn oherwydd mae rhai lleisiau iasoer ar y ddwy ochr eisoes wedi Dywedodd na fydd y rhyfel hwn byth yn dod i ben.

Gwaherddir ceisio heddwch, mae gweithredwyr heddwch yn cael eu herlid, ac mae mentrau rhyngwladol fel Uwchgynhadledd Heddwch Fienna yn yr Wcrain yn cael eu portreadu ar gam fel propaganda'r gelyn gyda difenwi personol trefnwyr a chyfranogwyr. Propaganda rhyfel wedi dod yn ideoleg y wladwriaeth; mae deallusion yn cael eu cynnull i'w wasanaethu a'u cosbi am unrhyw amheuon. Un enghraifft yn unig: am flynyddoedd maith roedd Jürgen Habermas yn eicon i athronwyr Wcrain, ond nawr, ar ôl ei eiriolaeth gymedrol o sgyrsiau heddwch, maen nhw wedi troi’r cyfnodolyn academaidd “Philosophical Thought” yn ymarferiad chwarterol mewn pamffledwyr y dylid ei alw’n fwy cywir “ Syniad Athronyddol yn Erbyn Habermas” oherwydd bod ymosodiadau ar Habermas ym mron pob erthygl.

Mae militariaeth strwythurol, dirfodol, ffwndamentalaidd yn gwenwyno ein meddyliau a'n bywydau bob dydd. Mae'r casineb yn ein bwyta. Ni all hyd yn oed meddylwyr o blaid y rhyfel anwybyddu hyn. Doeddwn i ddim yn disgwyl cwip realaidd gan Myroslav Marinovich na fydd byth ffos gyda chrocodeiliaid rhwng Wcráin a Rwsia. Rhybuddiodd Sergiy Datsyuk yn gwbl briodol na fydd y rhyfel byth yn dod i ben os bydd pobl yn parhau i wrthod meddwl a thrawsnewid, oherwydd y rhyfel yw'r union ffordd yr ydych chi'n delio â gwrthdaro heb feddwl. Mae unrhyw ryfel yn fud yn wir. Mae'r lleisiau hyn o synnwyr cyffredin, fodd bynnag, yn brin. Wrth siarad â chylchgrawn Time am nodau milwrol afrealistig yr Arlywydd Zelensky, roedd yn well gan aelod o'i dîm fod yn ddienw, ac nid heb reswm: yn syth ar ôl y cyhoeddiad, galwodd un o swyddogion gweithredol y swyddfa arlywyddol am i'r gwasanaeth “diogelwch” ddatgelu a chosbwch y rhai nad ydynt yn credu mewn buddugoliaeth.

Fel y gwyddoch yn ôl pob tebyg, fe wnaeth Gwasanaeth “Diogelwch” Wcráin fy nghyhuddo’n hurt, heddychwr, o’r cyfiawnhad fel y’i gelwir o ymddygiad ymosodol Rwsiaidd mewn datganiad sy’n amlwg yn condemnio ymosodedd Rwsiaidd. Fe wnaethon nhw chwilio fy nhŷ a chymryd fy nghyfrifiadur a ffôn symudol. Rydw i dan arestiad tŷ nawr tan ddiwedd y flwyddyn hon o leiaf, ac yna gellid dechrau treial: mae perygl y gallwn gael fy ngharchar am hyd at bum mlynedd. Fy “drosedd” oedd i mi anfon at yr Arlywydd Zelensky ddatganiad o’r enw “Agenda Heddwch ar gyfer yr Wcrain a’r Byd” sy’n galw am gadoediad, trafodaethau heddwch, parch at yr hawl i wrthod lladd, llywodraethu democrataidd di-drais, a rheoli gwrthdaro. .

A bod yn fanwl gywir, dyna sydd wedi’i ysgrifennu yn yr hysbysiad ffurfiol o amheuaeth a gefais, ond fy nhrosedd go iawn yng ngolwg militarwyr yw bod y Mudiad Heddychol Wcreineg a minnau wedi codi ymwybyddiaeth boblogaidd am yr hawl dynol i wrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol, sy’n cael ei wadu’n gandryll gan Luoedd Arfog yr Wcrain, yn groes i bob rhwymedigaeth ac ymrwymiad yn ôl Cyfansoddiad yr Wcráin, Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol, a

Cyfamod Rhyngwladol dros Hawliau Sifil a Gwleidyddol. Mae nifer y bobl sy'n barod i farw er mwyn militariaeth yn lleihau. Mae yna filoedd o bobl yn osgoi drafftiau, ond mae'n drueni nad ydyn nhw'n ddigon dewr i ddod yn weithredwyr gwrth-ryfel. Yn brin o weithlu, yn lle newid cynlluniau uchelgeisiol, mae cyfundrefn Zelensky yn dal i fynd ar drywydd y nod gwych o wneud milwyr o holl boblogaeth y wlad a chosbi pawb sy'n gwrthod lladd. Felly fe agoron nhw ymchwiliad troseddol yn fy erbyn i am drosedd meddwl heddychiaeth, a dechrau gwyliadwriaeth gudd, a threiddio i bryfocwyr asiantiaid i'n sefydliad ymhell cyn y llythyr at yr Arlywydd Zelensky. Mae ei wasanaeth “diogelwch” cenedlaethol poced wedi gwneud hyn oherwydd fy ngwaith amddiffyn hawliau dynol, fy nghymorth cyfreithiol i wrthwynebwyr cydwybodol.

Gallai cydwybod unigol ac agwedd ddifrifol at astudiaethau heddwch neu ddim ond at yr hen orchymyn “Na ladd” eich gwneud yn elyn i’r wladwriaeth yn yr Wcrain yn hawdd. Daeth Adfentydd y Seithfed Diwrnod Dmytro Zelinsky yn garcharor cydwybod, wedi'i daflu i'r carchar am ei alw i ddisodli consgripsiwn â gwasanaeth amgen. Rhyddhawyd carcharor cydwybod arall, Vitaliy Alekseyenko, o’r carchar gan y Goruchaf Lys ond ni chafodd ei ryddfarnu, gorchmynnwyd ail achos gan gyfeirio at gyfraith hen ffasiwn sydd, yn groes i’r Cyfansoddiad, yn caniatáu mynediad i wasanaeth amgen yn unig yn ystod amser heddwch. Paratoais gŵyn gyfansoddiadol i Vitaliy ond atafaelwyd fy nodiadau yn ystod y chwiliad. Llwyddais i baratoi cwynion cyfansoddiadol o hyd yn ei achos ef ac yn fy achos i, ond daeth y Llys Cyfansoddiadol o hyd i esgusodion gweithdrefnol i osgoi ystyried y ddwy gŵyn ar rinweddau, felly nid yw cwyn gyfansoddiadol yn ôl pob golwg yn ateb hawliau dynol effeithiol yn yr Wcrain, ond byddaf yn parhau i roi cynnig ar yr offeryn hwn gan obeithio y bydd yn dechrau gweithio'n iawn rywbryd.

Dylai fod gobaith am heddwch a chyfiawnder bob amser, y peth gwaethaf yw colli gobaith. Yr wyf yn cael fy erlid am freuddwyd am y byd lle mae pawb yn gwrthod lladd ac oherwydd hynny ni allai fod unrhyw ryfeloedd; ond hyd yn oed os bydd milwriaethwyr yn fy ngharcharu, rwy'n gobeithio parhau â'm gwaith hawliau dynol ac eiriolaeth heddwch o'r tu ôl i'r bariau. Yr wyf yn argyhoeddedig bod heddwch yn bosibl, ond nid wyf yn disgwyl y gellid cyrraedd heddwch mewn rhai sgyrsiau lefel uchel cyfrinachol. Peidiwch â gadael achos heddwch i gadfridogion a phenaethiaid taleithiau arfog i'r dannedd!

Yn ddiweddar fe ddatgelwyd, oherwydd yr stalemate ar faes y gad, fod rhai o swyddogion y Gorllewin wedi ceisio awgrymu i'w cymheiriaid yn yr Wcrain drafodaethau gyda Rwsia, nid oherwydd eu bod eisiau heddwch ond oherwydd eu bod am ryfela yn erbyn Tsieina a'r byd Arabaidd, ond y lefel uchel hon. ni chroesawyd ysgogiad ffug-heddwch, a gwrthodwyd hyd yn oed ffaith y stalemate gan yr Arlywydd Zelensky sy'n dal i fynnu mwy o arfau ac yn addo buddugoliaeth gyflym.

Go brin fod diplomyddiaeth dawel yn helpu yn erbyn haerllugrwydd militaraidd uchel. Sut y gallai helpu pan fydd y cyfryngau yn galw i ryfel, eglwysi yn pregethu rhyfel, cistiau rhyfel yn llawn, a chyllidebau ar gyfer diplomyddiaeth yn chwerthinllyd o wael? Y brif broblem yw bod militariaeth yn broblem strwythurol yn y Gorllewin ac ym mhobman gan ddilyn model y Gorllewin—felly mae angen i’r Gorllewin feddwl sut i ddarparu model mwy call a heddychlon i weddill y byd ei gopïo. Heb y fagwraeth a’r consgripsiwn gwladgarol milwrol ôl-Sofietaidd a gopïwyd o filitariaeth Prwsia a Ffrainc ganrifoedd oed, neu gwlt y fyddin gysegredig, rwy’n amau ​​a allai Rwsia fod wedi dechrau neu a allai’r Wcráin fod wedi cael ei llusgo i’r tywallt gwaed disynnwyr presennol, y gwastraff dibwrpas hwn o bywydau. Heb dreftadaeth epoc y Rhyfel Oer y cyfadeilad diwydiannol milwrol ni fyddai unrhyw ehangu NATO a dim arsenals niwclear yn Rwsia a'r Unol Daleithiau yn bygwth lladd holl fywyd ar ein planed, yn wallgof esgus ei fod rywsut yn sicrhau diogelwch cenedlaethol fel y'i gelwir. Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod beth mae hynny'n ei olygu: diogelwch y fynwent wedi'i diogelu rhag ail farwolaeth?

Hoffwn pe bai cyrsiau addysg heddwch yn rhan o gwricwla addysg sylfaenol ym mhobman. Hoffwn pan glywodd pobl dermau fel “gwrthsafiad di-drais,” ac “amddiffyniad sifil di-arf,” ni fyddent yn gofyn beth yw hynny. Mae propaganda yn dysgu mai iwtopia yw di-drais ac nad yw lladd eraill yn llwyr i fod yn iwtopia.

Rwy’n cofio gorymdeithiau o nukes ar Sgwâr Coch ym Moscow, ac rwyf wedi fy arswydo gan feddwl y gallai gogoniant marwol o’r fath wneud pobl, wedi’u twyllo gan bropaganda rhyfel, nid yn ofnus, ond yn falch o’u “gwlad fawr.” A hyd yn oed os nad oes arddangosfa oferedd militaraidd ymbelydrol ar strydoedd eich dinas, mae pobl bron ym mhobman yn falch o gael byddin, y sefydliad o bobl sydd wedi'u hyfforddi i ladd llawer o bobl. Dim ond un o bob deg gwlad yn y byd sydd wedi penderfynu peidio â chael byddin; Rwy'n eiddigeddus o Costa Rica a waharddodd greu byddin trwy ei Gyfansoddiad. Mae'n cynnal Prifysgol Heddwch y Cenhedloedd Unedig, ac yn bennaf oll hoffwn pe bai pob gwlad yn gallu cael ei Phrifysgol Heddwch ei hun, rwy'n golygu sefydliad heddwch go iawn, nid dim ond arwyddfwrdd ar gyfer ysgol filwrol warthus arall. Hoffwn pe bai cyrsiau addysg heddwch yn rhan o gwricwla addysg sylfaenol ym mhobman. Hoffwn pan glywodd pobl dermau fel “gwrthsafiad di-drais,” ac “amddiffyniad sifil di-arf,” ni fyddent yn gofyn beth yw hynny. Mae propaganda yn dysgu mai iwtopia yw di-drais ac nad yw lladd eraill yn llwyr i fod yn iwtopia.

A hoffwn pan fydd gweinidog “amddiffyn” yn gwneud sylw ffraeth fel “Ewch i siarad am wrthwynebiad di-drais i bobl yn Bucha, lle cyflawnodd byddin Rwsia y gyflafan erchyll!” y gallai rhywun ymhlith ei gynulleidfa ddweud wrtho: “A dweud y gwir, roeddwn i yn Bucha a dysgais gan bobl leol eu profiad o weithredu di-drais; ar ben hynny, rhoddais i gyrff anllywodraethol lleol a sefydliadau crefyddol i baratoi ar gyfer gwrthwynebiad di-drais yn y dyfodol, i amddiffyn eu hawl i wrthwynebiad cydwybodol. Oherwydd na all unrhyw drais, hyd yn oed lladd hunanamddiffyn roi gobaith am ddyfodol gwell; dim ond parodrwydd i wrthsefyll trais heb drais all roi gobaith am ddyfodol gwell.” Mae arnom angen mudiadau heddwch cryfach, mwy o bobl yn ymgysylltu, mwy o adnoddau deallusol a materol. Mae arnom angen buddsoddiadau mewn heddwch—nid mewn arfau, byddinoedd a ffiniau militaraidd, ond mewn datrys gwrthdaro di-drais, deialogau adeiladu heddwch, addysg heddwch a mentrau hawliau dynol.

Mae arnom angen buddsoddiadau mewn heddwch - nid i arfau, byddinoedd a ffiniau militaraidd, ond mewn datrys gwrthdaro di-drais, deialogau adeiladu heddwch, addysg heddwch a mentrau hawliau dynol.

Dylai gweithwyr sy'n cael eu bychanu gan ryfel weithio dros heddwch. Dylai marchnadoedd sy'n cael eu dwyn gan ryfel roi cyllideb i heddwch. Gallech ddechrau drwy gyfrannu at Ymgyrch ObjectWar, i ddarparu lloches i wrthwynebwyr cydwybodol o Rwsia, Belarus a’r Wcráin. Mae pob milwr sy'n cael ei achub o wasanaeth milwrol y consgripsiwn yn gwanhau'r cynheswyr ac yn dod â heddwch yn nes. Mae holl elynion y Gorllewin fel y'u gelwir yn wannabes i gopïo gwleidyddiaeth ac economi filwrol y Gorllewin; felly'r ffordd orau o ddod â phob rhyfel i ben yw trafod diwygiadau gwrth-ryfel dwys gartref a thramor a gweithio ar newidiadau strwythurol mawr tuag at lywodraethu di-drais. Bydd unrhyw newidiadau heddychlon yn y Gorllewin yn golygu newidiadau heddychlon ym mhobman, yn union fel y mae militariaeth y Gorllewin yn cynhyrchu rhyfeloedd hollbresennol.

Heb newidiadau strwythurol yn ein ffordd o feddwl a'n ffordd o fyw ni fydd y rhyfel yn yr Wcrain, y rhyfel yn y Dwyrain Canol a phob rhyfel arall byth yn dod i ben. Mae angen inni ddeffro'r gydwybod boblogaidd i wneud y gwrthodiad i ladd yn ffactor blaenllaw mewn diwylliant a gwleidyddiaeth. Mae angen i ni ysgogi dychymyg poblogaidd, cynhyrchu a phoblogeiddio mwy o werslyfrau, neu lyfrau yn unig, yn ogystal â gemau, ffilmiau, caneuon a phaentiadau o'r byd heb drais. Dylai fod yn hawdd dychmygu a rhoi cynnig ar fywyd heb drais. Fe'i gelwir yn ddiwylliant heddwch, ac mae eisoes wedi'i gymeradwyo gan gonsensws Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Mae angen i bobl gredu, trafod a deall y gwir syml ei bod yn bosibl byw heb drais, heb ryfeloedd, ac mewn gwirionedd mae'n wallgof ildio i drais tra bod strwythurau heddwch â gwreiddiau dwfn mor bwerus a chyffredinol fel y gallai heddwch ffynnu ym mhobman hyd yn oed. mewn cyfnod trasig o ryfel. Cymerwch y ddeinameg amlycaf hon o fywyd heddychlon a'i ddatblygu mewn sefydliadau democrataidd modern, oherwydd mae gwir ddemocratiaeth yn golygu gwneud penderfyniadau mewn sgwrs ag eraill, mewn cydweithrediad, rhannu gwybodaeth, cytgord a gwasanaeth er lles pawb, nid mewn lladd, casineb, anghydraddoldeb, gorfodaeth a arddweud. Gwna reswm, gwirionedd, a chariad alluoedd mawrion yn rheoli y byd.

Mae llwybr i heddwch yn gorwedd trwy newidiadau strwythurol mawr. Ein cenhadaeth, fel mudiadau heddwch, yw symud ymlaen a pharatoi'r ffordd ar gyfer y teulu cyfan o ddynolryw ar y blaned gyffredin i ffordd ddi-drais o fyw yn y dyfodol sy'n seiliedig ar wybodaeth.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig