Mae dysgu ar-lein yn datgelu anghydraddoldebau addysgol parhaus, yn sbarduno ymdrechion i ddiwygio

(Wedi'i ymateb o: Y Tufts yn Ddyddiol. Hydref 8, 2020)

Yn union fel popeth arall, mae COVID-19 wedi gorfodi athrawon ac athrawon i addasu i fformat ar-lein. Yn y gwanwyn, daeth gwahaniaethau i'r amlwg ymhlith ardaloedd ysgolion cyfoethog ac incwm isel o ran mynediad myfyrwyr i'r rhyngrwyd a chyfrifiaduron.

Gan Evelyn McClure

Trwy gydol yr haf, mae mudiad Black Lives Matter (BLM) wedi dod â llawer i flaen llygad y cyhoedd ynghylch annhegwch systemig, o greulondeb yr heddlu i ofal iechyd. Un pwnc parhaus sydd wedi mynd a dod wrth drafod annhegwch yw addysg, y mae arferion hanesyddol o ail-leinio ledled y wlad yn effeithio arno.

I Sara Siqueira, plentyn iau sy'n astudio gwyddoniaeth wybyddol yr ymennydd, a fynychodd brotest BLM yn ei thref enedigol, Piedmont, Calif., Sbardunodd awydd i effeithio ar newid yn ei chymuned fwy yn Oakland.

“Mae ein tref, Piedmont, yn llawn pobl wyn gefnog a breintiedig iawn,” meddai. “Mae [mae’n] gweithredu fel swigen wedi’i amgylchynu gan Oakland… Fe aethon ni i orymdaith Black Lives Matter yn ein tref a chael ein hunain yn pendroni pa rôl a chwaraeodd ein tref yn y mudiad BLM,” meddai Siqueira.

Roedd Siqueira ac ychydig o ffrindiau yn gobeithio mynd i’r afael â rhai o’r anghydraddoldebau hyn trwy sefydlu di-elw a oedd yn canolbwyntio ar godi sylfeini presennol, megis y Prosiect Trefnu Du, Planting Justice a The Oakland REACH.

“Roedd gennym nod uchelgeisiol o sefydlu digwyddiad codi arian i alw cymuned Piedmont i weithredu a dal ein tref yn atebol yn ogystal â’u cysylltu â sefydliadau anhygoel presennol yn Oakland. Roedden ni wir eisiau gweithio gyda sefydliadau a sefydliadau oherwydd eu bod nhw'n deall yr anghenion yn y gymuned, ”meddai Siqueira.

Mae'r POPS a enwir yn briodol, neu Piedmont ar gyfer Ysgolion Cyhoeddus Oakland, yn symbol o popio swigen Piedmont, sydd â'r opsiwn i ddewis a dewis pryd i gysylltu â Oakland. Er iddi gydnabod bod gan yr enw POPS rai cynodiadau cymhleth achubol, pwysleisiodd Siqueira fod pobl Piedmont, trwy gyfrannu at achosion Oakland, yn buddsoddi yn y gymuned ehangach.

“Pan mae’n glun ac yn cŵl byw gan Oakland, mae pobl yn manteisio. Ond mae'r ffaith bod Piedmont yn dref ar wahân yn golygu y gall gelcio adnoddau. Roeddem am fynd i’r afael â’r ffaith bod bodolaeth Piedmont yn niweidio’r cymunedau o’n cwmpas, ”meddai Siqueira.

Pan ofynnwyd iddo am y peth pwysicaf i'w ystyried wrth geisio mynd i'r afael â materion enfawr fel annhegwch addysg systemig, trafododd Siqueira y syniad o amrywiaeth mewn sefydliadau gwyn yn bennaf.

“Rwy’n credu pan fydd pobl yn mynd i’r afael â materion tegwch a hiliaeth, mae pwysau enfawr am amrywiaeth. Mae hynny'n wych, ond mae'n rhaid iddo fynd yn ddyfnach na hynny. Er enghraifft, yn Tufts, mae'n bwysig cael staff a chyfadran sy'n edrych fel chi, ”meddai Siqueira. “Gallwch, gallwch gael ysgol amrywiol, ond bydd yr anghydraddoldebau a’r gwahaniaethu yn dal i fodoli oni bai eich bod yn gweithio i ddatrys diwylliant a systemau’r ysgol… Mae angen i chi feddwl sut y gallwch newid polisi, arferion llogi a sut y gallwch sicrhau hynny rydych chi'n cadw cyfadran neu fyfyrwyr o gefndiroedd lliw neu heb gynrychiolaeth ddigonol. ”

Roedd y cyntaf o ddau ddigwyddiad codi arian mawr a drefnodd POPS yr haf hwn yn canolbwyntio ar dynnu presenoldeb yr heddlu o ysgolion. Mae gan un sefydliad y bu'r grŵp yn gweithio ag ef, y Black Organising Project dan bwysau Ardal Ysgol Oakland am flynyddoedd i symud yr heddlu o'i ysgolion, a gymeradwywyd yn unfrydol gan fwrdd yr ysgol yr haf hwn. Roedd yr ail ddigwyddiad codi arian yn canolbwyntio ar yr anghydraddoldebau sy'n cyd-fynd â dysgu o bell. Roedd yr arian a godwyd wedi'i neilltuo i dalu costau technoleg a grantiau bach i athrawon a gweinyddwyr ysgolion yn ysgolion cyhoeddus ardal Oakland.

“Mae chwyddo a dysgu o bell wedi taflu goleuni ar lawer o faterion systemig a gwahaniaethau mewn cyllid.”

Yn union fel popeth arall, mae COVID-19 wedi gorfodi athrawon ac athrawon i addasu i fformat ar-lein. Yn y gwanwyn, daeth gwahaniaethau i'r amlwg ymhlith ardaloedd ysgolion cyfoethog ac incwm isel o ran mynediad myfyrwyr i'r rhyngrwyd a chyfrifiaduron. A. Arolwg Los Angeles Times o ysgolion California ym mis Awst, er bod 87% o fyfyrwyr sy'n mynychu ysgolion incwm uwch yn cael mynediad at gyfrifiadur pan gawsant eu hanfon adref, dim ond 51% o fyfyrwyr mewn ardaloedd incwm is oedd â mynediad. Trafododd Linda Beardsley, uwch ddarlithydd yn yr adran addysg, yr anghydraddoldebau y mae dysgu o bell wedi'u dwyn i'r wyneb.

“Mae chwyddo a dysgu o bell wedi taflu goleuni ar lawer o faterion systemig a gwahaniaethau mewn cyllid,” meddai Beardsley.

Mae diwygio addysg yn dechrau gyda'r ysgolion cyhoeddus K-12, fodd bynnag, mae Beardsley o'r farn y gall addysg uwch gael effaith enfawr.

“Un o’r rhesymau y gadewais yr Adran Addysg a dod [i Tufts] yw fy mod wir yn credu bod gan brifysgolion a cholegau ran wirioneddol i’w chwarae, yn enwedig wrth baratoi athrawon y dyfodol,” meddai Beardsley.

Pan ofynnwyd iddo am yr effaith y gall addysg uwch ei chael ar ddyfodol addysg gyhoeddus K-12, soniodd Beardsley am yr ymgyrch i safoni gan golegau a phrifysgolion.

“Un rheswm rydyn ni wedi dod mor safonol, trwy fframweithiau, yw bod ysgolion cyhoeddus yn chwarae yn ôl yr hyn mae colegau a phrifysgolion ei eisiau. Y bartneriaeth orau yw un rhwng addysg uwch ac ysgolion cyhoeddus K-12, ”meddai Beardsley.

Cyn ei hamser yn Tufts, bu Beardsley yn gweithio yn Adran Addysg Massachusetts ar Ddeddf Diwygio Addysg Massachusetts 1993, a oedd yn gorfodi creu fframweithiau cwricwlwm fel ymgais i ddarparu tegwch ar draws ysgolion cyhoeddus y wladwriaeth. Pwysleisiodd Beardsley fod y fframweithiau cwricwlwm hyn wedi'u cynllunio i fod yn hyblyg ar gyfer pob ardal ar sail anghenion ei myfyrwyr ei hun.

“Roedd yn ofynnol i bob ardal fod o fewn y canllawiau hyn, fodd bynnag, gallent benderfynu beth oedd y canllawiau hynny yn ei olygu i'w myfyrwyr.” Meddai Beardsley. “Ein ffocws oedd penderfynu ar safonau a nodau cyffredin ar gyfer addysgu ... mae hynny'n dal i ganiatáu ar gyfer posibiliadau a gwahaniaethau lleol."

Pwysleisiodd Beardsley a Mindy Duggan, sophomore sy'n astudio astudio plant a datblygiad dynol, bwysigrwydd cynnwys athrawon mewn diwygiadau addysg.

“Ni ddylai diwygio addysg fod yn broses o’r brig i lawr a grëwyd gan wneuthurwyr deddfau ac academyddion,” meddai Beardsley. “Roedd gennym lunwyr polisi nad oeddent yn deall bod angen persbectif y myfyrwyr, athrawon, gweinyddwyr ysgolion arnom i greu cwricwlwm ar gyfer systemau ysgolion cyhoeddus K-12.”

Mae Duggan yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau mewn rhaglenni addysg arbennig mewn ysgolion cyhoeddus. Ar gyfer un o'i dosbarthiadau, Addysgu'r Plentyn Eithriadol, dysgodd am Ddeddf Americanwyr ag Anableddau, dogfen sy'n rhoi manylion yr amddiffyniadau a gynigir i'r rheini ag anableddau yn yr Unol Daleithiau.

“Gallai mynediad at y wybodaeth hon [yn Neddf Americanwyr ag Anableddau] helpu llawer o fyfyrwyr a rhieni, ond ni all deddf eich helpu os nad ydych yn gwybod ei bod yn bodoli,” Duggansaid. “Gall cynyddu hygyrchedd y ddeddfwriaeth hon gael cymaint o effaith.”

“Ni ddylai diwygio addysg fod yn broses o’r brig i lawr a grëwyd gan wneuthurwyr deddfau ac academyddion.”

Ar hyn o bryd, mae Duggan yn dilyn cwrs o'r enw Addysg er Heddwch a Chyfiawnder. Mae'r brif addysg y mae hi'n ei hystyried yn gosod cyrsiau mewn tri chategori ar wahân i annog myfyrwyr i gymryd dosbarthiadau nad ydyn nhw efallai wedi dewis o'u gwirfodd eu hunain.

“I mi, byddwn yn cymryd dosbarthiadau gan ganolbwyntio ar addysg arbennig yn unig, fodd bynnag, mae’r categorïau wedi fy ngorfodi i gamu allan o fy mharth cysur a chymryd dosbarth fel Addysg er Heddwch a Chyfiawnder,” meddai Duggan. “Mae’r dosbarth hwn wedi bod yn agoriad llygad oherwydd mae hyn yn troi fy marn at anghydraddoldebau rhyw, hil ac ethnig yn y system ysgolion.”

Pwysleisiodd Duggan y camau pwysig y mae'r adran addysg yn eu cymryd i greu athrawon a gweinyddwyr gwybodus yn y dyfodol. Trwy roi dosbarthiadau mewn categorïau, mae'r adran yn addysgu myfyrwyr ar gynifer o agweddau ar addysgu â phosibl.

“Rwy'n credu bod y categorïau hyn yn paratoi majors addysg ar gyfer pob sefyllfa y gallent ddod ar eu traws fel athrawon neu weinyddwyr,” meddai Duggan.

Un categori y mae'r adran addysg yn gofyn amdano ar gyfer ei brif yw “Addysgu a Dysgu,” sy'n caniatáu i fyfyrwyr ennill profiad addysgu personol gydag athrawon a myfyrwyr ysgolion cyhoeddus. Yn wreiddiol, cofrestrwyd Duggan ar gwrs o'r enw Arsylwi Theori Gweithredu, a fyddai wedi cyflawni'r gofyniad hwn. Oherwydd COVID-19, fodd bynnag, roedd yn rhaid i strwythur y dosbarth hwn addasu'n gyflym.

“Mewn amseroedd arferol, rydych chi'n ymweld ag ystafell ddosbarth mewn ysgol uwchradd gyhoeddus unwaith yr wythnos. Oherwydd COVID, mae'r dosbarth hwn wedi morphed i edrych ar hanes a gweinyddiaeth ysgolion uwchradd o'r tu allan, ”meddai Duggan.

Gorffennodd Duggan y cwrs hwn, gan obeithio ei ddilyn yn ystod semester lle gallai ryngweithio â myfyrwyr eraill yn bersonol. Mynegodd bryder am y myfyrwyr nad oeddent yn gallu gohirio'r gofyniad hwn.

“I fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu gohirio am semester arall, rwy'n teimlo y bydd diffyg profiad addysgu. Nid yw Zoom yr un peth â bod mewn ystafell gyda myfyriwr, ”meddai Duggan.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig