Ar ben-blwydd Nagasaki, mae'n bryd ailfeddwl am strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben

Er gwaethaf 70 mlynedd heb ryfel mawr, nid yw'n bosibl i ataliaeth niwclear bara am byth. Dim ond cyn belled â bod bodau dynol yn gwneud y dewisiadau cywir y mae'n gweithio. Ac eto rydyn ni'n gwybod bod bodau dynol yn ddiffygiol, ac rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau.

Cyflwyniad y Golygydd

Ar ben-blwydd y Unol Daleithiau yn gollwng y bom atomig ar Nagasaki (Awst 9, 1945) mae'n hollbwysig ein bod yn archwilio methiannau ataliaeth niwclear fel polisi diogelwch. Yn yr OpEd a ail-bostiwyd isod, mae Oscar Arias a Jonathan Granoff yn awgrymu bod arfau niwclear yn chwarae rhan ataliol fach iawn yn NATO o ystyried ei gryfder milwrol confensiynol. Wedi’u gwreiddio yn y rhagosodiad ei bod “yn amser ar gyfer ymdrechion mwy beiddgar i wneud heddwch yn yr Wcrain,” maent yn archwilio ymhellach y posibiliadau i NATO wneud paratoadau ar gyfer tynnu holl arfau niwclear yr Unol Daleithiau yn ôl o Ewrop a Thwrci fel cam rhagarweiniol i agor trafodaethau. Gallai gweithredu o'r fath agor y drws i'r posibiliadau o ddeialog sy'n seiliedig ar sefydlu'r sylfaen ar gyfer potensial trefniant diogelwch cyffredin rhwng NATO a Rwsia yn y dyfodol. (TJ, 8/8/2022)

Strategaeth niwclear a dod â'r rhyfel yn yr Wcrain i ben

Gan Oscar Arias a Jonathan Granoff

(Wedi'i ymateb o: Y Bryn. Gorffennaf 19, 2022)

Mae'n bryd ymdrechion mwy beiddgar i wneud heddwch yn yr Wcrain.

Gall rhyfel, fel tân, ymledu allan o reolaeth, ac fel Llywydd Putin yn ein hatgoffa o hyd, mae gan y gwrthdaro penodol hwn y potensial i ddechrau rhyfel niwclear.

Mewn cynhadledd newyddion ddiweddar ar y cyd ag Arlywydd Belarus, Putin cyhoeddodd y byddai Rwsia yn trosglwyddo taflegrau Iskander M i Belarus. Gall y taflegrau hynny gario pennau rhyfel niwclear, ac mae'n debyg mai bwriad y symudiad yw adlewyrchu'r trefniadau rhannu niwclear sydd gan yr Unol Daleithiau â phum cynghreiriad NATO - Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, yr Almaen, yr Eidal a Thwrci.

Cyflwynwyd arfau niwclear yr Unol Daleithiau i Ewrop yn y 1950au fel mesur stopgap i amddiffyn democratiaethau NATO yr oedd eu lluoedd confensiynol yn wan. Nifer yr arfau niwclear yn y pum gwlad hynny cyrraedd uchafbwynt tua 7,300 o arfbennau yn y 1960au, yna dirywio i tua 150 heddiw, gan adlewyrchu cryfder confensiynol cynyddol NATO a'i amcangyfrif gostyngol o ddefnyddioldeb milwrol arfau niwclear. Ond gallai hyd yn oed 150 o arfau niwclear fod yn fwy na digon i atal gwrthdaro peryglus â Rwsia.

Mae'r byd mor agos at yr affwys niwclear heddiw ag yr oedd yn ystod Argyfwng Taflegrau Ciwba. Mewn gwirionedd, gall risgiau niwclear cyfoes fod yn waeth mewn gwirionedd. Tra bod Argyfwng Taflegrau Ciwba wedi para 13 diwrnod yn unig, mae'n debygol y bydd yr ymladd yn yr Wcrain yn parhau ac yn temtio tynged am fisoedd lawer i ddod.

Mae trafodaethau felly yn hanfodol i leddfu tensiynau niwclear. Er nad oes ganddo rôl uniongyrchol yn rhyfel yr Wcrain, mae'n briodol i NATO gael rôl wrth annog trafodaethau i ddod ag ef i ben.

Gan fod NATO yn rym milwrol aruthrol o gryf - yn gryfach hyd yn oed na Rwsia Putin - a chan fod yr Arlywydd Putin wedi dweud bod y rhyfel yn yr Wcrain yn rhannol yn ymateb i weithredoedd NATO, byddai NATO yn galw am drafodaethau heddwch yn addas ac yn cario rhywfaint o bwysau.

Byddai hefyd yn cyd-fynd â rhwymedigaethau aelod-wladwriaethau NATO o dan y Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear. Arweinwyr NATO yn cyfarfod ym Madrid yn ddiweddar ailddatganwyd “Y Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear yw’r rhagflaeniad hanfodol yn erbyn lledaeniad arfau niwclear ac rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo’n gryf i’w weithredu’n llawn, gan gynnwys Erthygl VI [yr erthygl sy’n ymrwymo gwladwriaethau arfog niwclear i fynd ar drywydd diarfogi niwclear].” Mae yr ymrwymiad hwn yn cynnwys, yn ol y Adroddiad Cynhadledd Adolygu 2000 y Cytundeb Atal Amlhau, “rôl lai i arfau niwclear mewn polisïau diogelwch i leihau’r risg y bydd yr arfau hyn byth yn cael eu defnyddio ac i hwyluso’r broses o’u dileu’n llwyr.”

Mae NATO yn draddodiadol yn cynnal ataliaeth ac amddiffyniad cryf, tra ei fod hefyd wedi arwain y ffordd tuag at ataliad a deialog. Mae ymrwymiad presennol NATO i ataliaeth ac amddiffyn yn glir. Ond i ailgychwyn sgyrsiau, rhaid i NATO nawr hefyd ddod o hyd i ffordd i annog détente a deialog.

Bydd angen ystum dramatig i ddod â'r ddwy ochr yn ôl i ddeialog. Felly, rydym yn cynnig cynllun NATO ac yn paratoi ar gyfer tynnu holl arfau niwclear yr Unol Daleithiau yn ôl o Ewrop a Thwrci, yn rhagarweiniol i drafodaethau. Byddai tynnu'n ôl yn cael ei wneud unwaith y cytunir ar delerau heddwch rhwng Wcráin a Rwsia. Byddai cynnig o'r fath yn cael sylw Putin a gallai ddod ag ef at y bwrdd trafod.

Ni fyddai tynnu arfau niwclear yr Unol Daleithiau o Ewrop a Thwrci yn gwanhau NATO yn filwrol, gan fod arfau niwclear wedi gwneud hynny ychydig neu ddim defnyddioldeb gwirioneddol ar faes y gad. Os ydynt yn wirioneddol arfau dewis olaf, nid oes angen eu defnyddio mor agos at ffin Rwsia. O dan y cynnig hwn, byddai Ffrainc, y Deyrnas Unedig, a’r Unol Daleithiau yn cadw eu harsenalau niwclear cenedlaethol, a phe bai’r gwaethaf yn digwydd, gallent barhau i’w defnyddio ar ran NATO.

Er gwaethaf 70 mlynedd heb ryfel mawr, nid yw'n bosibl i ataliaeth niwclear bara am byth. Dim ond cyn belled â bod bodau dynol yn gwneud y dewisiadau cywir y mae'n gweithio. Ac eto rydyn ni'n gwybod bod bodau dynol yn ddiffygiol, ac rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau.

Mae'r arfau hyn yn cynnig addewidion ffug o ddiogelwch ac ataliaeth - tra'n gwarantu dim ond dinistr, marwolaeth, a rheolaeth ddiddiwedd.

Felly rydym yn cytuno ag Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Guterres, sydd Dywedodd, “ Y mae yr arfau hyn yn cynnyg addewidion celwyddog o ddiogelwch ac ataliaeth — tra yn gwarantu dim ond dinistr, marwolaeth, a phrysurdeb diddiwedd,” a chyda’r Pab Ffransis, yr hwn Dywedodd, “Mae [arfau niwclear] yn bodoli yng ngwasanaeth meddylfryd o ofn sy'n effeithio nid yn unig ar y partïon mewn gwrthdaro, ond ar yr hil ddynol gyfan.,” yn ogystal â chyda diweddar Seneddwr yr Unol Daleithiau Alan Cranston a oedd yn syml Dywedodd, “Mae arfau niwclear yn annheilwng o wareiddiad.”

Methodd arsenal niwclear NATO atal ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain ac nid oes ganddo bron unrhyw ddefnyddioldeb fel arf rhyfel. Ond gellir dal i wneud defnydd da o arfau niwclear NATO, nid trwy fygwth eu lansio a dwysau'r rhyfel, ond trwy eu tynnu'n ôl i wneud lle ar gyfer trafodaethau newydd a heddwch yn y pen draw.

Awdur Llawryfog Heddwch Nobel Oscar Arias oedd Llywydd Costa Rica o 1986 i 1990 a 2006 i 2010. 

Jonathan Granoff yw Llywydd y Sefydliad Diogelwch Byd-eang, ac enwebai am Wobr Heddwch Nobel.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig