Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

“[Yr OIC] Yn annog Awdurdodau Afghanistan de facto i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithas Afghanistan yn unol â’r hawliau a’r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol.” - Pwynt 10, Communiqué gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd.

Cyflwyniad y Golygydd

Eiriolwyr dros Fenywod Ysgolheigion a Gweithwyr Proffesiynol, llofnodwyr y llythyr at y Cenhedloedd Unedig a'r OIC gan sefydliadau ffydd a dyngarol, i gyd yn eiriolwyr hawliau dynol a chydraddoldeb rhywiol, pawb sy'n ystyried eu hunain yn ddinasyddion byd-eang a phawb sy'n pryderu am ddyfodol Afghanistan, dathlu'r communiqué hwn gan y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd. Y datganiad hwn, sy'n honni'n ddiamwys bod Islam yn gwarantu hawl menywod i addysg a chyfranogiad mewn materion cyhoeddus, yw'r datganiad mwyaf pwerus a pherthnasol o'r holl ddatganiadau o'r fath a wnaed mewn ymateb i waharddiad y Taliban ar addysg a chyflogaeth menywod. Mae'n dod o'r gymuned Fwslimaidd fyd-eang, sy'n cynrychioli'r ffyddloniaid ledled y byd, ac arweinwyr cenhedloedd Mwslimaidd.

Rydym yn llongyfarch OIC ar y weithred ragorol hon o gyfrifoldeb Islamaidd a rhyngwladol ac yn cymeradwyo’r sefydliad ar yr eglurder y mae’n ei ddefnyddio i fynegi’r egwyddorion Islamaidd perthnasol a safonau rhyngwladol cyfraith hawliau dynol sy’n sefydlu cydraddoldeb rhwng dynion a merched fel rhywbeth hanfodol i gymdeithasau cyfiawn a heddwch byd. Fel y nodwyd gan Siarter y Cenhedloedd Unedig a'r Rhagymadrodd i'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, mae'r egwyddor o gydraddoldeb yn sylfaenol i gymuned y byd, ac mae'r ddogfen hon yn gyfraniad arwyddocaol iawn i ymdrech menywod am gydraddoldeb ledled y byd.

Cymeradwywn i sylw darllenwyr yr argymhellion ymarferol a gynigir yn y cyfathrebiad. Un o addewidion arbennig yw galw ar Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i anfon cynrychiolwyr lefel uchel i gyflwyno'r cyfathrebiad i awdurdodau de facto Afghanistan. Gallai cenhadaeth o'r fath adeiladu ar ddirprwyaeth lefel uchel mis Ionawr a wnaeth, er na chyflawnodd wrthdroi'r gwaharddiadau, nodyn arbennig o barodrwydd i ymgysylltu. Yn amlwg, dylid parhau â’r ymgysylltu. Rydym hefyd yn annog OIC i gymeradwyo a chymryd rhan yn y gynhadledd ryngwladol ar fenywod mewn Islam, a argymhellwyd gyntaf yn yr adroddiad hwnnw a gyhoeddwyd gan UNSG Amina Mohammed; ac, ar yr un pryd, i barhau i gryfhau cydweithrediad â mudiadau menywod ledled y byd trwy anfon dirprwyaeth i sesiwn flynyddol 2023 Comisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Statws Menywod, a gynhelir ar yr un pryd â'r gynhadledd. Gallai cyflwyniad ar y communiqué yn SSC gryfhau ei effeithiau.

O’n rhan ni byddwn yn eiriolwyr ac addysgwyr yn parhau i hybu sylw i’r ddogfen hynod hon ac yn annog holl ddarllenwyr/aelodau GCPE i wneud yr un peth, gan ei hanfon at ddeddfwyr a gweinidogaethau tramor, a’i thrafod mewn dosbarthiadau ac mewn sefydliadau cymdeithas sifil ledled y byd. Gallai’r trafodaethau hyn ysbrydoli arweinwyr crefyddau eraill i weithredu ynghylch rolau a phrofiadau menywod ymhlith eu ffyddloniaid, er mwyn sicrhau cysondeb ag egwyddorion crefyddol, cyfiawnder rhyw, a chydraddoldeb. Mae merched o bob ffydd wedi galw am y cyfryw ers tro. (BAR, 1/28/23)

[Gweler mwy o sylw ar Afghanistan yma.]

Cyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar “Y Datblygiadau Diweddar a’r Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan”

(Wedi'i ymateb o: Gwe Rhyddhad. Ionawr 11, 2023)

Ar wahoddiad ar y cyd Teyrnas Saudi Arabia, Cadeirydd yr Uwchgynhadledd Islamaidd bresennol a'r Pwyllgor Gwaith a Gweriniaeth Türkiye, a gwahoddiad Gweriniaeth Gambia, cynullodd Pwyllgor Gweithredol y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd (OIC) cyfarfod arbennig ar 18 Jumada Al-Akhir 1444 AH, yn cyfateb i 11 Ionawr 2023, ym mhencadlys Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol yr OIC yn Jeddah i ystyried y sefyllfa yn Afghanistan yn dilyn y penderfyniadau a gymerwyd gan awdurdodau de facto Afghanistan i gau ysgolion a phrifysgolion i ferched a menywod am gyfnod amhenodol ac atal menywod rhag gweithio ym mhob sefydliad anllywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol (NGOs) yn groes i ddibenion cyfraith Islamaidd a methodoleg Negesydd Allah, y Proffwyd Muhammad - Mai heddwch a bendithion Allah fod arno Ef. Pwyllgor Gwaith y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd;

Wedi'i arwain gan yr egwyddorion a'r amcanion sydd wedi'u hymgorffori yn Siarter yr OIC a phenderfyniadau perthnasol y Gynhadledd Uwchgynhadledd Islamaidd a Chyngor y Gweinidogion Tramor, a Chyfathrebiad Terfynol Cyfarfod Penagored Arbennig Pwyllgor Gwaith yr OIC ar lefel y Cynrychiolwyr Parhaol a gynhaliwyd. yn Jeddah ar Awst 22, 2021 ynghylch y sefyllfa yn Afghanistan, a phenderfyniad Sesiwn Eithriadol Cyngor Gweinidogion Tramor yr OIC ar y “Sefyllfa Ddyngarol yn Afghanistan” a gynhaliwyd yn Islamabad, Gweriniaeth Islamaidd Pacistan, ar 19 Rhagfyr 2021, a Datganiad Makkah Al-Mukarramah a gyhoeddwyd ar 11 Gorffennaf 2018 gan Gynhadledd Ryngwladol Ulemas Mwslimaidd (Ysgolheigion) ar heddwch a sefydlogrwydd yn Afghanistan;

Cydnabod y gwerthoedd Islamaidd sydd wedi'u hen sefydlu sy'n ffurfio ysbryd y gymuned Fwslimaidd;

Cydnabod hefyd bod datblygiad, heddwch, diogelwch, sefydlogrwydd a hawliau dynol yn faterion cyd-ddibynnol sy'n atgyfnerthu ei gilydd;

Ailddatgan ymrwymiad cryf Aelod-wladwriaethau'r OIC i sofraniaeth, annibyniaeth ac undod cenedlaethol Afghanistan; a pharchu arferion a thraddodiadau aruchel Islamaidd;

Nodi'r dirywiad mewn amodau dyngarol, cymdeithasol, economaidd a hawliau dynol yn Afghanistan;

Pwysleisio pwysigrwydd buddsoddi mewn datblygiad dynol mewn ymgais i sicrhau heddwch a datblygiad cynaliadwy yn Afghanistan;

Pwysleisio rôl arwyddocaol menywod mewn datblygiad cymdeithasol ac economaidd a heddwch a diogelwch – adeiladu yn Afghanistan;

Gan gofio bod hawl menywod a merched i gael mynediad i bob lefel o addysg, gan gynnwys lefel prifysgol, yn hawl sylfaenol sy’n cyd-fynd â dysgeidiaeth y shariah Islamaidd fonheddig;

Dwyn i gof y confensiynau rhyngwladol ar ddileu pob math o wahaniaethu yn erbyn menywod, hawliau plant, hawliau sifil a gwleidyddol, Siarter OIC, Rhaglen Weithredu Deng Mlynedd 2025 (TYPOA), a Chynllun Gweithredu'r OIC ar gyfer Symud Ymlaen o Fenywod mewn Aelod-wladwriaethau (OPAAW);

Dwyn i gof penderfyniad 4/48-POL ar y Mentrau Rhanbarthol i Gefnogi Afghanistan a fabwysiadwyd gan Gyngor Gweinidogion Tramor yr OIC sy'n “cydnabod pwysigrwydd mwy o gynhwysiant, gan gynnwys trwy gryfhau cyfranogiad menywod a merched ym mhob agwedd ar gymdeithas Afghanistan”;

Dwyn i gof ddisgwyliadau Aelod-wladwriaethau OIC a’r gymuned ryngwladol gan awdurdodau de facto Afghanistan i barchu hawliau dynol, gan gynnwys hawliau menywod a phlant;

Pryderu'n ddifrifol am y sefyllfa ddyngarol a hawliau dynol sy'n gwaethygu yn Afghanistan;

Yn tanlinellu'r angen i lywio pob ymdrech tuag at gyflawni datblygiad Affganistan a lles ei phobl;

 1. Yn ailddatgan undod â phobl Afghanistan, a'r ymrwymiad i'w helpu i sefydlu heddwch, diogelwch, sefydlogrwydd a datblygiad;
 2. Yn croesawu ymdrechion Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol yr OIC, Llysgennad Arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol yr OIC i Afghanistan, a'r Academi Fiqh Islamaidd Ryngwladol (IIFA) i ymgysylltu ag awdurdodau Afghanistan de facto ar faterion o bwysigrwydd hanfodol, yn unol â'r egwyddorion Islamaidd bonheddig a gwerthoedd a phenderfyniadau perthnasol yr OIC;
 3. Yn ailddatgan ymrwymiad yr OIC i Afghanistan fel y'i ymgorfforwyd yn ei benderfyniadau diweddaraf a fabwysiadwyd gan Sesiwn Arbennig Cyngor y Gweinidogion Tramor (CFM) a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2021 yn Islamabad, Gweriniaeth Islamaidd Pacistan, a 48fed Sesiwn y CFM a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2022 yn Islamabad, Gweriniaeth Islamaidd Pacistan;
 4. Yn gwerthfawrogi’r ymweliad ag Afghanistan ym mis Mehefin 2022 gan ddirprwyaeth ysgolheigion a chyfreithwyr crefyddol amlwg dan arweiniad yr Academi Fiqh Islamaidd Ryngwladol (IIFA) a’r cyfarfodydd a gynhaliodd ag awdurdodau de facto Afghanistan; yn galw am drefnu ail ymweliad y ddirprwyaeth o ysgolheigion Moslemaidd i ymgysylltu â swyddogion uchaf Afghanistan;
 5. Yn pwysleisio bod addysg yn hawl ddynol sylfaenol y mae’n rhaid i bob unigolyn ei mwynhau ar sail cyfle cyfartal ac mewn modd anwahaniaethol, a pheidio â chael ei amddifadu;
 6. Yn mynegi ei siom ynghylch atal addysg merched yn Afghanistan a’r penderfyniad yn gorchymyn i bob sefydliad anllywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol (NGOs) atal gweithwyr benywaidd hyd nes y clywir yn wahanol;
 7. Yn annog awdurdodau de facto Afghanistan i gadw at egwyddorion a dibenion Siarter y Cenhedloedd Unedig a Siarter yr OIC, ac i gadw at ei rwymedigaethau o dan gytundebau a chytundebau rhyngwladol, gan gynnwys eu rhwymedigaethau o dan gyfamodau hawliau dynol rhyngwladol, yn enwedig o ran yr hawliau merched, plant, pobl ifanc, yr henoed a phobl ag anghenion arbennig;
 8. Yn galw ar awdurdodau de facto Afghanistan i ymdrechu i ailagor ysgolion a phrifysgolion i ferched a'u galluogi i gofrestru ar bob lefel o addysg a phob arbenigedd sy'n ofynnol gan bobl Afghanistan;
 9. Yn tanlinellu'r angen i amddiffyn hawliau sylfaenol, gan gynnwys yr hawl i fywyd, diogelwch, urddas a'r hawl i addysg i holl fenywod a merched Afghanistan yn unol â gwerthoedd Islamaidd a safonau hawliau dynol cyffredinol;
 10. Yn annog awdurdodau de facto Afghanistan i ganiatáu i fenywod a merched arfer eu hawliau a chyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd cymdeithas Afghanistan yn unol â'r hawliau a'r cyfrifoldebau a warantir iddynt gan Islam a chyfraith hawliau dynol rhyngwladol;
 11. Rhybuddion yn erbyn tarfu ar waredigaeth cymorth dyngarol ar lawr gwlad yn ogystal â'r llif di-rwystr o gymorth dyngarol rhyngwladol, addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol eraill i bobl Afghanistan oherwydd prinder personél benywaidd;
 12. Yn annog sefydliadau anllywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol (NGOs) i barhau â gweithrediadau dyngarol a rhyddhad er gwaethaf anawsterau ymarferol ar lawr gwlad;
 13. Yn pwysleisio'r angen i gael cefnogaeth y gymuned ryngwladol i sicrhau bod Afghanistan yn cael ei chynorthwyo yn ei hymdrechion i gyflawni datblygiad economaidd-gymdeithasol heb ymyrraeth yn ei materion mewnol;
 14. Yn penderfynu cydlynu ag awdurdodau de facto Afghanistan er mwyn anfon dirprwyaeth OIC a'r sefydliadau perthnasol gyda'r bwriad o asesu'r angen am gymorth technegol a datblygu yn arbennig ar gyfer sectorau a gweithgareddau cynhyrchu incwm (ar raddfa fach) yn y wlad;
 15. Yn galw ar y gymuned ryngwladol a'r gymuned OIC i ddarparu cymorth technegol a datblygu yn arbennig ar gyfer sectorau a gweithgareddau cynhyrchu incwm (ar raddfa fach) yn y wlad gyda'r bwriad o wella bywydau a bywoliaeth pobl Afghanistan, gan ystyried bod yr argyfwng economaidd yn ffactor o bwys sy'n arwain at y sefyllfa ddyngarol drasig yn Afghanistan heddiw;
 16. Yn galw am anfon Llysgennad Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol dros Afghanistan i ymweld â’r wlad i gyflwyno neges yr OIC ar gefnogi Afghanistan a phwysigrwydd ailystyried y penderfyniadau diweddar a gymerwyd gan awdurdodau Afghanistan de facto ar addysg menywod a merched sy’n gweithio;
 17. Yn canmol yn hyn o beth y gefnogaeth a ddarparwyd gan Lywodraeth Teyrnas Saudi Arabia i gyllideb y Llysgennad Arbennig ar gyfer Afghanistan, gan ei alluogi i gyflawni ei genhadaeth, yn ogystal â'i rodd hael i'r Gronfa Ymddiriedolaeth Ddyngarol ar gyfer Afghanistan o dan y stiwardiaeth. y Banc Datblygu Islamaidd; yn cymeradwyo hefyd y cymorth a ddarparwyd gan Aelod-wladwriaethau eraill sydd wedi cyfrannu at y Gronfa;
 18. Yn galw ar yr Ysgrifennydd Cyffredinol i wneud gwaith dilynol ac asesu’r sefyllfa yn Afghanistan, a chymryd unrhyw fesurau angenrheidiol mewn cydweithrediad ag aelodau’r Pwyllgor Gwaith, a chyflwyno adroddiad ar hynny i sesiwn nesaf Cyngor y Gweinidogion Tramor.
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig