Mae Oakland yn Diddymu Ei Heddlu Ysgol wrth i Farwolaeth George Floyd Yrru'r Gwthio ar gyfer Ysgolion Di-Heddlu

(Wedi'i ymateb o: Amser. Mehefin 25, 2020)

Gan Katie Reilly

“Nid torri contract yn unig mohono, ond hefyd newid diwylliant.”

Pan ddechreuodd Jackie Byers eiriol dros ysgolion heb heddlu yn Oakland, Calif., bron i ddegawd yn ôl, gosododd nod o ddileu heddlu ysgolion y ddinas erbyn 2020. Ddydd Mercher, yn dilyn blynyddoedd o actifiaeth yn Oakland a thon o ddiweddar protestiadau yn erbyn creulondeb yr heddlu ledled y wlad, pleidleisiodd bwrdd yr ysgol i wneud yn union hynny, gan ei alw’n “foment hanesyddol.”

Roedd y bleidlais unfrydol yn enghraifft o'r momentwm cyfredol yn y mudiad gan fyfyrwyr ac actifyddion ledled y wlad i torri cysylltiadau ag adrannau'r heddlu a symud swyddogion o'r ysgolion yn dilyn marwolaeth George Floyd yn nwylo'r heddlu ym Minneapolis.

“Roedden ni’n gwybod nad oedd hon yn mynd i fod yn frwydr hawdd. Pan ddechreuon ni hyn, roedd yna lawer o bobl a oedd yn credu bod hynny'n ffordd rhy radical, ”meddai Byers, cyfarwyddwr gweithredol y Black Organising Project (BOP), grŵp cymunedol sy'n eiriol dros gyfiawnder hiliol a arweiniodd yr ymdrech am y penderfyniad a basiodd ddydd Mercher.

Dywed, yn 2011, pan lansiodd y sefydliad ymgyrch i fynd i’r afael â gor-blismona ieuenctid Du, nid oedd hyd yn oed pobl a oedd yn gweithio ar fynd i’r afael â’r bwlch cyflawniad neu ddisgyblaeth ysgol “yn ceisio cael sgyrsiau am orfodi’r gyfraith mewn ysgolion.”

“Roedden ni’n gwybod ein bod ni’n fath o ar gyrion y sgwrs, ond fe wnaethon ni benderfynu parhau i wthio,” meddai. “A dyma ni yn 2020.”

Roedd gan oddeutu 45% o ysgolion cyhoeddus o leiaf un swyddog adnoddau ysgol yn gweithio ar y campws yn ystod y flwyddyn ysgol 2017-18. Mae gan lawer o ardaloedd ysgolion gontractau gydag adrannau heddlu lleol i ddarparu diogelwch, ond mae Oakland yn un o gannoedd o ardaloedd gyda'i adran heddlu ei hun, grym mewnol o naw heddwas ar lw a thua 45 o warchodwyr diogelwch ysgolion di-arf, sy'n gwasanaethu ardal yr ysgol yn unig. (Mae deg o 25 ardal ysgol fwyaf y wlad yn rhedeg eu hadrannau heddlu eu hunain, Adroddodd Chalkbeat.) Ond mewn ymateb i sawl enghraifft proffil uchel o drais yr heddlu yn erbyn pobl Ddu, mae mwy o weithredwyr yn dadlau nad yw swyddogion heddlu yn perthyn mewn ysgolion, ac mae Byers o'r farn bod mwy o bobl wedi dechrau cydnabod bod y broblem yn systemig.

Enillodd y penderfyniad i ddileu heddlu ysgol Oakland, sy’n costio mwy na $ 6 miliwn i’r ardal bob blwyddyn, gefnogaeth gan undeb yr athrawon lleol ac uwcharolygydd ysgolion, myfyrwyr, a raliodd y tu allan i bencadlys yr ardal yn y dyddiau cyn y bleidlais, a’r pennaeth heddlu'r ysgol, Jeff Godown, sy'n disgwyl bod allan o swydd o ganlyniad.

“Gadewch i ni roi cynnig ar rywbeth gwahanol. Rwy'n credu ei bod hi'n bryd gwneud rhai newidiadau. Rwy'n cymryd pan fyddwch chi'n siarad â llawer o heddlu a phenaethiaid, mae'n debyg eu bod nhw'n dweud wrthych chi y bydd y byd yn dod i ben a bydd popeth yn mynd i fod yn erchyll os nad oes gennym ni heddlu mewn ysgolion, ”meddai Godown. “Fy ateb i chi yw eu bod nhw'n anghywir.”

Mewn arwydd o'r newid diweddar mewn agweddau tuag at blismona ysgolion, ym mis Mawrth, methodd penderfyniad i dorri tair swydd swyddog o heddlu'r ysgol trwy bleidlais 4-3, er gwaethaf eiriolaeth leisiol gan fyfyrwyr ac actifyddion. Ddydd Mercher, aeth y Penderfyniad George Floyd i Ddileu Adran Heddlu Ysgolion Oakland pasio 7-0. Bydd yr ardal yn dileu ei hadran heddlu erbyn diwedd y flwyddyn ac yn llogi mwy o weithwyr cymdeithasol, seicolegwyr neu “ymarferwyr cyfiawnder adferol.” Yn ystod y misoedd nesaf, bydd yr ardal yn gweithio gyda myfyrwyr, rhieni, athrawon a'r BOP i greu cynllun diogelwch ysgol newydd.

“Nid oes angen heddlu ar ein hysgolion. Mae angen mentoriaid arnom i helpu i’n tywys drwy’r ysgol ac i ddatgymalu’r biblinell ysgol i garchar, ”meddai Denilson Garibo, cynrychiolydd myfyrwyr ar fwrdd yr ysgol a graddiodd yn ddiweddar yn Ysgol Uwchradd Oakland.

“Nid oes angen heddlu ar ein hysgolion. Mae angen mentoriaid arnom i helpu i'n tywys trwy'r ysgol ac i ddatgymalu'r biblinell ysgol i garchar. "

Ar ddiwrnodau pan oedd yn hwyr ac yn rhedeg i'r ysgol, dywed Garibo, sy'n Afro-Latino, y byddai'n arafu pe bai'n pasio car heddlu ysgol y tu allan i'r adeilad, gan boeni y gallai swyddog feddwl ei fod yn rhedeg i ffwrdd o rywbeth neu'n gwneud rhywbeth anghywir. “Ni ddylai hynny hyd yn oed feddwl a ddylai fod yn digwydd y tu mewn i ysgol,” meddai. “Ni ddylai hynny groesi fy meddwl.”

Yn ei sylwadau gerbron y bwrdd ddydd Mercher, soniodd Byers am Floyd, gan ddweud iddo “ddod â ni i eiliad yn y wlad hon, lle na allem aros mwyach.” Ac fe alwodd ar enw Raheim Brown, dyn Du 20 oed a gafodd ei saethu a’i ladd yn 2011 gan heddwas ysgol yn Oakland a wynebodd wrth iddo eistedd mewn car y tu allan i ysgol uwchradd yn y ddinas. Taniodd yr achos ymgyrch y Prosiect Trefnu Du i ddileu'r adran.

Dywed cefnogwyr swyddogion heddlu ysgolion eu bod yn bwysig o ran diogelwch ac y gallant helpu i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol rhwng y gymuned a gorfodi'r gyfraith. Ond mae yna ddim yn glir tystiolaeth bod swyddogion adnoddau ysgolion mewn gwirionedd yn gwella diogelwch, ac mae eu presenoldeb yn effeithio'n anghymesur ar fyfyrwyr lliw.

Mae ddim yn glir tystiolaeth bod swyddogion adnoddau ysgolion mewn gwirionedd yn gwella diogelwch, ac mae eu presenoldeb yn effeithio'n anghymesur ar fyfyrwyr lliw.

Yn genedlaethol, mae myfyrwyr Duon llawer mwy tebygol na myfyrwyr gwyn i gael eu hatal, eu diarddel a'u harestio yn yr ysgol. Yn ysgolion cyhoeddus Oakland, mae myfyrwyr Duon wedi bod yn 73% o arestiadau ysgolion ers blwyddyn ysgol 2015-16, ond 26% o gofrestriad, yn ôl data a nodwyd yn y penderfyniad, sy’n nodi, “ffurf mor wreiddio a sefydliadol mor ddwfn o mae gan blismona preemptive ganlyniadau sylweddol iawn, gan gau cyfleoedd tuag at raddio, coleg a chyflogaeth i ieuenctid Du Oakland. "

Nid yw swyddogion heddlu ysgolion yn cael eu neilltuo i batrolio ysgolion penodol, ond maen nhw'n ymateb i tua 1,000 o alwadau am help bob semester, a dywed Godown fod tua 700 o'r galwadau hynny ar gyfer digwyddiadau nad oes angen ymyrraeth yr heddlu arnyn nhw ac y gallai athro eu trin yn well. , cwnselydd neu weithiwr cymdeithasol. Wrth symud ymlaen, mewn sefyllfaoedd brys sy'n gofyn am gyfranogiad yr heddlu, byddai'r ardal yn galw Adran Heddlu Oakland yn lle.

“Ni ddylai fod ardal ysgol, ni ddylai fod sefydliad dysgu yn unman yn Unol Daleithiau America, lle mae angen plismon arfog arnoch chi ar yr eiddo hwnnw. Oherwydd os yw hynny'n wir, mae gennych chi broblemau mwy na chael heddlu'n cerdded y cynteddau yn unig, ”meddai Godown.

“Ni fydd llawer o benaethiaid heddlu yn cytuno â mi, ond y gwir amdani yw - gwrandewch, rydyn ni wedi bod yn plismona yn y wlad hon ers cannoedd o flynyddoedd, ac rydyn ni wedi bod yn ei wneud yr un ffordd, ac nid yw wedi gwneud hynny wedi gweithio, felly rwy'n credu ei bod hi'n hen bryd newid. ”

Pleidleisiodd y bwrdd ysgolion cyhoeddus ym Minneapolis yn unfrydol ar Fehefin 2 i derfynu ei gontract gydag adran heddlu'r ddinas mewn ymateb i farwolaeth Floyd. Arweinwyr ysgolion yn Portland, Mwyn; Ers hynny mae Denver a Seattle wedi gwneud penderfyniadau tebyg.

Ond mae cynigion o'r fath wedi cael llai o lwyddiant mewn rhannau eraill o'r wlad, yn enwedig yn ardaloedd ysgolion mwyaf y wlad.

Ddydd Mawrth, pleidleisiodd Bwrdd Addysg Dosbarth Ysgol Unedig Los Angeles yn erbyn cynllun i dorri 90% o'r gyllideb ar gyfer Adran Heddlu Ysgol Los Angeles, yr heddlu ysgol mwyaf yn y wlad. Gwrthododd Bwrdd Addysg Chicago, a oedd wedi’i rannu’n agos, ddydd Mercher gynnig i dorri contract $ 33 miliwn ardal yr ysgol gyda’r heddlu, er gwaethaf wythnosau o brotestiadau gan fyfyrwyr ac athrawon. Ac wrth ymateb i alwadau i symud swyddogion Adran Heddlu Efrog Newydd o ysgolion, dywedodd Maer Dinas Efrog Newydd, Bill de Blasio, fod swyddogion “wedi gwneud ein hysgolion yn fwy diogel yn gyson.”

“Rwy’n gwerthfawrogi bod yna rai sy’n credu y dylid tynnu diogelwch ysgol allan o NYPD,” meddai wrth a cynhadledd i'r wasg yn ddiweddar. “Dw i ddim yn credu eu bod nhw'n iawn.”

Mae'r camau diweddar i symud swyddogion ysgol mewn lleoedd o Minneapolis i Oakland yn syndod i rai arbenigwyr, o ystyried bod swyddogion heddlu wedi bod yn bresenoldeb cynyddol mewn ysgolion dros yr 20 mlynedd diwethaf, yn rhannol fel ymateb i saethu ysgolion.

“Rydw i wedi cael sioc. Ni fyddwn erioed wedi betio fis yn ôl neu ddeufis yn ôl y byddai byrddau ysgolion yn pleidleisio felly, ”meddai Christopher Mallett, athro ym Mhrifysgol Talaith Cleveland, sy’n astudio rôl ysgolion mewn cyfiawnder ieuenctid. “Mae'n gam anhygoel o syndod, sylweddol ac yn un a ddylai ddylanwadu ar fyrddau ysgolion eraill sydd wedi bod yn bryderus, sy'n gwybod bod problemau yn ymwneud â [swyddogion adnoddau ysgolion].”

Er bod rôl swyddogion heddlu mewn ysgolion wedi bod yn destun dadl ers amser maith, mae eu dileu yn gyfan gwbl wedi ymddangos fel ergyd hir i eiriolwyr.

“Roedd yn fath o debyg oddi ar y bwrdd. Nid oedd unrhyw un hyd yn oed eisiau clywed amdano, ”meddai Pedro Noguera, athro o fri yn Ysgol Addysg ac Astudiaethau Gwybodaeth i Raddedigion UCLA, sydd wedi astudio annhegwch hiliol mewn ysgolion. “Rwy’n credu bod y foment hon yn gorfodi pobl i ddechrau gofyn cwestiynau,” meddai. “Dyma un maes lle mae gwir angen i ni ail-ystyried yr hyn rydyn ni wedi bod yn ei wneud.”

Tra bu Byers yn gweithio gyda grwpiau eiriolaeth eraill yn brwydro dros ysgolion di-heddlu dros y blynyddoedd, dywed ei bod yn wahanol gweld rhai arweinwyr ysgolion a mwy o aelodau’r gymuned yn barod i dderbyn y syniad mewn “sgyrsiau prif ffrwd” nawr.

“O ran bod sgyrsiau canolog ynglŷn â thalu'r heddlu a symud, mae hynny'n newid llwyr. Mae hynny'n newid enfawr, ”meddai. “Mae fel pan fydd y foment yn cwrdd â’r blynyddoedd o waith.”

Mae hi nawr yn bwriadu canolbwyntio ar ymladd am fwy o newid diwylliannol yn ardal yr ysgol i gefnogi myfyrwyr Du, gan weithio gydag athrawon a staff ysgolion i wrthsefyll yr ysfa i gynnwys gorfodi'r gyfraith, er enghraifft. Ac mae hi'n gobeithio y daw Oakland yn fodel ar gyfer ysgolion eraill.

“Nid torri contract yn unig mohono,” meddai, “ond hefyd newid diwylliant.”

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig