Nawr yn fwy nag erioed, dylai adeiladu'n ôl yn well ganolbwyntio ar bŵer addysg er mwyn heddwch

(Llun: trwy'r Fenter Grymuso Oedolion Ifanc 2020)

(Wedi'i ymateb o: Lleisiau Ieuenctid. Rhagfyr 7, 2020)

Gan Gatwal Gatkuoth

Mae Gatwal Gatkuoth, 29, yn adeiladwr heddwch ifanc o Dde Swdan ac yn sylfaenydd Menter Grymuso Oedolion Ifanc (YEI), cwmni dielw sy'n grymuso dynion a menywod ifanc i greu cymdeithas heddychlon a gyrru datblygiad economaidd-gymdeithasol mewn cymunedau lleol yn Ne Swdan ac yn ffoadur Uganda. Aneddiadau. Ym mis Ebrill, gwahoddwyd Gatwal i friffio Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar ieuenctid, heddwch a diogelwch, lle galwodd am fwy o gynhwysiant ieuenctid mewn adeiladu heddwch. Yn y blog hwn, mae Gatwal yn rhannu'r stori am y rôl bwysig y mae addysg yn ei chwarae wrth lunio ei actifiaeth a'r angen am fwy o fuddsoddiadau mewn addysg heddwch.

Mae adeiladu'n ôl yn well o COVID-19, yn golygu canolbwyntio ar heddwch.

O amgylch y byd, mae pandemig COVID-19 wedi parhau i darfu ar addysg miliynau o blant, pobl ifanc ac ieuenctid. Llawer o'r plant hyn, gan gynnwys ffoaduriaid ac ymfudwyr. Mae'r rhai heb fynediad at ddysgu o bell, mewn perygl penodol o golli'r cyfle i golli'r sgiliau sylfaenol y bydd eu hangen arnynt i ddatblygu a ffynnu. Felly mae actorion rhyngwladol, gan gynnwys y Cenhedloedd Unedig ac UNICEF, wedi canolbwyntio'n gywir ar sicrhau parhad a mynediad at addysg yn eu hymateb.

Fodd bynnag, mae llawer hefyd yn gweld yr argyfwng hwn fel eiliad unigryw ac yn gyfle i ail-ddynodi rôl dysgu a mynediad at addysg. Ac eto, wrth i sefydliadau fel UNICEF weithio i gefnogi agenda addysg fwy perthnasol ac uchelgeisiol ar gyfer ein byd, mae'n hanfodol nad ydym yn colli golwg ar ddimensiwn arall sydd ei angen ar gyfer yr ail-ymgarniad hwn - yr angen i ddatgloi potensial addysg i bobl ifanc ac ar gyfer heddwch.

Mae llawer o bobl ifanc ledled y byd, fel fi, wedi bod yn dyst i heriau dwfn ein systemau addysgol. Rydym wedi bod yn galw am greu systemau addysg mwy teg a chynhwysol sy'n mynd ati i hyrwyddo gwerthoedd parch at amrywiaeth a heddwch. Rydym hefyd wedi galw am fuddsoddi mwy mewn creu llwybrau addysg a chyfleoedd sy'n rhoi'r sgiliau a'r galluoedd i blant, pobl ifanc a phobl ifanc gymryd rhan yn ystyrlon wrth adeiladu cymdeithasau mwy cynhwysol a heddychlon. Dyma, i mi, fyddai ystyr “adeiladu yn ôl yn well” ar ôl COVID-19.

Hoffwn gymryd eiliad i rannu fy stori: i ddweud wrthych chi sut roeddwn i, fel ffoadur sy'n ffoi o'r rhyfel yn Sudan, yn ffodus fy mod i wedi cael addysg yn chwarae'r rôl drawsnewidiol hon i mi a sut mae wedi galluogi i barhau â'r broses hon trwy gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac ieuenctid i adeiladu heddwch.

Fy stori: Taith o ddadleoli i ystafell ddosbarth

Bron i 18 mlynedd yn ôl, yn 11 oed, ffodd o fy mhentref yn Fangak, Sudan (De Swdan) gan adael fy rhieni ar ôl yn dilyn ymosodiadau trwm ar ein gwersylloedd gwartheg gan grŵp arfog y credir eu bod yn luoedd arfog Swdan. Ar ôl ychydig wythnosau o deithiau cerdded pellter hir, cyrhaeddodd fy ngrŵp wersyll Pobl wedi'u Dadleoli'n Fewnol (IDP) yn White Nile State, Sudan. Roedd caledi enfawr yn y gwersylloedd hyn i blant dan oed ar eu pen eu hunain fel fi.

Ond cyn ffoi o fy mhentref yn 2001, dysgais Alphabets Saesneg mewn ysgol o dan gysgodion coed - 3 awr i ffwrdd o fy nghartref. Dosbarthwyd bagiau cefn glas gyda gair llachar mawr UNICEF i grŵp bach o blant gan gynnwys fi fy hun. Llyfrau nodiadau gyda dwsin o dudalennau yr un, wedi'u torri'n haneri cyfartal oherwydd nad oeddent yn ddigon i bob plentyn. Nid oedd unrhyw fyrddau duon a sialc, felly gwnaethom ddefnyddio'r ddaear i ymarfer ysgrifennu ac mewn rhai achosion roedd cuddfannau buchod yn pwyso yn erbyn boncyffion coed a siarcol ar gyfer sialc.

Fodd bynnag, fe wnes i roi'r gorau iddi cyn bo hir yn y bôn oherwydd; I) roedd y ganolfan ysgol agosaf sawl cilometr i ffwrdd, felly, ni allwn gerdded trwy gorsydd mwdlyd bob bore yn enwedig yn ystod y tymor glawog, II) gan fy mod yn fachgen cyntaf-anedig, roedd yn rhaid i mi fynd â buches fy nheulu i wersylloedd gwartheg ar lan yr afon gyda'i gilydd. gyda bechgyn eraill fy oedran yn ystod y tymor sych, ac yn bwysicaf oll III) roedd gwrthryfel yn dwysáu’r flwyddyn honno, ni allai fy nhad ganiatáu imi fynd allan o’i olwg ar gyfer yr ysgol.

Ar ôl blwyddyn neu ddwy yn crwydro o un gwersyll IDP i un arall, croesais o'r diwedd i Uganda fel ffoadur yn 2005 ac roeddwn i tua 14 oed. Dechreuais brofi newid cadarnhaol yn fy mywyd yn 2007 pan gefais nawdd a symudodd fi o'r gwersyll i ysgol breswyl yn Kampala. Mewn tua 6 blynedd, cefais fynediad i addysg o safon mewn amgylchedd heddychlon a chefnogol am y tro cyntaf.

Gan fy mod y plentyn hynaf yn fy nosbarth ac yn yr ysgol gyfan yn ôl pob tebyg, roedd yn anodd imi addasu. Ond rwy'n credu bod hyn wedi rhoi ymdeimlad o bwrpas i mi ganolbwyntio ar fy astudiaethau wrth i mi fyfyrio ar fy mhrofiad yn y gorffennol i osod nodau yn y dyfodol. Ar y dechrau, roedd yn heriol chwarae gyda phlant eraill a lysenwodd fi yn ffoadur ac yn chwerthin am fy mrwydr gyda'r Saesneg. Ond roedd fy athrawon wir yn deall fy mhoen ac yn fy mharatoi i ymdopi trwy gwnsela a chynnwys mewn gweithgareddau dosbarth. Yn fuan, fe wnes i lawer o ffrindiau yn yr ysgol. Ar y cam hwn o fy mywyd, dechreuais ddychmygu llawer o bosibiliadau yn y dyfodol sy'n cynnwys dod yn adeiladwr heddwch a threfnydd cymunedol.

Yn 2010, tua 18 mlynedd llwyddais i ddychwelyd i Dde Sudan ar ôl bron i 10 mlynedd ac aduno gyda fy rhieni am ychydig wythnosau a dychwelyd i Uganda ar gyfer fy astudiaethau. Yn dilyn ffrwydrad rhyfel cartref De Swdan 2013, deuthum yn ffoadur unwaith eto, am yr eildro yn Uganda a chymerais ran weithredol yn y cymunedau ffoaduriaid.

Gweithio i rymuso cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch

Mae rhyfel cartref wedi bod yn rhan ddiffiniol o fy mywyd. Fel llawer o bobl ifanc eraill ledled y byd, roeddwn wedi ymrwymo i sicrhau na fyddai fy nghyfoedion a fy mhlant fy hun yn byw mewn byd o drais a dadleoli yr oeddwn wedi'i brofi. Roeddwn i'n ei ystyried yn rhwymedigaeth i godi llais a gweithio iddyn nhw.

Ym mis Chwefror 2015, cychwynnodd fy nghydweithwyr a minnau sefydliad dan arweiniad ieuenctid yn Uganda gyda'r nod o gefnogi a grymuso pobl ifanc, dynion a menywod ifanc yn aneddiadau ffoaduriaid Uganda ac yn Ne Swdan i helpu i lunio dyfodol mwy heddychlon i'r wlad a sbarduno datblygiad cymdeithasol yn cymunedau lleol. Ar gyfer pobl ifanc a phlant, mae fy sefydliad yn cynnal addysg heddwch, yn trefnu chwaraeon ar gyfer heddwch a gemau heddwch eraill, yn cynnig cefnogaeth seicogymdeithasol, a sgyrsiau gyrfa mewn ysgolion ffoaduriaid.

Mae'n galonogol gweld plant yn dysgu trais annysgedig trwy gemau heddwch amgen a chefnogaeth seicogymdeithasol a gynigiwn wrth iddynt ddechrau dod o hyd i amgylchedd yr ysgol a'u ffrindiau yn gefnogol iawn. Mae llawer o ferched yn eu harddegau fel arfer yn gadael yr ysgol pan na allant fforddio eitemau hylendid misglwyf, i'w cadw yn yr ysgol, rydym yn eu cefnogi trwy ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth ar iechyd rhywiol ac atgenhedlu ac rydym yn dosbarthu 750 o dyweli misglwyf bob blwyddyn.

Yn ein gwaith beunyddiol, gwelwn y cysylltiad pendant rhwng addysg ac adeiladu heddwch. Rydym yn gweld sut y gall addysg weithredu fel llwyfan ar gyfer grymuso, llais a gweithredoedd plant a phobl ifanc er budd eu cymunedau. Am y rheswm hwn, yn 2018 cychwynnodd fy sefydliad ysgoloriaeth grymuso ieuenctid i gefnogi addysg plant dan oed ar eu pennau eu hunain, yn enwedig merched yng ngwersylloedd ffoaduriaid Uganda. Ar hyn o bryd rydym yn talu ffioedd dysgu am ddeg o 10 o blant De Swdan mewn gwersylloedd ffoaduriaid yn Uganda.

I ni mae pob byw sy'n cael ei gyffwrdd a'i drawsnewid yn fuddugoliaeth, ond gyda'n gilydd mae angen i ni gyrraedd mwy o blant a phobl ifanc. Mae gan sefydliadau rhyngwladol fel UNICEF ran bwysig i'w chwarae i helpu cymdeithasau i ddatgloi potensial addysg i adeiladu plant i blant a phobl ifanc, ym mhobman, a'u cefnogi fel asiantau newid.

Yn ei adroddiad cyntaf ar ieuenctid, heddwch a diogelwch ym mis Mawrth eleni, ysgrifennodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig: “mae addysg yn llwybr allweddol i lunio rhagolygon a chyfleoedd pobl ifanc ac mae'n beiriant cymdeithasol pwerus ar gyfer heddwch a gwytnwch. ” Ar hyn o bryd, pan fydd tarfu ar addysg a dysgu, mae ansicrwydd yn brin ac mae rhaniadau cymdeithasol ac anghydraddoldebau ar gynnydd, mae'r gwaith hwn yn bwysicach nag erioed.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...