Cyfweliad Menter Merched Nobel gyda Cora Weiss

(Erthygl wreiddiol: Menter Merched Nobel. Tachwedd 30, 2016)

“Edrychwch ar y plant a'r wyrion, eich plant chi a phawb arall. Maen nhw'n haeddu byd diogel a diogel i fyw ynddo, a'n gwaith ni yw ei roi iddyn nhw! ”

Cora Weiss. (Llun: Christopher Nicholson)
Cora Weiss. (Llun: Christopher Nicholson)

Yn 82, mae Cora Weiss wedi bod yn weithgar am fwy na hanner canrif, ac yn rhai o achosion pwysicaf ein hoedran. Roedd hi'n aelod cynnar ac yn ddiweddarach yn arweinydd cenedlaethol Women Strike for Peace, a helpodd i ddod â phrofion niwclear i ben yn yr awyrgylch, ac yn 2000, gweithiodd ar ddrafftio'r Cenhedloedd Unedig arloesol Penderfyniad y Cyngor Diogelwch 1325, a oedd yn galw am gyfranogiad menywod ar bob lefel o lywodraeth ac wrth atal gwrthdaro treisgar, ac amddiffyn menywod a merched mewn sefyllfaoedd lle mae gwrthdaro arfog yn digwydd. Mae hi wedi ennill amrywiaeth o wobrau, gan gynnwys sawl enwebiad gwobr heddwch Nobel.


Rydych chi'n dweud na all ymladd i ddod â thrais rhyw neu drais rhywiol mewn rhyfel lwyddo heb fynd i'r afael â mater rhyfel ei hun. Allwch chi egluro?

Dywedaf na allwch dynnu trais rhywiol allan o ryfel a gadael i'r rhyfel fynd yn ei flaen, a fy mod am ddileu rhyfel, nid ei wneud yn ddiogel i fenywod. Mae hynny oherwydd nad yw trais rhywiol yn digwydd mewn gwagle. Mae'r ymchwil am heddwch yn gyfannol - ni allwch ddatrys un broblem yn unig, a meddwl y bydd pethau'n iawn. Nid yw ymgyrch i atal cam-drin rhywiol yn mynd i’r afael â’r diwylliant o drais sy’n gwneud cam-drin rhywiol yn bosibl. Nid yw'n mynd i'r afael â difrod amgylcheddol - sy'n arwain at broblemau economaidd, sy'n achosi anobaith, sy'n achosi rhyfel, a mwy o drais. Nid yw’n mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a fydd yn beichio mwy o drais o hyd, wrth i bobl geisio dianc rhag ei ​​erchyllterau. Mae anghydraddoldeb economaidd yn magu trais. Mae gwahaniaethu ar sail rhyw yn magu trais. Mae newyn yn bridio trais. Dyna pam rydw i wedi ymroi i'r Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch, a ddaeth allan o Gynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg ym mis Mai 1999, y gynhadledd heddwch fwyaf mewn hanes. Mae angen i ni fynd o ddiwylliant o drais i ddiwylliant o heddwch. Ac ni allwch wneud hynny heb addysg.

Mae angen i ni fynd o ddiwylliant o drais i ddiwylliant o heddwch. Ac ni allwch wneud hynny heb addysg.

Beth yw diwylliant heddwch? Sut bydd addysg heddwch yn ein cael ni yno?

Daw diwylliant o heddwch pan fydd pobl y byd yn deall ei broblemau a hefyd â'r sgiliau i ddatrys gwrthdaro yn adeiladol. Mae addysg heddwch yn golygu addysgu ar gyfer democratiaeth, dros ac am hawliau dynol, cydraddoldeb rhywiol, diarfogi, datblygu cynaliadwy, arferion heddwch traddodiadol. Mae'n cael ei wneud o fewn cymdeithas sifil, gan athrawon ac arweinwyr cymunedol p'un ai mewn lleoliadau ffurfiol neu anffurfiol. Nid yw'n fudiad torfol eto, ond bydd yn dal ymlaen. Rhaid iddo. Nid oes gennym ddewis arall.

Mae addysg heddwch yn golygu addysgu ar gyfer democratiaeth, dros ac am hawliau dynol, cydraddoldeb rhywiol, diarfogi, datblygu cynaliadwy, arferion heddwch traddodiadol.

Dros oes o actifiaeth, pwy fu'ch arwyr?

Magwyd fy mam, mewnfudwr o Rwseg mewn teulu estynedig tlawd a ddaeth yn fandaliaethwr ei dosbarth ym Mhrifysgol Efrog Newydd. Y flwyddyn y cefais fy ngradd baglor, cafodd ei Ph.D. mewn anthropoleg o Columbia. Roeddwn i wrth fy modd ag Eleanor Roosevelt, a oedd yn fodel rôl i ferched, a hefyd am wedduster a chyfiawnder. Hefyd mae Bertha von Suttner, y fenyw o Awstria a atebodd hysbyseb gan Alfred Nobel, a ddaeth yn wraig cadw tŷ, yna'n ffrind, ac a ddywedodd wrtho am roi'r elw o'i ddyfais ddeinameit mewn gwobr heddwch. Ysgrifennodd Von Suttner nofel ddylanwadol yn erbyn y rhyfel, ac ym 1905, hi oedd y cyntaf i dderbyn Gwobr Heddwch Nobel. Er mwyn cydbwysedd rhwng y rhywiau, gadewch imi ychwanegu Martin Luther King, Kofi Annan, a'r Pab Ffransis - er, er ei bolisïau ar heddwch, nid atgenhedlu.

Gyda rhyfel yn cynddeiriog mewn cymaint o leoedd, mae'n anodd peidio â digalonni. Sut ydych chi wedi aros yn gryf ac wedi ymrwymo dros amser?

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw edrych ar y plant a'r wyrion, eich plant chi a phawb arall. Maent yn haeddu byd diogel a diogel i fyw ynddo, a'n gwaith ni yw ei roi iddyn nhw! Mae gen i obaith oherwydd mae yna lawer o resymau i deimlo'n obeithiol. Oherwydd i filoedd o ferched Palestina ac Israel orymdeithio gyda'i gilydd am heddwch ychydig wythnosau yn ôl. Oherwydd bod menywod sy'n addysgwyr heddwch yng Ngholombia yn dysgu cymodi mewn 12 ysgol yn hen diriogaeth FARC; oherwydd bod cytundeb heddwch cyntaf y wlad - a bleidleisiwyd i lawr o lai nag un y cant yn drasig - yn cynnwys darpariaethau ar gyfer tegwch rhywedd a hawliau atgenhedlu. Oherwydd yn Ynysoedd y Philipinau, mae menywod yn gweithio i gefnogi'r cytundeb heddwch rhwng Ffrynt Rhyddhad Moro a'r llywodraeth. Mae'r Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch, clymblaid o sefydliadau cymdeithas sifil mewn 25 o wledydd ledled Affrica, Asia ac America Ladin - y mwyafrif ohonynt, yr effeithir arnynt gan wrthdaro - yn helpu menywod i ddysgu sut i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol ac atal trais. Maent wedi creu Cymrodoriaeth Cora Weiss i hyfforddi menywod ifanc, sy'n fy mwrw i allan yn llwyr. Ymhobman, mae pocedi o wedduster, pobl na fyddant yn stopio, ymdrechion y mae'n rhaid eu cefnogi a'u lledaenu. Os byddwch chi'n colli golwg ar hynny, mae'n bosib na fyddwch chi'n codi yn y bore.

DYSGU MWY

Darllenwch fwy am Cora Weiss yn Pan Ydym Yn Beiddgar: Merched Sy'n Troi Ein Byd Upsidedown yn Iawn, casgliad o 28 traethawd am ferched sy'n tangnefeddwyr a ffeministiaid gan ferched maen nhw wedi'u hysbrydoli.

CYMRYD GWEITHREDU

Cysylltu â @NobelWomen a # 16Days ymlaen FacebookTwitterYouTube, a Instagram.

Tanysgrifio trwy e-bost a dosbarthu proffil i'ch mewnflwch bob dydd o'r 16 Diwrnod o Weithrediaeth.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig