Dim mwy o ryfeloedd a gwaharddiad ar arfau niwclear

Llun gan cotwmbro trwy beselau

“Rhaid i ddynolryw roi diwedd ar ryfel, neu bydd rhyfel yn rhoi diwedd ar ddynolryw.” Pres. John F. Kennedy, Hydref 1963

“Mae’r gwrthdaro gwirioneddol rhwng y pwerau sy’n defnyddio pobol a gwledydd trwy eu trin, eu gormesu a’u gosod yn erbyn ei gilydd er elw ac elw… Bydd y dyfodol heb ryfel neu ddim o gwbl.” Rafael de la Rubia, Ebrill 2022

Cyflwyniad y Golygydd: Yr Angenrheidrwydd Ymarferol o Ddiddymu Rhyfel

Os daw unrhyw beth adeiladol o drychinebau'r Wcráin, efallai mai troi'r gyfrol ar yr alwad am ddileu rhyfel i fyny fydd hi. Gwasanaeth gwefus hir a roddwyd fel y nod yn y pen draw o gamau lluosog ac anghyson yn aml tuag at heddwch a gymerir i ddod â gwrthdaro penodol i ben, fel slogan sy'n hysbïo cefnogaeth boblogaidd i “ryfel i ddod â phob rhyfel i ben;” fel gweledigaeth sydd wedi llywio diplomyddiaeth a mudiadau heddwch ers y ddeunawfed ganrif, fel thema Agenda Hague dros Heddwch a Chyfiawnder yn yr 21ain Ganrif, ac fel awgrym yn y postiad diweddar datganiad ar Wcráin gan dîm Eiriolaeth Afghanistan Prifysgol Coleg Athrawon Columbia, mae'r cysyniad a'r nod o ddileu bellach yn symud o ymyl ffantasi delfrydwyr i ddisgwrs rheidrwydd ymarferol.

Mae’r rheidrwydd ymarferol hwnnw, a nodwyd yn amlwg yn anerchiad yr Arlywydd John F Kennedy i’r Cenhedloedd Unedig ym 1963 i’r Cenhedloedd Unedig, yn cael ei ailadrodd yn rymus yng nghyd-destun cyfrifoldeb am drychinebau’r Wcráin yn yr erthygl ddiweddar hon gan Rafael de la Rubia. Credwn y dylid darllen y ddau ddatganiad a’u trafod o ddifrif o ran realiti presennol y llu o wrthdaro arfog a’r bygythiad niwclear a allai ddod â’r gymdeithas ddynol i ben. Dylai pawb sy'n credu bod heddwch yn bosibl, os yw ewyllys a gweithredoedd dynol yn ei wneud yn debygol, wynebu'r her hon. Beth sydd angen i ni ei ddysgu a'i gyflawni i wneud yr hyn sy'n bosibl yn debygol? (BAR – Ebrill 11, 2022)

Dim mwy o ryfeloedd a gwaharddiad ar arfau niwclear

By Rafael de la Rubia

Pwy sy'n gyfrifol am y gwrthdaro?

Nid yw'n hysbys faint o Ukrainians wedi marw, na faint o Rwsiaid ifanc eu gorfodi i ymladd. O edrych ar y lluniau, bydd yn y miloedd, os byddwn yn ychwanegu'r anabl yn gorfforol, yr emosiynol anabl, y rhai yr effeithir arnynt â thoriadau dirfodol difrifol a'r erchyllterau y mae'r rhyfel Wcreineg hwn yn ei gynhyrchu. Miloedd o adeiladau wedi'u dinistrio, cartrefi, ysgolion a lleoedd ar gyfer cydfodolaeth wedi'u dileu. Mae bywydau a phrosiectau di-rif yn torri'n fyr, yn ogystal â pherthnasoedd a dorrwyd gan y rhyfel. Mae nifer y bobl sydd wedi'u dadleoli a'r ffoaduriaid eisoes yn y miliynau. Ond nid yw'n gorffen yno. Mae cannoedd o filiynau eisoes yn cael eu heffeithio gan y cynnydd mewn costau byw ledled y byd, a gall biliynau eraill gael eu heffeithio.

Roedd llawer o'r bodau dynol hyn yn gyfoeswyr ar wawr bywyd. Nid oeddent yn adnabod ei gilydd, ond buont yn ymdrechu nes torri eu bywydau yn fyr. Neu, fel llawer o Wcreiniaid ifanc, maen nhw’n cuddio er mwyn peidio â chael eu galw i ryfel “…Rwy’n rhy ifanc i farw ac i ladd…” medden nhw. Yn ogystal, mae yna lawer o blant, hen bobl a merched y mae eu bywydau yn cael eu torri gan ryfel nad oedd neb, yn ôl y sôn, ei eisiau.

At bwy rydyn ni'n cyfeirio at bobl sy'n gyfrifol am droseddau o'r fath? Yr un a dynnodd y sbardun neu danio'r taflegryn? Yr un a roddodd y gorchymyn i ymosod? Yr hwn a wnaeth yr arf, yr hwn a'i gwerthodd, neu yr hwn a'i rhoddes? Yr un a ddyluniodd y meddalwedd i olrhain y taflegryn? Pwy bynnag a lidiodd y gwaed â'i ymadrodd, neu'r un a heuodd efrau? Yr un a greodd y fagwrfa ar gyfer casineb gyda'i erthyglau a gwybodaeth ffug? Yr un a baratôdd ymosodiadau ffug a throseddau rhyfel ffug i feio'r ochr arall? Dywedwch wrthyf, os gwelwch yn dda, at bwy yr ydych yn pwyntio eich bys cyhuddo: at yr un sydd, yn ddi-oddefol yn ei safle o gyfrifoldeb, yn eu tynnu oddi wrth farwolaeth? Ar yr un sy'n dyfeisio straeon i'w dwyn oddi wrth un arall? Mae eisoes yn wybodaeth gyffredin mai’r peth cyntaf i farw mewn rhyfeloedd yw’r gwir… Felly, ai’r cynrychiolwyr gwleidyddol sy’n gyfrifol? Ai'r cyfryngau propaganda mawr sy'n gyfrifol? Ai'r rhai sy'n cau i lawr ac yn sensro rhai cyfryngau? Neu'r rhai sy'n gwneud gemau fideo lle rydych chi'n ceisio lladd eich gwrthwynebydd? Ai Putin yw unben Rwsia sydd am ehangu ac ailafael yn ei dyheadau imperialaidd? Neu ai NATO, sy'n cau i mewn yn agosach fyth, wedi hynny yn addo peidio ag ehangu, ar ôl treblu nifer y gwledydd? Pwy o'r rhain i gyd sydd ag unrhyw gyfrifoldeb? Dim? Neu dim ond ychydig?

Y rhai sy’n pwyntio at y rhai sydd ar fai heb gyfeirio at y cyd-destun y mae hyn i gyd yn bosibl ynddo, y rhai sy’n tynnu sylw at y tramgwyddwyr “cyfryngol” hawdd eu hadnabod heb bwyntio at y rhai sy’n elwa mewn gwirionedd ac yn elwa o farwolaeth, y rhai sy’n gweithredu fel hyn, yn ogystal â bod yn fyr eu golwg, dod yn gynorthwywyr mewn sefyllfaoedd lle bydd gwrthdaro yn codi eto.

Pan geisir y rhai sy'n gyfrifol ac y gofynnir am gosb, a yw'n gwneud iawn am aberth diwerth y dioddefwr, a yw'n lliniaru poen y dioddefwr, a yw'n dod â'r anwylyd yn ôl yn fyw, ac yn bwysicaf oll, a yw'n atal ailadrodd yr un? Yn bwysicaf oll, a yw'n atal ailadrodd yn y dyfodol?

Os gelwir am gosb, dialedd a geisir, nid cyfiawnder. Mae gwir gyfiawnder yn ymwneud ag unioni'r niwed a wnaed.

Mae llawer o bobl yn methu credu beth sy'n digwydd. Mae fel petai hanes wedi mynd tuag yn ôl. Roeddem yn meddwl na fyddai hyn byth yn digwydd eto, ond yn awr rydym yn ei weld yn agosach oherwydd ei fod ar garreg drws Ewrop lle rydym yn profi'r gwrthdaro. Roeddem wedi arfer â'r bobl yr effeithiwyd arnynt mewn rhyfeloedd pell, gyda chroen lliw a heb fod yn wyn gyda llygaid glas. Ac roedd y plant yn droednoeth a doedden nhw ddim yn gwisgo hetiau tasseled na thedi bêrs. Nawr rydym yn ei deimlo'n agosach ac rydym yn arllwys allan mewn undod, ond rydym wedi anghofio bod hwn yn barhad o'r hyn sy'n digwydd heddiw neu sydd wedi digwydd o'r blaen mewn sawl rhan o'r byd: Afghanistan, Swdan, Nigeria, Pacistan, DR Congo, Yemen , Syria, y Balcanau, Irac, Palestina, Libya, Chechnya, Cambodia, Nicaragua, Guatemala, Fietnam, Algeria, Rwanda, Gwlad Pwyl, yr Almaen neu Liberia.

Mae'r broblem wirioneddol yn gorwedd gyda'r rhai sy'n elwa o ryfel, gyda'r cyfadeilad milwrol-diwydiannol, gyda'r rhai sydd am gynnal eu pŵer a'u meddiant di-galon yn wyneb anghenion y rhai sydd wedi'u dadfeddiannu yn y byd, y mwyafrifoedd hynny sy'n brwydro bob dydd i adeiladu. bodolaeth urddasol.

Nid gwrthdaro yw hwn rhwng Ukrainians a Rwsiaid, mwy nag ydyw rhwng Sahrawis a Moroco, Palestiniaid ac Iddewon, neu rhwng Shiites a Sunnis. Mae’r gwrthdaro gwirioneddol rhwng y pwerau sy’n defnyddio pobl a gwledydd trwy eu trin, eu gormesu a’u gosod yn erbyn ei gilydd er elw ac elw. Mae'r broblem wirioneddol yn gorwedd gyda'r rhai sy'n elwa o ryfel, gyda'r cyfadeilad milwrol-diwydiannol, gyda'r rhai sydd am gynnal eu pŵer a'u meddiant di-galon yn wyneb anghenion y rhai sydd wedi'u dadfeddiannu yn y byd, y mwyafrifoedd hynny sy'n brwydro bob dydd i adeiladu. bodolaeth urddasol. Mae hwn yn fater cymhleth sydd wrth wraidd ein hanes: trin poblogaethau er mwyn eu gosod yn erbyn ei gilydd tra bod sectorau sy’n eu tynnu o rym.

Mae hwn yn fater cymhleth sydd wrth wraidd ein hanes: trin poblogaethau er mwyn eu gosod yn erbyn ei gilydd tra bod sectorau sy’n eu tynnu o rym.

Gadewch inni gofio bod y 5 gwlad sydd â’r hawl i feto yn y Cenhedloedd Unedig hefyd yn digwydd bod y 5 prif gynhyrchwyr arfau yn y byd. Mae arfau yn mynnu rhyfeloedd ac mae rhyfeloedd yn mynnu arfau…

Ar y llaw arall, mae rhyfeloedd yn weddillion cyfnod o'n gorffennol cynhanesyddol. Hyd heddiw, rydym wedi byw gyda nhw, bron yn eu hystyried yn “naturiol”, oherwydd nad oeddent yn achosi perygl difrifol i'r rhywogaeth. Pa broblem allai fod i’r hil ddynol petai un dryw yn gwrthdaro ag un arall a rhai cannoedd yn marw? Aeth oddiyno i filoedd. Ac wedi hynny parhaodd y raddfa i gynyddu, gyda gwelliannau technolegol yn y grefft o ladd. Yn y rhyfeloedd byd diwethaf rhifodd y meirw yn y degau o filiynau. Mae gallu dinistriol arfau niwclear yn parhau i gynyddu'n aruthrol o ddydd i ddydd. Nawr, gyda'r posibilrwydd o wrthdaro niwclear, mae ein rhywogaeth eisoes mewn perygl. Mae parhad yr hil ddynol yn awr dan sylw.

Ni allwn fforddio hyn. Mae’n drobwynt y mae’n rhaid inni ei benderfynu fel rhywogaeth.

Rydyn ni, y bobl, yn dangos ein bod ni'n gwybod sut i uno a bod gennym ni fwy i'w ennill trwy gydweithio na thrwy wynebu ein gilydd.

Rydym eisoes wedi teithio’r blaned ddwywaith a gallaf eich sicrhau nad ydym wedi cyfarfod ag unrhyw un sy’n credu mai rhyfeloedd yw’r ffordd ymlaen.

Mae chwe deg o wledydd eisoes wedi gwahardd arfau niwclear trwy lofnodi'r Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (NPT). Gadewch i ni orfodi ein llywodraethau i'w gadarnhau. Gadewch inni ynysu gwledydd sy'n amddiffyn arfau niwclear. Mae’r athrawiaeth o “ataliaeth” wedi methu, wrth i fwy a mwy o arfau pwerus gael eu canfod mewn mwy a mwy o wledydd. Nid yw'r bygythiad niwclear wedi'i ddileu; i'r gwrthwyneb, mae'n ennill mwy a mwy o rym. Beth bynnag, fel cam canolradd, gadewch inni roi arfau niwclear yn nwylo'r Cenhedloedd Unedig sydd wedi'i hailsefydlu gyda chyfeiriad clir tuag at amlochrogiaeth a thuag at ddatrys prif broblemau dynoliaeth: newyn, iechyd, addysg ac integreiddio'r holl bobloedd a diwylliannau. .

Gadewch inni fod yn gydlynol a gadewch inni fynegi'r teimlad hwn yn uchel fel bod y brutes sy'n ein cynrychioli yn cael eu gwneud yn ymwybodol: ni allwn fforddio mwy o wrthdaro arfog mwyach. Rhyfeloedd yw lluwchfeydd dynolryw. Bydd y dyfodol heb ryfel neu ddim o gwbl.

Bydd y cenedlaethau newydd yn diolch inni amdano.

Rafael de la Rubia. Dyneiddiwr Sbaeneg. Sylfaenydd y Sefydliad Byd heb Ryfeloedd a Thrais a llefarydd Gorymdeithio Heddwch a Di-drais y Byd theworldmarch.org

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

sut 1

  1. Darlleniad Dydd Sanctaidd i bawb sy'n anrhydeddu Duw ym mhob crefydd: Dyma fy ngobaith, fy nymuniad, fy mreuddwyd, fy nghenhadaeth, fy ngwaith, fy nod am nawr ac am weddill fy oes. Gyda'i gilydd mae'n bosibl! I mi, diolch am y darlleniad Dydd Sadwrn Sanctaidd hwn a gwthiwch i wneud mwy!

Ymunwch â'r drafodaeth ...