Dim Mynd yn Ôl: Beth allai Ailddechrau Profi Niwclear ei olygu i Normaliaeth Newydd?

Cyflwyniad y Golygyddion. Mae unrhyw gynnydd a wneir tuag at reoli gormodedd arfau niwclear, ac ymdrechion tuag at eu dileu, yn cael eu rhoi yn y fantol gan y posibilrwydd o ailddechrau profion niwclear. Os ydym am gyflawni'r normalrwydd newydd yr ydym wedi dechrau ei ystyried yn y Cysylltiadau Corona, rhaid i addysg heddwch roi sylw difrifol ac uniongyrchol i'r Datganiad hwn o Diddymu 2000.

Darllenwch Ddatganiad Diddymu 2000 ar Brofi Niwclear

“Mae byd heb arfau niwclear yn ddyhead cyffredin o ddynoliaeth.” Datganiad sefydlu Diddymu 2000, 1995

Ymhlith amodau'r normalrwydd cyn-COVID, nad oes ganddo le yn nyheadau normalrwydd newydd, mae bygythiad dirfodol arfau niwclear. Hyn Datganiad diweddar trwy Ddiddymu 2000 (Gweld hefyd isod), ei gyhoeddi mewn ymateb i adroddiadau bod y Mae gweinyddiaeth yr Unol Daleithiau wedi trafod ailddechrau profi niwclear. Mae'n alwad i addysgwyr heddwch grynhoi pob darn o'n potensial addysgeg i ddal y tir a enillwyd hyd yn hyn tuag at ddileu arfau niwclear. Daw ar sodlau'r Apêl Menywod Seneddol mae hynny'n cynnwys ple am leihau gwariant milwrol, yn enwedig gwariant ar arfau niwclear (gweler hefyd “Bregusrwydd a'r firws: Diwedd Arall y Morthwyl”). Fel bygythiad i normalrwydd newydd, mae hefyd yn ysgogiad i adolygu Cysylltiad Corona gweithredu dinasyddion ar gyfer diddymu niwclear; ac i fynd ar drywydd dysgu yn egnïol a fyddai'n galluogi dinasyddion i arwain eu llywodraethau i gadarnhau'r Cytundeb Gwahardd Prawf Cynhwysfawr ardderchog a'r Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear. Efallai y bydd addysgwyr heddwch sy'n dilyn yr ymchwiliad hwn eisiau i ddysgwyr adolygu'r cytuniadau hynny ac eraill sy'n delio ag arfau niwclear.

Ymchwilio i Ganlyniadau a Dewisiadau Amgen posibl i Ail-ddechrau Profi Niwclear

Gobeithiwn y bydd pob addysgwr heddwch, yn wir, yn cynnwys y datganiad hwn a'r datganiad sefydlu Diddymu 2000, yn ogystal â'r cytuniadau perthnasol, fel darllen sylfaenol wrth arwain dysgwyr heddwch trwy ymchwiliad i oblygiadau a chanlyniadau posibl ailddechrau profion niwclear. Mae'r canlynol yn cynnwys ymholiadau y gellir eu cynnwys yn yr ymchwiliad:

Ymholiadau Arferol: Mae'n ymddangos bod gwahaniaethau gwerthoedd rhwng y rhai sy'n eiriol dros ddileu arfau niwclear a'r rhai sy'n ystyried ailddechrau profi.

  1. Beth allem ni ei ddynodi fel y gwerthoedd amgylcheddol, cymdeithasol a gwleidyddol sydd gan ddiddymwyr a'r rhai sydd gan eiriolwyr profi? 
  2. Pa safonau normadol, hy, cytuniadau a chytundebau rhyngwladol sydd wedi'u mabwysiadu o ganlyniad i'r gwerthoedd sydd gan y diddymwyr? Sylwch yn arbennig ar ddarpariaethau'r Cytundeb Gwahardd Prawf Cynhwysfawr, gan gynnwys y rhai a grynhoir yn y datganiad hwn ac yn y cytundeb sy'n gwahardd arfau niwclear. 
  3. O ystyried y canlyniadau y mae profion niwclear wedi'u cael ar amgylcheddau a'r poblogaethau yn y safleoedd prawf neu'n agos atynt, pa normau a safonau rhyngwladol sydd wedi bod ac a fyddai'n cael eu torri gan brofion niwclear? 

Ymholiadau Strategol: I raddau helaeth, mae gwleidyddiaeth mater profi niwclear yn cael ei bennu gan syniadau gwrthgyferbyniol o ganfyddiadau diogelwch a bygythiadau sy'n arwain at strategaethau a chynlluniau sy'n gwrthdaro ar gyfer diogelwch gwladol.

  1. Pa ganfyddiadau bygythiad sy'n debygol o fod yn sail i ail-ddechrau profion niwclear? Pa beryglon y mae eiriolwyr profi yn credu y gellir eu gwrthweithio trwy ddatblygu arfau niwclear ymhellach?
  2. Beth mae diddymwyr yn ei ystyried yn fygythiadau y gwnaethant weithredu yn eu herbyn? Pa strategaethau a chynlluniau amgen a allai sicrhau diogelwch cenedlaethol yng ngoleuni'r bygythiadau hyn?
  3. Pa strategaethau addysg a gwleidyddol y gellid eu cyflwyno i hwyluso deialog a allai arwain at ddatrys y gwahaniaethau hyn a dod â dinasyddion ynghyd o amgylch syniadau cyffredin o ddiogelwch? Pa syniad o ddiogelwch sy'n sail i barodrwydd niwclear strategaeth, y gellir ei sicrhau orau trwy brofi a datblygu arfau niwclear ymhellach? Pa syniad o ddiogelwch sy'n sail i strategaeth ddiddymu?

Ymholiadau Cysyniadol / hapfasnachol:    Mae'r Datganiad yn honni y byddai ailddechrau profion yr Unol Daleithiau yn ysgogi cenhedloedd niwclear eraill i wneud yr un peth, gan gynyddu'r bygythiad cynyddol o ddefnydd gwirioneddol yr arfau.

  1. Pa senarios a allai ddatblygu pe bai un neu fwy o genhedloedd eraill yn penderfynu ailddechrau profi? Ystyriwch bosibiliadau profion lluosog mewn gwahanol rannau o’r byd, y tebygolrwydd o ryfel niwclear, a’r potensial ar gyfer “gaeaf niwclear, newyn, bron â diflannu dynoliaeth.”
  2. Y tu hwnt i bosibiliadau’r hyn y byddai ras arfau niwclear o’r newydd yn ei gynhyrchu o ran canlyniadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, sut y gallai ailddechrau effeithio ar ddatblygiad ecwiti economaidd a ragwelir yn Normaliaeth Newydd CLAIP? Sut y gallai effeithio ar yr argyfwng hinsawdd? Ydych chi'n rhagweld canlyniadau hawliau dynol?
  3. Pa effeithiau ar gysylltiadau rhyngwladol a phosibiliadau undod byd-eang ar gyfer normalrwydd newydd yn seiliedig ar ddiogelwch dynol y byddech chi'n dyfalu a allai ddeillio o ras arfau o'r newydd?

Crynhoi Senario Posibiliadau ar gyfer Dyfodol Amgen o Arferoldeb Newydd

Wrth baratoi ar gyfer y drafodaeth ganlynol, gallai dysgwyr weld Diddymiad 2000 “Food for Thought ”(Cyfres o fideos o aelodau o rwydwaith Diddymu 2000 yn rhoi eu meddyliau ar “Diddymu niwclear yn y byd ôl-COVID-19), gan roi sylw arbennig i'r cyflwyniad gan y Rhwydwaith Ieuenctid gan Vanda Proskova.

Gan gydnabod mai dim ond trwy gydweithrediad cyson, cydunol y gymdeithas sifil a dinasyddion cyfrifol y bydd arfau niwclear yn cael eu cynnwys a'u dileu yn y pen draw, sut y gallai senario o symudiad ôl-COVID tuag at y dibenion hynny chwarae allan? Pa ffurf y gallai mudiad llwyddiannus ledled y byd ar gyfer gwahardd pob prawf niwclear a diddymu arfau niwclear ei chymryd? Sut gallai mudiad o'r fath atgyfnerthu ymdrechion i sefydlu “normalrwydd newydd”? Pa rôl y gallai addysg ei chwarae? Beth allai fod yn gyflwr diogelwch byd-eang pe bai'r gwaharddiad Prawf Cynhwysfawr yn cael ei gadarnhau gan ddigon o genhedloedd i ddod i rym? Beth allech chi ac eraill sy'n ceisio byd heb arfau niwclear ei wneud i sicrhau sefydlu'r safonau yn gyfreithiol i'w gosod gan y CBT?


Hollol annerbyniol: Ail-ddechrau Profi Ffrwydron Niwclear

Datganiad o Gyfarfod Blynyddol Rhwydwaith Byd-eang Diddymu 2000 i Ddileu Arfau Niwclear

(dadlwythwch pdf o'r datganiad hwn)

Mae ailddechrau profi ffrwydron niwclear yn gwbl annerbyniol. Mae hyd yn oed trafod profion niwclear eto yn ansefydlogi peryglus. Ac eto yn ôl adroddiadau newyddion cynhaliwyd trafodaethau o’r fath yn Nhŷ Gwyn Trump yn ddiweddar. Byddai ailddechrau profion niwclear yr Unol Daleithiau yn arwain at brofion gan wladwriaethau eraill - o bosibl Tsieina, Rwsia, India, Pacistan, a DPRK. Byddai'n cyflymu'r ras arfau niwclear sy'n dod i'r amlwg ac yn niweidio'r rhagolygon ar gyfer trafodaethau rheoli arfau niwclear. Mae prawf ffrwydrol niwclear ynddo'i hun yn fath o fygythiad. Byddai profion yn cynhyrchu ofn a drwgdybiaeth a byddai'n dibynnu ar arfau niwclear. Byddai'n symud y byd i ffwrdd o fyd yn hytrach nag tuag at fyd sy'n rhydd o arfau niwclear. Rhaid i brofion ffrwydrol niwclear beidio â digwydd, ac mae'n rhaid na fydd arwyddion o'i bosibilrwydd hyd yn oed. Yn lle, dylid dod â'r Cytundeb Gwahardd Prawf Niwclear Cynhwysfawr i rym cyfreithiol.

Daw'r bennod hon yng nghyd-destun uwchraddio parhaus lluoedd niwclear gan wladwriaethau arfog niwclear y byd. Fe'i cefnogir gan ymchwil labordy helaeth ac arbrofi sydd, yn rhannol, yn cymryd lle swyddogaethau a arferai gael eu gwasanaethu gan brofion ffrwydrol niwclear. Felly, hyd yn oed wrth i ni fynnu na ddylid ailddechrau profi o'r fath, mae'n rhaid i ni gydnabod y peryglon sy'n gynhenid ​​yn y fenter arfau niwclear barhaus. Erbyn hyn, mae'r peryglon hynny allan o olwg y cyhoedd yn bennaf ac yn destun ychydig o graffu gan y cyfryngau, ond maent yn real. Rhaid mynd i’r afael â hwy hefyd, a fydd yn y pen draw yn gofyn am ddileu arfau niwclear yn fyd-eang.

Wedi'i ddrafftio ar ran y CCB gan:

John Burroughs, Cyfarwyddwr Gweithredol, Pwyllgor Cyfreithwyr ar Bolisi Niwclear
Daniel Ellsberg, awdur The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner
Andrew Lichterman, Uwch Ddadansoddwr Ymchwil, Sefydliad Cyfreithiol Western States

 

cau

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...