Cyhoeddiad newydd - “Engendering Climate Change: Learnings from South Asia”

Cyflwyno Newid Hinsawdd: Dysgu o Dde Asia (Argraffiad 1af)

Golygwyd gan Asha Hans, Nitya Rao, Anjal Prakash, & Amrita Patel
Cyhoeddwyd Mawrth 3, 2021 gan Routledge India

Cliciwch yma i gael mynediad agored i “Engendering Climate Change”

Mae'r llyfr hwn yn canolbwyntio ar brofiadau rhywedd newid amgylcheddol ar draws gwahanol ddaearyddiaethau a chyd-destunau cymdeithasol yn Ne Asia ac ar strategaethau amrywiol o addasu i amrywioldeb hinsawdd.

Mae'r llyfr yn dadansoddi sut mae newidiadau mewn patrymau glawiad, llifogydd, sychder, tonnau gwres a thirlithriadau yn effeithio ar y rhai sy'n dibynnu'n uniongyrchol ar yr economi amaethyddol. Mae'n archwilio'r pwysau economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys y cynnydd ym beichiau gwaith menywod mewn cynhyrchu ac atgenhedlu ar gysylltiadau rhywedd. Mae hefyd yn archwilio mecanweithiau ymdopi fel mudo dynion a ffurfio cydweithfeydd menywod sy'n creu lle i asiantaeth a newid mewn cysylltiadau cymdeithasol anhyblyg. Mae'r gyfrol yn edrych ar safbwyntiau o India, Pacistan, Bangladesh a Nepal i gyflwyno naws cysylltiadau rhyw ar draws ffiniau ynghyd â thebygrwydd a gwahaniaethau ar draws cyd-destunau daearyddol, cymdeithasol-ddiwylliannol a pholisi.

Bydd y llyfr hwn o ddiddordeb i ymchwilwyr a myfyrwyr cymdeithaseg, datblygiad, rhyw, economeg, astudiaethau amgylcheddol ac astudiaethau De Asia. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i lunwyr polisi, cyrff anllywodraethol a melinau trafod sy'n gweithio ym meysydd rhyw, newid yn yr hinsawdd a datblygiad.

Tabl Cynnwys

Rhestr o dablau. Rhestr o ffigurau. Rhestr o gyfranwyr. Ymlaen. Cydnabyddiaethau 1. Newid Hinsawdd Rhyw a Gwleidyddiaeth Bregusrwydd: Cyflwyniad Rhan I: Bregusrwydd 2. Bregusrwydd Menywod Gwledig i Eithafion Hinsawdd: Achos o Ardaloedd Lled-Gras ym Mhacistan 3. Bregusrwydd Rhywiol mewn Diaras: Yn cael trafferth â Llifogydd ym Masn Afon Gandak yn Bihar, India 4. O Borewells A Beiciau: Natur Rhywiol Mynediad i Ddŵr a'i Goblygiadau ar gyfer Bregusrwydd Lleol 5. Bregusrwydd a Gwydnwch Menywod Lleol Tuag at Newid Hinsawdd ym Masn Indus 6. Newid Hinsawdd, gwendidau rhyw a Gwydnwch mewn Cymunedau Mynydd Uchel - Achos Rasuwa Uchaf ym Masn Afon Gandaki, Hindu Kush Himalaya Rhan II: Addasu a Lles 7. Ffynhonnau a Llesiant yn Ne India: Dimensiynau Rhywedd Dibyniaeth Dŵr Daear 8. Newid rhyw, ymfudo a amgylcheddol yn delta Ganges-Brahmaputra-Meghna ym Mangladesh 9. Aelwydydd Bennawd Benyw, Ymfudo ac Addasu yn Mahanadi Delta, India 10. Newid Hinsawdd a Dynameg Rhyw: Mapio'r Cysylltiadau ym Masn Ganga Uchaf yn Uttarakhand, India 11. Casgliad: Y Llwybr at Ymwybyddiaeth Rhywiol. Mynegai.

Golygydd (ion)

Asha Hans yn gyn Gyfarwyddwr yr Ysgol Astudiaethau Menywod ac yn Athro Gwyddor Gwleidyddol, Prifysgol Utkal, India.

Nitya Rao yn Athro Rhyw a Datblygu yn yr Ysgol Datblygu Rhyngwladol, Prifysgol East Anglia, y DU.

Anjal Prakash yw'r Cyfarwyddwr Ymchwil a'r Athro Cyswllt Cysylltiol, Sefydliad Polisi Cyhoeddus Bharti, Ysgol Fusnes Indiaidd, Hyderabad, India.

Amrita Patel wedi bod yn gynghorydd yn Adran Menywod a Datblygiad Plant, Llywodraeth Odisha, India.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...