Cwricwlwm ysgolion cynradd newydd yn Sbaen i gynnwys addysg heddwch

Y cwricwlwm newydd ar gyfer plant ysgolion cynradd: heddwch, defnydd cyfrifol ac addysg rywiol affeithiol

Mae cydraddoldeb rhywiol, addysg ar gyfer heddwch, addysg ar gyfer defnydd cyfrifol a datblygu cynaliadwy, ac addysg ar gyfer iechyd, gan gynnwys iechyd rhywiol-affeithiol, yn rhai o egwyddorion addysgeg y cwricwlwm addysg gynradd newydd y mae Llywodraeth Sbaen yn ei baratoi ar gyfer 2022/21 blwyddyn academaidd.

(Wedi'i ymateb o: El Espanol. Awst 9, 2021)

By IP Nova

Addysg am heddwch, dros defnydd cyfrifol, ac am iechyd affeithiol-rhywiol. Dyma rai o egwyddorion addysgeg y cwricwlwm addysg gynradd newydd a fydd, yn ôl y drafft y mae Llywodraeth Sbaen yn ei baratoi, yn drech na hyfforddiant elfennol Sbaenwyr o'r 2022/21 blwyddyn academaidd.

Fel y nodwyd yn nrafft yr Archddyfarniad Brenhinol y mae EL ESPAÑOL wedi cael mynediad iddo, bydd yr egwyddorion addysgeg a fydd yn arwain addysg myfyrwyr rhwng 6 a 12 oed yn hyrwyddo “cydraddoldeb rhywiol, addysg dros heddwch, addysg ar gyfer defnydd cyfrifol a datblygu cynaliadwy ac addysg ar gyfer iechyd, gan gynnwys rhywiol affeithiol “.

Mae'r ddogfen, sy'n cydgrynhoi llawer o'r seiliau addysgol y Cyfraith Celaá  (megis ailadrodd cwrs unwaith yn unig yn ystod y Cynradd gyfan fel mesur eithriadol, hefyd yn datblygu rhai pynciau fel mathemateg lle bydd cydraddoldeb rhywiol yn chwarae rhan bwysig iawn.

Ac, yn ôl y ddogfen honno, bydd pwnc Mathemateg yn mynd y tu hwnt i wybodaeth sylfaenol a bydd yn dod yn offeryn i wneud gyrfaoedd technoleg yn fwy deniadol i fenywod.

Yn y modd hwn, mae'r drafft yn nodi y bydd myfyrwyr yn cael eu trwytho â chysyniadau sylfaenol mathemateg trwy “gyfraniad rhifau i wahanol feysydd gwybodaeth ddynol o safbwynt rhyw ”  neu'r “asesiad o gyfraniad geometreg i wahanol feysydd gwybodaeth ddynol, hefyd, o safbwynt rhywedd”.

Mae'r un peth yn digwydd gyda meysydd eraill fel addysg artistig neu addysg gorfforol y mae'n rhaid eu haddysgu gan ystyried “persbectif rhyw a gwrthod ymddygiadau gwrthgymdeithasol neu wrth-iechyd a all ddigwydd yn y meysydd hyn."

Heb 'Addysg ar gyfer dinasyddiaeth'

Bydd drafft yr Archddyfarniad Brenhinol Addysg Gynradd hefyd yn adfer pwnc Gwybodaeth am yr Amgylchedd, ardal a weithredwyd gyda LOGSE 1990 ac a ddiflannodd ar ôl deddf addysgol olaf y PP, a elwir yn Wert Law.

Yn ôl erthygl 8, y meysydd Addysg Gynradd a fydd yn cael eu haddysgu ym mhob cylch fydd y canlynol: Gwybodaeth o'r Amgylchedd Naturiol, Cymdeithasol a Diwylliannol (y gellir ei rannu'n Gwyddorau Naturiol a'r Gwyddorau Cymdeithasol); Addysg Artistig (y gellir ei rannu'n Addysg Blastig a Gweledol, ar y naill law, a Cherddoriaeth a Dawns, ar y llaw arall); Addysg Gorfforol; Iaith a llenyddiaeth Sbaeneg ac, os o gwbl, iaith a llenyddiaeth gyd-swyddogol; Iaith dramor; a Mathemateg.

Addysg mewn Gwerthoedd Dinesig a Moesegol (yr hyn hyd yn hyn oedd Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth) yn cael ei ychwanegu at y meysydd hyn yn rhai o'r cyrsiau trydydd cylch. Yn ogystal, gall gweinyddiaethau addysgol ychwanegu ail iaith dramor neu iaith gyd-swyddogol arall neu ardal drawsdoriadol.

Ailadroddwch unwaith

Wrth i'r roedd gan ddrafftiau cyntaf Deddf Celaá eisoes wedi'i ddatblygu, mae'r Llywodraeth yn parhau yn ei hymrwymiad y gall myfyrwyr ailadrodd unwaith yn unig yn y Cynradd (rhwng 6 a 12 oed). Mae'r RD hwn yn ei gadarnhau ac wedi ymrwymo i addasu gydag atgyfnerthu'r cyrsiau yn yr hyn sydd heb y myfyriwr fwyaf.

Yn y modd hwn, mae'r drafft yn sefydlu “os yw'r tîm addysgu o'r farn mai aros blwyddyn arall yn yr un cwrs yw'r mesur mwyaf priodol i hyrwyddo eu datblygiad, trefnir cynllun atgyfnerthu penodol fel y gallant, yn ystod y cwrs hwnnw, gyflawni graddau caffael y cymwyseddau cyfatebol. Y penderfyniad hwn Gall yn unig cael ei fabwysiadu unwaith yn ystod y llwyfan a bydd, beth bynnag, yn eithriadol “. Ond, y tu allan i'r eithriadoldeb hwnnw, y syniad yw na ddylid ailadrodd y cwrs.

I amcangyfrif sut mae pob myfyriwr yn dod yn ei flaen, cynllun y Weithrediaeth yw gwneud un asesiad ar y lefel genedlaethol na fydd yn rhwymol. Math o brawf gwybodaeth a fydd yn digwydd yn y Chwarter cynradd. Dyma beth mae'r gyfraith yn ei alw'n “werthusiadau diagnostig.”

“Bydd y gwerthusiad hwn, cyfrifoldeb y gweinyddiaethau addysgol, yn addysgiadol, yn ffurfiannol ac yn arwain ar gyfer y canolfannau, ar gyfer y myfyrwyr, ar gyfer eu mamau, eu tadau a’u gwarcheidwaid cyfreithiol ac ar gyfer y gymuned addysgol yn ei chyfanrwydd,” esboniodd.

Mwy o bŵer ymreolaethol

Yn ychwanegol at yr adran ar ieithoedd cyd-swyddogol a'r cymwyseddau sydd gan Ymreolaeth fel arfer wrth ddatblygu meysydd hyfforddi,  Joy Piler yn lleihau o 55% i 50% y pŵer fydd gan y Wladwriaeth wrth baratoi'r cwricwlwm sylfaenol yn yr ymreolaeth gydag iaith gyd-swyddogol.

Yn y modd hwn, mae'r ddogfen yn sefydlu y bydd y gweinyddiaethau addysgol yn sefydlu cwricwlwm Addysg gynradd a bydd angen “yn gyffredinol” 60% o'r oriau ysgol a 50% ar gyfer y Cymunedau Ymreolaethol sydd ag iaith gyd-swyddogol.

Fel sydd wedi digwydd hyd yn hyn, bydd y canolfannau addysgol, wrth ddefnyddio eu hymreolaeth, yn datblygu ac yn cwblhau, lle bo hynny'n briodol, y cwricwlwm Addysg Gynradd a sefydlwyd gan y Gweinyddiaethau addysgol, manyleb a fydd yn rhan o'r prosiect addysgol

Addysg babanod

Mae'r Archddyfarniad Brenhinol hefyd yn cyfeirio at feysydd cyn Cynradd, o'r fath fel Addysg Plentyndod Cynnar (rhwng 0 a 6 oed). Ar y pwynt hwnnw, mae'r Llywodraeth eisiau dechrau cam o adeiladu hunaniaeth “a rhyw” lle na ddylid gwahaniaethu.

Yn y modd hwn, maent wedi ymrwymo i ffafrio “darganfyddiad personol rhywioldeb ac adeiladu rhywedd trwy werthoedd cydraddoldeb a modelau nad ydynt yn ystrydebol”.

Mae tîm y Y Gweinidog Addysg, Pilar Alegría, yn rhannu rhwng y cylch cyntaf o gynnar addysg plentyndod (nid yw'n orfodol) a'r ail gylch, lle mae mwy o gaffaeliadau hyfforddi eisoes.

O ran 0 i 3 o flynyddoedd , Mae addysg yn siarad am y llwyfan fel man lle mae unigolynoli'r myfyriwr yn cychwyn ac yn adeiladu perthnasoedd â'r amgylchedd corfforol a chymdeithasol. O 3 i 6, mae caffael sgiliau sy'n cyfrannu at ddatblygiad “ymreolaethol a chyfrifol” y plentyn dan oed eisoes wedi'i nodi.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig