[Llyfr Newydd!] Dadwaddoli Gwrthdaro, Diogelwch, Heddwch, Rhyw, yr Amgylchedd a Datblygiad yn yr Anthroposen

Gwrthdaro Datrys Gwrthdaro, Diogelwch, Heddwch, Rhyw, yr Amgylchedd a Datblygiad yn yr Anthroposen

Golygwyd gan Úrsula Oswald Spring & Hans Günter Brauch

Rhagair gan Johan Galtung a Rhagair gan Betty Reardon

Cyhoeddwr: Springer
ISBN: 978-3-030-62315-9
Dyddiad cyhoeddi: 2021
Pris: ebook $ 44.99 / softcover $ 59.99

prynwch y llyfr yma

Ynghylch

Yn y llyfr hwn o destunau a adolygwyd gan gymheiriaid a baratowyd ar gyfer 27ain Cynhadledd y Gymdeithas Ymchwil Heddwch Ryngwladol (IPRA) yn 2018 yn Ahmedabad yn India, mae 25 awdur o’r De Byd-eang (19) a’r Gogledd Byd-eang (6) yn mynd i’r afael â gwrthdaro, diogelwch, heddwch, rhyw, yr amgylchedd a datblygiad.

Mae pedair rhan yn ymdrin ag I) epistemoleg ymchwil heddwch; II) gwrthdaro, teuluoedd a phobl agored i niwed; III) cadw heddwch, adeiladu heddwch a chyfiawnder trosiannol; a IV) heddwch ac addysg. Mae Rhan I yn delio ag ecoleg heddwch, heddwch trawsnewidiol, cymdeithasau heddychlon, polisi di-drais Gandhi a heddwch anufudd. Mae Rhan II yn trafod newid yn yr hinsawdd drefol, defodau hinsawdd, gwrthdaro yn Kenya, cam-drin merched yn rhywiol, gwrthdaro rhwng ffermwyr a gyrwyr yn Nigeria, trais rhywiol yn ystod y rhyfel sy'n wynebu ffoaduriaid, y gwrthdaro traddodiadol a phroses gwneud heddwch llwythau Cwrdaidd, cywilydd teulu Hindustani, a chyfathrebu â Roma . Mae Rhan III yn dadansoddi normau cadw heddwch, actorion treisgar nad ydynt yn wladwriaeth ym Mrasil, y grefft o heddwch ym Mecsico, adeiladu heddwch ar ôl gwrthdaro ar lawr gwlad yn Sulawesi, hydrodiplomacyin ym Masn Afon Indus, argyfwng ffoaduriaid Rohingya, a chyfiawnder trosiannol. Mae Rhan IV yn asesu SDGs a heddwch yn India, addysg heddwch yn Nepal, a datblygu a heddwch ar sail seilwaith yng Ngorllewin Papua.

Rhagair

Gan Betty Reardon

Fel addysgwr heddwch ffeministaidd, yr wyf i fia'r gyfrol hon i fod yn unigryw i broblem heddwch byd cymhleth sy'n newid yn gyflym. Mae cymhlethdod a chyflymder y newid wedi cynyddu'n esbonyddol ers i'r papurau a gyhoeddir yma gael eu cyflwyno yng Nghynhadledd Gyffredinol 2018 y Cymdeithas Ymchwil Heddwch Rhyngwladol (IPRA). Ac eto, mae'r golygyddion wedi fframio'r gyfrol mewn modd sy'n hynod berthnasol i heriau 2020 sy'n wynebu pob aelod o'r gymuned gwybodaeth heddwch, ymchwilwyr, addysgwyr ac actifyddion. Mae pandemig byd-eang, adfywiad o'r bygythiad niwclear, yn dwysáufiMae cation o awdurdodiaeth, digwyddiadau tywydd garw, datgeliadau diymwad o anghydraddoldeb dynol, amddifadedd systematig a gormes, a wrthdystiwyd ledled y byd, bellach yn cynnwys problemus heddwch. Ni fu erioed mor fawr o angen fframiau fel y rhai a gyflwynwyd gan y golygyddion, Hans G.ünter Brauch a Úrsula Oswald Spring.

Wedi'i fframio o fewn dangosiad o darddiad a nodweddion yr epoc daearegol Anthropocene, mae'r gwaith hwn yn integreiddio materion lluosog ac amrywiol, yn amrywio o'r cweridian i'r cosmig, o drais personol a phersonol cam-drin plant i drais byd-eang y treisio systemig, parhaus. o Blaned Ddaear. Yn y ffrâm hon, gellir ystyried y gwahanol faterion fel elfennau cydberthynol o'r her fwy o heddwch cynhwysfawr. Mae'r golygyddion yn ein galluogi i edrych ar faterion heddwch yn y modd integredig, cyfannol, sy'n canolbwyntio ar y Ddaear, y mae ei angen mor frys ar y cyfan fihynaf o wybodaeth heddwch. Mae pob golygydd yn amlinellu elfennau sylfaenol o'u ffrâm. Mae Oswald Spring yn cyflwyno'r broblem gyfredol mewn persbectif newydd ar esblygiad y broblem bresennol yn yr Anthroposen-yr oes ddaearegol y mae ymyrraeth ddynol yn ein planed ynddo's mae systemau byw wedi dod â ni i'r argyfwng dirfodol hwn. Mae Brauch, sy'n adolygu camau cysyniadoli'r Anthroposen, yn dangos a "ailfeddwl am esblygiadau ymchwil heddwch" yng nghydgyfeiriant yr hyn y byddwn i'n ei alw'n orfodol ecolegol-yr angen i roi tynged y Ddaear yng nghanol yr holl benderfyniadau economaidd a gwleidyddol. Mae'r ffrâm hon yn darparu set o offer cysyniadol amhrisiadwy ar gyfer dysgu i wneud y newidiadau hanfodol yn hanfodol i oroesiad dynoliaeth a'n planed.

Mae'r golygyddion, hefyd, wedi dangos rhai o'r camau yn defigan bwysleisio'r heddwch sy'n broblemus yr wyf wedi'i arsylwi dros ddegawdau lawer fy nghysylltiad ag IPRA. IPRA 1972, pan wnes i fimynychodd gynhadledd gyffredinol yn Gyor, Hwngari, yn dra gwahanol i'r gymdeithas yn 2018 a gynrychiolir yn y gyfrol hon. Rwy'n gweld dyfnhau'r ehangu field, yn cynnwys ymarferwyr amrywiol. Roedd IPRA, hanner canrif yn ôl, yn dathlu sefydlu perthnasoedd rhwng ymchwilwyr Ewropeaidd o ddwy ochr Llen Haearn yn toddi. Ychydig iawn o ferched, dim ond dau addysgwr heddwch a bron dim ymchwilwyr o'r De Byd-eang a oedd yn bresennol yn Gyor ym 1972. Roedd y crynhoad ymhell o'r gymdeithas fyd-eang a ymgynnull yn Ahmedabad yn 2018. Fel y nodwyd yn Oswald Spring's pennod, ffurfiwyd ei diwylliant sefydliadol gan ddynion Ewropeaidd. Ac, byddwn yn nodi, yn canolbwyntio'n bennaf ar broblemau rhyfel ac arfau fel pynciau ymchwil heb fawr o sylw i addysgu'r cyhoedd am y problemau.

Mor wahanol i gasgliad 1972 oedd hynny yn 2018! Mae'r papurau y mae'r golygyddion wedi'u dewis yn dangos ymchwilwyr o'r byd drosodd, dynion a menywod yn trafod amrywiaeth llawer ehangach o fathau o drais fel defined dros yr olaf fidegawdau, gan gynnwys trais ar sail rhyw. Am flynyddoedd, anwybyddwyd rhyw, ac yna fe’i gwrthwynebwyd fel amherthnasol i’r ymchwil ar freichiau a conflict a oedd yn dominyddu rhaglenni'r cynadleddau cyffredinol. Ond yn yr 1980au, cofleidiodd y Comisiwn Addysg Heddwch faterion rhyw fel rhan annatod o faes addysg gwybodaeth heddwch. Dim ond tan bapur a gyflwynwyd gan addysgwr heddwch o'r Ffindir yr ystyriwyd trais amgylcheddol yng ngoleuni'r field. Bydd addysgwyr heddwch yn dathlu'r ffordd y mae'r gyfrol hon yn gosod rhyw ac ecoleg yng nghanol y prosiect gwybodaeth heddwch. Rydym bellach yn gweld amrywiaeth o sylwedd y tu hwnt i fframiau trais strwythurol a diwylliannol hyd yn oed, ers sawl degawd nodweddion safonol y map cysyniadol o ymchwil heddwch.

Hefyd i'w ddathlu mae gosod y heddwch yn broblemus fel proses ddadwaddoli sy'n datgelu imperialaeth epistemolegol o fewn realiti hanesyddol mwy anghyfiawnderau lluosog gwladychiaeth y Gorllewin. Westernisation fel "cynnydd", sy'n dal i fod yn farn gyffredin ymhlith llunwyr polisi'r Gogledd, yn cael ei ddatgelu fel grym a ormesodd fasau o'r teulu dynol wrth iddo gyflymu defnydd y blaned. Rhagwelir persbectif y broses hon ar y sgrin fawr o hanes ac mae'n ffurfio'r cefndir ar gyfer materion lluosog, wedi'i oleuo mewn ffocws ffrâm fach er mwyn tynnu sylw at y rhyngberthynas rhwng effeithiau echdynnu, gormes, a chanibaleiddio'r Ddaear ar fywydau pobl.

Yr effeithiau ar fywydau pobl yw teyrnas y problemau sy'n cynhyrfu addysgwyr heddwch sy'n delio'n uniongyrchol â'r rhai sydd fwyaf agored i'r effeithiau hyn. Mae addysg heddwch yn ymdrechu i addysgu am alluoedd beirniadol i baratoi'r difreintiedig ar gyfer gwrthiant a rhyddhad a'i nod yw paratoi'r breintiedig i ddeall canlyniadau'r effeithiau i'n rhywogaeth gyfan, datblygu gallu i empathi â dioddef dynoliaeth, a chymryd cyfrifoldeb am a planed wedi'i cham-drin yn ddynol. Rydym yn chwilio am ffyrdd o gyflwyno'r specifidinasoedd y dynol o fewn holism y blaned. Hans G.ünter Brauch's cyflwyno ecoleg heddwch, yn galw ar Oswald Spring's amlinelliad o five pileri heddwch, yn cynnig yr hyn yr ydym yn ei geisio. Mae'r cysyniad o ecoleg heddwch yn a fiofferyn ne hewristig ar gyfer addysgu'r dioddefaint am wrthwynebiad a rhyddhad, a datblygu yn y galluoedd breintiedig ar gyfer empathi a chyfrifoldeb. Mae'n gydgyfeiriant cysyniadol allweddol yn y cydgyfeiriadau cyffredinol a ddatgelir trwy lens yr Epoc Anthropocene. Rwy'n ei weld fel enghraifft o ddull cyfannol, cynhwysfawr o feddwl, epistemoleg a meddylfryd sy'n hanfodol ar gyfer y dysgu trawsnewidiol y mae ein goroesiad yn dibynnu arno. Gall y fath ail-gydlynu o'r broblem heddwch ryddhau'r fihynaf o wybodaeth heddwch o derfynau golygfeydd llinol, lleihaol y byd o'i gwreiddiau Gorllewinol, yn yr un modd ag y gallai dadwaddoliad gwleidyddol dilys a chynhwysfawr ryddhau'r teulu dynol rhag rhywiaeth, hiliaeth, camfanteisio ar y bregus, a dadrithio'r blaned a orfodir gan Imperialaeth batriarchaidd Ewro-Americanaidd. Mae cysyniadoli o'r fath, hefyd, yn ffrâm ddeallusol ar gyfer bywyd affinormau rming a allai rwystro ymddygiadau unigolyddol di-hid fel y rhai sy'n atal cyfyngiant y pandemig COVID-19, yn dangos y trachwant echdynnol sy'n cynnig mwyngloddio a llygru'r moroedd ymhellach, ac yn deddfu ysgwydd patriarchaidd niwclear "dyrchafiad".

Wrth i mi ysgrifennu hwn ym mis Awst 2020, rwy'n dyfalu ar y themâu a'r materion a fydd yn cynnwys cynhadledd gyffredinol IPRA ddegawd felly. Beth allai'r cwestiynau ymchwil grymus a ofynnir yn y llyfr hwn fod wedi'i gynhyrchu mewn data a gwybodaeth a allai ein galluogi i fynd y tu hwnt i ddifrod planedol y meddwl anthropocentrig a phatriarchaidd a esblygodd trwy'r Cyfnod Anthropocene? A fydd papurau Will yn adrodd sut yr ymchwiliwyd ac y gweithredwyd strategaethau i ddadebru'r posibilrwydd o ddemocratiaeth, i ddileu arfau niwclear, i sefydlu fimeincnodau rm i liniaru newid yn yr hinsawdd, i ddylunio systemau diogelwch di-drais a dim ond conflgweithdrefnau datrys ict, i symud tuag at degwch cymdeithasol a chydraddoldeb rhywiol? A fydd trafodaethau'n cael eu fframio er mwyn nodi'r cydberthynas annatod ymhlith yr holl feysydd hyn o ddylunio heddwch? A fydd yn ailflect Brauch's galwad i ailfeddwl esblygiad ymchwil heddwch?

Mae Oswald Spring a Brauch wedi rhoi sylfaen inni ar gyfer yr ymchwil a’r dysgu a allai wneud rhaglen gynhadledd o’r fath yn bosibl. Fel ymchwilwyr heddwch, addysgwyr ac actifyddion, gallwn adeiladu ar yr hyn y maent yn ei ddarparu tuag at gorff o wybodaeth heddwch a allai gyfrannu at oroesiad y blaned a'r bywydau y mae'n eu cynnal.

Betty A. Reardon
Efrog Newydd, UDA
Awst 2020

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...