Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel

“… Nid yw ceisio mynd i’r afael ag achosion a dewisiadau amgen i un heb ystyried y llall yn cynnig fawr o addewid o ddod o hyd i’r modd i fynd y tu hwnt i’r naill na’r llall.” (t 11)

Cyflwyniad y Golygydd

Yr erthygl hon yw'r bumed swydd yn y 90K am 90 Mlynedd / Rhifyn a Themâu mewn cyfresi 6 Degawd o Heddwch, gan dynnu sylw at samplau o waith Betty Reardon wrth ddatblygu addysg heddwch. Dyma'r cyntaf o Gylch 2 y gyfres, yn seiliedig ar y themâu a lywiodd ei gwaith yn yr '80au a'r' 90au, wrth i'r problemau problemus rhwng rhywedd a heddwch a materion hawliau dynol eraill ddylanwadu ar ddatblygiad dull mwy cyfannol o addysg heddwch a fynegwyd. yn Addysg Heddwch Cynhwysfawr (Gwasg Coleg Athrawon, 1988). Yn y swydd hon, “Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfela gyhoeddwyd gan United Ministries in Education ym 1981, mae'n cyflwyno dadleuon ynghylch effeithiau'r problemau hyn ar addysg. Mae ei honiad bod y ddau rwystr hyn i heddwch yn rhan annatod o'r llall yn draethawd ymchwil a ddatblygwyd ymhellach yn Rhywiaeth a'r System Ryfel (Gwasg Coleg Athrawon, 1985). Mae sylwebaeth gyfoes Betty yn canolbwyntio ar rôl a chyfrifoldebau addysg heddwch wrth wynebu effeithiau addysgol y ddau nodwedd graidd hyn o batriarchaeth.

 

Sylwebaeth Gyfoes ar Gyhoeddiad 1981

Gan Betty Reardon

[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] [icon name = "file-pdf-o" class = "" unprefixed_class = ""] lawrlwytho Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel

Ysgrifennwyd ar gyfer y darn hwn, a gyhoeddwyd ym 1981, a'i gyhoeddi gan United Ministries in Education, prosiect Cristnogol cydenwadol sy'n ymroddedig i “wneud heddwch mewn addysg.” Mae'n seiliedig ar haeriad o berthynas sylweddol rhwng gormes menywod a sefydliad rhyfel, wedi'i gyd-destunoli yn yr ideolegau sy'n eu cyflawni, rhywiaeth a militariaeth. Mae'n honni ymhellach bod y dylanwadau y mae'r ddwy ideoleg hon yn eu cael ar addysg Americanaidd yn gosod heriau sylweddol i addysg heddwch. Ychydig o sylw a roddwyd i'r ddwy set o honiadau yn unrhyw un o feysydd gwybodaeth heddwch ar ddechrau'r 1980au.

Fodd bynnag, roedd problemusrwydd rhyw, neu faterion “menywod a heddwch,” wedi dod yn bryder sy'n dod i'r amlwg ymhlith menywod sy'n weithredwyr heddwch ac addysgwyr heddwch. Yn cael ei erlid gan gael eu cyfarwyddo gan eu llywodraethau ym 1975 nad oedd heddwch, un o dair thema Blwyddyn Ryngwladol y Merched ond gobaith a theimlad, nid gwir bryder menywod. Yn unol â hynny, ni ddylid rhoi sylw difrifol iddo, naill ai gan y rhynglywodraethol Cynhadledd y Byd ar Fenywod, neu ymgynnull y gymdeithas sifil gyfochrog, The International Women Tribune a gynhaliwyd yn Ninas Mecsico y flwyddyn honno. O ganlyniad, datblygodd dros y ddegawd nesaf weithredu gwleidyddol difrifol, gan arwain at gynhadledd fyd-eang arall (tair arall yn y pen draw) ar fenywod, corff cynyddol o lenyddiaeth gyda byrst o gyhoeddiadau yng nghanol yr 80au, a chyflwyniad rhyw yn raddol ond yn gyfyngedig i mewn i addysg heddwch.

Ar hyn o bryd mae'r gwahaniaeth pŵer sy'n dal i fodoli rhwng dynion a menywod yn ymddangos mewn trafodaeth gyhoeddus ar anwiredd gwleidyddiaeth awdurdodaidd gyffredin, gan godi'r llen ar drais yn erbyn menywod, un enghraifft yw'r ffenomen “Fi, hefyd”. Mae’r term “gwrywdod gwenwynig” hefyd wedi mynd i mewn i’r geiriadur ar ryw ac, mae Cymdeithas Seicolegol America wedi cyhoeddi canllawiau sy’n dynodi fel rhai problemus rai o nodweddion gwrywdod a ddisgrifir yn “Militariaeth a Rhywiaeth.” Mae'r erthygl yn sampl o'r dadleuon cynnar a gyflwynwyd ddegawdau yn ôl tuag at y nod o integreiddio rhyw fel dimensiwn sylfaenol o holl feysydd gwybodaeth heddwch. Wrth ddarllen y darn, cofiwch fod “Fi, hefyd” bron i ddwy genhedlaeth i ffwrdd. Er mai barn leiafrifol oedd y ddadl, roedd newidiadau yn llafurus iawn yn gwneud eu ffordd i'r maes ac i'r gymdeithas fwy. Cadwch mewn cof, hefyd, mai dadleuon cyfnod cynnar oedd y rhain sydd wedi parhau i ddatblygu neu'r pedwar degawd diwethaf. Nid yw'r un o'r nodau wedi'u cyflawni'n llawn hyd yma, ac nid yw'r mwyafrif o'r honiadau am y fframweithiau a'r normau a allai wneud addysg heddwch yn offeryn mwy effeithiol i oresgyn problem rhywiaeth / militariaeth wedi'i chyfieithu i arfer cyffredin. Er bod nifer o'r honiadau hynny y byddwn yn parhau i sefyll o'r neilltu, yn y tri deg saith mlynedd i ddod ym meysydd addysg heddwch, rhyw a heddwch, ac, yn fwyaf sicr, mae fy meddwl fy hun ar y materion hyn wedi esblygu'n fwy cymhleth. a safbwyntiau cyfannol o addysg rhyw a heddwch y tu hwnt i'r hyn a adlewyrchir yn y traethawd hwn. Ei brif ddiddordeb yw ei fod ar y pryd y tu allan i'r ystyriaeth gyffredin o'r hyn a oedd yn cynnwys materion sylweddol mewn addysg, a'i fod yn agor y drws i faterion sydd heb eu datrys o hyd. Felly, hefyd, mae'r darn yn cynnwys datganiadau ar addysg heddwch y gellid rhoi ail olwg iddynt gael eu herio, eu gwrthbrofi a / neu eu hailfformiwleiddio.

Oherwydd yr ymdrinnir â'r gydberthynas rhwng rhywiaeth a militariaeth mewn swydd 90K arall, bydd yr un hon yn canolbwyntio ar yr honiadau a wneir ynghylch rôl a chyfrifoldebau addysg heddwch i wynebu eu dylanwadau ar addysg. Ar hyn o bryd, credaf nad yw'r honiadau hyn wedi'u hargymell yn ddigonol ac angen cymhwyster, ac eto mae'n ymddangos bod rhai, ar ryw ffurf neu'i gilydd, yn dal yn berthnasol i'n sefyllfa bresennol. Mae'r ymholiad a gyflwynir yn y swydd hon yn mynd i'r afael â rhai honiadau dethol a allai, er y gallant gael eu herio, gynhyrchu rhai myfyrdodau defnyddiol. Yr hyn sy'n dilyn yw ychydig ohonynt.

pŵer menyw
Chwith, Betty gyda'i nith, Danielle Menadier ym 1972. Reit, Betty a Danielle, yn gwisgo crys ti 1972 Betty yn 2016.

Ymchwiliad i Addysg Heddwch Ymatebion i Filitariaeth a Rhywiaeth

“Y dasg fwyaf brys ar gyfer addysg heddwch yw dysgu'r sgiliau a'r galluoedd sy'n angenrheidiol i greu a dilyn dewisiadau amgen i'r drefn bresennol.” (t 20)

A fyddech chi'n cytuno â'r honiad hwn? Beth allech chi haeru yn ei le? A yw'r amodau brys wedi newid er 1981, ac os felly sut? Pa sgiliau a galluoedd newydd y gallai fod eu hangen i oresgyn y “drefn rhyw” bresennol? Sut y gallem gynnwys dynodiadau Martin Luther King o ddwy ffynhonnell arall o anghyfiawnder, hiliaeth a materoliaeth yn y drefn gymdeithasol filitarydd / rhywiaethol? Neu’r “pum anghyfiawnder cydgysylltiedig” (hiliaeth systemig, tlodi, dinistr ecolegol, economi’r rhyfel a’n naratif moesol gwyrgam) a ddyfynnwyd gan adfywiad ei Ymgyrch Pobl Dlawd?

“… Mae plant yn cael eu haddysgu ... er mwyn gwasanaethu gwlad eich hun mae angen goresgyn ei gelynion, a bod llwyddiant yn dibynnu ar y gallu i gystadlu, y gallu i ennill, a pharodrwydd i ladd. (t 4)

A yw'r honiad hwn yn wir heddiw? Os felly, pwy yw'r gelynion? A yw meddyliau'r gelyn yn dylanwadu ar achosion y trais rhyw a gyflawnir yn erbyn menywod a dinasyddion LBGTQ? A ydych chi'n gweld unrhyw berthynas o gyfarwyddyd cymdeithasol o'r fath â'r cynnydd mewn gwrthsemitiaeth, hiliaeth a theimladau gwrth-fewnfudwyr? Beth yw marcwyr llwyddiant ar hyn o bryd? A oes unrhyw un ohonynt yn adlewyrchu'r marcwyr a enwir yn yr erthygl hon? A yw agweddau rhyw marcwyr llwyddiant wedi newid? Os ydych chi'n nodi newidiadau, pa oblygiadau cymdeithasol sydd gan y newidiadau hyn? 

“[Mae] angen hanfodol am gydran sylfaenol o egluro gwerthoedd a dadansoddi gwerthoedd mewn addysg heddwch ar bob lefel a chynnwys archwiliad gofalus o'r rhagdybiaethau cymdeithasol cyffredinol ...” (t 7)

Pa fathau o addysg gwerthoedd y mae addysg ffurfiol yn cymryd rhan ynddynt heddiw? Ydych chi'n meddwl y gall ymholiad academaidd fod yn wrthrychol ac yn normadol? Ym mha ffyrdd y dylai fod yn ymwybodol o werth? Pa gwestiynau y gellir eu gofyn mewn proses o egluro gwerthoedd ynghylch materion rhyw cyfoes? Ydych chi'n meddwl ei bod yn briodol i addysg gyhoeddus archwilio “rhagdybiaethau cymdeithasol cyffredinol”? Os felly pa ragdybiaethau y dylid eu harchwilio?

“Ni ellir disgwyl y bydd dylanwad cwricwlaidd ar addysg ar gyfer rhyfel yn cael ei oresgyn nes bydd adolygiad syfrdanol o gynnwys a threfniadaeth ar bob lefel o addysg sefydliadol.” (t 15)

Pa amgylchiadau allwch chi ddyfynnu i gynnal neu wrthbrofi'r honiad hwn? Os ydych chi'n tueddu i gytuno pa newidiadau cynnwys a sefydliadol fyddech chi'n eu hargymell? A fyddech hefyd yn argymell newidiadau mewn addysgeg a safiad athrawon? Os felly, beth allai fod yn rhai o'r newidiadau hynny a pha resymeg fyddech chi'n ei gynnig dros eu cynnig? 

“… Y rhai ar lefel wirioneddol yr ymarfer hyfforddi [sydd] â'r dylanwad lleiaf ar wneud penderfyniadau ynghylch cynnwys a dulliau addysgol. (t 16)

A ydych chi'n credu ei bod yn wir nad oes gan athrawon dosbarth lawer o lais wrth wneud penderfyniadau am y cwricwlwm gofynnol ac amodau sylfaenol eraill addysgu ystafell ddosbarth? Gan ystyried bod sefyllfaoedd yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth, hyd yn oed o ardal i ardal, pa benderfyniadau proffesiynol dewisol y gallai athrawon eu gwneud? A oes ganddyn nhw bosibiliadau o'r fath sut gallen nhw eu defnyddio i ymateb i faterion a godwyd gan rywiaeth a militariaeth? A oes gan streic bresennol athrawon Los Angeles unrhyw berthnasedd i hawliau a chyfrifoldebau proffesiynol athrawon mewn perthynas â materion o'r fath a godir yma? Beth ydych chi'n credu yw'r hawliau a'r cyfrifoldebau hynny?

Darllenwch y gyfres: “Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon”

Cyfres o swyddi gan Betty Reardon sy'n cefnogi ein Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch Ymgyrch “$ 90k am 90” anrhydeddu 90 mlynedd o fywyd Betty a cheisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (gweler y neges arbennig hon gan Betty).

Mae'r gyfres hon yn archwilio oes gwaith Betty ym maes addysg heddwch trwy dri chylch; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith. Mae'r swyddi hyn, gan gynnwys sylwadau gan Betty, yn tynnu sylw at ac yn rhannu adnoddau dethol o'i harchifau, a gedwir ym Mhrifysgol Toledo.

Cylch 1 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion.

Cylch 2 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r '80au a'r' 90au, cyfnod a amlygwyd gan ryngwladoli'r mudiad addysg heddwch, ffurfio'r maes academaidd, cyfleu Addysg Heddwch Cynhwysfawr ac ymddangosiad rhyw fel elfen hanfodol mewn addysg heddwch.

  • Ôl 5: Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

3 meddwl ar “Militariaeth a Rhywiaeth: Dylanwadau ar Addysg ar gyfer Rhyfel”

  1. Pingback: Gwneud Heddwch yn Posibilrwydd Go Iawn: Cyfweliad Fideo â Betty Reardon (1985) - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  2. Pingback: Goddefgarwch - Trothwy Heddwch - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

  3. Pingback: Betty Reardon: "Myfyrio ar y Barricades" - Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig